םירמאמ ריצקת
2000 לירפא - 29 הנפמ



תיתרבח תילכלכ תוינידמ

תרחא םג רשפא

םייונישל העצה ימע ןב המלש רשה ןיכה הנידמה ביצקתב ןוידה תארקל
תעצה ןיכה לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה םג .ביצקתב
םיתורישל םיבאשמ תאצקה לע ולש יתנשה ח"ודה תרגסמב םינוקית
תריקס ודצלו ואולמב הנושארל םסרפתמ ימע ןב לש ךמסמה .םייתרבח
.זכרמה לש ךמסמה

(הז רתאב םאולמב םימסרפתמ הלא םיכמסמ ינש) *



:ןורוד םהרבא

תלשממ לש תיתרבחה התוינידמב יונישל תופצל שי םאה
?קרב

טקונ רשא לאמש .לאמשה לש המודמ ןוחצינ קר אוה קרב לש ןוחצנה
ובוחב ןמוט ,תינרמש תיתרבח-תילכלכ תוינידמב ןוטלשל עיגהש רחאל
הניאש תינרמש תיתרבח תוינידמ תטיקנ .ולש יטילופה ןולשיכה יערז תא
הייחמה חטש ןדבואל חרכהב האיבמ ,ןימיה תוגלפמ ןיבל הניב הלידבמ
,ןהלש תוימיטיגלה תא תודבאמ ןה .וב קיזחהל תולוכי לאמשה תוגלפמש
תויעבה ביבס ןהיכמות תא סייגל ןרשוכ תא תודבאמ ןהש לככ
.ןהיתוגאד םלוס שארב תודמועה תויתרבחה



:יולה-ינויצע הוח

?לארשיב טלוש ימ

הלשממה שאר :לארשיב םיטלוש חוכ ילעב רתוי תצק ילוא ,ףלאכ
,תיתלשממה היטרקוריבה ישאר ,ןוה יליאו קשמה ישאר ,ותלשממו
תרמצה ,תרושקתב חתפמ ישנא ,הרטשמה לשו אבצה לש ןוילעה דוקיפה
.חור ישנא רפסמו תד ישנא ,תיטפשמה

אל םהיתותירבבו םהיתובירמבש ,תחאכ ןימיו לאמש ,תוטילא רשק םייק
.ןהיניב םיבאשמ תמרזה :"םירפו'צ"ב ןהיניב תוקלחתמ ןהו ודרפנ

םה ,בצמה תא תונשל םחוכב שיש הלאש םושמ ,יוניש ללוחל ישוק שי
ררועל אוה תושעל רשפאש ברמה .םייקה בצמהמ רתויב םינהנש םתוא
לבא ,רטשמה יונישל איבת אל וז תועדומ .שחרתמל רוביצה תועדומ תא
אלא ,קוחה לע הריבעל קר אלש הרכהל תוטילא ישנא איבהל היושע איה
היושע ךכבו באוכ ישיא ריחמ שי היטרקומדהו רסומה יללכמ הגירחל םג
.עיתרמ םרוג שמשל



:הנחוא דוד

ינסרוד םזילטיפקו היצזילבולוג לומ

אל הרוצב וכותל תטעוש לארשיש ,תיטסילטיפקה היגולואדיאה ןדיעב
תוחפשמ 12-ש ,םיהדמה ןותנל סחיב ירוביצ חיש לכ ןיא ,תיתרוקיב
-מ רתויב דמאנש ןוה שי שיא ףלאלש ;הסרובב 70% לע תוטלוש
ששח שיש ינפמ ,יטרקומד -לאיצוס ןויד ןאכםייקתמ אל ;רלוד ןוילימ50
.וזה הלימהמ

היהי ,םייוצמ ונא ובש ילטורבה ןדיעל היצקארכ חמציש םזילאיצוסה
םנשיש ,יוחמתה תיב לש םזילאיצוסהמו ונרכהש הזמ ירמגל הנוש
,תויהל יוארש המ ןיבל"שי המ הז" ןיב חתמה .םויכ וגיהנהל םישקבמה
.בצמה יונישל הלועפל איבי



:לסרק .מ ןועדג

שאוב "לאמש"ל ןמס

ךא ,לזגו קשוע ,ינועו רשוע ,הרבחו הלכלכ ירדסב ברעתמ וניאשלאמש
ידוהיה בוחרה ןיבש םירעפ חכונ תימואלה תושיב קבאמל םיינתומ סנשמ
."םינלאמש"כ םתוימואל ישיאבמ לש םייוהיז רשפיאש אוה - יברעל



:ץיטוא באז

"תניידתמ היטרקומדל הנמזה

תומלעתה ךות ,קושה תלכלכבש תורחתה יקוחל הרבחה תא ריקפהל ןיא
רבוג .הדיחיה תורשפאה איה קושה תלכלכ םויכש ףא ,תויתרבח תויעבמ
היטרקומדב הכרדו הרבחה לש דוסיה תויעב לע ירוביצ ןוידב ךרוצה
תויעב תפישחו תידדה הבשקה התועמשמש החיש תשרדנ .הלכלכבו
.רתויב םישיגרה ןהיבצע דע דוסיה



:רשכ אסא

ףרגיהל אלו תוחשל

םה המל :ימצע תא לאוש ינאו הבר הבהאה ץוחבמ םכילע לכתסמ ינא
םלועב ימצע ןוחטיב םהל ןיא המל ?םהלש ימצעה ןוחטיבה תא ודביא
הלא :דיגהל םתלוכיב ,תונוזח םמצעל שבגל םתלוכיב ,םהלש םיכרעה
.םירחא תונורקע אלו ונלש תונורקעה

(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה) *



:זר ןמחנ

םינפלו םינפבמ

.תוירדילוסהו ףותישה חור לש התוקלתסה ירפ םה ץוביקב םייונישה
- ץוביק ייח לש םתועמשמו םכרע לעו תופתושמה תורטמה לע תומכסה
ףותישה שדחלו םישנא ןיב ןומא תונבל ןתינ וילע דוסיה ןה
.תוירדילוסהו

(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה) *



:ןיוופ םהרבא

?םיצור םה ץוביק הזיא - "םינשמה"

םינוידבו םיבר םייונישב הכורכ ,רבשמה םע םיצוביקה תודדומתה
ץוביקה תומד לע תודדומתמה תוצובק עברא תונמתסמ םחותינמש
,יסאלקה ץוביקה תא םייקל םישקבמה לש טועימ תצובק לומ .ידיתעה
םילהונב םייוניש גיהנהל תושקבמה - םייתש :תוצובק שולש תובצינ
.ץוביקה יכרעב יונישל תרתוחה ,תכל תקיחרמ תחאו - הנבמבו



:טוילא ירל ,ינד טולרש

םגרותמ) ינועה דגנ תילבולגה האחמה תא תיצהש קיזה
("ןאידרג"מ

,הינויד לשב אל תורתוכל התכז ימלועה רחסה ןוגריא לש לטאיס תדיעו
תוינידמ דגנכ וחמ רשא םינוש םיפוג וללוחש בוחרה תומוהמ לשב ומכ
.םידבועה רוביצ לכב השעמלו תוינעה תונידמב תעגופה ןוגראה

סמ םימלשמ םדועב ,ינקירמאה רצואה דרשמו עבטמה ןרק יכ ,ששח שי
םישמתשמ ,ינועה לוטיבל תוינכת חתפל תונידמה לע יכ ןויערל םייתפש
רתוי - הלכלכה לוהינל םהיתונויער תא תופכל תנמ לע ולא תוינכתב
.החושק תילקסיפו תירטינומ תוינידמו הטרפהו היצזילרביל



:(MST) עקרקה ירסח םידבועה תעונת

םהיתויוכז לע ליזרבב עקרקה ירסח לש םקבאמ

(העונתה ןואטב ךותמ םגרותמ)

עוציב תא עקרק ירסח םירכיא יפלא םמצע לע וחקל העונתה תוסחב
.רבכמ עצבתהל התייה הרומאש תיאלקחה המרופרה

תוחפ לש םתולעבב תויוצמ דוביעל תויוארה תועקרקהמ םישילש ינש
םניא ליזרבב תיאלקחה עקרקה לש 60% דועב .הייסולכואה לש 3%-מ
םידבועכ םמויק תא חיטבהל םיקבאנ םירכיא ןוילימ 25 ,םידבועמ
.תואלקחב םיריכש



:ירנכ ךורב

ןיקנבט קחצי לש תויטנוולרה

היתויעבל תיטנוולרו תועמשמ תלעב איה תיפותישה תיתרבחה ותנשמ
המלשה לארשי ץרא שיא תא קר וב האורש ימ לכ .תינרדומה הרבחה לש
.וירבד תובישחלו ותומדל אטוח



:ןמגילז םייח

ידוהיה ראואדנלבטסוג

רבו יטיא ךילהתב תידוהיה ותוהז תא םינשה םע ומצעל שבכ ראואדנל
ותנשמ לשב קר אל חצרנ אוה .הנחבה
.ותודהי לשב םג אלא תיטסיכרנא-תיטסילאיצוס-תיתרבחה



:בהי ןד

םידבועה ידליל ןושארה ךוניחה תיבל הנש 75 :"דמלו דובע"

םרז .ץראב םידבועה םרז לש ןושארה רפסה תיב םקוה הנש 75 ינפל
אישב .םיימואלו םייביסרגורפ ,םייטסינמוה תונורקע יפל לעפש יכוניח
.הנידמה ידימלת ללכמ 44% ,"דמלו דובע" ותמסיסש ,םרזה הנמ ולדוג
.תויכוניח אל ,תוינויערו תויטילופ ןרקיעב ויה ולוסיחל תוביסה



:ידעלג ןד

?ץורח ןולשיכ םנמאה

לש תונושארה היתונשב היילעה תטילק לע קסיל השמ לש ורפס תכרעה)
(הנידמה

רתוי המרתש קר אל תינומהה היילעה ךא ,לשכינ ןכא ךותיהה רוכ ןויער
,היביכרמ בורש אלא ,הנידמה לש הריהמה התוחתפתהל רחא םרוג לכמ
,לבח .החלצה לש תונוש תומרב םמוקמ תא ואצמו "ונבנ" ןכא ,םיטרפכ
לש בל תומיטאו םיגשמ לשב ,דבכ ריחמ ומליש םיטלקנהמ םיברש
.קיתווה רוביצהו תויושרה




2000 לירפא - 29 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח