מכתב הנחיות לקיבוצים לפ סיווג הרשם למפקד 2014


3.12.2013

 
לכבוד:
נאמן/ה בקיבוץ-מפלגת העבודה-מחוז הקיבוצים

 
שלום רב,

 
התפקדות למפלגת העבודה ינואר 2014 עד דצמבר 2014

 
בימים אלו התקבלה הודעה מהמפלגה כי עלינו להתחיל ולסיים את המפקד לשנת 2014 עד לינואר 2014.

 
גובה תשלום דמי חברות:
א. תשלום לחבר רגיל 75 ₪ .
ב. נבחרים לוועידה ישלמו דמי חבר בשיעור של 180 ₪. גמלאים וצעירים 120 ₪.
ג. נבחרים ללשכה ישלמו דמי חבר בשיעור של 300 ₪. גמלאים וצעירים 180 ₪.
ד. נבחרי ציבור בשכר (ראשי רשויות) ישלמו דמי חבר בשיעור של 700 ₪.

 
מועד התשלומים:
המועד לחידוש תשלום דמי חבר, לשנת חברות נוספת, ייעשה בכל 31 לחודש דצמבר.

 
תשלום קיבוצים:
א. חברי קיבוצים שיתופיים בלבד (או קיבוץ המוגדר ע"פ הרשם במעמד של "קיבוץ"), או חברי קיבוצים שיחתמו על הצהרה אישית בכתב לפיה אין הם מנהלים חשבון בנק פרטי כלשהו בבנק, יהיו רשאים לשלם את דמי החבר בצורה מרוכזת- בצ'ק של הקיבוץ, ע"י מתן הוראה בכתב לגזברות הקיבוץ לחייב את תקציבם בדמי החבר. גזברות הקיבוץ תדאג, על אחריותה, לחייב אישית את תקציבו של החבר המתפקד ולהעבירו למפלגה בצירוף טופס הוראת חיוב.
ב. מבקשת להעביר אלי ולא למפלגה את: הצ'ק המרוכז ורשימת החברים הממשיכים, החדשים (כולל טופס התפקדות המצ"ל) ואת הנגרעים (עליהם יש למתוח קו ע"ג הטופס של התפקדות 2013 המצ"ל) ואישור בעל תפקיד בעל זכות חתימה שהחברים חויבו בתקציב.
הצ'ק לפקודת מפלגת העבודה. הצ'ק לא דחוי.
ג. יש לשים לב שבחלק מהקיבוצים השיתופיים ישנם חברים המשלמים באשראי, לכן אין לפקוד אותם גם בצ'ק.
ד. חברי קיבוצים מתחדשים - התשלום רק באמצעות אשראי, או הוראת קבע לבנק. מצ"ל טופס התפקדות לחבר חדש. מבקשת ג"כ להעביר אלי את הטפסים ואני אעבירם למפלגה.
ה. אין לשלם בצ'ק אישי. ניתן להתפקד גם באמצעות האינטרנט דרך אתר המפלגה, אך ממליצה שלא מכיוון שאין לי יכולת בקרה בצורת התפקדות זו.
ו. קיבוצך ע"פ דו"ח רשם האגודות השיתופיות הינו במעמד של: כל קיבוץ קיבל את הסיווג שלו

 
חידוש תשלום דמי חבר באמצעות אשראי: הוא אוטומטי, ולא תישלח על כך הודעה ע"י המפלגה.

 
על אף ההודעה בזמן קצר אני מבקשת מאוד לסיים את המפקד עד סוף ינואר 2014, למען לא יגרעו החברים הממשיכים מרשימת חברי המפלגה.

 
את החומרים יש להעביר אלי בדואר, בפקס או במייל (פרטים בלוגו). אני אעבירם למפלגה לאחר עיבוד הנתונים במחלקה. אני לרשותכם ככל שאדרש.

 
בברכה
חניק מרשק- מזכירת המחוז
052-2578279

 
העתק:
איתן ברושי- יו"ר המחוז

 
להורדת טופס הצטרפות - לחצו כאן


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית