השר בן אליעזר: בעלי מפעלים יכשירו עובדים 'תוך כדי עבודה' - המדינה תסבסד את תקופת ההכשרה

19 אוקטובר 2009

2009-0045-2936

 

כלי סיוע נוסף של התמ"ת:

בעלי מפעלים יכשירו עובדים "תוך כדי עבודה" -

המדינה תסבסד את תקופת ההכשרה

 

 

במסגרת מסלול זה ניתנת אפשרות למעסיקים לקלוט דורשי עבודה בלתי מקצועיים כעובדים ולהכשירם תוך כדי העבודה אצל המעסיק כעובדים מקצועיים. ההכשרה מתבצעת בעזרת חונך אותו מעמיד המעסיק

 

השר בן אליעזר: "במסגרת מסלול זה מבקש המשרד להשיג שתי מטרות: האחת, להכשיר עובדים ישראליים מתוך דורשי עבודה, והשנייה - לעודד מעסיקים לקלוט עובדים ישראליים".

 

מנכ"ל המשרד קדמי: "המטרה - להתאים את ההכשרות המקצועיות שאנו עורכים אל צורכי השוק".

 

·         מעסיק אשר יקלוט עובד לצורך הכשרתו - ייהנה ממענק בסך 1,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לתקופת ההכשרה.

·         המעסיק יהיה זכאי לקבלת סכום של 3,000 ₪ כולל מע"מ לחודש, בגין חניכת העובדים באמצעות חונך, בתקופת ההכשרה.

 

מנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי פרסם לאחרונה הוראת מנכ"ל חדשה בנושא מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים.

 

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3995 מתאריך 24.8.08, וכן לאור החלטות הממשלה השונות בעניין צמצום מספר העובדים הזרים, מעוניין משרד התמ"ת להפעיל באמצעות האגף הבכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם, בראשות שלום בן משה, מסלול הכשרה ייחודי לצורך הכשרת עובדים ישראליים בענפי התעשייה והשירותים.

 

הוראה זו אינה כוללת את ענף הבניין, אשר לגביו פורסמה הוראה נפרדת של מנהל אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם, המופיעה באתר המשרד.

 

במסגרת מסלול זה ניתנת אפשרות למעסיקים לקלוט דורשי עבודה בלתי מקצועיים כעובדים ולהכשירם תוך כדי העבודה אצל המעסיק כעובדים מקצועיים. ההכשרה מתבצעת בעזרת חונך אותו מעמיד המעסיק.

 

בסיום תקופת ההכשרה, יידרשו העובדים שהחלו בהליך ההכשרה לעמוד בבחינות ממשלתיות הנערכת על-ידי מחלקת הבחינות של האגף לצורך קבלת תעודה מקצועית.

 

מעסיק אשר יקלוט עובד כאמור לצורך הכשרתו - ייהנה ממענק בסך 1,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לתקופת ההכשרה. בנוסף, יהיה זכאי המעסיק לקבלת סכום של 3,000 ₪ כולל מע"מ לחודש, בגין חניכת העובדים באמצעות חונך, בתקופת ההכשרה. תקופת ההכשרה תהיה בהתאם למקצוע ההכשרה, ובכל מקרה לא תעלה על שישה חודשים.

 

מעסיק המבצע הכשרה במסגרת מסלול זה, מתחייב לפעול להגשת העובדים שנקלטו, למבחנים לצורך קבלת תעודות מקצועיות וכן, להמשיך ולהעסיקם לאחר תום תקופת ההכשרה למשך תקופה מצטברת של 12 חודשים לפחות (כולל תקופת ההכשרה אצל המעסיק).

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר: "במסגרת מסלול זה מבקש המשרד להשיג שתי מטרות: האחת, להכשיר עובדים ישראליים מתוך דורשי עבודה, והשנייה - לעודד מעסיקים לקלוט עובדים ישראליים".

 

מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי אמר כי "כלי חדש זה הוא נדבך נוסף במטרה ששמנו לעצמנו להסיר חסמים בתחום ההכשרה המקצועית ולהתאים את ההכשרות המקצועיות שאנו עורכים אל צורכי השוק".

 

המועדים להגשת בקשות יפורסמו באתר משרד התמ"ת ובהודעה בעיתונות. אם יחול שינוי בתקציב התכנית תפורסם על כך הודעה באתר משרד התמ"ת www.moital.gov.il.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית