השר בן אליעזר: "משימתנו הלאומית היא להמשיך ולתמוך באזורי קו העימות הדרומי"
השר בן אליעזר: "משימתנו הלאומית היא להמשיך ולתמוך באזורי קו העימות הדרומי"

כ"ה סיון תשס"ט

17 יוני 2009

2009-0154-1518

הניח החלטה להארכת הסיוע ליישובים בעוטף עזה וסיוע למפוטרים עקב המשבר הכלכלי

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר הגיש היום (ד') למזכירות הממשלה הצעת החלטה בדבר הארכת תקופת הסיוע ליישובים בעוטף רצועת עזה וסיוע למפוטרים עקב המשבר הכלכלי.

 

לפי הצעת ההחלטה, הממשלה תמשיך להשתתף בהוצאות מימון עבור אחזקת ילדים במעונות או משפחתונים, בעבור ילדיהם של תושבי קו העימות הדרומי, כהגדרתם לפי חוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי. השתתפות המדינה כאמור לעיל תהיה ביחס לילדי אמהות עובדות בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות.

 

הורים אשר להם שני ילדים או יותר במעון, יהיו זכאים להפחתה של דרגה אחת נוספת, ביחס לכל ילד השוהה במעון או משפחתו בעל סמל כאמור.

 

עוד מוצע, כי הורים המפוטרים ממקום עבודתם במהלך שנה"ל, וילדיהם שוהים במעונות או במשפחתונים, יהיו זכאים עד לסיום שנת הלימודים השוטפת להמשך קבלת התמיכה, בשיעור שקיבלו בהיותם מובטלים, ובכפוף לאישור שירות התעסוקה בדבר היותם דורשי עבודה. החלטה זו תעמוד בתוקף עד לסיום שנה"ל תש"ע.

 

שר התמ"ת בהסכמת שר האוצר יהיו רשאים להחליט על הארכת תוקף ההחלטה שבסעיף 1 לשנה נוספת - שנה"ל תשע"א.

 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר אמר כי "משימתנו הלאומית היא להמשיך ולתמוך באזורי קו העימות הדרומי, בשל המשבר הכלכלי הקשה והחריף באזור זה, ובשל האיום הביטחוני שממשיך לרחף. הארכת תוקף ההחלטות בעלת חשיבות רבה ואני בטוח כי הממשלה כולה תתייצב מאחורי ההצעה - כאחד".

 

להלן נוסח הצעת ההחלטה:

הארכת תקופת הסיוע ליישובים בעוטף רצועת עזה

וסיוע למפוטרים עקב המשבר הכלכלי

הצעה להחלטה

מחליטים:

 

  1. לקבוע כי בהמשך להחלטה 4435 מיום 25.1.09 בדבר הסיוע ליישובים בעוטף עזה - השתתפות המדינה באחזקת ילדיהם של תושבי אזור קו עימות דרומי, כהגדרתם לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז 2007, הנכללים באוכלוסיית הזכאים להשתתפות המדינה עבור אחזקת ילדיהם במעונות או במשפחתונים, שהינם בעלי "סמל מעון" או "סמל משפחתון" הניתן על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: המשרד) תהיה בהתאם לדרגה 3 בלוח תשלומי ההורים המפורסם על ידי המשרד, תימשך עד לסוף שנה"ל תש"ע - 31.8.2010.
    השתתפות המדינה כאמור לעיל תהיה ביחס לילדי אמהות
    עובדות בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות.
    הורים אשר להם שני ילדים או יותר במעון - יהיו זכאים להפחתה של דרגה אחת נוספת, ביחס לכל ילד השוהה במעון או משפחתו בעל סמל כאמור.
  2. לקבוע כי הורים המפוטרים ממקום עבודתם במהלך שנה"ל, שילדיהם שוהים במעונות או במשפחתונים, שהנם בעלי "סמל מעון" או "סמל משפחתון", יהיו זכאים עד לסיום שנת הלימודים השוטפת (תשס"ט או תש"ע, לפי העניין) להמשך קבלת התמיכה, בשיעור שקיבלו בהיותם מובטלים, ובכפוף לאישור שירות התעסוקה בדבר היותם דורשי עבודה.
    החלטה זו תעמוד בתוקף עד לסיום שנה"ל תש"ע.

שר התמ"ת בהסכמת שר האוצר יהיו רשאים להחליט על הארכת תוקף ההחלטה שבסעיף 1 לשנה נוספת - שנה"ל תשע"א.

 
דברי הסבר

רקע כללי

 

התשלום עבור מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידי המשרד והינם בעלי "סמל מעון" או "סמל משפחתון" קבוע בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשס"ז-2007.

 

הורים לילדים השוהים במסגרות אלו יכולים להיות זכאים להשתתפות המדינה, בהתאם ל"מבחנים למתן תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה האגף למעונות יום ולמשפחתונים לעידוד שילובן של אמהות בשוק העבודה" (להלן - המבחנים), כאשר במסגרת לוח תשלומי הורים נקבעות דרגות השתתפות, המקנות רמות שונות של תמיכה ממשלתית, משתנות ותלויות בגורמים שונים, הכל כמפורט במבחנים.

 

ככלל, דרגת ההשתתפות נקבעת על בסיס חישוב רמת ההכנסה לנפש במשפחה. עם זאת, ישנם מקרים בהם נקבעו הוראות מיוחדות לצורך חישוב דרגת ההשתתפות, אחד המקרים הוא כאשר דרגת הזכאות נקבעה בהתאם להחלטות ממשלה.

 

לעניין סעיף 1 - נוכח הפגיעה הכלכלית המתמשכת ביישובי עוטף עזה ושדרות וכן לאור הסבל המתמשך של תושבי יישובים אלו, עקב המצב הביטחוני השורר באזור זה עימו נאלצים התושבים להתמודד - יש מקום להקל על ההורים את הנטל הכלכלי הכרוך בתשלום למעונות יום ולמשפחתונים ובכך לסייע להם להמשיך בשגרת חיי עבודה ביישובים אלו.

 

לעניין סעיף 2 - נוכח המשבר הכלכלי המתמשך, נאלצים הורים המפוטרים, לאחר סיום תקופת זכאותם לדמי האבטלה, להוציא במהלך שנה"ל את ילדיהם מן המעון/משפחתון וזאת לאור הקושי הכלכלי הכרוך במימון עלות שהייתם במסגרת. על מנת להבטיח את רציפות הטיפול בילד במעון או במשפחתון ולסייע להורים להתפנות לחיפוש עבודה - נועדה ההחלטה לאפשר המשך מתן התמיכה אף לאחר מועד סיום זכאותם לדמי אבטלה, ועד לסיום שנת הלימודים השוטפת.

 

נתונים תומכי החלטה ומידע מחקרי:

לעניין סעיף 1 - עקב המצב הביטחוני הבלתי יציב המתמשך, סובלים יישובי עוטף עזה ושדרות מחוסר יציבות כלכלית ובעקבות זאת אחוזי האבטלה ביישובים אלו בשנים האחרונות עלו.

במהלך השנה האחרונה לא השתפר מצבם הביטחוני או התעסוקתי ורמות האבטלה נותרו גבוהות ביחס לרמה הממוצעת הארצית.

שיעור האבטלה באזורים אלו עומד על שיעור שבין 13% ל-15%, לעומת הממוצע הארצי שעמד נכון לשנת 2008 על 6%. הניסיון מלמד כי שיעור האבטלה בקרב נשים גבוה באופן משמעותי לעומת גברים.

הערכות אלו מבוססות על נתוני הלמ"ס, ברמת נפות ומחוזות וכן סקרים מיוחדים שעורך מינהל מחקר וכלכלה בקרה מפוני חבל עזה.

 

היבטים ביצועיים

 

השפעות אפשריות להחלטה (כלכלה, חברה, סביבה וממשל)

לעניין סעיף 1 - המצב הביטחוני הבלתי יציב המתמשך, השורר מזה שנים ביישובי עוטף עזה ושדרות מפריע לקיומם של חיי עבודה תקינים ומשפיע בהכרח על המשך השתתפותן של נשים במקומות העבודה השונים. על מנת לאפשר המשך פעילות סדירה של המשק ושיפור יכולת ההתמודדות של המשפחות בנטל הכלכלי, הנובע מן המצב הביטחוני המתמשך, הרי שהסיוע המוצע במסגרת החלטת ממשלה זו יש בו כדי להקל ולו במעט על ההוצאות ההכרחיות, לצורך המשך שגרת חיי העבודה של תושבים אלו.

לעניין סעיף 2 - המשך מתן השתתפות המדינה יאפשר להורים אשר פוטרו אך באחרונה להמשיך במאמציהם לחזור באופן מהיר לשוק העבודה. בנוסף, תימנע פגיעה בילדים, אשר הוריהם נאלצים להוציאם מן המעון או המשפחתון בשל הקושי הכלכלי הכרוך בהמשך מימון עלות אחזקתם במסגרות הללו. הילדים המוצאים מן המסגרות כיום נאלצים לחוות פגיעה וזעזועים בשל השינויים.

 

עמדת שרים אחרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם

עמדת שר האוצר: אגף התקציבים תומך בהצעה.

 

חלופות להצעת ההחלטה

לעניין סעיף 1 - לקבוע כי בהמשך להחלטה 4435 מיום 25.1.09 בדבר הסיוע ליישובים בעוטף עזה - השתתפות המדינה באחזקת ילדיהם של תושבי אזור קו עימות דרומי, כהגדרתם לפי חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז 2007, הנכללים באוכלוסיית הזכאים להשתתפות, המדינה עבור אחזקת ילדיהם, במעונות או במשפחתונים שהינם בעלי "סמל מעון" או "סמל משפחתון" הניתן על ידי משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: המשרד) תהיה בהתאם למבחני הכנסה לנפש והורדת 2 דרגות עפ"י לוח תשלומי ההורים המפורסם על ידי המשרד, תימשך עד ליום 31.8.2011 (סוף שנת הלימודים התשע"א).
חלופה זו אינה מומלצת ע"י המשרד. הצעת מחליטים זו הינה הארכת החלטת ממשלה מס' 4435, בה התמיכה ניתנה בהתאם לדרגה 3 בלוח תשלומי ההורים המפורסם על ידי המשרד. כל שינוי לרעה בדרגת התמיכה (וכך היא החלופה המוצגת) יש בו משום פגיעה במצבם של תושבי האזור, שעדיין נמצאים תחת איום בטחוני מתמשך ובלתי יציב, המפריע לקיומם של חיי עבודה תקינים ומשפיע בהכרח על המשך השתתפותן של נשים במקומות העבודה השונים.
לעניין סעיף 2 - לקבוע כי הורים המפוטרים במהלך שנה"ל יהיו זכאים להשתתפות ברמות השתתפות גבוהות יותר. חלופה זו נפסלה הן בשל עלותה הגבוהה יותר והן בשל העובדה כי מתן השתתפות כאמור יכול להוות תמריץ שלילי למציאת עבודה ולהשתלבות מחודשת בשוק העבודה.

 

הזיקה שבין ההצעה לבין יעדי הממשלה

לעניין סעיף 1 - החלטה זו נועדה לעודד שילובן של אמהות בעבודה והתמודדות מיטבית של המשפחות בפרנסת ביתן למרות ההפרות בשגרה היומית עקב האירועים הביטחוניים באזור, לתרום ליציבות כלכלית.

לעניין סעיף 2 - החלטה נועדה לסייע להתמודדות המפוטרים עקב המשבר הכלכלי הקיים כיום.

 

החלטות קודמות של הממשלה בנושא

לעניין סעיף 1 - במסגרת החלטות ממשלה שונות, הנקבעות מעת לעת, נקבעה בין היתר זכאות תושבים של יישובים מסוימים להשתתפות המדינה, בהתאם לדרגה אשר נקבעה באותה החלטה. כך נעשה בהחלטת הממשלה האחרונה שהתקבלה בנושא זה – החלטה מס' 4435 מיום 25.01.09, בהחלטת ממשלה מס' 746 מיום 27.11.06, החלטת ממשלה מס' 2173 מיום 4.7.04 והחלטת ממשלה מס' 2341 מיום 01.08.2004 לגבי יישובי עוטף עזה ושדרות, אשר עניינן חיזוקם וביסוסם של יישובים אלו.

לעניין סעיף 2 - אין.

 

עמדת היועץ המשפטי של המשרד יוזם ההצעה

סומך את ידיו על ההצעה.

 

היבטים ביצועיים

 

נספח זה יצורף להצעות החלטה שבהן מרכיבים ביצועיים, מרכיבים של הנעת תהליכי עבודה או מרכיבים של שינוי באופן עבודת הממשלה

 

 

הארכת הסיוע ליישובים בעוטף רצועת עזה וסיוע למפוטרים

מטרת ההחלטה:

מטרות ויעדים

1.      חיזוקם וביסוסם הכלכלי של יישובי עוטף עזה ושדרות

2.      הגדלת הכדאיות להשתתפותן של נשים מיישובי עוטף עזה ושדרות במקומות העבודה השונים

3.      להקל על ההורים מהיישובים האמורים את הנטל הכלכלי הכרוך בתשלום למעונות יום ולמשפחתונים

4.      המשך הסבסוד ביחס לילדים אשר אחד מהוריו הפך למובטל במהלך שנת לימודים.

יעדי ההחלטה:

 

 

 

 

2.5

3.75

1.25

עלות תקציבית כוללת:

(לרבות הרשאה להתחייב
או הפחתה של הכנסה, במלש"ח)

תקציב

2013

2012

2011

2010

2009

 

 

נושאים אזרחיים

חברה וכלכלה

חוץ וביטחון

תחום פעולה מרכזי:

סיווג ההחלטה

המגזר הציבורי

תשתיות וסביבה

ישראל והעם היהודי

אחר

תרבות, סמלים וטקסים

אכיפת חוק

אופן עבודת הממשלה

החלטה להנעת תהליך

החלטה ביצועית

סיווג ראשי:
(יש לבחור סיווג אחד)

חקיקה ממשלתית

החלטה על מינוי

החלטה הצהרתית

אחר

שינוי החלטות קודמות

מתן אישור פורמאלי

אופן עבודת הממשלה

החלטה להנעת תהליך

החלטה ביצועית

סיווגי משנה:
(ניתן לבחור יותר מסיווג אחד)

חקיקה ממשלתית

החלטה על מינוי

החלטה הצהרתית

אחר

שינוי החלטות קודמות

מתן אישור פורמאלי

 

היבטים ביצועיים

 

שלבי התארגנות:

גורם ביצוע אחראי

מועד השלמה

פעולות נדרשות

מנכ"ל משרד התמ"ת

1.9.2009

ביצוע מיידי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגורם האחראי/המדווח הוא בעל תפקיד אחד בלבד, שקבע השר, בדרג מנכ"ל, ראש יחידת סמך, בעל סמכות על פי חוק או גורם אחר אשר הממשלה הסמיכה אותו לממש את ההחלטה או חלקים ממנה, וממנו יידרש דיווח על השלמת הפעולה בעתיד.

 

מדדי תפוקה ותוצאה:

גורם אחראי/מדווח

יעד במועד

מועד
(חודש ושנה)

ערך נוכחי

תפוקות ההחלטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גורם אחראי/מדווח

יעד במועד

מועד
(חודש ושנה)

ערך נוכחי

תוצאות ההחלטה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדדי תפוקה ותוצאה נדרשים בהחלטות ביצועיות אשר ההוצאה הכספית הכוללת בהן עולה על 30 מליון ש"ח; הגורם האחראי/המדווח הוא בעל תפקיד אחד בלבד, שקבע השר, בדרג מנכ"ל, ראש יחידת סמך, בעל סמכות על פי חוק או גורם אחר אשר הממשלה הסמיכה אותו לממש את ההחלטה או חלקים ממנה, וממנו יידרש דיווח על העמידה במדד בעתיד.

 

מועדי דיווח לממשלה על תפוקות ותוצאות:

 

דיווח ראשון

 

דיווח שני

 

מחקר הערכה:

 

 יישום התוכנית ילווה במחקר הערכה על תוצאותיה והשלכותיה

 יישום התוכנית לא ילווה במחקר הערכה על תוצאותיה והשלכותיה

 

 

 

 

 

 

 

היבטים תקציביים

 

     להחלטה אין עלות תקציבית ישירה.

     להחלטה יש עלות תקציבית כמפורט להלן:

סכום (במלש"ח)

המשרד

 

2013

2012

2011

2010

2009

 

 

 

2.5

3.75

1.25

תמ"ת

מקורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

3.75

1.25

עידוד תעסוקת נשים

שימושים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

סה"כ הפחתה בהכנסות המדינה (במלש"ח):

 

 

 

2.5

3.75

1.25

עלות תקציבית כוללת (במלש"ח):

 

 

 

0

0

0

מתוכה: הרשאות להתחייב (במלש"ח):

    

 בנוסף לכתוב לעיל, להחלטה יוקצו בהסכמת שר האוצר תקנות תקציביות ייעודיות כדלהלן:

 

מספר תקנה**

סכום (במלש"ח)

שם הסעיף, התוכנית והתקנה התקציבית

המשרד

2013

2012

2011

2010

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקני
כוח אדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים: אסף אזולאי

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית