סקוא ןיוט

תינויווש הנומוק

דבוע בקעיFederation of ) תוינויווש תונומוק לש היצרדפ תמייק הקירמא ןופצב
הדנק ,ב"הראב תונומוק רשע םויכ תדגאמה (Egalitanian Communities)
תנידמב 1967 תנשב המקש (Twin Oaks) "סקוא ןיוט" הנומוקה .וקיסכמו
תופסונ תנשב ומק התעפשהב .הז גוסמ תונומוקה תצולח התייה היני'גריו
ליבומ דמעמ לע הרמש סקוא ןיוט .היצרדפל ודחאתהש תוינויווש1976
לש היפואו התוחתפתה ,היתורוקמ .םויה דעו הדוסיי זאמ וז היצרדפב
הלא םיפדב םיגצומ וז הנומוקיפוטואה רפסה תארשהב ודסונ תונושארה תוינויוושה תונומוקהו סקוא ןיוט
תטיסרבינואמ (B.F. Skinner) רניקס .פ.ב טסירויווהיבה תאמ Walden Two
םירג הירבח .תושפנ ףלא הנומה תיפותיש הליהק תראותמ הז רפסב .דרוורה
םירג םידליה .ףותישה תונורקע יפ לע הב להנתמ רוצייהו םיפתושמ םיתבב
איה הליהקה .םייעוצקמ ךוניח ידבועל רסמנ םכוניחו םהירוהמ דרפנב
האופרו ךוניח יתוריש ,רויד ,ןוזמב הירבח יכרצ לכ תא תקפסמו תימונוטוא
,תדחוימ הטישב םויב תועש עברא םידבוע םירבחה .םירחא םינוש םיכרצמו
הדובעה גוסש לככ רתוי םיהובג ("םיטידרק" םיארקנה) םילומגתה היפ לעש
לוהינ .טרופסלו עדמל ,תונמאל ,םיביבחתל שדקומ יונפה ןמזה .םיענ תוחפ
םוי םויה ינינע לע םיחקפמה (Planers) "םיננכתמ" השיש ידיב ןותנ הליהקה
םילהונמ םיתורישהו רוצייה יפנע .ךורא חווטל יתרבחה ןונכתה תא םיעבוקו
םירחבנ םניא ןכ לעו ,םהיתועוצקמב םיחמומה (Managers) "םילהנמ" ידי לע
םאתהב "סרנלפ"ה ידי לע םינוממ אלא ,םירבחה ללכ לש תוריחבב
תויצקנופ םג אלמל םיכירצ הלהנהה תודובעב םיקסועה לכ .םהירושיכל
הדובעה בוליש ,השעמל הכלה ,הב שממתמ ךכבו תיזיפ הדובעב תוכורכה
וז היפוטואב םוי םויה ייח תא םיחנמה תונורקעה .תינפוגהו תינחורה
םיצירמת"ב םיאטבתמו רניקס לש םזירויווהיבה תרות לע םיססובמ
אלל תיתרבחו תיטרפ החוור לש היצרגטניא שממל םתרטמש ,"םייבויח
ויה אל .1948-ב םסרופו 1945-ב בתכנ Walden Two רפסה .םישנועו תויצקנס
התייה אל העשה םלועה תמחלמ רחאלש םימיב ןכש - ותעפוה תנשב םידה ול
תודחא םינש םלוא .ולש הרושבל ןזוא וטיה אל ב"הרא יחרזאו ,ךכל הרשכ
ידלי" לש הסיסתה תליחת םע ,הנדע ול התייה ,םישישה תונשב ,ןכמ רחאל
.תיביטנרטלא הרבח ושפיחש "םיחרפה

דסייל תורשפאב ןודל ידכ םיסנכ המכ ב"הראב ומייקתה הלא תוביסנב
הלא םיסוניכ םלוא .םייתרבח םייוסינכ Walden Two תונורקע יפ לע תוליהק
רבודש םייפוטואה תונויסנב תונינעתה הליג אל ומצע רניקסו .רבד ודילוה אל
.םהב

סנכ ,ןגישימבש רוברא ןא תטיסרבינוא דילש Waldenwoods -ב ךרענ 1966
הנטק הצובק השבגתה םש .תיפותיש הליהק דוסייל םיישממ םידעצב ןדש
תיזכרמה תומדה ."וט ןדלוו" לש יפוטואה ןוזחה תמשגהל תשגל הטילחהש
םישולשה תונשב זא התייהש (Kat Kinkade) דייקניק טייק התייה וז הצובקב
קדצב הל היהש ןיינעה ללגב הבל לא רביד "וט ןדלוו" רפסה הירבדל .הייחל
רתי ."רפסב תראותמה ,וז ומכ הליהקב תויחל יימי לכ יתקקותשה" :יתרבח
םכותב ויה .םהייחל םירשעה תונשב תנווגמ הרובח ויה םידסיימה םירבחה
בוזעל טילחהש היפוסוליפל טנדוטס ,חרזאה תויוכזל העונתה ליעפ ,יושנ גוז
,הווחב לדגו דלונש דחא יאלקחו תילאידיא הרבח םיקהלו םידומילה תא
,סנכה רחאל הנש ,1967 תנשב .יאלקחה ונויסינמ םרת םינושארה םימיבו
רקא 123 ונק םה ןושאר דעצכ .סקוא ןיוט לש דסיימה ןיערגל וז הצובק הכפה

המדא הללכ וז הווח .היני'גריו תנידמבש הזיאול זוחמב תחנזומ קבט תווחב
.הלובגב םרוז גלפש רעי תקלח ןכו ,םיעוער הווח ינבמ ,תיאלקח

יכ ,ררבתה .הסנרפ תורוקמב רוסחמבו ינועב וקבאנ םה תונושארה םינשב
היהו ,הצובקה םויקל תקפסמ הדימב םילובי הבינמ הניא הווחה תמדא
תורייעב הדובעה .םמויק תא ןממל ידכ תוינמז ץוח תודובעל עוסנל םהילע
קחרתהלו עבטב תויחל וצרש םירבחה לש םחור תרומל התייה תוכומסה
ןיב הפולחת לש גהנמ עבקנ ץוחה תדובע לש לועה לע לקהל ידכ .םירעהמ
.ומצע בושייב םידבועה ןיבל ץוחה ידבוע

תונומוקל התמד התוינוציחו הלדוגבש הנומוק סקוא ןיוט התייה התמקה םע
,ןהמ הנושב םלוא .תוריהמב וקרפתהו םישישה תונשב ומקש תורחאה
הרכהה התייה תונושארה םינשב התוא בצייש המ .דמעמ סקוא ןיוט הקיזחה
הרכה .רניקס לש היפוטואה חורב שדח םלוע ןנוכל םיכלוה םהש םירבחה לש
הרטמ לש תודחא הקפיס ,הצובקה ךותב המכסה ימוחת תריציל המרת וז
ןויד חתפתה המויקל היינשה הנשב .הריהמ תוקרפתהמ םתוא הליצהו הלועפו
לע עיפשהל ידכ בחרתהל שי םאה :הלאשב דקמתהש הנומוקה ךרד לע ינורקע
ופידעה הז בלשב .הנטק הצובקב םייח תוכיא לע דוקשל וא תינוציחה הרבחה
םיסופיט לש םתסינכ תא הענמש הריווא םלצא הרצונ תאז םע דחי .לודגל
יעינמ לשב וא םימס ירחא שופיחב םהילא ואבש הלא .םיירורהס םייפיה
השבגתהו םירוסא ויה םימס סקוא ןיוטב ןכש ,בוזעל וצלאנ םירחא החירב
.תיללכ הבוח איה הדובעה הבש ,תדבוע הליהק הב

םתוא שמשל הלוכי אל רניקס לש תונויערל תונמאנה יכ ררבתה הרהמ דע
הנומוקל תופרטצהל םידמעומה ןכש ,םישדח םירבח תלבקל ןוירטירקכ
לכ םהל היה אלש ,סיפיהה יגוחמ םיריעצ םלוככ םבור ויה 1972-1969 םינשב
ךכו ,םיאבה לכ תא וטלק ,לודגל הצר בושייהש רחאמו ,רניקס תונויערל רשק
הטשפ תע התואב .ינחורה םלועה תניחבמ תנווגמ הייסולכוא םהילא הפרטצה
ירואית יכ תעדל וחכונ םהו ,רניקס תונורקעמ הבזכא םידסיימה ברקב םג
,הליחת ובשחש יפכ הנומוק תמקהל תינכת םיווהמ וניא "וט ןדלוו" היפוטואה
הקוחר התייה תונושארה םינשב םתלחנ התייהש תירמוחה תולדהש םג המ
הציפק שרק ןנוכל וצרש םידסיימה ןוזח .תיפוטואה הליהקה לש םירואיתהמ
.ילאיר יתלב זא הארנ השדח הרבחליגוח ברקב הנפואב זא ויהש םישדחה םימרזה לש תועפשה ורדח 1970
,חרזמה תותד ,םזילאוטריפס ידיסח םכותב ואצמנ הרהמ דעו םיריעצה
םע םילשהל שי יכ ,הנקסמל ועיגה ורצונש תוביסנב .New Age -ה תונומאו
ןורקע תא וצמיא םה ,ןכ לע רתי .תונומאה תוינוגברב ריכהלו תואיצמה
םג יכ ןייצל ךירצ תאז םע .םכותבש תונושה תויגולואידיאל תונלבוסה
תונויערל תרכינ העפשה ןיידע הרתונ ,בייחמו ףתושמ ינחור סיסב רדעיהב
.הדובעה ירדסהבו ינוגראה הנבמב רקיעב ,רניקס לש היפוטואהמ ובאשנש

.תומוד תוינויווש תוליהק עברא דוע ודסונ סקוא ןיוט םוק רחאל תודחא םינש
Federation of1976 תנשב הדסונ ולאכ תוליהק חתפלו םדקל ידכ
וויה ,היתובקעב וכלהש הלא תונומוקו סקוא ןיוט .Egalitarian Communities
ידוחיי םגדל וכפה ןה .םישישה תונש לש תונומוקה לג ךותב תדחוימ הצובק
הנומא וא תיטמזיראכ תוישיא ביבס דכלתהל וצר אלש תוינוליח תונומוק לש
."וט ןדלוו" היפוטואהמ ובאשנש םיביכרמ ורמשנ ןלוכבו ,תיתד

הדובע ירדסה(labor credit) "הדובעה יארשא" תטיש אוה הלא תונומוקב ינייפואה טנמלאה
יארשא תולבקמ תומיענ אל תודובעשכ "וט ןדלוו"ב רניקס די לע העצוהש
דע םלוא תאזה השיגה תא וסינ סקוא ןיוט ישנא תונושארה םינשב .רתוי לודג
תייעבב ולקתנ ןכש םהלש תואיצמב המשייל ןתינ אל יכ ,וניבה הרהמ

םישנא יכ ררבתה .תודובעה יגוס תכרעהל םייביטקיבואה םינוירטירקה
תעש לכל הווש טידרקל ורבע ךכל יא .הדובע התוא הנוש ןפואב וכירעה םינוש
ןהיבגל - תויוצר אלו תומיענ אל תודובע שי יכ וריכה תאז םע דחי .הדובע
םה ובש ןויליג עובש לכ םיאלממ םירבחה סקוא ןיוטב .תונרותו היצטור ועבק
שיגמ ףנע להנמ לכ ,ליבקמב .בורקה עובשב םיצור םה תודובע ולא םינייצמ
המישמה םע דדומתמ הדובעה זכרמ .ותלהנהבש ףנעה יכרוצ לש תושקב
ךרוצ שי יכ ,ררבתמ .תוישיאה תושקבל םיכרצה תא םיאתהל ,תכבוסמה
הדובעה רודיס תא רידסהל תנמ לע םישנא ינשל עובשב הדובע ימי ינשב
!שיא 85-ל יעובשה

ודירוה הנורחאל .עובשב תועש 45-כ ודבעי םירבחה לכש עבקנ ןמזה ךשמב
הנש לכל עובשל העש לש ףקיהב תחפוה הדובעה סמועו ,תועש 43-ל תאז
םישוע םירבחהש תונוש תויוליעפל םג ןתינ הדובע יארשא .50 ליגל רבעמש
לכ .םידליב לופיטו תוינק ,הסיבכ ,תונויקנ תוללוכ ולאו םתדובע םויל ףסונב
ולא תויוליעפ יגוס ןיב לדבה ןיאו יארשאה ןובשחב םיללכנ תויוליעפה יגוס
םהש הדובעל םהלש ביבחתה תא םג וכפהש םירבח םנשי .תונושה תודובעהו
תועשה 45 תסכמב םיללכנ וללה םימרוגה לכשכ .םיטידרק הילע םילבקמ
םירבחל ,ןכ לע רתי .יונפ ןמז הברה שי ןיוטב םירבחל יכ ררבתמ תויעובשה
םויה ךשמב םהל תומיאתמהו תוחונה תועשב םתדובע תא עצבל תורשפא שי
תוצח דעו רקובה תועשמ ערתשהל לוכי הדובעה םוי ךכמ האצותכ .עובשה וא
.ךכל רבעמ ףא םימעפלו ,לילה.םייוצרה הדובעה יגוסל תופידע תתלו תודובעה תא ןווגל תרשפאמ וז הטיש
רובצל תורשפא שי ,ןכ ומכ .םויה ותואב וליפא ףנעל ףנעמ רובעל םג רשפא
.המרונה תסכמל לעמ םידבוע םא תוכורא תושפוח

אל הז יכ ררבתמ םלוא .תורעובה תונועב םיסויגל ץירמת הווהמ וז תורשפא
םיצירמת המכ גיהנהל ךרוצ הנומוקה התאר םינומשה תונשמ לחהו ,קיפסמ
תינופואירטס תכרעמ תשיכר ןוגכ) םייתצובק םיצירמת ןכו םייפסכ-םיישיא
תטיש .תפסונ הדובע לע לומגתכ (ןוזמב רופיש ,יתצובק לויט ,תפסונ
ףאו ,םירבחה יחוויד לע ךומסל ךירצ ןכש ,ןומא לע היונב הדובעב םיטידרקה
.הממיה תועש תיברמ לע תוערתשמה הדובע תועש לע חקפל לוכי אל להנמ
תורחא תונומוקמ םירבחו הפי תדקפתמ labor credit -ה תטיש לכה ךסב
םירקבמה לצא האילפ הליחת םיררועמ הדובעה ירדס .התוא דומלל םיאב
!דבוע הז - םידומ םה ףוסבל לבא ,םינמדזמה

תיתרבח תוברועמו להנימעצומכ אלש םלוא .םילהנמהו םיננכתמה תטיש לע תססובמ הלהנהה
לבגומו ינמז םא יכ עובק וניא םיננכתמה דיקפת "וט ןדלו" היפוטואב
.תוינידמה תא םיעבוק םה םהבש םישדוח 18 לש תובוצק תופוקתל
.םיבדנתמו םידמעומ לש המישר ןיבמ םהימדוק ידי לע םינמתמ םיננכתמה
םילוכי םניא םה .הליהקה ירבחמ 20% לש וטו ידי לע יונימה תא לטבל רשפא
רשקב תויהל אוה םהידיקפתמ רכינ קלח .תופוצר תופוקת יתש ךשמב תרשל
,הליהקב תחוורה השגרהה תא ריכהל ,םילעמ םהש תויעבב ןודל םירבחה םע
.בושמ םהמ לבקלו םירבחל היצמרופניא קפסל ,לופיטל םישדח םיאשונ רתאל
.תועש 3 תוכשמנה םירבחל תוחותפ תושיגפל עובשב םימעפ שולש םישגפנ םה
אוה תוטלחהה תלבק ךילהת הליהקה תא םיקיסעמש םיניינעל םתושיגר ללגב
ידי לע המותחה היציטפ ידי לע תוחדהל הלוכי םהלש הטלחה לכ .יטיא
תונורקע לע תורערעמה תוטלחה לטבל ידכ ליגר בור קיפסמ .םירבחה תיברמ
ינפמ השק ןיינע תויהל לוכי תוטלחהה םושיי .תונקתה תא תונשמה דוסי
לע םיארחא םילהנמה .םתודגנתהב ךישמהל םילוכי םימיכסמ םניאש הלאש
רשאכ קר םיפלחתמ םה .ולא םידיקפתב היצטור ןיא .םיתורש לעו םיפנע
וא םתוא ןיינעל לדח דיקפתה

.םפילחהל שי יכ הרובס הרבחהש

Opinion & Idea) "תונויערו תועדל תועדומה חול" אוה ימינפה רשקה יעצמא
רבח לכ .להקה תעדל יוטיב יעצמאכ וז הטישב םישמתשמ 1970 זאמ .(Board
לוכי רבח לכ ךכו ,הלבגה אלל ויתונעטו וירבד תא חולה לע תולתל יאשר
וז ךרדבו ,תועדומה חול לע התוא תולתלו המישר תביתכ ידי לע יוניש םוזיל
תריזל םימעפל ךפוה תועדומה חול וז ךרדב .ירוביצ ןוידל אשונה תא תולעהל
,הלא םירמאמב תוישיא תופקתהמ ועגפנש םירבח ויה .םירוצעמ תרסח תומיע
.תועדומה חול לע ולעוהש תונובלע ללגב תוביזע לש םירקמ ףא ויהו

החפשמ ירשקל ,םינימה יסחיל רשאב הדיחא תוינידמ ןיא סקוא ןיוטב
וז הניחבמ ."וט ןדלוו"ב ץלמומכ ,תפדעומ הניא תימגונומה החפשמה .תויגוזו
היה םינושארה םימיה זאמ .םישישה תונש תריוואמ רתוי תעפשומ סקוא ןיוט
אוצמל ןתינ םויה דע .םיישפוח תויגוז יסחיו םינימה ןיב אלמ ןויווש לע שגד
,תוימגונומ תוחפשממ לחה ,םינימ יסחיו תויגוז לש לודג ןווגמ םוקמב
סחיה .הריחב ךותמ תוקוור דעו תוירוה-דח תוהמא ,תוילאוסכסומוה
.תילמרונ העפות לאכ ינלבוס אוה תוחפשמ קוריפלו תונמדזמ םיבהא תוישרפל
.רבדב םיעגונה לש ישיאה םנינעכ תלבוקמו תורכומ תונושה החפשמה תורוצ
ןייצל ךירצ .תוגוזה לש םנוצר יפ לע םיאושנ יסכט ךורעל ולחה ףא הנורחאל
הנומוקה .תויתחפשמ תוריד הב ןיאו ,דיחיל רדח םילבקמ םירבחה לכ יכ
םא ,םינימה יסחי תניחבמ דחוימ םייח חרוא לש תרשבמכ המצע האור הניא
ךסומב ,ןיינבב םישנ תדובעב תאטבתמה ,ןויווש יסחי לע הדפקה הב שי יכ
םה .םידליה יתבבו חבטמב םירבג תדובע - ךדיאמו םידבכ םייאלקח םילכבו
תאטבתמה תדחוימ הגע תריצי םע הפשה תא "ולרטינ"ו תכל וקיחרה ףא
סחי תלימב שומישל רבעמבו תירכזה היגולונימרטה לש תופידעה לוטיבב
.תילרטיינ

ךוניח.םהירוה םע םשל ועיגהש םידדוב םידלי קר םוקמב ויה םינושארה םימיב
ובש דעומל דעו םידלי תרבח תווהתהל דע התחדנ ךוניחה תטיש תעיבק
וללה םיאנתה .םידלי תטילקל םיאתמ הנבמ הנבייו תויעראה תריווא םלעית
תילנומוק ךוניח תטיש הצמוא ןכמ רחאלש רושעב .1973 רחאל ווהתה
תטישמ הקלחבו "וט ןדלוו" לש תונויערהמ הקלחב העפשוהש ,תדחוימ
הנבנ לארשיב ץוביקה םע םירשקה תעפשהב .לארשיב ,םיצוביקב ךוניחה
אוהש "metals" וארקנ ךוניחה ידבועו "הינגד" ארקנש םידלי תיב םוקמב
.םיצוביקב גוהנה "תלפטמ" חנומה רוציק

םידליה תיבב םירגה תוקונית :תוצובק שולשל הקלחתה םידליה תרבח
הדילה רחאל תוקונית .םהירוה םע - תולילה רתיבו עובשב תוליל 4-3 "הינגד"
,היינשה הצובקל .םידחוימ םירדחב םידחא םישדוח םהירוה םע םיאצמנה
רחא דלי םע דרפנ רדחב וא םהירוה םע םירג םה .דחוימ תיב ןיא ,midis
םירדח שי םירוענה ליגב megas ,תישילשה הצובקל .םירוהה לש ןיינבב
.םהירוה לש ןיינבב םידרפנ

םירוהה .םידלי ךוניח לע רניקס לש תוירואיתה תא ושטנ םה םדקומ בלשב
הריוואב ולדגי םידליהש ופידעהו תימרופינוא הטיש ץומיא וללש ,ךכל ודגנתה
רפס תיב םהל היה תובר םינש ךשמב .תיכרעו תיכוניח הניחבמ תוינוג בר לש
תופקשה ילעב םירוה לש םידלי םע םהידלי ודמל ובש ,יביטרפואוק יטרפ
הכזו תננוחמ הרומ תגהנהב לעפ רפסה תיב .הביבסה ישנאמ תוילרביל
ויה ותריגס םע .רפסה תיב רגסנ 1990-ב הבזע איה רשאכ םלוא ,החלצהל
אל ךא ,הנש ךשמנ יוסינה .תיבב ךוניח לש יוסינ תושעל ושקיבש םירוה
םדקתמ רפס תיבל םידליה תא ריבעהל םירוהה וטילחה הנשה ףוסב .חילצה
יפל ךוניח יכ םינעוטה שי רוחאל טבמב .הכומסה ריעב ,ירוסטנומ תטישב
םהש ינפמ לכ םדוק םלצא לשכנ יתטיש ךוניחל תיארחא הרבחהש תונורקעה

םלוא .ההובג התייה וב הפולחתהו ןמוימ םיכנחמ תווצ דימעהל וליכשה אל
םידלי םירוה לש הקיזה יכ חכוה תוירואיתה לכ תורמל יכ בורה רובס םויכ
.הילא ורזח רבד לש ופוסבו ,רתויב תיתועמשמהו הקזחה איה

םייח תוחרואתוחרואל תורגסמ ושבגתה הנומוק ייחב תויוסנתהו םויק תונש 12 רחאל
ושגינ ובש תיתרבח תוינידמ תעיבקל סוניכ םייקתה 1979 לירפאב .םייחה
ךמסמ םסרפתה סוניכה לש ומוכיסב .הליהקה לש רזע יקוחו ןונקת חסנל
טעמל םויה דע תורמשנ ולא תונקת יכ ןייצל שי .רזעה יקוח לכ תא ליכמה
:רמאנ הבש הרהצהב חתפנ ךמסמה .םיירעזמ םייוניש

- - -םימי ךרואל םייקתהל תלגוסמ היהתש הנומוק םיקהל םיפאוש ונחנא"
םיכרצל גאדתו תינויווש היהת - - - םייפותיש להנמו הלכלכ לע ססבתת
יפל דחא לכלו ותלוכי יפל דחא לכ' לש ןורקיעה יפ לע הירבח לש םייסיסבה
תוסנתהו םייח לש תפומו ונירבחל תיב תויהל םירחוב ונחנא - - - ' .ויכרצ
לש םתויטרפ תא דבכל - - - ףתושמב ונידלי תא ךנחל .םירחאל תילנומוק
הביבסל הגאד ידכ ךות דובעל .תונוש תונומאל םיינלבוס תויהל - - - םירבחה
תונורקע יפ לע היגרנאב שומישו ןוזמ לש תימצע הקפסא לע דוקשלו תיעבטה
".םייגולוקא

:תונורקע השולש לע תססובמ איה יכ הימוסריפ לכב השיגדמ סקוא ןיוט
םישגהל תרתוח איהו ,תונוש תונומאל סחיב תונלבוסו תומילא יא ,תוינויווש
תונלבוסו תוניתמל ,הלועפ ףותישל תימינפ תוביוחמ היהת ובש םייח חרוא
.יללכהו ישיא-ןיבה רושימב תויתורחתו תומילא ,תונעזג תלילשלו

יטיא היה הב הייסולכואה לודיגו הנטק הליהק דימת התייה סקוא ןיוט
תונשב ,רתוי רחואמ ,20 ינב רקיעב הילא ופרטצה תונושארה םינשב .יתגרדהו
דע .הלעמו 30 ינב ויה םיפרטצמה תיברמ ,הנומוקה תוססבתה םע ,םינומשה
םיעשתה תונשמ לחה .השיאו שיא 600-כ בושייב םירבחכ ורבע םיעשתה תונש
20-כו 80 ינב דעו םירשע ינבמ םינוש םיאליגב שיא 85-כ םייח םויה דעו
.םינש 10 לעמ 9-ו הלעמו םינש 5 בושיב םיאצמנ 40 ,םירגובמה ךותמ .םידלי
ויה םג ךא ,תובר תוביזע ויה ,םירבחה ברקב הלודג הפולחת התייה רבעב
הדירטמ הניא תוביזעה תייעב תונורחאה םינשב .המ ןמז רחאל ורזחש םירבח
.הכורא הנתמהב םידמעומה תמישרו לבקתהל תובר תוינפ ןנשי רשאב

השולש תכשמנה ,הנכה תפוקתב ףתתשהל םיכירצ תורבחל םידמעומה
.הדובע יפנע המכב תוסנתהלו היצטניירואל תודחוימ תובישי תללוכה תועובש
םה םא תעבוק איהו תורבחל הלבקה תדעו ידי לע םינייאורמ םה ןכ ומכ
ימולשת וא תואירב תויעב :ןה הלבק עונמל תולולעה תוביס .םימיאתמ
.םימדוק םיאושנמ םידלילו ץוחב וראשנש החפשמ ינבל הקזחה

רותיו לע ריהצמ אוה ובש תופרטצה םכסה לע וסנכיהב םתוח ףרטצמ לכ
.הנומוקל ןתוא ריבעמ אוהו ,השורי תויוכזו םיסכנ ,שוכר תויוכז לע ןוצרמ
םישקבמ ןיא .ופרטצהב ריבעה רשא תא לבקמ אוה ןיא ןוצרמ הביזעב
.הביזעה םע םימולשת םג ןיאו הסינכ ימד םלשל םיפרטצמהמ

:תמייקה הרבחב תועפות לע תרוקיב ידי לע םיענומ םיפרטצמה תיברמ
,םיידמעמ םירעפ ,תויתורחת ,תומילא ,תונרמוחלו רתי-תונכרצל דובעיש
קיחב ןויוושו תופתוש לש הליהקב תויחל הפיאשה ידי לעו - יתביבס םוהיז
םייגולואידיא םיעינמ םג םימייק .ישיא ןוחטיבו הוולש ,לולצ ריווא ,עבטה
,םלועל עייסל ידכ ונאב" :ורמואב תאז אטיב םיפרטצמה דחא .םייתרבח ללכ
רשפא ללכ ךרדב ".הרבחה לע תיבויח העפשה היהת ונייחל יכ םיצור ונא
.םיטסינימפו םיטסיגולוקא ,םילרביל ,םיילאמשכ הנומוקה ירבח תא רידגהל

.ץוח תודובעב תולתה תא םומינימל דע תיחפהש ימצע קשמ החתיפ סקוא ןיוט
התייהש קבטה תווח תא תויחהל םילשוכ תונויסינ ושענ תונושארה םינשב

רקיעב ,םייאלקח םיפנעו ברועמ קשמ תיינבל ורבע הרהמ דעו ,םוקמב
רדע ןכו בלח תפר ,לודג קרי-ןג :םיללוכ וללה תואלקחה יפנע .תימצע הכירצל
לכמ םיענמנ םויכו ,תינגרוא תואלקחל ורבע םינשה ךשמב .רשבל רקב
.ופוטו היוס ירצומ תיישעת םג הפסוותה הנורחאל .םילקימיכ לש םיסוסיר
ירצומ תריכממ םה םהיתוסנכהמ 10%-כ םויכו אוציי ףנעכ חתפתה הז ףנע
תכירעו היינב תרבח ומכ ,הסנכה יללוחמ םינטק םיפנע המכ םג שיו .ופוטה
םויכו םתושרבש עקרקה ףקיה תא וביחרה םינשה ךשמב .םירפסל םיסכדניא
.רקא 500-כ םהל שי.םילסרע לש יתיישעת רוציי אוה ילכלכה םמויק ססבתה וילעש ירקיעה ףנעה
וכפהו ובחרתה ולא הרהמ דעו ,1969 תנשב ולביק םה תונושארה תונמזהה תא
תנשב .הביבסב םירחוסל תונועמקב םתוא ורכמ הליחת .יזכרמ הסנכה ףנעל
Pier תיצרא ללכה תויונחה תשרמ הנושארה םילסרעה תנמזה תא ולביק 1975
םינשב .וז הלודג תויונח תשר םע םיביצי םייקסע םירשק וכשמנ זאמו One
75%-כ םיווהמ הלאו ,הנשל םילסרע 12,000-כ םירציימ םה תונורחאה
םהל תויהל הלולע דחא רצומב תאזכ תולתש ךכל םיעדומ םה .םתסנכהמ
הכ דע .םיפסונ םיפנע הנורחאל םישפחמ םהו הנתחפת תונמזההש עגרב ץעורל
תורישה ללגבו םהלש רצומה ביט ללגב רקיעב ,קושב יטננימוד דמעמ לע ורמש
.תוחוקלל ןתינה

איה ךכל הביסה .תובר םינש הזמ ןיטינומ ילעב םניה סקוא ןיוט ירצומ
.תידוסי איה דבוע לכל תנתינה הרשכהה .םידבועה לש תונמוימהו תוירחאה
הדובע אלו הדובע תועש תתל שרדנ רבחה ןכש ,הדובעב תוריהמ תשרדנ ןיא
הכאלמה תיבב וניקתה רתוי המיענל הדובעה תא ךופהל ידכ .תונלבקב
םירבחל םירשפאמה םיינופואירטס םירישכמל תורבוחמה תוינזוא יזכרמה
שמשמ הכאלמה תיב םלוא .הדובעה תועשב םהל היוצרה הקיזומל ןיזאהל
.הדובע ידכ ךות םימייקתמה םייתרבח םינוידל תוסנכתה םוקמכ םג םימעפל

"תוילנומוק-הד" ינצינו ףותישםיישיאה םיצפחה טעמל ,םיסכנהו שוכרה לכ תא ללוכ ילנומוקה ףותישה
םיאצמנה (תיב ילכ ,םיטישכת ,הניגנ ילכ ,םיטילקת םירפס ,םידגב ,טוהיר)
םידגב תחקל םילוכי םירבחה ונממש ,ילנומוק ןסחמ םג שי .םירבחה ירדחב
,בשחמ ןוגכ ,םירקי םירישכמ .וצריש תע לכב יטרפ שומישל םתדימ יפ לע
הלא םירישכמ .רוביצה תושרל דימעמ רבחה - םיעונפוא ,םיינפוא ,לגורקימ
םקיזחהל רשפא יאש םילודג וא םירקי םילכ .בוזעי אוה םא רבחל ורזחוי
ץוחמ םקיזחהל ןתינ יכ םא ,איבהל יאשר וניא רבחה ,תוינוכמ ןוגכ ,םירדחב
תוירחא לע איה םתקזחה .הנומוקה ךותב םהב שמתשהל ןיאו הנומוקל
.םתקזחהל תיארחא איה זאו ,הנומוקל םתוא ליאשהל לוכי אוה .רבחה
.הנומוקה לש בכרה ילכ 15 לש רגאמב םישמתשמ םהו יטרפ בכר ןיא םירבחל
םיטירפה תא הנוק אוה הבש הכומסה הרייעל םוי םוי עסונה תוינק זכרמ שי
תיטרפ העיסנל בכר ןימזה לוכי הצורש ימ לכ םלוא .םישקבמ םירבחהש
.לזומ ףירעתב יטרפה ונובשח לע תופקזנ תואצוההו ,םייוליבל

ןיינבבש ירוביצה בחרמב םיתורישו חבטמ םע יטרפ רדח שי רבח לכל
םירבח 20-8 לש תוצובקב םידרפנ םיתבב םיזכרתמ םירוגמה .ףתושמ
.וללה תוצובקה תחאל ךייתשמ רבח לכ ."תונטק םירייד תוצובק" םיווהמה
לכל .תופרטצהל םידמעומה יבגל תיביטקלס תננסמל וכפה ןה ןמזה ךשמב
המכב .ןהילא לגתסהל ףרטצמה לעו ,תודחוימו תונוש תויופידע שי הצובק
ןכו םילסרעה רוצייב םירבחה םיקסוע םהבש הדובע ירדח םג שי םינינב
תא .תולק תוחוראלו רקוב תוחוראל םישמשמ םינוחבטמה .תורחא תודובעב
תונש זאמ .לכואה רדחב םירבחה תיברמ םילכוא ברעהו םיירהצה תוחורא
םיחוכיו ויה .לכואה רדחו חבטמל יזכרמ הנבמ תמקה לע םינויד ויה םיעבשה
התייה .םייביטימירפו םישק ויה לכואה רדחב םיאנתה .הנבמה לש ויפוא לע
העיתר התייהש ןוויכ ,הקיטתסאו תויחונ לש םיטקפסאמ תנווכמ תומלעתה
שרפתהש חונ הנבממ

םינוידה ושדחתה 1985-1984 םינשב ."ינגרוב ריעז" ןונגסל העינככ םלצא
תנשב .חבטמו לכוא רדחו יתרבח זכרמ בלשמש הנבמ לע תומכסהל ועיגהו
דחוימ החראה תיב ותברקבו ,לכוא רדחו חבטמל חוורמ הנבמ הנבנ 1986
הייחש תכירב ,לס רודכ שרגמ ,עונלוקלו תוגצהל םלוא םוקמב שי .םיחרואל
םירזיבאו םיטילקת הברה רקיעבו ,םדיל םרוזה לחנב הצחר תורשפא םגו
ואידיו יטרס םהב םיאור ךא ,היזיוולט יטלקמ שי .תורטיג עפשו םיילקיזומ
דימעהל םיברמ םה .תירחסמה היזיוולטה תותשר תא םימירחמ םה ןכש
ןתינ תולד לש םינש רחאל .םמצע תוחוכב םיילקיזומו םיילרטאית םיעפומ
םייחה תוכיא יכ םישיגרמ םירבחהו ,םייחה תמרב רכינ רופיש לח יכ רמול
תבשחנ וז ב"הראב םילבוקמה םיטרדנטסה יפ לע םלוא ,הבוט םהלש
תוטשפ לש םייח חרוא ןוצרמ םמצע לע ולביק םירבחה יכ ןייצל יואר .הכומנכ
.ענצו

קוריפ לש תורשפאל םג תוסחייתה התייה 1979 תנשב ושבוגש רזעה יקוחב
ידי לע שגות איה םא קר לבקתהל הלוכי ךכ לע הטלחה יכ עבקנו ,הנומוקה
לש בורב לבקתהל ךירצ הפיסאב רושיא .תיללכ הפיסאב רשואתו םיננכתמה
לכ ורזחויו היסכנ ורכמיי הנומוקה קוריפ לע הטלחהה רחאל .םישילש ינש
םהל עייסל ידכ רלוד ףלא לש םוכסל םיאכז ויהי דלי לכו רבח לכ ,תובוחה
ויתורטמש ןוגראל וא תרחא הנומוקל רסמית םוכסה תרתי .ץוחב ססבתהל
.סקוא ןיוט לש ולאל תוהז

de התנוכש שוכרה תופתוש רבדב תוטבלתה הנושארל העיפוה 1996 תנשב
םהו םתוא תלקלקמ תילכלכה החלצהה יכ הכרעה התייה .communalization
.'וכו יטרפ ואידיו ,יטרפ בכר ןוגכ ,תורתומב ןיינע שפחל םיליחתמ

לע םירוערע שי םלוא ,הטרפה עיצמש ימ סקוא ןיוטב ןיא םויה דע םנמא
ןויווש יא לש בצמ שיש ךכב םיריכמ םלוכ .ילנומוקה ףותישה לש ףקהה
.םילודג ןהלש הסנכהה ירעפש תוחפשמל םהיתוקיז ללגב םירבחה ןיב לעופב
vacation) תושפוחה ןמזב תורכתשהה איה הז בצמ לע לקהל םיכרדה תחא
תא רומשלו םהלש השפוחה ימיב רכתשהלו דובעל םילוכי םירבח .(earnings
ןתינה רכשה ןיב ןויווש ןיא ןכש ,תובר תויעב הלעמ הז רודיס .םמצעל ףסכה
אל רדסהה יכ םידומ םירבחה .תיעוצקמ הדובעל הז ןיבל הרוחש הדובעל
םג יכ הדבועה תא םילבקמו ,וטועימב ערה לאכ וילא םיסחיתמ םלוא ,םלשומ
.תוחפו רתוי םירישע םירבח שי ,תינויווש תויהל תרמייתמש םהלש הרבחב
םיכישממו בצמה םע ומילשה רדסההמ תוחפ םינהנה םירבחה רבד לש ופוסב
רתוי םהל םיבושח ויה הליהקל םתופרטצה יעינמש םושמ ,םירבח תויהל
לש ופוסב יכ ךכב םיריכמ םה .רותפ יתלב רתונש ירעזמה ןויושה יא תיעבמ
יא בצמ תא תלטבמ הניאש תורמל ,השפוח תעב תורכתשה לש הטישה רבד
תא םיפידעמ םירבחהו ,הנומוקב ישיאה שפוחה תא הביחרמ ,ןויוושה
ךשוממ ןויסנ רחאל .טלחומ ןויווש לע הדפקהה ינפ לע שפוחה לש היצפואה
:טייק ידי לע האטובש הנקסמל ועיגה

םילוכי ונאש םומיסכמה .אלמ ןויווש לש הרבח רוציל םיכלוה ונא ןיא"
קדצ רתוי ונתרבחב שי ךכ םג .תוניגה לש הריבס הדימ רוציל אוה תושעל
."תבבוסה הרבחב רשאמ

ינוציחה םלועה םע היצקארטניאהירבח .תינלדב הניא סקוא ןיוט ,השיגה יישקו יפרגואיגה דודיבה תורמל
יפ לע תולעפומה תורחא תונומוק לע עיפשמה יביטנרטלא לדומכ םמצע םיאור
תדחוימ תינכות םימייקמו בושייב םירקבמ םילבקמ םה .תונורקע םתוא
תונורחאה םינשב .ילנומוקה םייחה חרואלו תונורקעל םתוא ברקל התרטמש
םיבר םילארשי .ל"וחמ םג םקלחב ,הנשל םירקבמ ףלאכ םהילא םיעיגמ
רצי םיעבשה תונשב .לארשיב םיצוביק םע םירשק םהל שיו םתוא ורקיב
.ץראב רקבל דייקניק טייק תא ןימזהו בוטנב יכדרמ םיקודה םירשק םמע
תטלבה ךות ,ץוביקה לע םייבויח םירמאמ תרדס הבתכ איה רוקיבה תובקעב
םילדבהה

.ב"הראב תוינרדומה תונומוקה ןיבל וניב

.תוינויוושה תונומוקה לש היצרדפב יזכרמ ריצ סקוא ןיוט הווהמ םויכ
לש דחא זוחא ןכו הנשל רלוד 200 לש סמ ןמצע לע תוליטמ דוגיאב תורבחה
םיסוניכל תועיסנ ןממל ידכ תאז ןרקב תושמתשמו תויתנשה תוסנכהה
םיילכלכ םירבשמ ינפמ הנגהל חוטיב ןרק ורצי םה .תונומוקה ןיב םישגפמלו
,רלוד 100,000-ל התע הלדג וז ןרק .תויופצ יתלבו תולודג תואירב תואצוהו
םיבושיי לש םילעפמל הכומנ תיבירבו דעומ תורצק תואוולהל הב םישמתשמו
םידגואמה םיבושייה ירבח .ןוגראה לש םיכרעה םע דחא הנקב םילועה
ירבחל תרשפאמה ,םידבוע יפוליח לש תינכותב םג םיפתתשמ היצרדפב
רשאכ רקיעב ,בר ךרע ךכל שי .הב דובעלו תרחא הנומוקב רקבל תחא הנומוק
םילוכי ךכו תרחא הנומוקב לפש תנוע תפפוח תחא הנומוקב אישה תנוע
תונמדזה םינתונ םידבועה יפוליח .תונושה תונומוקה ןיב עונל םידבועה
תושדח תונבות לבקלו םישדח םירבח ריכהל ,תפסונ תונמוימ שוכרל ,השפוחל
תונומוקב םינטק םיגוח לש תויונגראתה ןנשי .ונימיב יפותישה ןויסינה לע
םינוגראב תויצרא ללכ תויוליעפב ןכו ,הביבסב דעס תולועפב םיקסועה
ןעמל תוליעפב ,היגולוקאב ,חרזאה תויוכזב ,תיתרבח האחמב םירושקה
fo sevaeL ןיטלובל .םייניערג םייוסינ דגנ קבאמבו םזינימפב ,םולשה
תפסונ המורת הנשי הבחר הצופתבו רידס חרואב םסרפתמה ,skaO niwT
.ינוציחה םלועה םע םירשקה תקמעהב

דייקניק טייק.תוטלוב תויומד המכ הב שי םלוא ,יטמזיראכ גיהנמ ןיא סקוא ןיוטב ,רומאכ
סקוא ןיוט לע הירפס תוכזב םלועב תרכומ איהו ,ןהמ תחא איה דייקניק טייק
אל דייקניק טייקל .םידסיימה תצובק םע תינמנה הקיתו הרבח התויה תוכזבו
,1985-1986-ב םיימעפ planner התייה יכ םא ילמרופ הגהנה דמעמ היה
תנשב .תניינעמו תנווגמ הקיתו הנומוק תרבחכ הלש היפרגויבה .1989-1990-בו
לש הדמעמל סחיב תימיטפוא המינ אטיבש ןושארה הרפס תא הבתכ 1972
לבקתהל םינופה םרז רבג רפסה תעפשהב .חיטבמ ילנומוק יוסינכ סקוא ןיוט
ונל ןיא םירעטצמ ונא" הבושתב החדנ וללה תוינפה לג םלוא ,הנומוקל
בוזעל התטלחהל איבה הזו ,םירעשה תריגסל הדגנתה דייקניק טייק ."םוקמ
תוינידמ תא שממל התוויק ובש ,East Wind - שדח בושיי תמקהל רובעלו
.תובחרתהה

ינפמ ,הנומוקב התנומא תא בוש הדביא םש היח איהש םינש שמח רחאל
תמר תדירי לש העפותה .םיפרטצמ תמירז ןיא שדחה בושייל יכ התארש
איהש הנקסמל העיגה 1978 תנשב .התוא הכדכד תונומוקל תופרטצהה
המ הל ןיאו היתונורסחו היתולעמ לכ תא הריכה ,הנומוק ייחב הייד התסנתה
המזויה םלועב המצעל אוצמל לכות המ קודבל התנפ זא .רתוי הב שפחל
הבל ןיא יכ השיגרה ךא ,םינש עברא םש התייחו ןוטסובל הרבע איה .תיטרפה
עשת רחאל ,ךכו .התיב איה סקוא ןיוט לכה תורמל יכו ןוטסובב םייחל ןותנ
ךכב התרזח תא הקידצה דייקניק טייק .1982-ב םוקמל הרזח ץוחב םינש
ותוא האור איה רשאכ םג הז םייח חרואב תונורתי שי יכ הריכמ איהש
.ץוחב הנויסנ רחאל תוילשא אללו תחכופמ הרוצב

םירחא הנומוק ירבח םע ןאכ היח ינא ,טלחומ ןויוושל רתוי הפיטמ ינא ןיא"
.יתועמשמ ןויווש-יא רצוי וניא םגש םלשומ יתלב ןויווש הב שיש הרבחב
שי יכ הרובס ינא ילכלכ ןויוושב בושח ךרע האור ןיידע וז הרבחש הדימב
םא יכ תבשוח ינא הלא םימיב - - - הב ועבקנש תומרונה תרגסמב לועפל
אל םישנאהש ינפמ ,ולשכיי ןה - רתוי "תוינויווש" ויהי תוינוליח תונומוק
תצק גואדל םישנאל תורשפא ונת .ךכמ םיבייחתמה םיצוליאב דומעל ולכוי
חיכומ ונלש ןויסינה .הצובקל םג םהל שיש הממ ןוצרב ונתי םהו םמצעל
".תאז

הרבחל סקוא ןיוט לש תויטנבלרה לע הריעצ הרבח לש הלאשל תוסחייתהב
:הרמא תיללכה

םזילנומוק לש תרשרש תבוגת רוציל תדמוע סקוא ןיוט םאה תלאוש תא"
ולא לע םיעיפשמה ,םייחל רפס תיב ונא םאה .קפס ךכב הליטמ ינא ?םלועב
םיכלוה ונא םאה .ןכתיי ?הווקתו ףותיש לש ןוזח םהל ונתתב ונירעשב םיאבה
יל הארנ אל ?תוקחל םירחא ולכויש םייפוטוא םייח לש סומסוקורקימ רוציל
ינאש הדימב .םוקמה תא תבהוא ינאש ינפמ ןאכ תאצמנ ינא הז בלשב - - -
ךותב םייחב ןאכ תמשגתמו תאצמנ איה ירה היגולואידיאל תובישח תסחימ
".הזכ בושי

םסרפש "טסופ ןוטגנישוו"ה בתכ דייקניק טייק יפמ עמש וז חורב םירבד
םיבזכואמ הנומוקה יקיתו יכ קיסהל זרדזהו סקוא ןיוט לע רמאמ הנורחאל
דחא לש הבוגת האב ךכ לע .ןולשיככ הלגתמ הנומוקה ןויסינ םהיניעב םג יכו
הנומוקה רבח רבעב היהו ליי תטיסרבינוא רגובכ ומצע גיצהש םיארוקה
:בתכ ורמאמב .תודחא םינש ךשמב

לודג יתועמשמ דיקפת היה סקוא ןיוטב ייחל יכ ענכושמ ינא רוחאל טבמב"
בשוח ינאשכו - - - תיתרקויה ליי תטיסרבינואל רשאמ יתוישיא בוציעב רתוי
לוכי אוה יכ רובס ינא ונמלועב ןויווש לש תפומכו יכוניח דסומכ סקוא ןיוט לע
".רתויב הלודג החלצהכ בשחיהל

:תפסונ האירק

Kinkade, Kathleene, A Walden Experiment, William Morrow, 1973.

Kinkade, Kat - Is It Utopia Yet? Twin Oaks Publishing, 1994.

Komar, Ingrid - Living the Dream: a documentary study of Twin Oaks,
Norwood, 198328 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח