31 'סמ "ה נ פ מ"

2000 רבוטקוא א"סשת ירשת


,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה
,ןיקנבט די :הצפה
52960 לעפא תמר
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

:םיניינעה ןכות
תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת


תגספ :תיזג המלש םע ןויאר
םיבאוכ םירותיו - דיוויד פמק
םיפתושמ םיגשיה

קדצו תוירדילוס חיש בר
קושה תלכלכ ןדיעב יתרבח
המלש :םירוספורפה :תופתתשהב
קסיל השמ ,ןורוד םהרבא ,ירניבא
ימהרבא ילא :םיחנמ ,רפוע רוגו
.רוצ ילאו

?תישילש ךרד שיה - רהזי ירוא

םירוהרה המכ - ןורש לאונמע
.יוסימה תוינידמ לע

תילכלכ תוינידמ - ןיבלס לאומש
.היוגש

הטרפהה תונכס - תרמצ יבצ
.ךוניחב

לש הנוניכל דוסי יאנת - יול ריאי
תיחרזא הרבח

לש הנוניכל דוסי יאנת - יול ריאי
תיחרזא הרבח

תרדגהו ץוביקה - בגר והילא
"בוט"ה

,ישפוח ןויד - רועסי םהרבא
ידדה ןומאו חיש
השק הדיל - ןרוג בקעי

ונאו תונויצה ,לארשי םע - קז בקעי
םיאלקחה

םירפס תרוקיב
,ךוניח ןיב םירשק - רורד לבוי
תיתרוקיב היגוגדפו םזינרדומ-טסופ


םיבתכמו תובוגת


םיפתתשמה תמישר