תכרעמה ןמ
2000 ינוי - 30 הנפמהשגרתה ,ןונבלמ האיציה לש תוירשפאה תוכלשהה לע םיהות ונדוע
יחכונה ןויליגה תמיתח תעב .תוריחבה תמדקה לע תסנכה תטלחה ונילע
תוריחבל איבתו הקיקחה ביתנ תא הטלחהה רובעת ןכא םא ררבוה םרט
הביטמ הניא תיתגלפמ-תיטילופה תכרעמב הזחאש תיזזתה ךא .תומדקומ
הזש םיחרזא וא םיריעצ יניעב היומיד םעו תילארשיה היטרקומדה םע
.תיטרקומדו תיטסילרולפ תיטילופ הטישל םילגרומ םניאו ,ואב בורקמ
.תכרעמה ילוקלקמ קלחל ולו ןוקית חמצי וז תיזזתמ ילואו

תוששחה ףרח ,(…טעמכ) תיללכ החוור תחנאב התוול ןונבלמ האיציה
לע היתוכלשה יבגל תואדווה-יאו ןופצב שדחה לובגה ךרואל יופצהמ
הלחה ןונבלמ ל"הצ יוניפ השעמב .םירוסהו םיאניתשלפה םע מ"ומה
הבר דועש ףא .תוריחבה תעב היתויובייחתה רחא אלמל קרב תלשממ
אוהש ,ללוכ ינידמ רדסה רבדב תוחטבהה אולמ תמשגהל ךרדה דואמ
הפלחוה אל דוע לכ ,הלשממה לש הדובעה תינכתב יזכרמ ףיעס
לארשיב רוביצה יאכז ,המוי רדסב תקדצומ תומידקל הכוזהו ,תוריחבב
באוכה םוחתב תוחטבהה לש ןשומימ תישאר תא םג ותלשמממ עובתל
בצמה ןיבש רשקה לע ודמע רבכ םיבר .תויתרבחה תוקוצמה לש
,םומינימ רכש םירכתשמה תושיגרה תויסולכואה לש ילכלכ-יתרבחה
,םילטבומה ,ינועה וקל תחתמ םייוצמה ,הסנכה תמלשהל םיקקזנה
רתויו םיינש ןיב הפיפח הנשי םיבר לצא רשאכ) םיברעה ,םילועה
ןבצמ תא ןקתל תשרדנ וז .הלשממב ןתכימת תדימ ןיבו (הלא םינייפאממ
לש דוסי תונורקעל התוביוחמ ללגב לכ םדוק ,תושלח תויסולכוא לש
םייטמגרפ םילוקיש םג םלוא .םיחרזאה תחוור תחטבהו יתרבח קדצ
םירעפ םוצמצל ואיביש םידעצב ףוס ףוס חותפל םיבייחמ םיילרוטקלא
שרדיהל הדיתעה ,הרבחה לש הנסוחל ומרתיו םיילכלכו םייתרבח
.םולשה ירדסה תעל םילק אל םירותיוול
.תילכלכ-תיתרבחה תוינידמה לש תויגוסל ובורב שדקומ דעי רודמה
ףסוי .םייתרבחה םירעפה תא ינורפע הדניל תחתנמ רודמה חתפב
תונידמ המכב .החוורה תוינידמ לש תושדחה תומגמב ןוידב ךישממ ןטק
ץחלה ריבגהל הדעונש תינכת תלעפומ ,ב"הרא ןשארבו תושעותמ
,וז תינכת .הדובעה תוכרעמב ובלתשיש ידכ דעס יכמתנ לע (ץירמתהו)
הנפמ תנמסמ ,הלעפוה הב הנידמה ש"ע "ןיסנוקסיו תינכת" היורק
םג המיאתמ איה םאה .החוורה תוינידמב ,ךפהמ אל םא ,יתועמשמ
םא קפס ליטמו היתונורסחו היתונורתי לע עיבצמה ןטק לאוש ,לארשיל
היינעה הייסולכואה תוקוצמל העושיה איבת ,איהש תומכ ,איה
ןוחטיבה רסוח ימרוגמ דחא אוה ינויסנפ הבוח חוטיב רדעיה .לארשיב
םיכרד ןחובה גלפ בד רמוא ,ןקתל הבוח תוועמה תאו ץראב יתרבחה
(ותעדל המודמה) ןויוושה תוינידמ לע תוגשה .ינויסנפ חוטיבל
םתסה ןמ רשא בטיה קמונמ רמאמב ,םל יבצ הלעמ ךוניחב היצרגטניאהו
בלה תמושת תא הנפמ תרפא עשילא לש ורמאמ .חוכיו ררועי
בואכה עגרה עיגי רשאכו םא ומרגייש תוישיאהו תויתרבחה תוכלשהל
לש ורמאמב םתחנ רודמה .ע"שיבו ןלוגב םיבשייתמו םיבושי יוניפ לש
.תילארשיה הרבחב תוירדילוסה תורערעתה לע עיבצמה ןוזיוד ירוא

ונלחתהש םימוסרפב ךישממ ,םלועב השענל רוקרז הנפמה רודמה ,בנשא
םורדב תועקרקה ירסח לש םקבאמ לע רוא םיליטמה ,םדוקה ןויליגב םהב
לע ךמסמ םוסרפבו ,סארטפ סמיי'ג לש ורמאמב םעפה .הקירמא
דבוע בקעי .תינקירמאה תשביה ימע לע םזילרביל-ואינה תוכלשה
םיללוחתמה םייונישה .םלועב תונומוק לע וירמאמ תרדסב קרפ ףיסומ
.אוה דח אעראד אנדס ,ןכא .םיצוביקב שחרתמה תא םיריכזמ ןהב

קר אל םצעבו ,השדח תיכרע-תינחור תוגיהנמל הקוקז תיצוביקה העונתה
הירקיעש יצוביקה ינויערה גוחב האצרהב רורד לאקזחי ןעט ,איה
לע ןתיול לאירוא לש ורמאמ הז רודמב דוע .םינפבמ רודמב םיאבומ
,תיללכה היישעתה לש ולאל האוושהב ,היעוציבש תיצוביקה היישעתה
.לוהינה תוחרוא יוניש לשב םיכלוהו םישלחנ

לש םיחמומ יניעב םינינצל היה תיקשמ השיפתכו םייח חרואכ ץוביקה
ןמציו םייח ףקותב ואצי םתרוקיב דגנכ .םירשעה תונשב תינויצה העונתה
רודמב ידעלג ןד לש רמאמב אבומ םתוצלחיה רופיס .ןיפור רותראו
.תודלות הלא
הנורחאל לאגנ ,תיגולויצוס טבמ תדוקנמ ץוביקה תא ןחובה רפס
םעו תראובמ ,תרעומ ,תשדוחמ האצוה םזיש ןיקנבט די ידי לע החכישהמ
ורקחמ ,"הצובקה" אוה רפסה .(לסרק ןועדג תאמ) םייניע ריאמ אובמ
רונמ דוהא ותוא רקוס .טוהסדנל דירפגיז לש םיעבראה תונש תישארמ
תינכת תא יפכפכ לייא תנחוב הז רודמב .םירפס תרוקיב רודמב
.תילארשיה הרבחהו ץוביקה לע החותפה הטיסרבינואה לש םידומילה
.םיבתכמו תובוגת רודמב ,ליגרכ ,םתחנ ןויליגה

םיכרועה !המיענ האירק


2000 ינוי - 30 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח