שר החקלאות, שלום שמחון, הגיש לועדת הכלכלה תקנות המגדירות מהי תוצרת אורגנית מהחי
בשורה לצרכני תוצרת אורגנית: שר החקלאות, שלום שמחון, הגיש לועדת הכלכלה תקנות המגדירות מהי תוצרת אורגנית מהחי

22.6.2009

 

שר החקלאות, שלום שמחון, הגיש לועדת הכלכלה תקנות המסדירות וקובעות מהי תוצרת אורגנית שמקורה מבעלי חיים. התקנות קובעו תנאי גידול של בעלי חיים בממשק האורגני. שמחון אמר כי התקנות מהוות בשורה צרכנית שכן הן שמות סוף לסימני השאלה בדבר מהו אורגני, ואיזה מזון מין החי עונה על התנאים הנדרשים. שמחון הוסיף כי התקנות הללו משלימות תקנות שכבר נכנסו לתוקף והגדירו מהי תוצרת אורגנית מין הצומח (ירקות ופירות). התוצרת המוגדרת אורגנית תסומל בסמל אורגני שכבר קיים בשוק לסימון תוצרת צמחית.

 

התקנות החדשות מסדירות את ההיבטים השונים הנוגעים לייצור תוצרת אורגנית וקובעות כי אין לעבד, למיין או לארוז תוצרת אורגנית באותו מקום בו נעשות פעולות דומות בתוצרת שאינה אורגנית, אין לעבד למיין או לארוז תוצרת אורגנית אלא לאחר ניקוי וחיטוי שטחי העיבוד, אין לייצר במקביל באותו משק תוצרת אורגנית ושאינה אורגנית מין החי, ויש לעמוד בכל הדרישות הנוגעות למניעת מחלות בעלי חיים.

 

פרק חשוב בתקנות נוגע לתנאים המתבקשים במתקני גידול אורגניים. המיתקנים יכללו חלקות מרעה שבהן שטחים מוצלים, שהגישה אליהן חופשית, מזון ומים נגישים לבעלי החיים ובמיתקן בו מוחזקות תרנגולות יהיו גם תאי קינון מוצלים. (הכוונה לתאים בהן מוטלות הביצים, כך שההטלה תעשה במקום נפרד ממקום הלשלשת מטעמי בריאות). התקנות קובעות מהו גודל השטח המינימאלי הנדרש לגידול צאן או בקר ותרנגולות בממשק האורגני: פרות חלב בתוך מבנה 15 מטר מרובע לראש ועוד 4.5 מטר מרוב לחלקת מרעה. תרנגולות מטילות- 6 מטילות למטר רבוע ו-3 מטליות למטר רבוע בחצר. 3 מטר מרובע לראש צאן במבנה ו-2.5 מטר מרובע לראש צאן בחלקת מרעה. חלקת המרעה תהיה מגודרת. פנינה אורן מהשירותים להגנת הצומח מציינת כי התקנות נוסחו בהשראת הנעשה באירופה אך תוך התחשבות בתנאי הארץ שאינה משופעת בשטחי מרעה.

 

התקנות קובעות כי משך מנוחת הלילה של העופות תמשך 8 שעות ללא תאורה מלאכותית.

 

התקנות אוסרות החזקת בעלי חיים בכלובים (במבנה בעלי החיים חופשיים) וכן מחייבות לרפד את רצפת המבנים במצע יבש.

 

לגבי שיטות הרבייה בממשק האורגני קובעות התקנות כי מותרת רק רבייה טבעית או הזרעה מלאכותית. נאסר להשתמש בחומרים מסוימים שהונדסו באופן גנטי או ברכיבים שטופלו בקרינה מייננת.

 

בנוגע להזנה נקבעו כללים ברורים: אין להזין בעלי חיים בהזנה מאולצת, אם בעלי החיים הם עופות אין להאכילם במוצרים שהופקו מעופות ואין להכניס למי השתייה או למזון תרכיבים רפואיים, מוצרים כימיים או זרזי גדילה. תינתן עדיפות להזנה בחלקת המרעה ולפחות 90% מתכולת המזון המוגש ליונקים ו-85% מהמון המוגש לעופות תכלול תוצרת מין הצומח.

 

גם נושא הטיפול בבעלי חיים במשק אורגני מוגדר לפרטים: יש למנוע הדבקות בעלי חיים במחלות, ולטפל בבעל חיים שנפצע בחומר ממקור צמחי.

 

התקנות מהוות בשורה ירוקה גם בכל הנוגע לאריזה. הן קובעות כי יש לתת עדיפות לאריזה בחומרים הניתנים למחזור. הובלת תוצרת אורגנית תעשה בנפרד מתוצרת שאינה אורגנית.

 

התקנות קובעות את הביקורת על התוצרת ומגדירות הבדיקות שיבוצעו בתוצרת על ידי גוף אישור ובקרה. הפיקוח על המגדלים יעשו על ידי גופים שיוסמכו על ידי השירותים להגנת הצומח. במקביל ימנה שר החקלאות פקחים מטעם המשרד.  

 

מוסרת: טלי כרמי, יועצת תקשורת לשר החקלאות ופיתוח הכפר

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית