םירמאמ ריצקת
2000 ינוי - 30 הנפמ


ינורפע הדניל
תילארשיה הרבחב םיילכלכו םייתרבח םירעפ
בצמל האוושהב םג ,םיאיש םירבוש ןמזמ רבכ לארשיב םיילכלכה םירעפה
קר םייתכלממ תודסומ םימסרפמש םינותנ .ברעמב תוחתופמ תונידמב
אל הז בצמ .ןמז הזמ ןיעל טלובש תא תיטסיטטסו תירפסמ םיססבמ
.תיתלשממה תוינידמה הנתשת אל םא הנתשי
(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה)

ןטק ףסוי
החוורה תוינידמב תושדח תומגמ
םיתורישה תכרעמ לש יזכרמ ביכרמ שמשלו ךישמהל הכירצ הסנכה תחטבה
רקיעב תושעיהל הכירצ הדובעב בלתשהל םילטבומ תצרמה .םייתרבחה
.הסנכה תעינמ ידי-לע אלו םיצירמת תועצמאב
(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה)

גלפ בד
היסנפל הבוח-חוטיב קוח
חוטיב םייק תירבה תוצראלו לארשיל טרפ תוחתופמה תוצראה לכב
יתרבח ץפנ רמוח תויהל הלוכי לכל היסנפ תרדסה-יא .היסנפל הבוח
לגדה תא תאש רתיב תולעהלו ןוויכ תונשל הצור הלשממה םא .ןכוסמ
ךרדב יזכרמ אשונ תויהל הכירצ היסנפל הבוח-חוטיבל הקיקח ירה ,יתרבחה
.וזכ

םל יבצ
ךוניחב ןויוושה לש תילילשה הקיטקלאידה
ףקיה בחר יכוניח יוסינ היה םניח הבוח ךוניח יקוח חורב לעפש רפסה תיב
,ינויווש רפס תיב :תיעמשמ דחו הרורב תחא הנקסמ ונממ תבייחתמש
לוכי אוה ןיאש ,תועוגפ תויסולכוא וירחא ריאשהל חרכומ ,םלוכל דיחא
.ינויוושו דיחא אוהש ןוויכ םייכוניחה ןהיכרוצל תונעיהל

תרפא עשילא
יוניפ לש הימוטנא
עוריא אוה ,םולש תעל ע"שימו ןלוגהמ םיבשייתמ לש ירשפא יוניפ
תא ךכל םיניכמו םיאנתה תא םירישכמ תונוטלשה םא םג ,יטמוארט
יוניפ לש םיעוריא לע םלועב ושענש םירקחממ .שארמ הייסולכואה
קיסהל ןתינ ליבונר'צ יוניפ דעו םלועה תמחלמב השרו יוניפמ הייסולכוא
קר ולו ,הנופמה םוקמהמ רשפאה לככ קחרתהל םינינועמ םינפתמה בור יכ
.ורבעש עוריאהמ הדילסהו לוכסתה בקע

ןוזדיוד ירוא
תילארשיה הרבחב תוירדילוסה לע תובשחמ
אולמב הרזח תויטבשהו השלחנ תונושה תודעה ןיב תימינפה תוירדילוסה
םילודג הכ םעב עסשהו גוליפה .תויתכלממל ףרוע תיינפה ךות ,התמצוע
.תילארשיה היטרקומדה תא םקשל לכוי םינוטנק לש יביטרדפ רטשמ קרש

ילע קיראט
ריילב ינוט לש שטיקה טקייורפ
(Monthly Review ךותמ םגרותמ)
תוינידמל תושחכתה איה ,"שדחה רוביילה" שארב ריילב לש ותוינידמ
לאיצוסה לש םייתרוסמה היכרע תשיטנ לע העיבצמו תנקתמה הקולחה
תוסנכהה ןיב רעפה ,ריילב לש ונוטלשל םייתנש תאלמב .היטרקומד
.הפוריאב לודגה אוה עצוממה רכשה ןיבל תוהובגה

סרטפ 'פ סמיי'ג
תיניטלה הקירמאב השדחה תינכפהמה תורכיאה
םיינרדומ תונויערו םזיסקרמ םע הייסנכה לש םייתרבחה םיכרעה לש בוליש
תועונתה לש הריעצה תוגיהנמה תא םויכ החנמ תוימואלו םזינימפ לש
.תשביה תונידממ קלחב ינועה תונוכש יריידו םירכיא לש תויתרבחה
,יתובדנתה ,שדח םזילאנויצנרטניאב ףלחומ ןשיה םזילאנויצאנרטניאה
םיפתושמה םיקבאמהו תונוש תויוברת תוחרופ ובש ,ףתשמו ירוזיב
תורכיאו םירכיא לש הטמלמ ןוגראו ימוי םוי קבאמ ידי לע םיבצועמ
קופיסו יתרבח רורחש לש השדח תוינידמ םירצויו תשביה יבחרב םידדונה
.ינחור

תרהצה תינקירמאה תשביה ימע לע םזילרביל-ואינה תוכלשה
(הדועת) ןוטגנישוו סנכ
בורמ םייחרזא םינוגרא יגיצנ ןוטגנישווב ושגפנ 1999 רבמטפס ףוסב
תוינידמה לש תוילילשה תועפשהה ינפמ ועירתהו תשביה תוצרא
תורכינ הלא תועפשה .םהיתוצראב םיירפכה םירוזאה לע תילרביל-ואינה
.היטרקומדבו הביבסה תוכיאב ,הרבחב ,הלכלכב :םייחה ימוחת תיברמב

דבוע בקעי
הליהקל הנומוקמ ןרוהדניפ
ןהיתששכ ,תיפותיש אל הליהקל הנומוקהמ םירבח רבעמו הטרפהה יכילהת
החוכ תא םישילחמ ,דנלטוקס לש ינופצה הפוחלש ןרוהדניפב וז דל וז תויח
.ןרוהדניפב הנומוקה לש התוינויחו
(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה)

ןתיול לאירוא
?תיצוביקה היישעתב הרוק ,תוחורה לכל ,המ זא
לוהינה תונורקע יבגל ףוחד תיב קדבל תשרדנ תיצוביקה היישעתה
ללכל האוושהב תומוגעה תואצותה חכונל ,תאז .םויכ הב םילבוקמה
.תילארשיה היישעתה

רורד לאקזחי
השדח תיכרע-תינחור תוגיהנמ :תשקובמ
ינבש העשל ךרעיהל וילע .הנידמל תיתרבח תוידוחיי םורתל ךירצ ץוביקה
תועונתב תוניינעתה הנשי םלועב .םהייחל תועמשמו םיכרע ושפחי םדאה
לש ,תיטסילטיפקה היצזילבולגה לש יזכרמה םרזב ןניאש תוקדוצ תויתרבח
.תימלוע תועמשמ שי תיצוביקה העונתל ןכל .ישפוחה קושה
(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה)

ידעלג ןד
םירשעה תונש לש ץוביקה לע "םיחמומ"ה תרוקיב
םיחמומ יפמ האבש תרוקיבל ףושח ץוביקה היה תונושארה ויתונשמ
םעטמ תחלשמ לש תרוקיבה ירבד םג ויה הלאכו ,הרקיעמ וכרד תא וללשש
רותראו ןמציו םייח ,ותעשב ובישה םתרוקיב לע .1920 -ב תינויצה הלהנהה
.ןיפור

יפכפכ לייא
'א ,לאפר ןב 'א :החותפה הטיסרבינואה לש דומיל תרבוח לע) ןת-חק
(2000 ,תילארשיה הרבחהו ץוביקה ,רקוס 'ז ,רעי
ץוביקה דמעמב הדיריה תא ולת םדוקה רודה לש םיגולויצוסהש דועב
תוללכהב םירבחמה םיקפתסמ ,תילארשיה הרבחב םיללוכ םיכילהתב
.הטרפהה לש קודבה ןוכתמה יפ לע תופחוס

רונמ דוהא
(2000 ,ןיקנבט די ,הצובקה ,טוהסדנל 'ז לע) יאובנ רפס
תונש תישארמ טוהסדנל לש ורקחמ לש תמלוצמה הרודהמב האירק
שי בושייה תפוקתב תיצוביקה העונתה לע רמולכ ,הצובקה לע ,םיעבראה
.תיאובנ היווח םושמ הב

רקוס .י
לבויה רפס ,רבעמב תוצעומה תירב ידוהי ץבוקה לע) ךרובמ ץבוק
(לטנצירפ-לטירפ דודל
רבעשל תוצעומה תירבמ הלודגה היילעה לש םיטביהה לכ תא ללוכה ץבוק
.ץראב התטילקו2000 ינוי - 30 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח