הנחיות לפוקדים - מפקד 3.07-3.08
הנחיות לפוקדים - מפקד 3.07-3.08

20.6.07


לכבוד:

רכז/ת מפקד למפלגת העבודה בקיבוץ

 

שלום רב,

 

הנדון: תשלום דמי חבר למפלגת העבודה (מפקד) לתקופה 3.2007 עד 3.2008

1.      ע"פ הנחיות שקבלנו מהמפלגה עליינו להתחיל מיידית במפקד לשנת 8-2007 . כל מי שלא ייחדש את חברותו לאלתר - ייגרע. ההנחיות כאן הן ע"פ התקנון החדש למפקד וחברות שאושר במרכז המפלגה בתאריך 14.12.06.

2.      גובה התשלום: השנה, שלא כבשנים עברו, כל חברי המפלגה משלמים מחיר אחיד בסך 50 ש"ח, להוציא חברי מוסדות (כולל בקיבוצים) שעליהם לשלם מחיר שונה, ע"פ הפרוט הבא:
חבר/ת מרכז - 180 ש"ח (צעיר עד גיל 25 או גמלאי מגיל 60 שנה ומעלה ישלמו רק 120 ש"ח).
חבר/ת לשכה - 250 ש"ח (צעיר עד גיל 25 או גמלאי מגיל 60 שנה ומעלה ישלמו רק 180 ש"ח).
נבחרי ציבור בשכר- ראש מועצה וח"כ - 700 ש"ח.
אין תשלום מיוחד עבור צירי ועידה. ע"פ חוקת המפלגה פג תוקפה של הועידה הנוכחית.

נבקש להעביר את התשלום עבור חברי/ות המוסדות מיידית.

חברי/ות מרכז בקיבוצך הם: ____________________________________________________

חברי/ות לשכה בקיבוצך הם: ___________________________________________________

3.      חבר/ה שהתפקדו בין התאריכים 17.11.2006 ועד 3.2007 - אינם צריכים להתפקד השנה:

 ______________________________________________________________________

4.      אמצעי תשלום: ניתן לשלם באמצעות צ'ק מרוכז של הקיבוץ (לאחר קבלת אישור להתפקדות מהחבר וחיובו בתקציב), באשראי (ויזה או ישראכארט בלבד) או בצ'ק פרטי של החבר/ה. את הצ'ק יש לכתוב לפקודת מפלגת העבודה, לתאריך 8.2007.
מי שמשלם בצ'ק אישי עבור בן משפחה מקרבה ראשונה (בן-זוג, הורה, בן, אח), על הטופס יירשמו כל פרטי המשלם. כמו-כן אין לשלם בצ'ק משותף, לכל טופס אמצעי תשלום עצמאי (צק נפרד עבור כל בן משפחה).

5.      התפקדות חדשה: מצ"ל טופס עבור חברים חדשים אשר לא התפקדו במפקד האחרון למפלגה. ניתן לפקוד מגיל 17

6.      חוב מפלגה לקיבוץ בגין מפקד 2006 _________ ש"ח. (במידה ויש חוב יש לקזזו מסך כל התשלום ולציין זאת).

7.      חל איסור בחוק להתפקד לשתי מפלגות. חבר חדש שהיה בעבר חבר במפלגה אחרת - חייב למלא טופס ויתור חברות. טפסים אלו יש להעביר אלינו עם כל החומר של המפקד. מצ"ל טופס.

8.      העברת החומר למחלקה הפוליטית בתק"מ: נבקש להעביר את הפלט של הממשיכים עם התיקונים (מצ"ל הפלט ממפקד 2006), את הטפסים של המתפקדים החדשים והתשלום, אלינו למחלקה, באמצעות הדואר (כתובת בלוגו) או ידני. לאור ניסיון העבר, נבקש להקפיד על העברת הנתונים במדויק, על-מנת שלא יגרע חבר שהתפקד.
 

9.      נבקשך להשאיר אצלך עותק מכל החומר שהעברת אלינו, לצורך 

 

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור, יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ

חניק מרשק, מזכירת המחוז, יו"ר המחלקה, 052-2578279   

חנה גלובינסקימזכירת המחלקה, 052-3251059

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית