שר החקלאות שלום שמחון הגיש את הסתייגויותיו לתזכיר חוק התכנון והבניה-2010

7.3.2010

 

שר החקלאות שלום שמחון הגיש את הסתייגויותיו לתזכיר חוק התכנון והבניה-2010

 

שר החקלאות שלום שמחון הגיש את הסתייגויותיו לחוק התכנון והבנייה

 

תזכיר החוק החדש לתכנון ובניה הופץ להערות למשך 21 יום בלבד, לאחר אישור עקרונות הרפורמה בועדת שרים. לדברי שמחון, הצעת החוק הכוללת מאות סעיפים, הוכנה ללא תיאום מקצועי ועבודת מטה כנדרש ברפורמה כה מהותית. החוק החדש המוצע מבטל לחלוטין את החוק הקיים על תיקוניו וכולל רק חלק מן התוספות לחוק הקיים.

 

בשונה מהצגת הרפורמה בוועדת השרים, שם נוצר הרושם כאילו תבוטל רק הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, בפועל, הצעת החוק הוסיפה וביטלה לחלוטין את התוספת הראשונה לחוק הקיים, שמטרתה לשמור על הקרקע החקלאית ועל השטחים הפתוחים ובכך השמיטה, בנוסף לביטול הועדה, הוראות שונות וחשובות שהיוו כלים חשובים לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים.

 

שמחון אומר כי הרשות לתכנון במשרד החקלאות בחנה את התזכיר לאור מטרות המשרד, על פי יכולתו להתמודד עם צרכי הפיתוח של המרחב החקלאי והכפרי במדינת ישראל מחד, והחובה להגנה עליו ולשמירה על ערכיו, מאידך.

 

ברקע עומדות לעינינו דרישת הממשלה ומטרות הרפורמה, והצעותינו מתחשבות בכך, אך מבקשות לגלות זהירות במקום שזו נדרשת.

 

שמחון הציג ארבע הסתייגויות מרכזיות לחוק:

1.      החוק החדש נעדר כלים מרכזיים להגנה על שטחים פתוחים במדינת ישראל ובכלל זה השטח החקלאי;

2.      יש להבטיח נציגות של שר החקלאות בכל המוסדות התכנוניים המוקמים בחוק שיש להן יכולת לקבל החלטות מהותיות על שינוי יעוד של שטחים פתוחים; הנוסח הנוכחי של הצעת החוק חסר בהיבט זה;

3.      יש להבטיח את האפשרות של המשרד להזרים מידע וחוות-דעת מקצועיות להליך התכנוני בכל הסוגיות המקצועיות הרלוונטיות: מניעת מחלות בע"ח, הגנת הצומח, ניקוז, שימור קרקע, יעור. הנוסח הנוכחי של הצעת החוק חסר בהיבט זה;

4.      יש לקבוע כי בעת קביעת גבולות מרחב תכנון מקומי שבו נכללת גם מועצה אזורית, תיערך התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית