סגנית שר התמ"ת, אורית נוקד יוזמת הצעת החוק המסדירה את זכויות הצרכנים, בעיקר קשישים וחולים
סגנית שר התמ"ת, אורית נוקד יוזמת הצעת החוק המסדירה את זכויות הצרכנים

 אוגוסט 2009

 

סגנית שר התמ"ת, אורית נוקד יוזמת הצעת החוק המסדירה את זכויות הצרכנים, בדרך כלל קשישים וחולים, הנקשרים בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה, לרבות התקנת לחצני מצוקה, התקנת מכשיר א.ק.ג, הזמנת אמבולנסים ועוד

 

נוקד: "הצעת החוק תעגן את זכויותיהם של אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים ועולים אשר לפעמים מתקשים בקריאת חוזה בעברית ותשים סוף להטעיות ומניפולציות שחברות רבות מבצעות כלפי אוכלוסיות אלו"

 

מטרתה של הצעת החוק הינה הסדרת זכויות הצרכנים, בדרך כלל קשישים וחולים, הנקשרים בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה, לרבות התקנת לחצני מצוקה, התקנת מכשיר א.ק.ג, הזמנת אמבולנסים ועוד.

 

יצויין כי מדובר בעסקה, לגביה קיימות תלונות רבות המעלות חשש להטעיה וניצול חולשתם של הצרכנים הנקשרים בה, לרבות הפעלת לחץ שיווקי אגרסיבי. העסקה נעשית עם אוכלוסיה של קשישים או חולים הנזקקים למעקב וטיפול רפואי תמידי, החוזים הינם חוזים אחידים שאינם ניתנים למשא ומתן וכמו כן, מדובר בשירות, שעבור אוכלוסיית היעד כאמור, נחשב שירות חיוני עד כדי תלות בו.

 

יצויין כי, הצעת החוק תועבר לאישור הממשלה ולאחר מכן תובא לאישור הכנסת.

 

סגנית שר התמ"ת אורית נוקד אומרת כי "הצעת החוק תעגן את זכויותיהם של אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים ועולים אשר לפעמים מתקשים בקריאת חוזה בעברית ותשים סוף להטעיות ומניפולציות שחברות רבות מבצעות כלפי אוכלוסיות אלו". עוד אומרת נוקד כי בהיותה יו"ר השדולה למען הגמלאים קיבלה תלונות רבות על ניצול ומצוקה של קשישים ולכן החליטה להילחם בתופעה.

 

להלן עיקרי החוק המוצע:

 

על מנת למנוע הטעית הצרכן, מוצע לקבוע כי העסקה תהיה בחתימה על חוזה בכתב. כמו כן מוצע לקבוע כי העוסק ימסור לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס גילוי שיימסר בנפרד מהחוזה ובו יפורטו התנאים המהותיים של העסקה כגון, פרטי העוסק, פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות פריסתם וזמינותם. אם מדובר בעסקה קצובה - משך העסקה ומועד סיומה וכן פרטים לגבי הארכת העסקה. פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה תוך 30 ימים מיום עשיית העסקה, פרטים לגבי אפשרות ביטול העסקה קודם למועד סיומה וכן פרטים לגבי מחירה הכולל של העסקה. עוד מוצע לקבוע כי העוסק יצרף לטופס הגילוי טופס ביטול לפיו לצרכן עומדת זכות ביטול של העסקה.

 

אחת הבעיות המרכזיות בתחום היא החתמת הקשישים והחולים על חוזים ארוכי טווח, לתקופה של 3 עד 5 שנים, ללא אפשרות לסיים את ההתקשרות בין הצדדים או לחלופין סיום ההתקשרות תמורה תשלום "קנס" כספי גבוה עד כדי תשלום מלוא התמורה. לכן, מוצע כי במקרה שהעוסק מחתים את הצרכן על עסקה לתקופה קצובה ואשר לא ניתן להשתחרר ממנה בכל עת בהודעה מוקדמת, הזמן הסביר לכבילת הצרכן לא יעלה על שנה אחת.

 

עוד מוצע לקבוע כי הארכת העסקה תהיה הארכה בכל פעם לתקופה נוספת של חצי שנה ובלבד שלא ישונו תנאי העסקה. אם ישונו תנאי העסקה העוסק יחויב לקבל הסכמה מפורשת של הצרכן.

 

מוצע להעניק לצרכן המתקשר בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה זכות לבטל את העסקה בתוך 30 ימים מיום החתימה על החוזה או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר. בחר הצרכן לבטל את החוזה כאמור, העוסק לא יגבה ממנו דמי ביטול כלשהם.

 

בחר הצרכן לבטל את העסקה לפני תום התקופה הקצובה (ולאחר 30 הימים), העוסק יהיה רשאי לגבות דמי ביטול רק אם הללו נקבעו מראש בחוזה. כדי למנוע מצב בו יגבו דמי ביטול מופרזים ובלתי סבירים מוצע לתת לשר סמכות לקבוע הוראות המגבילות את סכום דמי הביטול.

 

על העוסק להודיע לצרכן בתקופת ההודעה כהגדרתה בחוק, על מועד סיום העסקה וכן, הארכת העסקה באופן אוטומאטי תהיה לתקופות קצרות של חצי שנה בלבד ובתנאי שתנאי העסקה לא שונו.

 

מוצע כי בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שנעשתה באמצעות כרטיס אשראי, המנפיק לא יחייב את כרטיס הצרכן בסכום המחייב לפני שחלפו 30 ימים מהיום שבו הופקד בידיו מסמך המעיד על עסקה בין הצרכן לעוסק.

 

קיימות תלונות רבות לפיהן כאשר חולה נפטר, מסרבת החברה לסיים את ההתקשרות בטענה כי בן הזוג או יורשיו ממשיכים להיות קשורים בעסקה ומחויבים לשלם את תמורתה. לפיכך מוצע לקבוע התניה בחוזה הקובעת במפורש או במשתמע כי לאחר פטירת הצרכן או מעבר לדיור מוגן או בית אבות או אשפוז סיעודי, יחולו החיובים על אדם אחר, לא יהיה תוקף ויראו את החוזה מאותו מועד כבטל מאליו.

 

לקריאת איגרת הברכה לשנה החדשה (קובץ פי.די.אף) - לחצו כאן

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית