30 'סמ "ה נ פ מ"

2000 ינוי ,ס"שת ביבא


,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה
,ןיקנבט די :הצפה
52960 לעפא תמר
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

:םיניינעה ןכות
תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת

דעי
םירעפ :ינורפע הדניל
הרבחב םיילכלכו םייתרבח
תילארשיה

תושדח תומגמ :ןטק ףסוי
החוורה תוינידמב

הבוח-חוטיב קוח :גלפ בד
.היסנפל

הקיטקלאידה :םל יבצ
.ךוניחב ןויוושה לש תילילשה

לש הימוטנא :תרפא עשילא
.יוניפ

לע תובשחמ :ןוזדיוד ירוא
.תילארשיה הרבחב תוירדילוסה

בנשא
שטיקה טקייורפ :ילע קיראט
.ריילב ינוט לש
תורכיאה :סארטפ.פ סמיי'ג
הקירמאב השדחה תינכפהמה
.תיניטלה
ןוטגנישוו סנכ תרהצה :ךמסמ
- ןרוהדניפ :דבוע בקעי
.הליהקל הנומוקמ

םינפבמ
לכל המ זא :ןתיול לאירוא
היישעתב הרוק ,תוחורה
?תיצוביקה
:תשקובמ :רורד לאקזחי
השדח תיכרע-תינחור תוגיהנמ
תודלות הלא
לע "םיחמומ"ה תרוקיב :ידעלג ןד
.םירשעה תונש לש ץוביקה

םירפס תרוקיב
ןת-חק :יפכפכ ליא
יאובנ רפס :רונמ דוהא
ךרובמ ץבוק :רקוס .י


םיבתכמו תובוגת


םיפתתשמה תמישר