:םיניינעה ןכות

תכרעמה ןמ -

דעי
םיגשיה םיבאוכ םירותיו - דיוויד פמק תגספ :תיזג המלש םע ןויאר -
םיפתושמ
החוורה תנידמו היטרקומד לאיצוסה -
- רפוע רוג ,קסיל השמ ,ןורוד םהרבא ,ירניבא המלש :חיש בר
.היצזילבולגה ןדיעב יתרבח קדצו תוירדילוס
?תישילש ךרד שי :רהזי ירוא
.לארשיב יוסימ תוינידמ לע םירוהרה המכ :ןורש לאונמע
.תיחרזא הרבח לש הנוניכל דוסי יאנת :יול ריאי
."טרפתמ" קשמב ךוניחו הלכלכ :תרמצ יבצ ,ןיבלס לאומש :חיש בר

בנשא
?ונימיב םזיכרנא :רקוס בקעי -
.הקירפא םורד תודהי רבשמ :הפי ןורהא -

םינפבמ
."בוט"ה תרדגהו ץוביקה :בגר והילא -
.ידדה ןומאו חיש - ישפוח ןויד :רועסי םהרבא -

םירפס
.תיתרוקיב היגוגדפו םזינרדומ טסופ ,ךוניח ןיב םירשק :רורד לבוי -
.השק הדיל :ןרוג בקעי -

ךמסמ
.םיאלקחה ונאו תונויצה ,לארשי םע :קז בקעי -
.םיבתכמו תובוגת -

:2000 רבוטקוא ,א"סשת הנשה שאר ,31 'סמ "הנפמ" תרבוח תיצמת

םיפתושמ םיגשיה םיבאוכ םירותיו - תיזג המלש -
דיוויד פמק תגספ לע ןויארב ,ן"מא שאר היהש ימ ,תיזג המלש (.לימ) ףולא
שרוח ,ויפואב ,לארשי םע" :לבוק אוהו ןולשיכ התייה אל הגספהש ,ךירעמ
לארשיב שיא ןיא טעמכ ... .הלילשה תא קר האור ,המדאב ףאה םע
,דוסיה תויגוסב וגשוהש םילודגה םיגשיהל ,תיתרכה ,תיבמופ סחייתמש
םג ונלביק םתואו יניתשלפ-ילארשיה ךוסכסה לש הבילה תויגוסב
."האלמה סוכה יצחמ םימלעתמ ונא .תאפרע ןודאמ םגו ב"הראמ
.הז רתאב עיפומ ואולמב ךמסמה

קושה תלכלכ ןדיעב יתרבח קדצו תוירדילוס -
,הגיסנו לפשב ןמז הזמ הנותנ ,רהוז לש הפוקת העדיש ,החוורה תנידמ
תונידמ לש ןהיתושיגב ולחש םייונישה .ץוחמו תיבמ תרוקיבל הפושח
אלש טעמכ ,החוורה םוחתב היוצרה תוינידמה יפלכ תוחתופמ תויתיישעת
הקוצמה רשא ,תובחר תובכש ברקב ינועהו הלטבאה ידממ תא ןיטקה
תוגלפמה .ןתלחנ איה תיתוברת-תיתרבחהו תילכלכה
תוטבלתמ ןדוע ,ןהיתוצראב ןוטלשל ורזחש ולא םג ,תויטרקומד-לאיצוסה
הנשמ חוסינבו ןהימעל יתרבח קדצ חיטבתש ,תוינידמ תונורקע שוביגב
תא הב תואורו תישילשה ךרדב הווקת תולותה ןהב שי .השדח תיתרבח
אוהש ,םזילרביל ואינה ןיבו לשכש ילקידרה םזילאיצוסה ןיב עצמאה ךרד
.השקונה םזילטיפקה לש רחא יוטיב
תנמזהל ורתענ לארשיב הרבחה יעדמ לש םירקוחה יריכבמ העברא
לשו החוורה תנידמ לש הבצמ לע חיש-בר םייקל "הנפמ" תכרעמ
המלש םירוספורפה : 21-ה האמה לש התישארב היטרקומד-לאיצוסה
קסיל השמ ,(תילאיצוס הדובע) ןורוד םהרבא ,(הנידמה עדמ) ירניבא
.(הלכלכ) רפוע רוג ,(היגולויצוס)
.הז רתאב עיפומ ואולמב ךמסמה

?תישילש ךרד שיה - רהזי ירוא -
גולויצוסה ידי-לע ושבוגש יפכ ,תישילשה ךרדה תונורקעב םיאורה שי
תויטרקומד-לאיצוסה תוגלפמל הבושתה תא ,סנדיג ינותנא יטירבה
תלשממ שארל עייסש ימ ,סנדיג לש ורפס .ךרד ישופיחב תוטבלתמה
קרב דוהא ידי-לע לארשי ירש ברקב ץפוה ,ותוינידמ בוציעב הינטירב
.יטירבה ריילב ינוט תובקעב יתרבחה םוחתב ךלוהה
ךרד ןיא לעופבש ,ןעוט ,סנדיג לש ורפס לע תרוקיב רמאמב ,רהזי ירוא
המצע תא התצימ ד"סה לש תיתרוסמה ךרדה יכו שממ לש תישילש
אלו היגטרטסאה תמרב אל - הבושת ןיידע ןיא םויה לש םיטסילאיצוסלו
.הירואיתה תמרב

יוסימה תוינידמ לע םירוהרה המכ - ןורש לאונמע -
לארשיב סמה תוינידמ תא חתנמ ,ןורש לאונמע ,רצואה ל"כנמ היהש ימ
האור אוה .וזכ הניאש הרבח לע הפידע תינויווש הרבחש ,ותנעט ססבמו
קתו ,תד ,אצומ לש עקר לע לודיב לש ףוריצהמ הלוכ הרבחל הנכס
תסנכה עיצמ אוה םירעפ םוצמצל םיעצמאה ןיב .יסחי ינוע םע הלכשהו
.םינוילעה םינויאמה תשמח לע 60% לש ילוש סמ תגרדמ

היוגש תילכלכ תוינידמ - ןיבלס לאומש -
םויכ לארשיבש ,ךכ לע עירתמ ,רבעשל רצואה ל"כנמ אוה םג ,ןיבלס
םילייח ינש ,ןיבלס בתוכ ,ןיימדל יל השק" .ששורתמ ינעהו רשעתמ רישעה
יבאש ,החפשממ עיגמ דחא ליח רשאכ ,דחא םכש םימחלנ ,דחא קנטב
יבאש ,החפשממ אב ינשה לייחהו שדוחל ח"ש 4000 רכתשמ החפשמה
תפש וליפאש ,יל המדנ .שדוחל ח"ש 100.000 לעמ רכתשמ החפשמה
."תונוש םהלש תוסחייתההו רובידה

ךוניחב הטרפהה תונכס - תרמצ יבצ -
סיסבה ןדבואל םורגתו הרבחב רבגתמ לודיבל ךילות ךוניחה תטרפה
.תקרפמ "תויתוברת בר" תריצילו ףתושמה

תיחרזא הרבח לש הנוניכל דוסי יאנת - יול ריאי -
ןתמו םזילאודיווידניא דוסי לע םייקתהל הלוכי הניא תיחרזא הרבח
ומצע תוארל ךירצ טרפה .תוימואל תומרונכ ,םיילכלכ םילוקישל הינומגה
הלכלכ אלל תיתרבח תוינידמ ןיא .ותוא םיבבוסה םע תידדה תולתב
.תיפותיש עמשמ ,תיתרבח

?ונימיב םזיכרנא - רקוס בקעי -
םירקוח סנכ לש םינוידה דקומב דמע תודהיו םזיכרנא ןיב רשקה
לש יתועמשמה םקלח תא ונייצ סנכב םיצרמה .היצנווב ימואל-ןיב
,רתיה ןיב .םירשעה תישארו 19-ה האמב םיטסיכרנאה ברקב םידוהיה
תידוהיה הרבחב יזכרמ דיקפת ואלימש ,םזיכרנאב תודוסי ינש וטלבוה
תויחישמה דוסיו המשגההו תופתושה דוסי :הב וכליהש תונויערבו
.הלואגהו

הקירפא םורד תודהי רבשמ - הפי ןורהא -
תונויצה לע םויא הווהמ הקירפא םורד תודהיב םויכ שחרתמה רבשמה
םיבר םידוהי םירגהמ םש ןוטלשה יפוליח םעש םושמ ,תיתרוסמה
םיטעמ .םתריגהל הרטמכ לארשיב םירחוב םטועימ קרו תונוש תוצראל
.הלואגב הלוג ףילחהל םישקבמ

"בוט"ה תרדגהו ץוביקה - בגר והילא -
תירסומה תועמשמה :"בוט" גשומל תויועמשמה יתש ןיב ןיחבהל שי
רבע ,ויתודלותל ןושארה רושעב ,ץוביקה .תירישכמה תועמשמהו
הרבח" תווהל הפיאשה לא תירסומ "הבוט הרבח" תווהל הפיאשהמ
.ירסומה ןבומב םג וזכ היהתש ילבמ ,ירישכמה ןבומב "הבוט

ידדה ןומאו חיש ,ישפוח ןויד - רועסי םהרבא -
ישפוחה ןוידה בחרמ תא תמצמצמ ץוביקב םיסחיה לש היצזילמרופ
.יתרבחה םקרמה תוררופתה תא תנמסמ חישה תקיחש .ידדהה ןומאהו

תיתרוקיב היגוגדפו םזינרדומ-טסופ ,ךוניח ןיב םירשק - רורד לבוי -
ןדיעב ךוניח ןכתייה ,איבל יבצ ,קיתווה ךנחמה לש ורפס לע הריקס
.2000 ,םילעופ תיירפס תאצוהב ?םזינרדומ טסופה

השק הדיל - ןרוג בקעי -
תישארו לביע רהב חבזמה - דלונ םע לטרז םדא לש ורפס לע הריקס
.תונורחא תועידי תאצוהב ,לארשי

םיאלקחה ונאו תונויצה ,לארשי םע - קז בקעי -
.תיאלקח עקרק דועיי יוניש אשונל ידרשמ-ןיבה תווצל השגוהש תודע
אל םירקמב ,םיצוביקב תועקרקה תשיכר רופיס תא תרפסמ תודעה
םיגצומ םויכו .ל"קק ש"ע עקרקה םושיר ךותו ימצע ןומימב םיטעמ
."ן"לדנ ישירכ"כ םיצוביקה


2000 רבוטקוא - 31 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח

םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ