השר הרצוג הביא לקריאה ראשונה את התיקון לחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין

18.1.2010

 

השר הרצוג יביא היום לקריאה ראשונה את התיקון לחוק

ההגנה על הציבור מפני עברייני מין התשנ"ו-2006

 

הרצוג: "הפעלת החוק תתמקד בשיקומם של עברייני המין כדי למנוע הישנות ביצוע העבירות. המטרה שעומדת נגד ענינו היא הענקת הגנה מרבית על הציבור מפני עברייני מין"

 

בשנים האחרונות נמצאת מדינת ישראל תחת מתקפה של מקרי אלימות קשים ויוצאי דופן בחומרתם. התעללות בילדים, בקשישים ובחסרי ישע הפכה לתופעה שכיחה. הביטויים המזעזעים והקשים במיוחד מוצאים ביטוי בתופעת עבריינות מין כלפי מבוגרים בכלל וכלפי ילדים בפרט.

 

לשירות המבחן למבוגרים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מופנים מדי שנה כ-600 עברייני מין. המופנים עוברים תהליך אבחון מקיף והערכת סיכון להישנות ביצוע עבירות בעתיד.

 

המודעות ההולכת וגוברת בקרב הציבור ואנשי המקצוע העלתה את הצורך בהסדרה תחום הטיפול בעבריינות מין על היבטיה השונים: ענישה, טיפול ושיקום.

 

השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים, יביא היום לקריאה ראשונה את התיקון לחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין התשנ"ו-2006, אותו יזם משרד הרווחה.

 

התיקון המוצע בחוק מתמקד "בשיקום המונע" של עברייני המין במטרה למנוע ככל הניתן הישנות ביצוע העבירה ומתן הגנה מרבית לציבור מפני עברייני מין. על פי הערכות גורמי המקצוע, ככל שהליך השיקום המונע יצליח, תפחת מסוכנתו של העבריין וניתן יהיה להקל בתנאי הפיקוח המוטלים עליו.

 

לדברי הרצוג: "ללא שינוי התפיסה, העמדות, המודעות, האחריות וההתנהגות של עבריין המין, קיים סיכון גבוה יותר, כי למרות הפיקוח והמעקב, עברייני המין יחזרו לבצע עבירות מין. יתרה מזאת, הטלת תנאי פיקוח ומעקב ללא שיקום מונע עלולה להגביר את מסוכנותו של עבריין המין".

 

התיקון להצעת החוק, על פי השר הרצוג מבקש להסדיר מספר סוגיות הנוגעות לתהליך שיקום עברייני המין. לפי המוצע, שיקום מונע לעבריין מין שלא נידון למאסר בפועל או שהשתחרר ממאסר או מאשפוז בבית חולים לחולי נפש, ונמצא מתאים לכך, יינתן באמצעות תוכנית לשיקום מונע שתגובש לעבריין המין. במהלך גיבוש תכנית הטיפול תישקל גם האפשרות של מתן טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני כאמצעי רפואי משלים למניעת הישנות ביצוע העבירה.

 

הצעת התיקון כוללת גם הרחבת הגדרת עבירת מין שתכלול גם עבירות נוספות כגון החזקה ופרסום של חומר תועבה וכן הרחבת סמכות אנשי מקצוע למסור ולקבל מידע אודות עבריין מין.

 

יצוין כי רק לאחרונה הנחה ראש הממשלה על הקמתו של צוות שרים מיוחד בראשות של שר המשפטים יחד עם שר הרווחה השר לביטחון הפנים וסגן שר הבריאות – אשר נדרש לגבש הצעות להתמודדות כלל המערכות עם תופעת עבריינות מין כלפי קטינים. צוות השרים החליט על נקיטת מספר צעדים ובכלל זה הרחבת חובת דיווח של כל אדם בגין חשד לביצוע עבירות מין בקטינים, קיצור תהליכים וזמנים לחקירה על ידי הגדלת תקנים, שיתוף פעולה בין המשרדים ביטחון פנים, רווחה ובריאות בטיפול בתופעה וכן זירוז נושא שיקום עברייני מין והמשך הפיקוח עליהם לאחר שחרורם תוך בחינת אפשרות לטיפול תרופתי. צוות השרים הונחה לקדם את התיקון להצעת החוק להגנה על הציבור מפני עברייני מין.

 

- מצ"ב נוסח הצעת החוק (בקובץ פי.די.אף)

-מצ"ב עותק מנאום השר הרצוג במליאת הכנסת (בהמשך)

 


 

הצעת חוק ממשלתית בנושא הגנה על ציבור מפני עברייני מין

 - תיקון, התש"ע-2010 - קריאה ראשונה

 

אדוני היו"ר, חברי כנסת נכבדים,

 

חדשות לבקרים אנו נחשפים לביטוייה המזעזעים של תופעת עבריינות המין כלפי מבוגרים בכלל וכלפי ילדים בפרט.

 

יותר ויותר גוברת המודעות הן בקרב בציבור והן בקרב אנשי המקצוע באשר לצורך להסדיר את תחום הטיפול בעבריינות מין על כל היבטיה: בהיבט הענישתי-הרתעתי, בהיבט הפיקוחי וכן בהיבט השיקומי של עברייני המין על כל המורכבות המשתמעת מכך.

 

בחוק ההגנה על הציבור מפני עברייני מין התשנ"ו-2006, נקבעו הסדרים שמטרתם למנוע, ככל שניתן, ביצוען של עבירות מין.

 

התפיסה העומדת ביסוד החוק קושרת שלושה נדבכים ששילובם מהווה את המנגנון היעיל והמידתי ביותר למניעת עבריינות מין:

האחד, הערכת מסוכנותם של עברייני המין בטרם מתקבלות החלטות שונות לגביהם.

השני, הטלת הגבלות ופיקוח חיצוני על עברייני המין עם סיום ריצוי מאסרם או לאחר מתן גזר הדין בעניינם.

 

שני נדבכים אלו כבר כלולים בחוק בנוסחו הקיים ומיושמים הלכה למעשה.

 

התיקון המוצע מהווה נדבך שלישי והוא מתמקד ב"שיקום המונע" של עברייני המין, במטרה למנוע ככל שניתן הישנות ביצוע העבירה ו לתת הגנה מרבית לציבור מפני עברייני מין .

 

המטרה הטיפולית היא לסייע לעבריין המין להיות מודע להתנהגותו, להביא לשינוי פנימי אצלו ולהקנות לו כלים שיאפשרו לו להימנע מביצוע עבירות מין נוספות.

 

ללא שינוי התפיסה, העמדות, המודעות, האחריות וההתנהגות של עבריין המין, קיים סיכון גבוה יותר, כי למרות הפיקוח והמעקב, עברייני המין יחזרו לבצע עבירות מין. יתרה מזאת, הטלת תנאי פיקוח ומעקב ללא שיקום מונע עלולה להגביר את מסוכנותו של עבריין המין, עקב היותו נתון בלחצים שמקורם במגבלות ובתנאים המוטלים עליו במסגרת צו הפיקוח.

 

ככל שהליך השיקום המונע יצליח, תפחת מסוכנותו של העבריין וניתן יהיה להקל בתנאי הפיקוח המוטלים עליו.

 

הצעת החוק, מבקשת להסדיר מספר סוגיות הנוגעות לתהליך שיקום עברייני המין, לרבות אוכלוסיית היעד, סוגי תכניות השיקום, הסדרה רגולטיבית ומקצועית של השאלה מי מוסמך לטפל בעברייני מין, הפיקוח על מסגרות הטיפול והרישוי שלהם .

 

לפי המוצע, שיקום מונע לעבריין מין שלא נידון למאסר בפועל או שהשתחרר ממאסר או מאשפוז בבית חולים לחולי נפש, ונמצא מתאים לכך (שיקום מונע בקהילה), יינתן באמצעות תכנית לשיקום מונע שתגובש לעבריין המין.

 

תכנית השיקום תבוצע, בהתאם לתפיסה השיקומית ועל פי רצף שיקומי, באחד או יותר מאופנים אלה: במעון סגור המיועד לשהיית מטופלים בכל שעות היממה (מעון סגור), במרכז יום המיועד לשהיית מטופלים בחלק משעות היממה, או באמצעות קבוצות טיפוליות, ללא שהיה במרכז. באחריות שר הרווחה והשירותים החברתיים בהתייעצות עם שר הבריאות י לדאוג לכך כי יהין מענים מספיקים לצרכים אילו .

 

במהלך גיבוש תכנית הטיפול תישקל גם האפשרות של מתן טיפול תרופתי להפחתת הדחף המיני כאמצעי רפואי משלים למניעת הישנות ביצוע העבירה.

 

מאחר והטיפול בעברייני מין דורש מומחיות, הרי שטיפול על ידי מי שאינו מוכשר לכך לא יביא להפחתת המסוכנות ויגרום לנזק נוסף לחברה. זו הסיבה בגינה נדרש מהמוסמכים לטפל בעבריין המין לעבור הכשרה .

 

ישנה חשיבות לכך שמסגרת המעניקה טיפול בפגיעות מיניות ובעבריינות מין תעמוד בסטנדרטים ברורים, תפוקח ותיתן את הטיפול המותאם. לכן, מוצע בתיקון לחוק שלמסגרות אלה יינתן רישוי ע"י שר הרווחה לאחר שימצא שהתקיימו במסגרות אלו התנאים הקבועים בחוק ובתקנות שיותקנו.

 

הצעת החוק גם כוללת תיקונים שונים בהסדרים הקבועים היום בחוק בעניין הערכת מסוכנותם של עברייני מין ופיקוח ומעקב עליהם, שנסמכים על הניסיון שנצבר תוך יישומו של החוק מאז חקיקתו . בהקשר זה מוצעים מספר תיקונים, בין היתר :

 

הרחבת הגדרת עבירת מין שתכלול גם עבירות נוספות כגון ; החזקה ופרסום של חומר תועבה .

הרחבת סמכות אנשי המקצוע למסור ולקבל מידע אודות עבריין מין;

 

קביעת החובה לקבל לפני מתן גזר הדין תסקיר קצין מבחן, ובו הערכת סיכון במקום לקבל הערכת מסוכנות נפרדת, וזאת על סמך הניסיון המצביע על כך כי בשלב גזר הדין די בתסקיר שרות המבחן ובו הערכת הסיכון, ואין בהערכת המסוכנות בשלב זה כדי להוסיף על התסקיר.

 

אין ספק שפרק השיקום המוצע מהווה נדבך הכרחי נוסף לחוק הקיים ויאפשר כלי ראוי להתמודדות עם נושא מורכב ורגיש זה.

 

שר הרווחה והשירותים החברתיים

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית