סיכום מפגש מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה - 10.6.2013

11.6.2013

סיכום מפגש מחוז - 10.6.13

 

במפגש השתתפו 42 חברים.

 

סדר היום:

תפקיד יו"ר מחוז למחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

 

סיכום המפגש:

 

חניק מרשק:

נתנה הסברים המתייחסים לחוקת המפלגה לבחירת יו"ר למחוז (סעיף 118 לחוקה - רשאי המחוז לבחור יו"ר). המפלגה מכירה במזכיר התק"צ כראש ראשות ומכאן הוא חבר במוסדותיה, ראוי שגם המחוז יכיר בכך. תפקיד זה מאויש ע"י מזכיר התנועה הקיבוצית (חייב להיות חבר מפלגת העבודה) עוד מימי התק"מ, והוא כולל גם את הגדרות התפקיד:

1.      הידברות עם גופים פוליטיים וא-פוליטיים, בנושאי התיישבות, חברה וכלכלה, מדיני ובטחוני, חינוך ונוער, דת ומדינה ועוד.

2.      מפגשים עם הנהגת מפלגת העבודה, ודמויות מרכזיות בחברה הישראלית, לליבון ולימוד נושאים שעל סדר היום הפוליטי, החברתי כלכלי והמדיני.

3.      יצירת כלים פוליטיים ומפלגתיים להבטחת המשך קיום ההתיישבות.

4.      אחריות - על לקיום פעולות בחברה בישראל ובקרב חברי הקיבוצים, לעידוד מעורבות חברתית-אידיאולוגית ופוליטית-מפלגתית במחוז, בתנועה הקיבוצית ובקיבוצים.

5.      השתתפות במפגשים/ישיבות מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה ובמוסדותיה, בתוקף היותו חבר בהם כראש ראשות.

6.      ריכוז מזכירות פעילה-הנהלה פעילה של המחוז (אם תוקם) לדיון, התייעצות וקבלת החלטות בנושאים הקשורים להתיישבות, חברה וכלכלה, מדיני ובטחוני, חינוך ונוער ועוד. (גוף זה היה קיים בעבר).

המחוז הוא מחוז פוליטי ויש הלימה בין חלק מתפקידי מזכיר התנועה לפעילות פוליטית, גם אם הוא מזוהה פוליטית עם מפלגה זו או אחרת.

יש הגדרה ברורה לתפקיד מזכיר המחוז (ע"פ החוקה חובה לבחור אותו), ולאור הגדרות התפקיד שכאן - אם היו"ר לא יהיה מזכיר התנועה - אין צורך בתפקיד זה מעבר לתפקיד מזכיר למחוז.

 

שימי בראון, עו"ד - יועץ משפטי למחוז:

נתן הסבר על תהליך ההצבעה כפי שנשלח לחברים מבעוד מועד. רק מחוז הקיבוצים, באופן מסורתי, בוחר את היו"ר שלו, יתר המחוזות במפלגה אינם מקיימים בחירות בפועל לתפקיד זה (היכן שיש/היה יו"ר).

 

סיכום דברי החברים:

·         לא נכון לצפות ממזכיר תנועה שייקח אחריות ולא לתת לו כלים. המציאות מתנהלת בשדה הפוליטי ושם אפשר להשפיע. אנו עומדים בפני מבחנים קשים, חיוני הממשק בעבודת מזכיר התנועה עם נבחרי העבודה, כמו גם עם מפלגות אחרות.

·         כל עוד עומד בראש התנועה מזכיר חבר מפלגת העבודה חייב להיות גם יו"ר המחוז. תפקידו, מעבר לקידום הנושאים הסקטוריאליים, לקדם גם נושאים שהם ערכי וליבת התנועה הקיבוצית בחברה ובכלכלה ובתחום המדיני. התנועה צריכה לעשות למען המדינה ולא רק המדינה לקיבוצים, ועל מזכיר התנועה להוביל מהלכים אלו.

·         אנו תנועה פוליטית והמאבקים הם פוליטיים, ועלינו לבחור את האיש המתאים ביותר והמייצג ביותר לפעול ברמת המקרו - זהו מזכיר התנועה. אין מה לעסוק עתה בעתיד - מה יהיה אם מזכיר התנועה לא יהיה חבר מפלגת העבודה.

·         לכולם ברור מהיכן אנו באים ומהי תפיסת עולמנו, כולל של מזכיר התנועה, ואין פגיעה בהיות מזכיר התנועה יו"ר המחוז.

·         אין לנו הישגים בשדה הפוליטי-מפלגתי, ויתכן שיש לנו צרכים גם מול מפלגות אחרות (ליכוד-בוגי למשל) אשר עשויות לפנות ולדרוש הקמת מחוז משלהם בתנועה. מזכיר התנועה צריך להיות במגעים עם קשת פוליטית רחבה ומכאן שאינו יכול להיות יו"ר המחוז.

·         מזכיר התנועה מייצג את כלל חברי הקיבוצים, מפלגות אחרות גם הן מסייעות לקיבוצים, ועל כן אסור שמזכיר התנועה יזוהה עם מפלגת העבודה. על כן לא צריך שיהיה יו"ר למחוז.

·         כל דבר שיכול לתרום לחיזוקנו בעבודה - עלינו לפעול לקדמו. ליו"ר ומזכירת המחוז תפקיד חשוב לקידום הפעילות בקרב חברי הקיבוצים, להעצמת כוחנו. האינטרסים הקיומיים שלנו הם ביסוד החיים שלנו והם שלובים בתוך ערכי מפלגת העבודה - ואין בכך סתירה. על היו"ר לחזק את הזיקה הזו.

·         לצורך חיזוק כוחה של התנועה הקיבוצית יש לפעול לאיחוד התנועות - העבודה ומרץ - למזכיר התנועה תפקיד חשוב בהובלת מהלך זה.

·         גם נבחרי מרץ בקיבוצים, לאורך שנים, תומכים בכך שמזכיר התנועה יכהן גם כיו"ר למחוז בעבודה, מסייע לקידום נושאים שהם על סה"י הקיבוצי וההתיישבותי מול גורמים חיצוניים וממשלתיים. דווקא מעמדו של מזכיר התנועה כיו"ר המחוז מסייע לפיתוח קשריו מול ראשי מפלגות אחרות, לעיתים אף ביוזמתם.

·         בקורת מתוך כאב על התנהלותה של יו"ר המפלגה. על המחוז מוטל לעסוק בנושאים, גם אם הם לא לפי רוחה/דרכה של יו"ר המפלגה. עלינו לקיים שיח בנושא זה הכולל גם הסקת מסקנות מהבחירות לכנסת וישיבתנו באופוזיציה.

·         המפגשים במחוז חשובים להפריית מיידע וחשיבה. לעיתים הבעיה לא בחברי הקיבוצים אלא במפלגה. אחת מהמטלות של מזכיר תנועה כיו"ר מחוז לטפל ולקדם זאת. לאיתן דרך וערך, רואה עצמו שליח ציוני ואפשר לראות זאת בחזון התנועה הקיבוצית, ואתו אפשר לפעול גם מול המחוז והמפלגה. לנו יכולת להשפיע על נבחרי העבודה אשר צריכה להיות שונה ממה שהיא היום. שינוי יאפשר הזדהות של יותר חברי קיבוצים עם הדרך ויביאם להצטרף למפלגה ולהצביע עבורה.

·         אין זה נכון לקבל החלטה אוטומטית שיו"ר המחוז יהיה מזכיר התנועה. אלו שני תפקידים שונים, על אף ההערכה לאיתן. לעיתים יש ניגוד אינטרסים בין המפלגה לקיבוצים ולכן חשובה ההפרדה בין שני התפקידים.

 

איתן ברושי - מזכיר התנועה:

הצרוף של התנועה והמחוז הוא צרוף לא שגרתי. המחוז נשען על כוחה של התנועה הקיבוצית, שהיא תנועה חזקה שמעצימה את המחוז, והוא חלק מתנועה גדולה ורחבה. המחוז שלנו ייחודי ממחוזות אחרים במפלגה. התנועה הקיבוצית זקוקה לזרועות פוליטיות, בעיקר כשאין לנו נציג בכנסת. ההתמודדות היא בזירה הפוליטית, וכל אחד מזוהה פוליטית עם מפלגה זו או אחרת - אין כאן שאלה של ניטרליות. יש לנו נציגים המזוהים פוליטית (עבודה, מרץ למשל) והם עומדים בראש ארגונים/מערכת שאינה פוליטית ואין זה מפריע לפועלם (אבו וילן למשל - עומד בראש התאחדות חקלאי ישראל). נמצאים בתקופה מיוחדת והשילוב בין שני התפקידים/המרכיבים יכול להביא לתוצאה טובה יותר. עלינו לגייס כוחות להגדלת כוחנו במפלגה ולהשפיע על עיצוב הדרך והמדיניות. אנו הפתרון ולא הבעיה. מוכן לקחת על עצמו תפקיד זה, רואה בזה חלק מהשליחות שלקח על עצמו בתוקף תפקידו.

 

הוחלט:

 

הצבעה ראשונה:

 

האם מחוז הקיבוצים בוחר יו"ר למחוז:

 

בעד - 31, נגד - 2, נמנע - 1.

 

הצבעה שנייה:

 

מאשררים את הנוהל הקיים לפיו מחוז הקיבוצים מחליט כי מזכיר התנועה הקיבוצית, שהנו חבר במפלגת העבודה וחבר במוסדותיה - יכהן מתוקף תפקידו כיו"ר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

בעד - 32, נגד - 2, נמנע - 1.

 

סיכמה חניק


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית