סכום מפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה - 21/2/2014

24.2.2014

סכום מפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

מתאריך 21.2.2014

 

במפגש השתתפו כ-55 חברים

מוזמנים נוספים: ח"כ יצחק בוג'י הרצוג - יו"ר מפלגת העבודה, ד"ר גדי טאוב.

 

סדר היום:

1.      יחסי הגומלין בין המפלגה לקיבוצים - תפקידם ומקומם של מפלגת העבודה, התנועה הקיבוצית ומחוז הקיבוצים במפלגת העבודה:

א.      התקיימה הרצאה של ד"ר גדי טאוב בנושא: "ישראל יהודית ודמוקרטית: משלימים או סתירה פנימית".

ב.      סקירה ודברים של יו"ר מפלגת העבודה ח"כ יצחק בוג'י הרצוג, איתן ברושי - יו"ר המחוז וחניק מרשק - מזכירת המחוז.

ג.       שיחה פתוחה ומענה לשאלות.

2.      תוכנית עבודת המחוז לשנים 2014-2015

א.      התקיימו 2 קבוצות דיון שעסקו בנושאים שהועלו במליאה וע"פ השאלות הבאות, ולאחר שכל חברי ונאמני המחוז קיבלו (בדואר ובמייל) את ההצעה לתוכנית העבודה, כולל הסתייגות דודי נתן וחומרי רקע של מיכאל לבני ועופרה ארנון:

·         כיצד יש להבין את הקשר בין הדברים שעלו בהרצאת הפתיחה ומדבריו של יו"ר המפלגה - לבין תוכנית העבודה של מחוז הקיבוצים?

·         מהם הדגשים בהם צריך להתמקד המחוז - מול הקיבוצים, המפלגה והחברה בישראל?

·         דודי נתן מציע: להתמקד בתוכנית עבודת המחוז בהגדלת כוחה של המפלגה בכלל במקום בחיזוקו של המחוז במפלגה. מה דעתך? נמק והסבר.

·         כיצד מגדילים את התפקדות חברי הקיבוצים למפלגת העבודה ומהן הפעולות והדרכים שיש לפעול להשגת מטרה זו?

·         כיצד מגדילים את תמיכת חברי הקיבוצים במפלגת העבודה ומה נדרש לעשות לקראת הבחירות לכנסת ה-20?

ב.      במליאה, נמסרה אינפורמציה של סכום עבודת קבוצות הדיון. נמסר ע"י יגאל צחור ויונה פריטל.

ג.       מוסכם כי יוקם צוות היגוי שיסכם את החומרים מיום זה, יגבש הצעה לתוכנית עבודה כבסיס להמשך הדיונים ולפעילות המחוז, ובהתחשב בנושאים שהועלו בקבוצות הדיון. החומרים יישלחו לחברים. באחריות חניק. חברים המעוניינים להצטרף יעדכנו את חניק.

3.      בחירת מזכירות מצומצמת למחוז - הצעת סניף צובה (מצ"ל):

א.      ע"פ חוקת המפלגה סעיפים: 102 ו-115 רשאי המחוז לבחור מזכירות מצומצמת, כחלק ממוסדותיו. חניק נתנה הסברים בנוגע לכך.

ב.      הוסכם לפני הישיבה בין איתן, חניק ונציגי סניף צובה כי הרכב המזכירות המצומצמת של המחוז יהיה פורום חברי לשכת המחוז - לכשייבחרו. (מתוכנן יוני 2014). הסבר ניתן ע"י חניק.

ג.       עד לבחירת חברי לשכת המחוז - איתן וחניק ימשיכו בנוהל הקיים עד היום - התייעצות, בהתאם לצורך, עם פורום הפועל מזה מספר שנים, אשר הרכבו דומה למבנה המוצע.

הוחלט:

1.      ע"פ חוקת מפלגת העבודה לסעיפים 102, 115 - המחוז מאשר הקמת מזכירות מצומצמת למחוז.

2.      הרכב המזכירות המצומצמת יהיה פורום חברי הלשכה במחוז, שאמור להיבחר ביוני 2014.

3.      מסמיכים את איתן וחניק, בהתאם לצורך, לצרף חברים נוספים, לאחר הבחירות ללשכה.

4.      עד לבחירת חברי לשכת המחוז - איתן וחניק ימשיכו בנוהל הקיים עד היום - התייעצות עם פורום הפועל מזה מספר שנים, אשר הרכבו דומה למבנה המוצע.

 

התקבל - פה אחד.

 

סכום מפורט של היום יישלח בהמשך.

 

סכמה חניק


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית