הערות ראשוניות לקראת דיוני תקציב 2008
הערות ראשוניות לקראת דיוני תקציב 2008

03640107

א' בתמוז, התשס"ז

17/06/2007

 

 

לכבוד

חברי ועדת הכספים

 

נכבדיי,

 

הערות ראשוניות לקראת דיוני תקציב 2008

 

הגבלת ההוצאה התקציבית

 

בשנים 2007 ואילך סכום ההוצאה הממשלתית לא יעלה בשיעור העולה על 1.7% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנה שקדמה לה. (= כארבעה מיליארד ₪ תוספת בלבד)

 

מימון המלחמה בצפון

 

בשנת 2008 רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשיעור נוסף של 1.0% (כ- 2.3 מיליארד ₪) רק לשם מימון הוצאות הלחימה בצפון והנזקים שנגרמו בשל הלחימה. (התוספת לתקציב היא מחוץ להגבלת ההוצאה התקציבית, אך היא נכללת לצורך הפחתת הגרעון).

 

הפחתת הגירעון ואומדן הצמיחה

 

בשנת התקציב 2008 לא יעלה שיעור הגירעון הכולל מן התמ"ג על 3%.

 

בשנת 2007 היה הגירעון המותר 2.9% (18.3 מיליארד ₪) אך עד עתה, הגירעון בפועל קטן  מהמותר.

 

בעוד שמגבלת ההוצאה התקציבית נקובה בסכום וידועה מראש, הגירעון הוא פונקציה של התמ"ג החזוי לשנה הבאה.

מן הראוי לקיים קודם כל דיון על אומדן הצמיחה לשנת 2008, מה יהיה התמ"ג החזוי ומה יהיה הגירעון המותר הנגזר ממנו.

 

תמונת המאקרו והיעדים

 

הכנסת וועדת הכספים מקבלות את הצעת חוק התקציב כמקשה אחת, שלמעשה לא ניתן להכניס בו שינויים. מן הראוי היה שוועדת הכספים לפחות תקבל תמונה של תהליך האיטרציות של התקציב ותהיה מודעת לו, לפי המתווה הבא:.

 

מצד אחד, קיים ה"טייס האוטומטי", כלומר כל ההתחייבויות שתקציב המדינה צריך לענות עליהן:

החזר חובות קרן וריבית (יש לצרף לוח סילוקין ארוך טווח של חובות המדינה)

התחייבויות פנסיוניות (פנסיה תקציבית, התחייבויות בגין גיל פרישה)

הרשאה להתחייב משנים קודמות (לדוגמה: 24 מיליארד ₪ לרכבת, 8.3 מיליארד ₪ למטרופולין תל-אביב, התפלת מים)

גידול האוכלוסייה והזדקנותה

סל בריאות

הסכמי שכר (מורים)

תוספת לתקציב הביטחון

סיוע לניצולי שואה

שנת שמיטה

ביצוע חוקים והבטחות שלטוניות (פיקוח על חוקי עבודה)

 

מצד שני, סך כל התקציב נקבע כבר בהתאם להגבלת ההוצאה התקציבית.

 

הוועדה צריכה לקבל תמונה ברורה מה הוא ה"טייס האוטומטי", מה הפער בין ה"טייס האוטומטי" לבין התקציב המותר. מי יחליט כיצד תעשה ההתאמה? באיזה סעיפים יקצצו? הכנסת והוועדה מקבלות הצעה אחת ללא יכולת להתערב בהחלטה העקרונית האם יש צורך בקיצוץ, ואם כן, באיזה סעיפים ניתן לעשות קיצוץ ובאיזה סעיפים יעשה הקיצוץ.

 

אומדן ההכנסות

 

לאחר ההחלטה העקרונית מה התמ"ג החזוי, ניתן יהיה לקבל אומדן מושכל  של ההכנסות הצפויות ואם הגירעון המותר יהיה אפשרי.

 

שקיפות[1]

 

זה הזמן לקבוע עקרונות להגברת השקיפות בדיוני התקציב.

 

קביעת יעדים בתקציב

 

מן הראוי לקבוע מראש את היעדים שאותם ניתן יהיה להשיג בעזרת התקציב, לפני הגשת חוק התקציב.

 

דיון בהטבות המס

 

את הדיון בהטבות המס ניתן להקדים לדיונים על התקציב (אומדן הטבות המס לשנת 2007 היה 31.6 מיליארד ₪).

 

 

                                                                                                  בכבוד רב,

                                                                                                סמדר אלחנני

                                                                                    היועצת הכלכלית לוועדת הכספים

 


[1] ניתן לקבל אצלי תזכיר מפורט על השקיפות הנדרשת בחקיקת חוק התקציב ואחר כך במהלך הדיונים על השינויים בתקציב במהלך השנה.

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית