הצעת שר החקלאות, שמחון, לבצע שינוי מבני בתחום ניהול הניקוז והנגר התקבלה בממשלה

9.5.2010

הממשלה קיבלה הצעת שר החקלאות

לבצע שינוי מבני בתחום ניהול הניקוז והנגר

 

הממשלה קיבלה הצעת שר החקלאות, שלום שמחון, להקמת מועצה ארצית לניהול נגר וניקוז ורשות ניהול נגר וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

החלטת הממשלה תאפשר לרכז את כל תחומי האחריות והסמכויות בנושא הניקוז בגורם ממשלתי אחד - מועצת הרשות הארצית לניקוז וניהול נגר, שתפעל במסגרת משרד החקלאות ותחת אחריות שר החקלאות, וזאת בדומה לריכוז הסמכויות הנוגעות למשק המים תחת רשות ממשלתית אחת. ריכוז הסמכויות במסגרת מועצה סטאטוטורית, שלצידה רשות מקצועית, המהווה רגולטור עצמאי לתחום, תביא לניהול יעיל של משק הניקוז, תוך ראייה כלל ארצית, שתבטיח את השגת היעדים ומימוש מדיניות ארוכת טווח בתחום.

 

המועצה תורכב מגורמים מקצועיים ממשרד החקלאות, הרשות הממשלתית למים ולביוב, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, משרד האוצר ונציגי ציבור, זאת על מנת שתהיה ראייה רחבה, רב תחומית, בהסדרת תחום הניקוז שהינו בעל השפעות על היבטים רבים.

 

חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות חוקק בשנת 1957 במטרה להסדיר את תחום הניקוז וההגנה מפני שיטפונות. בהתאם לחוק, האחריות על ביצועו נתונה לשר החקלאות ופיתוח הכפר, ואולם מספר סמכויות היו נתונות לפי החוק לנציב המים והחל משנת 2007, עם הקמת הרשות הממשלתית למים ולביוב - למנהל הרשות.

 

בדברי ההסבר להצעה מציין שמחון כי "עיקר הנגר המגיע למערכות הניקוז מקורו במי גשם היורדים בשטחים הפתוחים והשטחים החקלאיים ואינם מחלחלים לקרקע ולכן מצטברים וניגרים על פניה. תוך כדי זרימתם גורם הנגר לסחיפת הקרקע ולדלדול קרקעות פוריות. סחף הקרקע המוסע על ידי מי הנגר שוקע במערכות הניקוז, סותם ומקטין את יעילותן תוך הגדלת סכנת השיטפונות. סחף זה שוקע גם בשטחים הפתוחים והבנויים תוך זיהום הסביבה ומקורות המים בחומרי ההדברה והדישון אותן הוא נושא. על מנת להקטין את נזקי השיטפונות, בונים ומתחזקים מערכות ניקוז יקרות בשטחים הפתוחים, בשדות החקלאיים ובאזורים המבונים.

 

הניהול הממשלתי העיקרי של תחום זה מבוצע כיום על ידי אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר וע"י רשויות הניקוז האגניות (המשמשות גם כזרוע הביצועית לתחום זה). האגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות אימץ תפיסה לשימור קרקע, לניקוז ולריסון שיטפונות, המקטינה את הנגר מהשטחים הפתוחים ואת העומס על מערכות הניקוז.

 

אולם, היעדר גורם אחד המרכז את הטיפול בתחום הניקוז, והיעדר ראייה אינטגרטיבית כלל ארצית, מסרבל את הטיפול בו, מביא לטשטוש גבולות האחריות, לכפילות בטיפול, לתקלות ולעיכובים מתמשכים בביצוע פרויקטים לאומיים, וכל זאת בתחום שלהסדרתו חשיבות מהותית למשק בהיבטים רבים. מיותר לציין כי טיפול לקוי בתשתיות הניקוז עשוי לגרום בעת אירועי גשם קיצוניים לפגיעה משמעותית ברכוש ואף בנפש".

 

ההחלטה קובעת עוד כי למועצת הרשות תועבר הסמכות לקביעת כללים אחידים לחישוב גובה הוצאות הניקוז, וזאת בשל העובדה בשנים האחרונות עלו מידי שנה קשיים בתקצוב פעולות ניקוז.

הצעה זו מגדירה את רשויות הניקוז האגניות כגורמי ביצוע של מדיניות הניקוז, כפי שתקבע על ידי המועצה באישור השרים, ואת הרשות הארצית כרגולטור על רשויות ניקוז אלו.

 

להצעה אין עלויות תקציביות שכן המועצה והרשות יורכבו מנציגי משרדי הממשלה השונים.

 

במקביל הגיע שר החקלאות שמחון להסכמה עם האוצר להקצאת תקציב של 550 מלש"ח למשך 10 שנים להסדרת תחום הניקוז.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית