ח'כ איציק שמולי: חוק ביטוח סיעודי קולקטיבי

23.2.2014

 

חוק ביטוח סיעודי קולקטיבי

 

לחברי המזכירות שלום,

 

ראו במצו"ב הצעת חוק חשובה של איציק שמולי וח"כים נוספים, ופנייתו של שמולי בנושא.

 

מדובר בהצעת חוק להארכה בשנה נוספת של המצב הקיים של הסיעוד הקבוצתי כדי לאפשר למפקחת על הביטוח (ובעצם ממשלת ישראל) למצוא את התחליף המתאים והראוי לחוק הביטוח הסיעודי הקיים, תוך מניעת הפגיעה הצפויה במאות אלפי החוסכים, שרובם כמובן קשישים, זקנים ואוכלוסיה נצרכת.

 

הנושא עלה אצלנו מספר פעמים.

 

לצורך תמיכה ולחץ ציבורי כל אחד מאיתנו מתבקש להפיץ את הרצו"ב לחבריו בכל דרך אפשרית ובעיקר באמצעות הרשת במייל.

 

ישראל הירשהורן

 

(מספר פנימי: 548628)

הכנסת התשע-עשרה

 

יוזמים:  חברי הכנסת                    איציק שמולי

                                                 יצחק הרצוג

                                                 נחמן שי

                                                 אורלי לוי אבקסיס

                                                 גילה גמליאל

                                                 אילן גילאון

                                                 יעקב ליצמן

                                                                                  

 

הצעת חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (הוראת שעה), התשע"ד-2014

תיקון סעיף 2 - הוראת שעה

1.

בתקופה שמיום  כ"ג באלול התשע"ג (29 באוגוסט 2013) ועד ליום ט' באדר התשע"ה (28 בפברואר 2015) יקראו את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[1], כאילו בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 

 

"(ב1)   על אף האמור בהוראות לפי סעיף קטן (ב), מבטח יאפשר לבעל פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית, שהייתה פעילה ביום כ"ב באב התשע"א (22 באוגוסט 2011), לבין יום כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרץ 2014), להמשיך או לחדש, את פוליסת הביטוח האמורה, לפי העניין, עד ליום ליום ט' באדר התשע"ה (28 בפברואר 2015) פקיעת חוק זה לפי אותם התנאים שהתקיימו ביום ההודעה. "

 

דברי הסבר

ביטוח סיעודי קבוצתי הוא ביטוח שתנאיו נקבעים בהסכם בין קבוצת אנשים לבין חברת ביטוח, שבו נציג הקבוצה (בדרך כלל קופת-חולים או ארגון) מנהל את המשא-ומתן עם חברת הביטוח בכל הקשור לתנאי הפוליסה בעבור כלל חברי הקבוצה. בביטוח מסוג זה למעשה הארגון הוא בעל הפוליסה, תנאי הפוליסה הם אחידים לכל חברי הקבוצה, והפרמיה אחידה לכל קבוצת גיל.

אדם במצב סיעודי הוא אדם אשר בשל מצב בריאות ותפקוד ירודים אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי של לכל הפחות שלוש משש פעולות יומיומיות (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים ולהתנייד), ולפיכך הוא נזקק לעזרה ולהשגחה. אדם שאובחן כתשוש נפש (דוגמת חולי אלצהיימר) הזקוק להשגחה רוב שעות היממה מוגדר אף הוא אדם במצב סיעודי.

בחודש אפריל 2011 פרסם המפקח על הביטוח טיוטת תקנות שלפיהן החל מינואר 2014 לא יעניקו יותר חברות הביטוח ביטוח סיעודי קבוצתי לחברות ולארגונים. מטרת המהלך הייתה כפולה: מחד, למנוע מחברות הביטוח להיחשף לסכנת הפסדים בענף ביטוח זה, ומאידך למנוע את המשך ההסדר של רכישת ביטוחים כאלו לתקופות קצרות-מתחדשות, שהפכו יקרים מאד עם הזדקנות הרוכשים. בתקופה זו, התחייב המפקח להגיע להסדר עם חברות הביטוח עבור המבוטחים המבוגרים שהינם הנפגעים העיקריים של ההוראה, אשר רכישת ביטוח פרטי עבורם הפכה להוצאה חודשית שעשויה להגיע לאלפי שקלים בחודש. ב-22 אוגוסט 2011 פורסמה הוראת המפקח על הביטוח (להלן – ההודעה הראשונה), שקבעה שהחל מ-1.1.14 לא יימכרו ביטוחים סיעודיים קבוצתיים חדשים. לאור חוסר היכולת של המפקחת על הביטוח להגיע להסכמה עם חברות הביטוח, הודיעה המפקחת על הביטוח ביום 3.12.13 (להלן – ההודעה השנייה) כי לאור בקשות שהועברו אליה ועל מנת לבחון אפשרויות נוספות למתן מענה למבוטחים בפוליסות כאמור, המועד שעד אליו ניתן לחדש פוליסות ביטוח סיעודי קבוצתי יידחה ל-31.12.14.

במהלך התקופה שבין ההודעה הראשונה להודעה השנייה, בחרו חלק מחברות הביטוח שלא לחדש הסדרי ביטוח שפקע תוקפם, או לחילופין להציע למבוטחים פוליסות ביטוח סיעודי פרטיות, שעלותן גדלה ככל שהמבוטח מבוגר יותר (בגילאים שמעל 60 עשויה הפוליסה להאמיר לאלפי שקלים בחודש). לפיכך, בעבור אוכלוסייה מבוגרת עשויה להיות לכך השלכה שהיא לא פחות מהרסנית: דווקא בעת שהיא זקוקה לביטוח הסיעודי יותר מתמיד, היא נדרשת לשלם עליו מחיר שאינה יכולה לעמוד בו. מעבר לכך, מדובר בשירות עליו שילמו המבוטחים במשך שנים רבות, לעיתים עשורים, בהתאם לפוליסה המתחדשת על ידי החברה או הארגון מדי שלוש שנים, מתוך כוונה שביום בו יזדקקו לו הוא יוכל לעמוד לרשותם. ספק רב אם מי מהמבוטחים היה ער להסדר שניתן לבטלו דווקא כשיזקקו לו.

הצעת החוק הוראת שעה קובעת כי למשך תקופה של 12 חודשים יאפשרו חברות הביטוח למי שהיו מבוטחים על-ידן בביטוח סיעודי קבוצתי לפני יום ההודעה הראשונה ועד ליום 1.3.14 להמשיך את הפוליסה בתנאים הקיימים. בנוסף, קובעת ההצעה כי חברות הביטוח יחדשו למי שהיו מבוטחים על-ידן בביטוח זה והוא פקע במהלך תקופה זו באותם התנאים שהתקיימו לפני יום ההודעה הראשונה.

המטרה של הצעת החוק היא לחייב את חברות הביטוח להמשיך את הסדר הביטוח הסיעודי הקבוצתי לתקופה מוגבלת של 12 חודשים, באותם תנאים שעל פי חישוביהם בעבר היו מתאימים להם ,במהלכה תוכל המפקחת על הביטוח להגיע להסדר חלופי עם חברות הביטוח, ובעלויות שציבור המבוטחים יכול לעמוד בהן.

יצוין כי בחודש דצמבר 1996 חוקק חוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), התשנ"ז-1996 (להלן - הוראת השעה). מטרת החוק הייתה לחייב את חברות הביטוח להמשיך למשך תקופה מוגבלת את מודל הביטוח שהתקיים בשעתו במסגרת תאגיד הביטוח "אבנר", לטובת הבטחת פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. הרקע לחוק היה הודעתן של חלק ניכר מחברות הביטוח על רצונן לפרוש מההסכמים עם חברת אבנר; המפקח על הביטוח שכיהן בשעתו סבר כי פרישה של חברות הביטוח מההסכם, בלא היערכות מתאימה של כל הגורמים הפועלים בענף לרבות המפקח עצמו, תפגע באינטרס הציבורי לקיום רציף ותקין של ביטוח החובה לרכב לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

 [1] ס"ח התשל"ג, עמ' 706.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית