שר החקלאות ביקש לפעול בהתאם להמלצות ועדת זילר לבחינת התנהלות השירותים הווטרינריים, שאומצו ע"י הממשלה

21.4.2010

 

הממשלה אימצה המלצות ועדת זיילר לבחינת התנהלות השירותים הווטרינרים ואישרה בקשת שר החקלאות לפעול בהתאם להמלצות

 

הממשלה אישרה הצעת שר החקלאות, שלום שמחון, לאמץ המלצות ועדת הבדיקה לבחינת התנהלות השירותים הוטרינריים, בראשות השופט (בדימ') ורדי זיילר, ובהשתתפות ד"ר יהודה עפרון. שמחון החליט לפני כשנה וחצי על הקמת ועדת הבדיקה, שסמכויותיה כשל ועדת חקירה, באישור שר המשפטים והממשלה.

 

הממשלה הורתה, לבקשת שמחון, למנות ועדה ציבורית, בראשות נשיא האוניברסיטה העברית, ובהשתתפות נציגי משרד החקלאות, משרד הבריאות, אגף התקציבים במשרד האוצר ונציב שרות המדינה והסתדרות הרופאים הוטרינריים, לבחינת היקף ותוכן האחריות המקצועית והמבנה הארגוני המומלץ והעדכני של יחידת השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות. הועדה הציבורית תבחן ותמליץ בעניין הנושאים המקצועיים שיהיו תחת אחריות השירותים הוטרינריים, יחסי הגומלין של השירותים הווטרינרים עם גורמים נוספים וחלוקת האחריות ביניהם, צורת הארגון הרצויה של השירותים הוטרינריים, מידת העצמאות הרצויה שיש להעניק ליחידה, שת"פ מחקרי עם גורמים עסקיים ותיקוני חקיקה ככל שיידרשו.

 

בהתאם להמלצות הועדה הציבורית יסכמו מנכ"ל משרד החקלאות וראש אגף תקציבים באוצר את ההיקף ואופן התקצוב של השירותים הווטרינרים, וצרכי כוח האדם הנדרשים כדי לבצע את תפקידם.

 

שר החקלאות ימסור לממשלה דיווח בדבר המלצות הועדה הציבורית בתוך 6 חודשים.

 

הממשלה אישרה עוד כי שר החקלאות ונציב שירות המדינה יפעלו, בהתאם להמלצות ועדת הבדיקה, להחלפת ההנהגה הקיימת של יחידת השירותים הוטרינריים בהקדם האפשרי, ולאיוש מקצועי ואיכותי של נושאי המשרות המתפנות בשירותים הוטרינריים. שמחון החליט בעקבות הדו"ח על סיום מיידי של עבודת הסמנכ"ל למינהל, יהודה מאירוביץ, אשר השעה עצמו מעבודתו לפני חצי שנה.

 

יש לציין כי שורת משרות נוספות מתפנות בשל פרישת עובדים בשירותים הווטרינרים לגמלאות, וכן בשל סיום תפקידו של מנהל השירותים, ד"ר חיימוביץ, בהתאם לקדנציה הקצובה בחוק.

 

הממשלה החליטה להטיל על החשב הכללי ועל מנכ"ל משרד החקלאות, לפעול, בהתאם להמלצות ועדת הבדיקה, לביצוע ביקורת על האופן בו נוהלו התהליכים הכספיים בשירותים הווטרינרים, לרבות הליכי רכש, מכרזים, ניהול הכנסות וכל נושא נוסף שימצאו לנכון. החשב הכללי ומנכ"ל משרד החקלאות ימסרו לממשלה דין וחשבון בעניין זה, בתוך 4 חודשים מיום אישור ההחלטה.

 

דו"ח ועדת זילר כולל כ-260 עמודים, שגובשו בתום שמיעת 119 עדים. הועדה קובעת כי "אם כל חטאת של אי התקינות בשירותים הווטרינרים הוא כשל ארגוני חמור שהלך וגבר עם השנים".

 

הוועדה מגדירה ככשל מרכזי את השתלטות הדרג המינהלי על הדרג המקצועי. וזאת בשל השליטה הכמעט מלאה בשירותים הווטרינרים, שאליה חתר ושאותה השיג הסמנכ"ל למינהל, יהודה מאירוביץ, ששלט בשירותים הווטרינרים ביד רמה. השליטה שהשיג מאירוביץ גררה בעקבותיה עימות בין הפן המקצועי ובין הפן המינהלי.

 

הועדה קובעת כי "מאירוביץ הצליח לרכז בידו שלטון ייחודי, שכונה על ידי אחדים כשלטון של פחד והטלת אימה וטרור. מדובר באדם המודרך על ידי שיקולים בלתי עניינים שבמרכזם ניצב הוא עצמו. הוא מתערב בכל, ובכלל זה בתחום המקצועי הווטרינרי שבו אין לו ידע מוסמך, והוא מותיר אחריו אדמה חרוכה בשטחים רבים. דרך פעילותו משרה אווירה עכורה וקשה, מובילה למינויים לא ראויים, מעוותת סדרי עדיפויות כספיים ומנהליים, בזה לכללי מינהל תקינים, ונעדרת בלמים בכל הנוגע לאבחנה הרחבה בין "שלי" ל"שלך". בפני הוועדה נחשפה תמונה עכורה בכל הנוגע לדרך המינויים בשירותים הווטרינרים. הוועדה קובעת כי למאירוביץ הייתה מעורבות מלאה בכל מינוי ובכל מכרז. הוועדה קובעת כי הקשרים יוצאי הדופן שמאירוביץ קשר עם גורמי פנים וחוץ היכולים להקל או לסייע או לאשר או לאפשר מהלכים אותם ביקש מאירוביץ לבצע בתחום מינויי או פיטורי עובדים, הקלו עליו את המלאכה.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית