תקנון הבחירות למזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים

תקנון הבחירות למזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים

      אושר בלשכת המשמ"צ הארצית בתאריך 21.12.2006

 

 

1.      הבחירות למזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים תתקיימנה ביום 12.4.2007. הבחירות תתקיימנה במשרדי המחלקה הרעיונית-פוליטית של התק"מ, רחוב ליאונרדו דה-וינצ'י 13 ת"א, קומה ג'.

 

2.      הבחירות תהיינה כלליות, אישיות, ישירות וחשאיות והכל בהתאם לתקנון זה.

 

3.      כל חבר מפלגה מטעם מחוז הקיבוצים, עד גיל 35 כולל ביום סגירת ספר הבוחרים, רשאי להתמודד על תפקיד מזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים. ובלבד שהתפקד למפלגת העבודה עד ליום 30/1/2007. פנקס הבוחרים יוכן באחריות מנהל החברות במפלגה.

 

4.      הגוף הבוחר ימנה את כל חברי המפלגה מטעם מחוז הקיבוצים עד גיל 35 כולל, ובלבד שהתפקדו למפלגת העבודה עד ליום 30/1/2007.

 

5.      ספר הבוחרים יפורסם במשרדי המחלקה הרעיונית-פוליטית של התק"מ ביום  18.3.2007, שעה 16.00.

 

6.      המועד האחרון להגשת ערעור על ספר הבוחרים יהיה עד ליום 22.3.2007, שעה 16.00, בפני ועדת הבחירות. אין בסמכות ועדת הבחירות להכליל או להחסיר מפנקס הבוחרים, ללא אישור מנהל החברות במפלגה. ערעור על החלטת המנהל יעשה בפני המוסד לבירור עתירות וזאת עד לא יאוחר מ- 29.3.2007.

 

7.      המועד להגשת מועמדות לתפקיד מזכיר המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים יהיה ב- 14/2/2007. הודעה כאמור יכול שתשלח לפקס מספר: 6925410 - 03, עד השעה 16.00 בתאריך כאמור לעיל, או באופן אישי.

 

8.      המועד האחרון להגשת ערעור על שמות המועמדים לבחירה יוגש לועדת הבחירות עד  ה- 22/2/2007 עד השעה 16.00, למשרדי המחלקה הרעיונית -פוליטית בתק"מ.

 

9.      ועדת הבחירות:

מאיר ויזל – יו"ר הועדה

חניק מרשק – מזכירת מחוז הקיבוצים

חנה גלובינסקי  – מזכירת המחלקה

רועי מרגלית (משמר השרון), ערן ברקוביץ (נערן)  - נציגי המשמרת הצעירה הארצית והמחוז

אורי פינסקי (אפיקים), מירלה מקושבסקי (נען) – נציגי הציבור במחוז

טל גרשטיין עו"ד (נחשונים) – יו"ר ועדת הבחירות של המשמ"צ הארצית

 (להלן: "ועדת הבחירות")

 

ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון זה. ועדת הבחירות רשאית לפרסם נהלים והנחיות, או להורות ולאשרר כל עניין הקשור לביצוע הבחירות על-פי תקנון זה, ובלבד שהוראותיה לא יעמדו בסתירה לתקנון זה לחוקת המפלגה ולהוראות החוק.

 

10.  את הקלפי יאיישו 3 חברים (יו"ר + 2 חברים), שימונו ע"י ועדת הבחירות. אחד מתוכם יתמנה גם ליו"ר ועדת הקלפי. כל מועמד יהא רשאי למנות משקיף קלפי מטעמו בכל שעות הפעילות של הקלפי.

 

11.  ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול שבו ירשמו שמות היושבים בה ואירועים מיוחדים, אם יתרחשו.

 

12.  הקלפי תפתח בשעה  14.00 ותיסגר בשעה  20.00.

 

13.  כל בוחר שיגיע לפני שעת סגירת הקלפי, ועדת הקלפי תמסור לו מספר סידורי. הקלפי תינעל רק לאחר הצבעת כל אלו שהגיעו במועד והמתינו בתור.

 

14.  ההצבעה תהא באמצעות פתק הצבעה, עם שמו של המתמודד, או בפתק לבן. הפתקים יודפסו בגודל שווה ובאופן אחיד מבעוד מועד ואולם במידת הצורך תהא ועדת הקלפי רשאית לאשר שימוש בפתקים ריקים, עליהם ירשמו שמות המועמדים. האישור כאמור יירשם בפרוטוקול ועדת הקלפי.

 

15.  מעטפות הצבעה תהיינה חתומות ע"י שני חברי ועדת הקלפי. כל מעטפה אחרת תיפסל מבלי לראות את תכנה.

 

16.  היה ויתמודד מועמד אחד בלבד, יודפסו מבעוד מועד פתקים עליהם יהא רשום: בעד, נגד, נמנע .

 

17.  כל פתק שאינו נמנה על הפתקים כמפורט בסעיף 14 לעיל, ייחשב כפסול ולא ימנה במניין הקולות הכשרים.

 

18.  שני פתקים או יותר באותה מעטפה בעלי אותו ציון או שם מועמד ייחשבו וימנו כפתק אחד. שני פתקים או יותר באותה מעטפה, בעלי ציון או שם מועמד שונים, ייחשבו כפסולים.

 

19.  כל הפתקים הפסולים יוחזרו למעטפה, ייחתמו על-ידי יו"ר ועדת הבחירות- ויזל מאיר ויוחזקו במשרדי המחלקה.

 

20.  ועדת הקלפי תכריע בכל סוגיה שתתעורר בפניה, כאשר זכות הערעור המיידית על החלטותיה תהא לועדת הבחירות במידה ותידרש לעשות כן. החלטות ועדת הבחירות לעניין סעיף זה תהיינה מכריעות וסופיות ללא זכות ערעור ביום הבחירות. למרות האמור אין באמור כדי לשלול את זכות הערעור ממי שרואה עצמו נפגע מהחלטות הועדה בהתייחס לתוצאות הבחירות בכללותן- בפני המוסד לבירור עתירות במפלגת העבודה.

 

21.  חל איסור מוחלט על השפעה לא הוגנת על מי מהבוחרים ו/או מהממונים על הבחירות מכל סוג ומין ומבלי לפגוע בכלליות האמור מתן טובות הנאה מכל סוג לרבות מתן הצעות עבודה, או איומים על פיטורים מעבודה,  או שימוש בכשפים, קללות, קמעות, נידויים וחרמות.

 

22.  חל איסור מוחלט על ביצוע תעמולת בחירות בזמן הבחירות ברדיוס של 50 מ' ממקום הקלפי.

 

23.  העובר על האיסורים המנויים בסעיפים 22 – 21 לעיל, יהא צפוי לשלילת זכותו להימנות על הגוף הבוחר ו/או זכותו להתמודד בבחירות. ועדת הבחירות תדון ותכריע בכל סוגיה שנתעוררה בעניין זה.

בנוסף לאמור יהא צפוי העובר על האיסורים כאמור לכל סנקציה רלוונטית שתקבע על-ידי מוסדות המפלגה, בהתאם לאמור בתקנון ולהחלטות הועדות המוסמכות ולכל סנקציה פלילית במידה וקיימת.

 

24.  ספירת הקולות תתבצע מייד לאחר סגירת הקלפי. הספירה תיערך על-ידי ועדת הקלפי. המועמד שייבחר יהא זה שקיבל הכי הרבה קולות כשרים. במקרה של מועמד יחיד, כאשר קולות הבעד יהיו רבים מקולות הנגד (הקולות הבלתי כשרים יצוינו בלבד אך לא ירשמו במניין הקולות).

ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות בסמוך לאחר תום ספירת הקולות.

 

25.  במקרה שבו יתקיים שוויון לגבי המקום הראשון, ייספרו הקולות מחדש. אם השוויון נשמר תיערך בניהם הגרלה ע"י ועדת הבחירות, בנוכחות המתמודדים הרלוונטיים.

 

26.  אם למועמד יחיד לא יהיו מספיק קולות כשרים בעד, הדרושים לשם בחירתו, יוכרזו בחירות חדשות במועד שיקבע על-ידי ועדת הבחירות, ובלבד שלא יהא מאוחר משבועיים ימים ממועד הבחירות הראשון (26/4/2007).

 

27.  ערעור על החלטות ועדת הבחירות בכל עניין ודבר יהא בפני המוסד לבירור עתירות של המפלגה וזאת לא יאוחר משלושה ימים ממועד פרסום החלטותיה ו / או התוצאות. הערעור יעשה על-פי הפרוצדורה הנהוגה במוסד לבירור עתירות.

 

28.  אין בהוראות תקנון זה לגרוע מסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסדות החוקיים של המפלגה.

 

29.  להלן לוח זמנים לבחירת מזכיר משמ"צ במחוז הקיבוצים:


הערות

נושא

מועד

 

יום קובע לסיום המפקד

30/1/2007

עד השעה 16:00

הגשת מועמדות בפני ועדת הבחירות (במשרדי המחלקה הפוליטית בת"א)

14/2/2007

 

אישור המועמדים ע"י ועדת הבחירות

15/2/2007

ערער לועדת הבחירות

המועד האחרון להגשת ערער על אי אישור מועמדות

22/2/2007

 

פרסום ספר בוחרים א

18/3/2007

 

ערערים ספר א בפני ועדת הבחירות

22/3/2007

 

מועד אחרון לערער על החלטת מנהל החברות על הכללה / אי-הכללה בפנקס הבוחרים

29.3.2007

 

פרסום ספר בוחרים סופי

1/4/2007

 

יום הבחירות

12/4/2007

 

בחירות חוזרות (מועמד יחיד שנכשל)

26/4/2007

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית