הליהקל הנומוקמ - ןרוהדניפ

דבוע בקעי

ןהיתששכ ,תיפותיש אל הליהקל הנומוקהמ םירבח רבעמו הטרפה יכילהת
הנומוקה לש התוינויחו החוכ תא םישילחמ ,וז םע וזו וז דצב וז תויח
.ןרוהדניפב


דיל תנכושה תירויצ םיגייד תרייע לש הרוביעב ,דנלטוקס לש ינופצה הפוחב
תדחוימ הליהק םינורחאה םירושעה תעבראב התווהתה ,ןרוהדניפ ץרפמ
תוליהקה לש תוחתפתהה תוגרד תיברמ תא היתודלותב תמלגמה הנימב
,תונומוקה ןיבמ רתויב תמסרופמה איה .תוינרדומה תויביטנרטלאה
ןדיעה' תוליהק לש ןקיתוו"כ התוא םירידגמה שי .60-ה תונשב ומקוהש
תוליהק לע תינחור העפשה לש דקומ הווהמ איה תובר םינש הז ."'שדחה
םג הנורחאלו תונומוק ישנאו םירקוחל לגרל היילע לש רתא ,תויביטנרטלא
ןוילימ יצחכ הב ורקיב המויק תונש ךשמב .תויגולוקאה תועונתה יליעפל
"ןרוהדניפ לש םסק"ה תא ,םתנעטל ,ווח ףא םקלחו לבת תווצק לכמ שיא
.(Findhorn)

.ןנימב תודחוימ תוביסנב ,1962 תנשב ןרוהדניפ תליהק לש התישאר
יתורוד םתרבחו (Peter and Eileen Caddy) ידאק ןילייאו רטיפ םידסיימה
ןילייא .50-ה תונש זאמ םזילאוטיריפסב וקסע (Dorothy MacLean) ןילקמ
וללהו "םיימינפ תולוק" ךרד הילא ורבידש ,"תוהובג תויושי" םע הרשקת
ריוואה ליחב ןיצק היה ,הלעב ,רטיפ .םילודגכ םינטק םיניינעב התוא וחנה
ךפה השיאל ןילייא תא אשנשמ .היינשה םלועה תמחלמ ןמזב יתוכלמה
,הדנק תדילי ,יתורוד התייח םתא דחי .ותייער תויחנה לש לעופל איצומל
.הירחא המ ןמזו היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב יאבצה ןיעידומב הדבעש
.תויטסילאוטיריפס תורותמ העפשוהו חרזמה תונידמב הדדנ וז הפוקתב
הסנרפ שפיחש ,תווצל וכפה םתשולשו ידאק גוזה ינב לא העדוותה איה
דנלטוקס ןופצב ןולמ תיב לש הלהנהה תא םדיל ולביק 1957-ב .ףתושמב
.םתדובעמ עתפל ורטופ ,1962 תנשב .ןרוהדניפל הכומסה סרופ הרייעב
ןאווארק ונק םה ,ידאק גוזה ידלי תשולשלו םהל גג תרוקו הסנרפ רדעיהב
רתא דיל ילוח חטש לע אצמנש ,ןרוהדניפ הרייעל ךומס רתאל ותוא וררגו
.ירוזאה תלוספה

םמצעל קפסל ידכ .תירמוח הקוצממ ולבס ,1962 ףרוחב םינושארה םימיב
המדאה .םינאווארקה רתא דילש ,המדא תקלחב תוקרי לדגל ולחה ןוזמ
תווחהמ ופסאש ,םיסוסו תורפ לבזב התוא ובייט םהו תילוח התייה
Devas תוינחור תויושימ "םירסמ לבקל" הלחה יתורוד הרהמ דע .תוכומסה
,םיחמצהו המדאה תוחור ,(רוא לש תושי למסמה ידוה רוקממ םש - תובד)
,טסופמוקב תילוחה עקרקה בויטל רשאב תויפיצפס תויחנה םהב ויהש
.םהיגוסו םיחמצה תופיפצל סחיב ןכו הידעומו תימוי היקשהל םימה תומכל
תוקרי יגוס 60-כ הנושארה הנועב רבכ לדגל ולחה ולא תויחנהמ האצותכ
םימישרמ םיחרפ התייה האצותה .םינוש לכאמ יבשע ןכו תוריפ יגוס 20
לש החיחצה תונוידה תמדא לע ולדגש ,םילודג תוקרי ןכו םהיעבצו םלדוגב
הינטירב יבחרב וצופנ ןרוהדניפב ןגה לש ודוחיי לע תועומשה .ןרוהדניפ
דנלטוקס יווצקל םמצע וחירטהש ,עוצקמ ילעבו םיבבוח םיננג וילא ועיגהו
תירוביז המדא לע חפוטש ,םוסקה ןגה לש אלפב םהיניע ומב חכוויהל ידכ
.םיערז וא ליתש וימימ האר אלש ,בבוח ןננג ידי לע

תונותיע תועצמאב םג בחרתה 60-ה תונשב ןרוהדניפ לש ןיטינומה
םידוונ לש לגה האג רשאכו םיפיהה יגוח לש "תיביטנרטלאה תרתחמה"
יהלשב .םהידודנ לולסמב "הבוח רתא"ל הכפה ןרוהדניפ ,הינטירבב םייפיה
רעיש ילדוגמ ידי לע הפצוה ןרוהדניפ ישנא לש הנטקה הצובקה 60-ה תונש
.הלא תורובח םע בלתשהל ךרד לכ ואר אל םיטעומה הצובקה ירבח .םייפיה
םיפיהה םידוונה תא הכרבב לבקל הארק "םירסמ הלביק"ש ןילייא םלוא
ינב לע רוא ןירקיש ,"ילבולג רפכ"ל ךפהיהל הדיתע ןרוהדניפ ןכש ,םיריעצה
תינחור הארשה וב שיש םוקמכ הרייטצה ןרוהדניפ ךליאו 1970 תנשמ .רודה
לש םירסמה .םדאה ינבבו םיחמצב תועיפומה תוינחור תויגרנא וב תולעופו
,"שדחה ןדיעה" לש חורה יכלה םע ורשקתהו יללכ ינחור יפוא ואשנ ןילייא
תופתוש יסחי הכותב המייק םירבחה תצובק .םימי םתואב עיפוהל ולחהש
תיברמ .םיפופצו םילד ויה םירוגמה יאנת :םישק ויה םייחה יאנת .םיאלמ
לש רטשמ גיהנה ידאק רטיפ .םיטפורמו םינשוימ םינווארקב ורג םירבחה
וסינש ,םיפיהה םידוונל השק ןחבמ התייהש תעמשמ ךות ,תצמואמ הדובע
םירפסמ דמעמ וקיזחהש הלא .ךכב ודמע םיטעמ קרו ףרטצהל
םמורמ לעפמב תופתוש לש ,תולעתה תשוחת םהל התייה יכ ,םהיתונורכיזב
.תועמשמ לעבו


יתליהקה זכרמה

ינקירמא ריעצ ,(David Spangler) רלגנפס דיויד םהילא ועיגה ,1970 תנשב
ןדיע"ה תונומוקב ויח םה ןרוהדניפל םאוב ינפל .ותייער םע ,ויהוא דילי
וצבקנ םיברו יטמזירכ ינחור הרומכ דיויד רכוה םש .הינרופילקב "שדחה
הז יכ םשרתה אוהו וילא עיגה ןרוהדניפ לש העמש .ויתואצרה תא עומשל
םאוב םע ."שדחה ןדיע"ה לש םילאידיאה תמשגה לש לאיצנטופ לעב םוקמ
לש דיקפת אלמל ול הרשפיאש ,ידאק גוזה ןיבל וניב תינחור הברק הרצונ
,ךוניחה םוחתמ םיאשונ וללכ תוברה ויתואצרה .הליהקל ינחור הרומ
.היגולומסוקו הנידמה עדמ ,רתסנה תרות ,תונמאה ,היפוסוליפה
הליהקה לש ינחורה המלוע לע הלודג העפשה ,הרהמ דע ,התייה רלגנפסל
רבעוהו םיחמצבו ןגב קוסיעהמ טסוה הב שגדה .התוחתפתה ןוויכו
ינחור זכרמל הליהקה הכפה ותעפשהב .תיכוניחו תינחור תוליעפל
ןדיעה" ,רלגנפס יפל ."שדחה ןדיעה" לע ויתונויער תצפהל ('גלוק) "הללכמ"לו
ינפב תדמוע תושונאה יכ ,הנומאב הרושקה םלוע תפקשה הניה "שדחה
ןוזח אלא ,תומגוד תכרעמו השדח תד איה ןיא .םיינחורו םייתוברת םייוניש
לע רתוול תבייחמ הניא וז הפקשה .תושדח תויתוברת תויורשפא לש
ףא וא ידוהי ,ימלסומ ,טסיהדוב ,ירצונ תויהל לוכי םדא .תיתדה הנומאה
.שדחה ןדיעה לש םלועה תפקשה תא ץמאלו טסיאתא

תולובגמ תגרוחה תירטנלפ העדות לש גשומה תא ןרוהדניפב הלעה רלגנפס
תבחרהב ךורכ תירטנלפה תוברתה לש ןוזחה ויפ לעש ,םואלהו תוברתה
תא קבוחו ישונאה בצמה לעמ הלעתמ אוהו םישנאה לש תוביטקפסרפה
תודחא לש ןוזח םג הז .סובולגה לע חמוצהו יחה לע תירטנלפה היגולוקאה
.םייעזגו םייתד ,םייטילופ ,םיימואל תולובגל רבעמ םישנאה תא דחאמה

הזה ןוזחה תא ץיפמה ,שדחה ןדיעה לש זכרמכ ןרוהדניפ תא האר רלגנפס
םישנאל תיב שמשל הדיתע איה דנלטוקסב תמקוממ איהש תורמל .םלועב
ץמאל הלחה ןרוהדניפש ,ךכל איבה אוה .הנוש יתד עקרמו תובר תומואמ
University of תניחבב ינחור זכמ תויהל הדיתע איהש ,הווקתהו ןוזחה תא
.םינש רושע הכשמנש ,תוחתפתהה תפוקת החתפנ ואוב םע .Light
ןרוהדניפ .םיפיהה רוד ינבמ םיבר דנלטוקסב הנומוקה לא וכשמנ ותעפשהב
תיביטיזופ ךרד "דגנה תוברת" ידיסחל תוארהל דיקפתה תא המצע לע הלטנ
רלגנפס לש ותוהש תפוקתב ."סוירווקאה ןדיע" תארקל תומדקתה לש
ויה 1970 תנשב ואובב .םירבחה רפסמב יתועמשמ לודיג לח ןרוהדניפב
ופרטצה םהילאו 150-ל עיגה םרפסמ 1974-ב ,םיעובק םירבח 20 הליהקב
.הבש םיליגה ןווגמ היה הרובחה תא ןייפאש רבדה .עובש לכ םירקבמ 30
םייניבה רוד יאליג םע דחי םיריעצ הב ויה 60-ה תונש לש תוליהקל דוגינב
.50 ליג לעמ םירגובמ םג ןכו

הגהנהבו להנמב םייוניש

תונושארה םינשה 9 ךשמב .הגהנהבו להנמב םינוש םילוגלג הרבע ןרוהדניפ
ןילייא הלביק 1971-ב .תיטמזירכ הגיהנמכ ידאק ןילייא תגהנהב הלעפ
תא להנל םירבחל תתלו הליהקה תא ןווכל קיספהל תוילאוטיריפס תויחנה
תוחרוא יבגל תובושחה תוטלחהה ינונגנממ המצע תא הקיחרה איה .םמצע
הנומוקב תוצרהלו תצעוי לש תויצקנופ אלמל הכישמה יכ םא ,םוי םויה ייח
.ןרוהדניפ לש תינחורה תוהמה לע םידידי יגוחבו

,םינש שולש רחאל ןרוהדניפ תא ,ינחורה הרומה ,רלגנפס בזע 1973
אוהו םיצירעמו םידיסח לש סחי ויפלכ תולגל ולחה םירבח יכ שיגרהשכ
המכ ובזע ומע דחי .הדוחייו התואמצעלו הליהקה תוחתפתהל קזנ ךכב האר
ורבע םלוכ .ןילקמ יתורוד םג םהיניב ,חתפמ ידיקפת הב ואלימש ,םירבחהמ
רטיפ עיגה הנש התואב .ןרוהדניפ חורב שדח זכרמ הב םיקהל ידכ ב"הראל
ריבעה אוהו יזוכיר דיקפת אלמל רתוי םיאתמ וניא יכ ,הנקסמל ידאק
רחאל תודחא םינש .תודעו תכרעמ רציו םיפנע יזכרמל תוישעמ תויוכמס
קשמה זוכיר תא ריבעהו ןרוהדניפ תאו ותשא תא רטיפ בזע 1979-ב ,ןכמ
םיזכרמל הלהנהה הרבע ךליאו ןאכמו (Duquesne) ןייקוד אוסנרפ יתפרצל
ןתינ ללככ ."המזירכה לש היצזיניטור" ןרוהדניפב הלח הז בלשב .םירחבנ
,תוחתפתה ךילהת לש ןיינעמ םגד םיווהמ ןרוהדניפ לש היתודלות יכ ,רמול
אללו יתגרדה ןפואב רבעו תיתוכמסו תיטמזיראכ תינחור תוגיהנמב לחהש
רוזיב לעו תיללכ תוברועמ לע ססובמה להנימ לש בלשל תויטסרד תוכפהמ
.תויוכמס

הניחבמ הכלהכ תרדגומ הניא יכ הנקסמל הליהקה העיגה ,1972 תנשב
תלעב התומע - Findhiorn Foundation-כ הרידגהל העצהה התלע זאו תיקוח
.םיילכלכ םיקסעבו הקדצב תקסועה הליהק ,יכוניחו ינחור זכרמ לש תורטמ
תבכרומה "םינמאנ תצעומ" ידי לע תיקוח הניחבמ תלהונמ איה זאמ
הב ויח םלוא ,ןרוהדניפב םייח םניא השימח םכותמש ,םישנא הרשעמ
תתל םתמגמ .םישדוח השיש לכ םישגפנ םהו המע םירשק לע ורמש ,רבעב
םיארקנה םיפנעה יזכרמו םיימוקמה םילהנמה תא תובגלו תויוכמס
.focalizers
לע להנתת וזש םיארחאו התומעה לע םיחקפמ "םינמאנ"ה תיקוח הניחבמ
תימצע הלהנה לש תויוכמס שי התומעה ירבחל תישעמ הניחבמ .ןונקתה יפ
,בור יפ לע .םירבחה בורל דוגינב תוטלחה טילחהל תורשפא ןיא םינמאנלו
דדועל וא הליהקב םירבחה ברקב תוחמוצה תומזוי רשאל םינמאנה םיטונ
.םכותב תוחוורה תומגמ

.תרקובמ יתלבו תנזואמ יתלב תובחרתה הלח תונושארה 70-ה תונשב
תא וביחרה 1973-ב .םינשיה תא הצפישו םיפסונ םינבמ השכר הליהקה
הנבמה תא תונבל וליחתה 1974-ב .םינאווארקה קראפב םהלש חטשה
םיסנכ םלוא ונקתוה וכותבש ,Universal Hall -ה םהלש יזכרמה ירוביצה
הנבמ .םידרשמו םיגוח ירדח ןכו הבישי תומוקמ 300 ליכמה םיעפומו
תא תרשמ ,ץוחבמ טקטיכרא תכרדהבו םיימצע תוחוכב הנבנש ,הז ראופמ
םימייקתמה םיימואלניב םיסנכ ןוגראב ןכו םייתרבח םימוחתב הליהקה
Cluny Hill ןולמה תא שוכרל וחילצה 1975-ב .הנשב םיימעפ ןרוהדניפב
יפתתשמ ןוסכאב םתוא תרשל דיתעש ,(ידאק גוזה י"ע רבעב להונש)
ףסונב .הנומוקהמ םירבח 20-ל םירוגמ תיבכו םיכוראהו םירצקה םירנימסה
יאה תא םיספורטופאכ םתושרל לבקל תונמדזה םהל הנתינ ,1978-ב ,ךכל
ףוחב םידירביהה ייא תצובקל ךיישה ,Iona ירוטסיהה יאה דילש ,Erraid
םיצורש םירבחל תודדובתה רתאכ וב םישמתשמ םהו דנלטוקס לש יברעמה
.הרצק הפוקת ךשמל ,אתווצה ייחמ ררחתשהל

דואמ לדג ןכו לפכוה םירבחה רפסמ .הייסולכואב לודיג לח 70-ה תונשב
ויתויעבו חפנתה ינוגראה הנבמה .הליהקה תא ודקפש םיחרואה רפסמ
תא וסינכה ולא םינש .םידיקפתה יאשונ לש הריהמ הפולחת ללגב ופרחוה
הנומוקהו יסנניפ רבשמ םתוא דקפ ,1979 תנשב .םידבכ תובוחל הליהקה
הריהז תיסנניפ תוינידמ להינ ןיקוד האוסנרפ .לגר תטישפ ףס לע התייה
ירפ האשנ וז תוינידמ .תובוחה לועמ ץלחיהל ידכ ינדפק תונובשח לוהינו
לש תיסנניפהו תילכלכה התוחתפתהב תינפת תדוקנ התייה 1983 תנשו
הפוקת רחאל ,הבש ,"תואלפה תנש"כ םהיתודלותב תבשחנ איהו ןרוהדניפ
תיינב המלשוה םינוואראקה רתא שכרנ ,םיגשיה ורצונ ,םימוצמצ לש הכורא
תרזעב הנומוקה הלעפ הבש הנושארה הנשה וז התייה .Universal Hall
.ןזואמ ביצקת


הליהקל הנומוקמ

םיכילהת ינצינ הליהקב לחלחל ולחה תילכלכה תובצייתהה הלח הבש הנשב
הנוטלש תפוקתב ,הינטירבב חורה יכלהו 80-ה תונשב הז היה .הטרפה לש
ןרוהדניפב ושחרתה, ליבקמב .ךכל חונ עקר ושמיש ,ר'צאת טרגרמ לש
םוקמהו הפלח תויעראה תריווא .תורישי ,ךכל ומרגש תוימינפ תויוחתפתה
תבשל ורחבש ,םיבשייתמ וילא ךושמל לחהש ,בושיי לש ןויבצ לבקל לחה
הנומוקהמ ושרפש םירבח םג ויה .הב םירבח תויהל ילבמ הליהקל ךומסב
םירבח .םייאמצע םייטרפ םיקסע חתפלו םוקמב תויחל ךישמהל ורחבו
שמתשהל תושר ולביקו ושקיב ,טעומ היה םרפסמ הליחתבש ,הלא
הרצונ טא טא .לכואה רדחב לוכאל ףאו רוביצה תודסומבו םיתורישב
הליהקה ירבח ןיבל הנומוקה ירבח ןיב תולובגהו תכבוסמ תואיצמ םוקמב
ךשמנ הז ךילהתו תונתשהל לחה הליהקה לש יתרבחה הנבמה .ושטשוט
.תואבה םינשה לכ ךרואל תופיצרב

,החותפ הליהק הצבקתה ,"התומע" התעמ הארקנש ,הנומוקה לש הדצל
תואנדס :ןוגכ םייטרפ םיקסע 40-כ הב ועיפוה םינשה ךשמב .הבחר
יבשע לש תויצמתו םינילבת רוציי ,תורדקל וידוטס ,םייתונמא םירצומל
ילעב םייאמצע םירבח לש תויומזי ןכו םיבשחמל תונכות לעפמ ,אפרמ
יופיר תוטישבו יגולוכיספו יכוניח ץועייב םיקסועה םיישפוח תועוצקמ
.רבעשל רבח ידי לע השכרנ םינווארקה רתא לש תורכזמה תונח .תונוש
םיאשונו ןרוהדניפ לע םיבר םירפס רואל האיצוהש םירפסה תאצוה
תירחסמ םירפס תאצוהל ןמזה ךשמב הכפהש ,המלוע תפקשהל םיבורקה
וכפה הנומוקה יפנעמ המכ ,ןכ ומכ .ינוציח םרוג ידי לע השכרנ ,תיחוורו
,הינודלק תורעי םוקישב קסועה רועייה טקיורפ ןוגכ םייטרפ םילעפמל
םקוהש ,רנייטש ףלודור תטיש יפ לע ףרודלאוו רפסה תיב ,1981-ב דסונש
םידליל ןכו ידוסיה רפסה תיב יאליגב םהידליל יאמצע יכוניח דסומכ
רפסה תיב ךפה ,1985 תנשב .תאזה הטישה תא ורחב םהירוהש ,הביבסהמ
.םידבועהו םירומה תולעבב תיכוניח התומע לש סוטטסב תיאמצע הדוגאל
הליהקה ךותב יאמצע אתכ יגולוקא זכרמ תונבל וליחתה ,1990 תנשב
תניברוט ומיקה 1989-ב .םייגולוקא םינבמ תיינבל הליחת רסמתהש ,הבחרה
למשחה תכירצ לש 20% תקפסמ איה םויכו טווליק 75 לש קפסהב חור
.תופסונ תוניברוט יתשל תוינכות שי .תימוקמה

םיגוס לע תככוסה היירטמ ןיעמ חתפ ןרוהדניפ תליהקב הטרפהה ךילהת
דבוע"ו "יאמצע" תויה .לודג ןווגמב ןיינק תורוצ תלעב הייסולכוא לש םינוש
דצב םיאמצע לש סוטטס הב רצונו הליהקב לבוקמ םייח חרואל ךפה "ץוח
וקסעוה םהמ קלח ."םייאמצעה" גוח בחרתהו ךלה םינשה ךשמב .םירבח
תוינכות ,םיסרוקה תרגסמב םינוש םידיקפתב התומעה ידי לע םיריכשכ
תויעב רצי רבעמה .קושב תלבוקמה המרב רכש ולביקו םיסנכהו הכרדהה
םירדסה וכפה ,רבד לש ופוסב ,םלוא .םיימינפה םיסחיה תניחבמ םג תובר
ההובג רתוי הסנכה וא תויטרפ רתי וצרש ולא .הליהקב םייחה חרואל הלא
ךא ,הנומוקה תא ובזע ,םדוק םהל התייהש וזמ רתוי הבוט םייח תמרו
.הליהקה םע םירשק םייקל םיכישממו ךומסב ררוגתהל םיכישממ

רבעו בזעש הנומוקה רבח הזה ךילהתה תא הווח דציכ תוארל ןיינע שי
:1998-ב הנומוקה ןותיעב בתכש רמאמ יפ לע ,הליהקה רבחכ תויחל
.תוהז ויה CommunityFindhorn םילימה ,ןרוהדניפב תויחל יתאבשכ
םירבח" המכ ןמזה ךשמב .היה אל רחא סוטטס ,חרוא וא רבח תויהל תלוכי
תורחא תויומזי םע דחיב הזה יונישהו בושייה ילושב ובשייתה "םייאמצע
לדבהב) "םיפתוש" וארקנ ןכל םדוקש ,םיבשות לש הצובקל הסנרפ וקפיס
רצונ וללה תורדגהה יפ לע גוויסה ."החותפה הליהקה" ךכ רחאו (םירבחמ
,"םינפב" ויה אלש םירבח םע םיסחיה תא רידגהל ןויסינב התומעה ידי לע
הליהקה ירבח לש סוטטסה הלחתהב .רורב ןפואב ,"ץוחב" ויה אל םג ךא
- תוירחאהו תויוכזה תולובג תא ועבק םהו התומעה תודסומ ידי לע רדגוה
הז ."ינוציחה" ,ילכלכה רטשמב תויחל תודחא םינש ינפל יתרחב ימצע ינא
יתלדג םהילעש ,םיינגרובה םיכרעהו עקרה זאו - אבא יתישענ רשאכ היה
הניחבמ יאמצעל יתכפהו יסנניפה ןוחטיבה תא ףידעהל יתוא ואיבה ,רבעב
.תילכלכ

לש יזכרמה ןיערגה תויהל ךישמה ילנומוקה גוחה תונורחאה םינשל דע
םינגרואמ ,תיתנש תיללכ הפסא ללוכ ,םייללכה םישגפמהו הבחרה הליהקה
םישגפמה לכ .הליהקהו הנומוקה ישנאמ תבכרומה תיזכרמה הצובקה ידי לע
םיידי בוליש לש רצק סכטב םיחתפנ הרבחהו הדובעה תרגסמב םייתצובקה
םהל רשפאמ הז סכט ,םהירבדל .(attunement ארקנה) הרצק היצטידמו
.םיישיאניבה םידוגינה ךוכירל עייסמו דחיה תא תווחל
"הבחרה הליהקה" ,הטרפהה יכילהת תלחתה רחאל ןושארה רושעה ךשמב
לש םיסכנהו ,"התומע" התעמ הארקנש ,הנומוקה תוליעפ תא הליבגה אל
םקוממה 'גלוקהו (תוטימ 180) ןולמה ןכו התולעבב וראשנ םינווארקה רתא
.ילנומוקה רוטקסל תויופרטצהה ךשמה תא םלב אל הטרפהה ךילהת .וב
עובש הליחת רובעל ושרדנ םידמעומה .רבעבכ ךשמנ תופרטצהה ךילהת
תונורקע תא םידמול הזה עובשב ,םנומימב "ןרוהדניפ תייווח" לש םימי
ףסונ עובש םיהוש םה ךכ רחאו הליהקה תססובמ םהילעש ,םיינחורה דוסיה
יכילהת רחאל .םידמעומכ םתוא וריכיש ידכ ,וב םידבועו םייח ,םוקמב
תוחפל םייתנש לש תוהשל בייחתהל םיכירצ םישדחה םירבחה ,הלבקה
םיפתתשמ םהו "םיטנדוטס" םיארקנ םידמעומה .םתוהש תא ןממל םהילעו
לכ לע דומיל ימדו םהיתואצוה תא םימלשמ םה .הנש תכשמנש תינכותב
תוהש לש םייתנש רחאל .הב םיפתתשמ םהש ,תידומילה תינכותה יבלש
זאו (םירבח) "לגס"ה לש סוטטסב לבקתהל שקבל םילוכי םה םיטנדוטסכ
.(1995 ,ביבא) שדוחל 300$ לש הבצקה םילבקמ םהו תוסוכמ םהיתואצוה
ןיא הנורחאל ,תינורקע הניחבמ ינויווש אוה התומעב םייחה חרוא יכ םא
םיפיסומש שי .הנומוקל םהיסכנ לכ תא ריבעהל םיפרטצמה תא םיבייחמ
ונתי שוכר ילעבש ,תורשפא םג שי .יטרפ ןפואב םהיתוינוכמ תא קיזחהל
םיכרצ ןומימל םייפסכ תורוקמ םהל ןיאש םירבחל תיביר אלל תואוולה
.('וכו תוכורא תושפוח ,ל"וחל העיסנ ןוגכ) םידחוימ


םייח תוחרואו הנבמ

:םירושימ השולש ללוכ ןרוהדניפב ילהנמ-ינוגראה הנבמה
םירבחה .1
םיפנעהו תוקלחמה ילהנמ .2
הלהנהה תדעו .3
ןתואב םידבועה םירבחה ידי לע תולבקתמ תוטלחהה הנומוקה ךותב
.הלוכ הצובקל תועגונה תוטלחה תלבקמ הלהנהה תצובק וליאו תוקלחמה
לבקתהל תוכירצו ולוכ רוביצה ינפב אובל תובייח תומיוסמ תוטלחה
הטלחההו תינש אבומ אשונה זא יכ ,תיללכ המכסה ןיא םא .סוזנסנוקב
יתש סוזנסנוקל .העבצהב םיפתתשמה תולוקמ 90%-ב תלבקתמ
תטלחהל ןמאנ תויהל טועימה תמכסה וא תיללכ המכסה וא :תויועמשמ
עוציב תא תופכל הייטנ ןיא .העבצהה תעב םיכסה אלש תורמל ,בורה
תא תוחדל תונוכנ שי המכסה יא תררועתמשכ .תודסומה לש תוטלחהה
יכ לבוקמ ,תאז םע דחי .המכסהל העגהל דע ףסונ רוריבל הטלחהה
גישהל םיחילצמ אלשכו םיילכלכ םיכרצמ תררחושמ הניא הנומוקה
ילכלכ ךרוצ ןיב ןוזיאה תא רפי אלש אצומ אוצמל תרתוח איה ,סוזנסנוק
.תיללכ המכסה לש יתרבח ךרוצ ןיבל

התדובעמ תסנרפתמה תדבוע הליהק ןרוהדניפ התייה הימי תישארמ
טנמלא הב שגדוהו תינחור תועמשמ הנתינ היגוס לכל הדובעל .הילעפממו
33 ןב אוה הדובעה עובש .הבהאו תועדומ ,הרכה ,תוהדזה ךותמ תורישה
רוקמ .attunement-לו היצטידמל תונתינה תועש שי ךכל ףסונב .תועש
לכ ךשמב םינוש םיסרוק תעצבמה תיכוניחה תכרעמה אוה ירקיעה הסנכהה
םלועב בחרה רוביצל תצפומ םינושה םיסרוקה תינכות .הנשה ישדוח
:ראשה ןיב תללוכו תנווגמו הבחר תינכתה .תרדוהמ תרבוח תועצמאב
םינוש םיאליגל םימאתומה םינוש םישגדהב ,הליהק ייחב תוסנתה עובש
םימייקתמ הלא םיסרוק .םינוש םייתונמאו םיינחור םיסרטניא ילעבלו
לע םיישדוחו םייעובש םיסרוק םימייקתמ ,ןכ ומכ .הנשה לכ ךרואל
;"םישודק םידוקיר"ו םימע ידוקיר ,הקיזומ ,ןרוהדניפ חסונב תוננג ,היגולוקא
,תויגוז ,תוימיטניאה לש הקימניד ,תימינפ תישיא תעדומ חופיטל תואנדס
תוגיהנמ חופיטו םיטקילפנוק בושיי לע תואנדס ,תוילאוסקסו הבהא
סרוק ,תונמא תועצמאב האופר ,תונמא לע יתנש סרוק ;תיביטיאוטניא
סרוק םייקמה דסומ ודסיי הנורחאל .דועו ,הרז הפשכ תילגנא דומילל ישדוח
המכ .תיאקירמא הטיסרבינוא םע ףותישב הליהק ידומיל לש תינכותב יתנש
תוכז תודוקנ םינקמו תימדקא הרכהל םיכוז הב םינתינה םיסרוקהמ
גישהל ןרוהדניפ החילצה םינשה ךשמב .קלח םהב םילטונה םיטנדוטסל
4000-כ לבת יווצק לכמ הילא םיעיגמו יכוניח זכרמכ ימואלניב ןיטינומ
.םיכוראהו םירצקה םירנימסל ןכו םינושה םיסרוקל ,הנשב םיטנדוטס
ןווגמב הנשב םיימואלניב םיסוניכ ינש תחראמ ןרוהדניפ תונורחאה םינשב
תועמשמ ילעב םיאשונב םיליעפו תועד יגוה םיאיבמש ,םיאשונ לש בחר
רבוטקוא) בורקה ויתסב .ךוניח יגוחמו תויגולוקא תועונתמ רקיעב ,תילבולג
וילא םינמזומו "ךוניחב המשנ" :ותרתוכש ךוניח יאשונב סנכ םייקתי (2000
.תונוש תונידממ םיעדונ םיכנחמו םיגולוכיספ

תונפגס לש תוילטנמ ןיא םירבחלו ,ללכ ךרדב ,םיחונ ןרוהדניפב םייחה
יפוסב .םנוויג לעו םייחה תוחרוא תמענה לע םידקוש םה ,אוה ךופהנ .ענצו
תויוליעפ לש רישע ןווגמ הב שי .יזכרמה םלואב תוביסמ תומייקתמ עובש
תושגומש ,םויב םיימעפ תופתושמ תוחוראמ לחה תויתרבחו תויתוברת
תועפוהל דעו ןולמה תיבבו םינווארקה קראפבש יזכרמה לכואה רדחב
לכמ םינמזומו םיחרואו םיימוקמ םינמא ידי לע תולעומה תונוש תויתונמא
ירבח .תוליעפב רוסחמ םעפ ףא ןיאש ,ךכל םרוג םיחרואה עפש .םלועה
,הרישו דוקיר ,הקיזומב תיתונמא תוליעפב קוסעל דודיע םיבאוש ןרוהדניפ
.ישונאה לאיצנטופה יוצימל םתשיגמו םמלוע תפקשהמ קלחכ

ןרוהדניפ לע רפסב האטיב ,הנומוקב תוליעפה תורבחה תחא , Mary Iglis
ילנומוקה םייחה חרוא לש םייבויחה םיטביההמ המכ ,1995-ב םסרפתהש
:רבעה לע יגלטסונ טבמ בולישב ,הבחרה הליהקה ךותב
םצע איה תינחורה תוסנתהה ובש םוקמ ,ךנחמ זכרמכ ונמצע תא וניאר
ונישע ,ונדבע ,ונייח - - - תממורמו הרישע הריווא ךכב התייה - - - םייחה
תועצמאב יכו - - - לודג והשממ קלח ונא יכ השוחת ונל התייהו היצטידמ
ןדיעה לש ותעפוה תמדקהל םימרות ונא ונתוליעפבו ונלש העדותה יוניש
ךכב האורו הליהקה תועצמאב תרגסמה תבחרה לע החמש ינא .שדחה
,תויתוברת תוריזל רבעומה לבוקמ םייח חרואל וניכרע תא םגרתל תונמדזה
םימעפלו שעמו הסמ לש ךילהת והז .רתוי תובחר תויטילופו תויתרבח
רשאכ םילוכסת םנשי - - - תוחלצה רשאמ תונולשיכ רתוי ןאכ שי יכ המדנ
םירבח .ונלש תומזוי םילסחמ וא םיקינחמ הליהקב םישחרתמה םיכילהתה
רשאב םישדח תונויער םג שי .תושדח תולחתה םעמשמ םישדח
הבש ,תיתרבחו תינחור הדבעמ ונא יכ רוכזל שי .שדחה ןדיעה תויועמשמל
חווטל הייאר ונל היהתש ךירצו תוחלצההמ ומכ תונולשיכהמ םידמול ונא
הנקב םה םא וליפא ,הליהקה לש החורל יוטיב ןתמב ונלש םיגשיהה .ךורא
יטנאה חורה תא ןובשחב איבנ םא תועמשמ ילעב םה ,ןטק הדימ
.םלועב תבשנמה תירטינומוק
- - - םינושארה םימיה לש תוטשפל קקותשמ ונדוע ינממ קלח ,תאז םע דחי
םיקסוע ונא ןיא בוש .םויכ םירסח תודחאה תא וחפיטש תודוסיהמ םיבר
םיפצומ ונא .הכומנ איה היצטידמה ישגפמב תוחכונה .דחיב היצטידמב
הליהק ונייהש םינמזה ורבע .םויב םיחרוא 100-כ ונל שי םימעפל .םירקבמב
תוליעפו ףתושמ ןוזח לש השגרהה - - - םלוכ תא ריכה דחא לכ הבש הנטק
.רתוי תישחומ הניא תפתושמ

תא וצמיא םיטעמ .הנומוקב םירבחה רפסמב תודונת ויה םינשה ךשמב
קרו םיכלוהו םיאב םיבר .תובר םינש ךשמל עובקה םתיבכ ןרוהדניפ
הפולחת התייה 70-ה תונשב .הנומוקה םע םייתרבח םירשק לע םירמוש
הצובקה 80-ה תונשב .םישדוח 6 היה תוהש לש עצוממה ןמזה ךשמו ההובג
הקיטסיטטסה .יצחו םינש שולש היה תוהש לש עצוממהו הבצייתה
תנשב .הלעמו םינש 5-כ הנומוקב םייח םירבחה תיצחמכ יכ הרומ הנורחאה
םיטירב ויה םתיברמ :ימואלניב בכרהב םירבח 160 הנומוקב ויה ,1989
,הינמרג ,תפרצ ,דנלוהמ םידדוב ןכו םידנקו םיאקירמא לש תוצובק םתאו
.הקירפא םורדו היבלסוגוי ,דנליז וינ ,הילטיא ,ץייוש ,הילרטסוא ,הידווש

הנומוקהו הליהקה יסחי

הלודג הpה ,400-ל עיגה הירבח רפסמש ,הליהקה יכ ררבתה 1998 תנשב
הז םוצמצ .100-120-ל עיגהו ךלוהו תחופ הירבח רפסמש ,הנומוקהמ רתוי
תויצקנופה תא אלמל ידכ ,םיריכש רוכשל ךרוצה תא הנומוקב הלעה
תכלוהו תרבוג ,תאז םע דחי .םיתורישבו הלש םיסרוקה תכרעמב תוינויחה
הלעמל היחש הייסולכוא יבגל םיליבק יתלב םה םירוגמה יאנת יכ הרכהה
ירבח ידי לע םיינרדומו םישדח םינבמ לש היינבה .םוקמב םינש 10
ירבח .םייחה תמרב טלוב ןויווש יא לש היצאוטיס הרצי החותפה הליהקה
ילעב ,םיבזועה וליאו םינשיה םינווראראקב רוגל םיכישממ םיקיתווה לגסה
הכשמנש תוטבלתה רחאל .םימיאתמ םינבמ םהל תונבל םילוכי ,םיעצמאה
תמדאמ םיקלח יטרפ ןפואב שוכרל הנומוקה ירבחל רשפאל טלחוה בר ןמז
תואוולה תועצמאב ןומימ גישהל םהל רשפאל ןכו םינוואראקה קראפ
רומשל ורשפאיש ,ולא תושיכרל םיאנת המכ שי .היינבה יכרוצל תויאקנב
שוכרל תוכז היהת הנומוקל .לוציפ ינפמ הליהקה לש תיעקרקה הדיחיה לע
.םירזל הריכמל ועצויש תועקרק הרזחב

הדובעה לכל םיארחא תויהל ךרוצהמ םיצורמ ויה אל הנומוקה ירבח
הליהקה ישנאש העשב ,בושייה לש םיתורישה תא םייקל ידכ ,תשקבתמה
ידכ הדובעב םורתל ילבמ הליהקה ייחמ תונהיל ולכיו אובלו תאצל ולכי
םהילא םיסחייתמש ושיגרה הליהקה ירבחמ המכ ,ךדיאמ .םתוא םייקל
ילבמ תואנה תלבקב הליהקה ישנא תא ומישאה םירבח .'ב גוס םיחרזאכ
.אשנתמ םזיטילאב םירבחה תא ומישאה הליהקה ישנא וליאו םורתל

תדרפומה תיאמצע תושי לש דמעמ ןיא הליהקל יכ ,ןאכ ןייצל ךירצ
לש תודסומב המיאתמ תוגיצנ הל התייה אל םינשה לכ ךשמבו הנומוקהמ
הליהקה רשא דועב .הליהקב םיניינעה לוהינל רשאב תוטלחהה תלבק
ןוגראכ תמייקתמ הניא איה (התומע) הנומוקהמ רתוי הלודגל הכפה החותפה
ינבמו תועקרקה לש םילעבה איה התומעה ןכש ,םיסכנ הל ןיאו יאמצע
.הליהקה תא םיתרשמה רוביצה

םידדצה ינשמו הייסולכואה יקלח ינש ןיב םיחתמ ורצונ ,1994 תנשמ לחה
הנומוקה ירבח יכ וננולתה הליהקה ירבח .םייקה בצמהמ קופיס רסוח אטוב
םהיאנת יכ וננולתה הנומוקה ירבח וליאו םייזכרמה םידיקפתה תא םישייאמ
תוירוטסיה תוביסמ .םיריכשכ םלצא םידבועה הלא לשמ רתוי םיעורג
,ררבתה .םיתוריש תקפסמכו הגיהנמכ הנומוקל הסחייתה תיללכה הליהקה
תא רידגהל ךרוצ ררועתה יכו הנמז רבע וז תיתרוסמ םיסחי תכרעמ יכ
אוצמל ושענש תונויסינה .תונורחאה םינשב ולחש םייונישל םאתהב הנבמה
לכ ןוצר תועיבשל ,תרדוסמ הרוצב הליהקה תא להנתש המיאתמ תרגסמ
טרבור 'פורפ ,1999 ראוניב ןמזוה רצמהמ תאצל ידכ .הפי ולע אל ,םימרוגה
לע תיללכה הליהקל תיתקוח תרגסמ ןיכהל ,ןרוהדניפ לש קיתו דידי ,ןמליג
דמעמ ןתיתש ,הליהקל תילמרופ תרגסמ רוציל התייה הרטמה .היביכרמ לכ
.םירוטקסה ינש ידי לע הנוממ ותוהש .היבשות לכל תואנ
:םיבלשו םילולסמ השלשב להנתה ךילהתה

תא תולעהל לוכי םיבשותהמ דחא לכ ובש ,"חותפ םורופ" תריצי .1
.ויתובשחמ
םיאצמנה םינוגראה 30 לכ ילהנמ ובשי הבש ,"םינוגראה תצעומ" תריצי .2
.םוקמב
ינש לש המושתה תא גזמל התרטמש ,"היצוטיטסנוק תדעו" תריחב .3
.םירחאה םילולסמה

םייקתהל דמע ובש ,ץרמ ףוס דע ולוכ עצבמה תא םילשהל התייה םתרטמ
.לאשמה
לכל ןתנית וז תוכז יכ עבקנו העבצהלו תופתתשהל תואכזה העבקנ הליחת
לע .תוחפל הנש ךשמב הליהקה לש םייפרגואיגה םימוחתב ררוגתהש בשות
ךכ רחא רצק ןמז .שיא 400 לש םירחוב תמישר העבקנ הלא םינוירטירק יפ
ןושאר אשונ .ראורבפ תישארב התוליעפ תא הלחה וזו הקוחה תדעו הרחבנ
תנווגמ הליהק תויהל" :היה לבקתהש חוסינה .הרטמה איה המ היה גצוהש
יסחיב ,חור לש תודוסי ףוריצב ,הז םלועב םייח חרוא לש תפומ הווהמה
רחאל ".ץראה רודכ לש םייגולוקאה םיכרצל תורישבו הז םע הז תופתוש
Constitution of New Foundation חוסינל ועיגה םה םייביסנטניא םינויד
לש תוירוגטק יתש תעבוק הקוחה .1999 ץרמל 15Findhorn Association
ינש .(הרבחו רבח) רכשב םירבח 2-ו הצעומ ירבח 12 :םירחבנ םידיקפת
שוחלו ןיזאהל ,חקפל םדיקפת Listener Convenor :םיארקנה הלא םירבח
יניינע תא להנלו תופיסאל אורקל תוכמס םהל .הליהקב םייחה קפוד תא
תונמל תוכמס תורחאה תודעווה יתשל .הכותבש הנמוקהו הליהקה ללכ
העבצהב רשוא הזה הנבמה .ןלופיטבש םינושה םיאשונל תוצעיימ תודעו
.םיעיבצמה לש 95% לש המכסהבו תיללכ

.שדחמ ץורפל םילולע םהו ומלענ אל יכ םא ,םיחתמה ותחפ רדסהה רחאל
הנומוקו הליהק ןיב םויק-וד לש בצמל רבעמה יכ ,שיגדהל שי תאז םע דחי
ללגב ,ןכו םיקלחה ינש ירבח לש ףתושמה עקרה ללגב ןרוהדניפב רשפאתה
ירקיעה קבדה .שדחה ןדיעה לש םלועה תפקשהב ןגועמה תונומאה ךרעמ
תועבונה תומישמל תוביוחמה אוה ןרוהדניפב הליהקה תא דחי םייקמה
:השדחה הנמאב ןייצל ןוכנל ואצמש יפכ ,וז םלוע תפקשהמ

לש זכרמ תויהל אוה New Foundation Findhorn לש ירקיעה דיקפתה"
םיינחור םייח לש תפומ הייח חרוא ידי לע תוארהל .יטסילוה ינחור ךוניח
הנירטקוד וא הנומא ןרוהדניפ תליהקל ןיא ."םדאה ינב ןיב תופתוש לש
לכ אוצמל םישקבתמ םירבחהו תמיוסמ ךרד ץמאל השירד ןיא .תילמרופ
םיררחושמ הליהקה ייח .תונלבוס לש הלודג הדימ הב שי .וכרד תא דחא
הpה םהל בושחש המש ינפמ ,םייגולואית וא םיינויער םיסומלופמ
וא תויתדה תונומאה אלו לעופו יח טרפ לכ היפ לעש ,תועדומה
הכוזש ףתושמה גהנמה .תאזה תועדומה תא תובצעמה ןה תויגולואידיאה
םימעפ תמייקתמה תיתצובק היצטידמ אוה ,הבוח רדגב וניא םלוא ,דודיעל
םע דחאה םהיסחי תא ביטיהל םתפיאשב םידחואמ םירבחה .םויב תודחא
העונתה תוליעפב תיביסנטניאה םתובלתשה ןאכמו הביבסה םעו ינשה
.תימואלניבה תיטסיגולוקאה

,םייטילופ םיימואלניב םיפוג לש בחר גוחל השיג שי ןרוהדניפ תודסומל
לש העדותהו םייחה תוכיא תא רפשל הפיאשל םיפתושה םיימדקאו םייתד
םיפוג םעו ם"ואה תודסומ םע תורבדיהב החילצמ ןרוהדניפ .םדאה ינב
םישפחמה ולוכ םלועב םידיחיו תוליהק םע ןכו םייתלשממ אל םיימואלניב
המר םייקל הכישממ איה וז הניחבמ .עבטה לעו הרבחה לע רומשל םיכרד
דדובמ ינחור טלפמ םוקמ איה ןיאו תיביסנטניא תירוביצ תוליעפ לש ההובג
.וננמז תב הרבחה לש םירגתאהמ קלתסהל לוכי םדאה ובש םוקמ אלו

לעב בושיי ורצי ,הילוגלג לכ לע ,הנומוקה םויק לש םירושעה תעברא
,היקוסיע ןווגמ לע ,םש תבשויה הליהקהו וילא םיכשמנ םיברש ,ןיטינומ
תא החיטבמש ,וז תואיצמ .םיירמוח תונורתי ול שיש הכישמ דקומ איה
התוינויחו הפקיהש ,הנומוקה תוחתפתה תא החיטבמ הניא הליהקה םויק
תיניערג הצובק וז היהת ןרוהדניפב הנומוק רמשית םא .םישלחנו םיכלוה
ךישמתו רבעה תשרומ לע רומשתש ,הבחרה הליהקה ךותב תיתוכיאו הנטק
המגמה ,הז בלשב .םיסרוקה לש תיכוניח-תיתלכשהה תוליעפה תא םייקל
.ךפהל אלו הליהקל הנומוקמ ןוויכב איה תנמתסמה

:תרחבנ היפרגוילביב
Riddel, Caronl, The Findhorn Community, Findhorn Press1990
Walker , Alex, The Kingdom Within, Findhorn Press 1994.
Hawken, Paul, The Magic of Findhorn, Fontana/Collins 1975
http://www.findhorn.org :טנרטניאה רתא


2000 ינוי - 30 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח