29 'סמ "ה נ פ מ"


2000 לירפא ,ס"שת ביבא
,הרבח יניינעל תע בתכ
הנשב םימעפ עברא רואל אצוי
ןיקנבט דיו ירעי די ידי-לע

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיכרועה
,ןיקנבט די :הצפה
52960 לעפא תמר
03-5344458/5301217 :ןופלט
03-5346376 :סקפ

:םיניינעה ןכות
תכרעמה ןמ
םירמאמה ריצקת
ךמסמ
:תיתרבח תילכלכ תוינידמ
תרחא םג רשפא :ימע ןב המלש


:תיתרבח תוינידמ רקחל זכרמה
תיפולח תילכלכ תוינידמ

דעי
תופצל שי םאה :ןורוד םהרבא
יונישל
תלשממ לש תיתרבחה התוינידמב
?קרב

טלוש ימ :יולה ינויצע הוח
.לארשיב
היצזילבולג לומ :הנחוא דוד
.ינסרוד םזילטיפאקו
"לאמש"ל ןמס :לסרק .מ ןועדג
.שאוב
היטרקומד"ל הנמזה :ץיטוא באז
."תניידתמ

בנשא
:רוילא ירל ,ינד טולרש
תילבולגה האחמה תא תיצהש קיזה
םיאליזרבה םירכיאה לש םקבאמ
.עקרקה ירסח

םינפבמ
.ףרגיהל אלו תוחשל :רשכ אסא
.םינפלו םינפבמ :זר ןמחנ
תודלות הלא
רחמה לא תנווכמה הרות :ירנכ ךורב
.(ונימיל ןיקנבט תויטנוולר)
.ידוהיה רואדנל בטסוג :ןמגילז םייח
.ןושארה ךוניחה תיבל הנש 75 :בהי ןד

םירפס תרוקיב
?ץורח ןולשיכ םנמאה :ידעלג ןד


םיבתכמו תובוגת


םיפתתשמה תמישר