בעלי תפקידים ומבנה ארגוני
בעלי תפקידים:
יו"ר המחוז איתן ברושי
מזכירת המחוז ויו"ר המחלקה חניק מרשק
מזכיר משמרת צעירה אורי קידר
באורים למבנה המערכת הפוליטית במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה
צירי ועידה במחוז (מועצת המחוז):
נבחרים ע"פ חוקת המפלגה. הגוף הבוחר: חברי מועצות סניפי המשנה במחוז.
חברי מרכז במחוז:
נבחרים: ע"פ חוקת המפלגה. הוועידה מכהנת גם כמרכז.
חברי לשכה במחוז:
נבחרים: ע"פ חוקת המפלגה.
הגוף הבוחר: חברי ועידה במחוז (מועצת המחוז).
מועצת המחוז ומוסדות המחוז
נבחרים: ע"פ חוקת המפלגה ובהתאם למפתח שנקבע ע"י מוסדות המפלגה וראשי המחוז.

תפקידי מועצות סניפי משנה במחוז ובוועידת המחוז:
1. תכנון וקיום פעולות בחברה הישראלית, לעידוד מעורבות חברתית, אידיאולוגית ופוליטית - בחברה הישראלית, במפלגת העבודה ובתנועה הקיבוצית.
2. בחירת נציגים של המחוז למוסדות המרכזיים ע"פ החלטות מוסדות המחוז והמפלגה.
3. תכנון וקיום תוכנית עבודה והסברה ובקרה עליהן.
4. דיון והחלטות בעניינים שוטפים ואסטרטגיים, העומדים על סדר היום הפוליטי של מפלגת העבודה.
זימון חברי מוסדות המחוז לדון ולהחליט בנושאים משמעותיים העומדים על סדר יומה של מזכירות המחוז.

צוותי עבודה של המחלקה הרעיונית פוליטית ומחוז הקיבוצים במפלגה:
צוות לפעילות בחברה הישראלית :
מטרת עבודתו: השפעה על אופיה הלאומי, המדיני-הבטחוני, הכלכלי, החברתי והרוחני של מדינת ישראל דרך מפלגת העבודה ומחוז הקיבוצים.
צוות לפעילות באזורים ובקיבוצים:
מטרת עבודתו: העצמת כוחו של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, באזורים ובקיבוצים.
צוות לפעילות הנגזרת מסדר יומה של מפלגת העבודה:
מטרת עבודתו: העצמת כוחו וחיזוק השפעתו של מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, ומאבק על אינטרסים התיישבותיים, חברתיים, כלכליים וחינוכיים הנוגעים לתנועה הקיבוצית.
צוות הסברה:
מטרת עבודתו: העלאת מודעות והזדהות עם מחוז הקיבוצים ומפלגת העבודה בהתאם לחזון המחוז.
צוות מפקד למפלגת העבודה:
מטרת עבודתו: העצמת כוחה של התנועה הקיבוצית במפלגת העבודה, על-ידי מכסום מספר המתפקדים מהקיבוצים.
צוות לפעילות עם צעירים:
מטרת עבודתו: חיזוק מחוז הקיבוצים על-ידי הוספה וצרוף חברים צעירים. נטילת אחריות ושתוף צעירים בפעילות המחוז והמפלגה.
צוות לפעילות עם נשים:
מטרת עבודתו: פיתוח פעילות נשים במחוז הקיבוצים, והגדלת מספר הנשים הפעילות במחוז.