היצרגטניאה תייעבו תילאירוטקסה הרבחב םזילרולפ

םע ןויאר

קסיל השמ
רוצ ילא ,ימהרבא ילא :וחחושתוריחבה לש תיתרבחה תועמשמה חותינב החישה תא דקמל םישקבמ ונחנא :הנפמ
תילארשיה הרבחב "םייתרוסמה" םיעסשה תניחבב חתפנש ,םיעיצמו תונורחאה
.ףסונ עסש ורעפ הלאה תוריחבה ילואו ומצמוצ וא ,וקמעוה םה הדימ וזיאבתא קר האור ינא ,הזה בלשב .םישדח םיעסשב יתנחבה אל ,םייתניב :קסיל השמ
רשפא .דיתעב היהי המ הארנ יכ םא ,דבלב םייסאלקה םיירוטסיהה םיעסשה
הרבחב ןמזה לכ הרוקש יפכ ,תורתוס תומגמ שיש רמול רשפאו ,הז לע לבאתהל
הטונ ינא ,דחא דצמ .דבלב תחא תרתוכ תתל רשפא יא תיתרבח הניחבמ .תילארשיה
תונשב .'ב קלח ךותיהה רוכ ןולשיכ ,'ב קלח ךותיהה רוכ לש רופיס הפ שיש בושחל
.ךותיהה רוכ לש ןויערה לשכנ ,םישימחה תונשב יאדו ,םיעבשהו םישישה ,םישימחה
ובשחש זרוזמה בצקב אל יאדו ,איהש הניחב לכמ היה ןתינ אלש תואיצמ ינפב חטוה
רשפא .שארמ העודי הקינורכ התייה וז .ךותיה רוכב היצרגטניאה תא םדקל ,זא
,םויה .דחוימ ןוסא םוש הרק אלו תורקל ךירצ ךכש רמול רשפא וא הז לע לבאתהל
והומכ ןיאש - ףסונ לודיג לאיצנטופ םע , הרידאה התומצעתהו ס"ש לש התחימצ
התומצעתה הלאכ םידממב אל יאדו ,היסורמ םילועל ןיאשו ,םיזנכשאה םידרחל
.'ב קלח ךותיה רוכ ןולשכ לע תדמלמ?הלאה תוריחב םחוכ תא וצימ אל םהש ןווכתמ התא

.םהלש לאיצנטופהמ 80% וא 70% וצימ םא רמול השק ,לאיצנטופה לכ תא וצימ אל
תיתדה היצאיראווהו ,יערד לש case -ה תא ךופהל ךישמהל טילחת ס"שש הדימב
שילש ידכ דע לודיג לש לאיצנטופ הל שי יזא אבה רודל הלש יזכרמה לגדל תידרפסה
רוכ ןולשיכל המשאה םא זא הביטקפסרפב הז לע לכתסנ םא .תסנכה ירבחמ
ןולשיכה תא םויכש קפס ןיא ,י"אפמ ,רמולכ ,זאד דסממה יפתכ לע הלפנ ,ךותיהה
,םיוסמ בלש דע ,קדצבו ,התאגתה איה תיתרבח העונתכ .דוכילל סחיל ךירצ הזה
הסחייתה איה ,בולישה לגד ,יתרבחה לגדה תא המירה איה ,הלודגה תגזממה איהש
ונענ תודעה ינבו .חרזמה תודעל דואמ הלודג היטפמא ךותמ אלא ,תואשנתהב אל
,דוכילל ,םילעופה תעונת הנחממ םהלש תוילאיולה תא םהינומהב וריבעה םה ,ןוצרב
וליפא ויה .דוכילה רובע ,1977-מ םינשה לכ ךרואל ועיבצה חרזמה תודעמ 70% טעמכ
אל הז) .דוכילה רובע 90% טעמכ העיבצהש ,תיאקורמה הדעהמ לודג קלח ומכ םישוג
ךותב ובלוש וקורמ יאצוי .(םינוש םינווג שי יכ ,'ודכו קאריע יאצוי יבגל ןוכנ
,דוכילה לש ןונגנמהמ קלח ויהו דוכילב תוריכב תוגרדל ועיגה ,תיטילופה תכרעמה
רשפא .רבש ,הנהו ,דוכילה לש תודסומה תכרעמב אלא ,הלשממבו תסנכב אקווד ואל
ועיגה םבורש תסנכ ירבח -10ל העיגה ס"ש רשאכ ,'96 תוריחבב רבכ ךכ לע עיבצהל
.חרזמה תודעמ וידהואמ וא ,וירבחמ דואמ רכינ קלח דוכילה דביא םויכ .דוכילהמ
,דוכילב יטננימוד יד םעפ בוש תויהל ךפוה ,קיתווה יזנכשאה יטסיטילאה ביכרמה
ןולשיכ ושוריפ ,תירוטסיה הביטקפסרפב .םייק ןיידע יכ םא דמגתה יחרזמה קלחהו
םגש ושוריפ ,ןוטלשב רתויו הנש 15 היה דוכילהש ןוויכו דוכילב תוחפל ,ךותיהה רוכ
,םיבאשמה תקולח תניחבמ תויונמדזהה לכ ,תויורשפאה לכ ול ויה .חילצה אל דוכילה
יבולה ןוגרא תניחבמ ,םייתרבח םידעי תעיבק תניחבמ ,תויופידעה ירדס תניחבמ
םירבדה לכ תורמלו ,םש םיליעפ דואמ ויהש דוכיל ישנא וב ויהש תסנכב יתרבחה
.דוכילה ןיבל םייחרזמה ןיב טג לש תמיוסמ הדימב םייתסה ןיינעהש רבתסה ,הלאה
.ס"של תוילאיולה תא וריבעה םהו ,םילודג יד םיכוכיחו חתמ לש ,םינפ לכ לעהשדחה המסיסה .תודיחאל הרתחש תוינידמ לע התייה םישימחה תונש לע תרוקיבה
דוכילה .םיחרזמה לש תוברתה חופיט שי וב ספיספ ,תויוברת לש תוינוגבר :םויכ
י"אפמ הגהנש יפכ םזימרופינוא לש ךותיה רוכ תוינידמ לע רוזחל הסינ אל ללכב
התאשכ ,ןכל .םזילרולפל ,תוינוגברל תוחיתפ הליג אקווד דוכילה .םישימחה תונשב
?ךתנווכ המל ,םינומשה תונש לש ךותיה רוכ רמוא.ןושארה רושעב הרצק הפוקת קר תמאב היה ,רתויב הרוהטה ותרוצב ךותיהה רוכ
הליחתה רבכ ,תורחאה תויוברתה לש תוימיטיגלהו תורחא תויוברת םע המלשהה
תימינפ תרוקיב םגו ,הימדקאה ידי-לע הילע הכתינ תרוקיבה ,םישישה תונש עצמאב
תרוקיבה לגד תא אשנ אל דוכילה .תונוש תויחרזמ תוצובקמ תרוקיב ,ןבומכ םגו
לש ,דחא לגד אשנ אוה .יתרבחה םזילרולפה לגד תא ,םיעבשהו םישישה תונשב תאזה
.תויוברתה לכל היצמיטיגל ןתמ וא ,המלשה לש אקווד ואלו תילטוט תוימואל.תילטוט תוימואלל תילטוט תונמאנ ךותמ היצרגטניאו

השק תרוקיב וחתמ ,םירחאו ןיגב ,ויגיהנמש רכוז אל ינא .תילטוט תוימואלל .ןכ
לע תרוקיב וחתמ אלא ,ךותיה רוכ לש ןויערהו תויולג ץוביק לש ןויערה לע אקווד
םירידאה םינונגנמב הרידאה תינוגראה תולתה לעו תוינורטפה לעו לוכיבכ תואשנתהה
וחתמ אל םה לבא .ב"ויכו ןוכישה םוחתב ,הדובעה םוחתב ןוטלשה לש לוכיבכ
ןימי םגד י"פע םיילארשי תויהל םיכירצ םלוכש ןויערה לע תינורקע תינויער תרוקיב
שיו םיגיסה לכ תא תפרוצ תוימואלהש ,ונעט םיטסינויזיברהו ןיגב .לאמש םגד וא
ינונגס ינימ לכ יפלכ תונריתמ לש תמיוסמ הדימ וליג םה .ימואלה לגדה הזו ,דחא לגד
היה תאז הניחבמ .תיתדע תולדבתה לגד ואשנ אל םה לבא ,םייח ינונגסו הליפת
תריצי ללש ,תולדבתהה תא ללשש ,תויסאלקה תוינויצה תוגלפמה לכ ןיב סוזנצנוק
םעפ יאש רובס יניא .ןיטולחל תודרפנ תוידסומ תוכרעמ םע ,תדרפנ תיתוברת הליהק
.יומס ןפואב אל םגש בשוח ינאו ,יבמופב אל תוחפל ,ךכב הלגד תוריחה תעונת.חתפתה הז םנוטלש תחת אקווד

ךא תלפונ אל ,ןולשיכ לע המשאהש רמוא ינא ןכל .דוכילה ןוטלש תחת חתפתה הז ,ןכ
לש וקיחב םג תלפונ אלא ,םישישהו םישימחה תונש לש דסממה לש וקיחב קרו
.'-77ב ןוטלשל עיגהש ,דסממה


תדפנ תיתוברת הליהק

הליהק תריציו ,עסשה לש הקמעהל םידע ונחנא ,תונורחאה תוריחבה תואצות יפ-לע
לש ,הקיטסימ לש ,תועימק לש ןיינעל זמור ינא .םיוסמ יתד ןווג םע תדרפנ תיתוברת
רתוי המועז הדימב םימייקש) ,תדה לש םיילנויצר יתלבה םיטביהה לכו הלבק
החילצה תאזה הליהקה .(םיאטילה לצא אל יאדו ,תידרחה תיזנכשאה הייסולכואב
תולת הרצי ,הלודג דואמ תידסומ תכרעמ םע הליהק רוציל ,ויפסכו דסממה תועצמאב
וליפא .םישנא יפלא תואמו תורשע ,ב"ויכו םינקסע לשו םירומ לשו םירוה לש המוצע
לודג קלחש ינפמ קר ,שבייתת אלו קחמית אל איה ,היציזופואב ראשית איה םא
תא לטבל ,קדצבו ,זעי אל שיא .ביצקתה רפסב ,קוחב םינגועמ רבכ םיביצקתהמ
יכרד לכו תותומעה ,תויקוח יתלבה תומרזהה לכ םע היעב שי .ולאה םיפיעסה
וא ,הליהק הפ שי לבא .רתויב תללכושמו תיתונמא טעמכ הרוצב וחתיפ םהש האנוהה
תא האור אל ינאו ,תיביצקת םגו תיטילופ תולשבל עיגהש ,רוטקס הזל ארקנ
.קוחר רתוי דיתע לע רבדל הצור יניא ,בורקה דיתעל סחייתמ ינא .דיתעב ותוקמטצה,ולוכ םידרפסה רוביצ ינפב וא הירחוב ינפב הביצמ ס"שש הביטקפסרפה
ברקמ ,הלועה ינוניבה דמעמה לש תופיאשה תא תדגונ איהו םוצמצ לש הביטקפסרפ
ומדקתי וידליש הצריש ינוניב דמעמ ותוא לש ולרוג היהי המ .םייחרזמה םתוא
.ב"ויכו ןיד יכרוע ויהי ,הימדקאב

םידרחה םג יכ םא) ,םידרחל דוגינב ,תוחיתפ רתוי שי הליחתכלמ ס"ש לצא
הלכשה יפלכ ,תרקובמ דואמ תמיוסמ תוחתפתה לש םינמיס םילגמ רבכ םיזנכשאה
םיסרוק ולהינ וישכע רבכ ,תיזנכשאה תידרחה הדעב םג יכ .רתוי ההובג תיעוצקמ
לעו הנומאה תומלש לע םימייאמ אלש םימוחת םתואב .םימוד םירבדו םיבשחמל
םישנא םהילא ופרטצהש הז ללגב אקווד .(הליהקה תומלש לעו החפשמה תומלש
אל םה .הבושתב ורזחש םיליכשמ ןכו ןיד יכרוע םש שיש ,ידרפסה ינוניבה דמעמהמ
תרוקיבל ,םירחאה םידרחה לכ רשאמ ,םישיגר רתוי םהו ,תובישיה םוחתמ ועיגה
םהמ םיענומו םהלש ךוניחה תכרעמב םידליה תא םיאלוכ םהש לע ,ס"ש לע תכתינש
תוחפש ,הקיטמתמו תילגנא רקיעב ,ב"ויכו לוח ידומיל ,םיקפוא תבחר הלכשה
שיו םישיגר רתוי םה תאז הניחבמ .םהלש תיתדה תונומאה-תכרעמ לע תומייאמ
ליגמ תילגנא םידמלמ רבכש רפס-יתב רפסמ הארנכ

,לוח ידומילב רישעהל םינכומ םה .םייביטקלס דואמ רפס-יתב ולא םתסה ןמ ,ךומנ
תחלוש ס"ש .םינכומ אל ןיידע םיזנכשאה םידרחהש רבד .תרקובמ דואמ הרוצב
תלהנה םע םכסהל ועיגהו ,םילשוריב ןאכ 'גלוקל םירגובמ םידימלת לש םיוסמ רפסמ
B-A םינש 3 םוקמב ,םייביסנטניא םידומילל הנש לכ שיא 20-15 וחלשי םהש ,'גלוקה
ןושאר ראות ולבקי םהו םיזכורמ םידומילב ,ץיקב םג ,םויב תועש 9 ,יצחו הנש קר -
רשפאמ רבדה יכ הזב בר ןיינע םהל שי .ב"ויכו םיקסע להנמ ,ירוביצ להנמב רקיעב
ןהב תורשמה ןתואב ,ירוביצה ןונגנמב ס"ש םעטמ בלתשהל הלאה םיראתה ילבקמל
תשרדנ םהב םינוש םינוירוטקרידב םירבח תויהל ;תיאטיסרבינוא הלכשה תשרדנ
רתוי הברה םתשיג .ךורא חווטל אוה םהלש ןונכתה ,רמולכ .B-A לש הלכשה
םישפחמ םה .םיזנכשאה םידרחה לש רשאמ תילטנמורטסניא רתוי הברה ,תיטמגרפ
הלכשה םהב תשרדנש תומוקמ םתואב .לחתשהל םיסנמו תכרעמה ךותב םיקדס
ץבקמ רבכ שי .ידרפסה ינוניבה דמעמה לש ומוקמ יבגל הלאשל רשא .תיאטיסרבינוא
וישכע ורבעו דוכילה יכמות ויה םהו ינוניבה דמעמל םיכיישש םישנא לש לודג יד
ןיידע .חותיפה תורייעב ואב אל ,דוכילה לש הליפנה וא ,ס"ש לש לודיגה בור .ס"של
םירעב רקיעב האב הלודגה הסירקה .דואמ הקזח הזיחא שי דוכילל חותיפה תורייעב
ויה אל םעפ ףא ןושארו תובוחר) הינתנ ,הווקת-חתפ ,ןולוח ,םי-תב :תוינוניבה
,םויכו ץחומ יד בור היה דוכילל םהבש תומוקמ הברה .(דוכילה לש םיזועמ דחוימב
תוינוניבה םירעב .50% תוביבסב וא ,50%-ל תחתמ ודרי םה ,ירמגל וסרק אל םא םג
הלודגה הגלפמה םש תויהל הכפה ס"ש .חרזמה תודע לש ינוניבה דמעמה זכורמ הלאה
.רתויב

יבצמ הברה וב ןיאש םזילרולפ לש אוה ,ס"ש לש התיילע תובקעב םויכ רצונש בצמה
,םזילרולפל ךותיה רוכמ םישימחה תונשב רבעמה .תוחגנתמה תוצובקה ןיב שגפמ
שגפמ יבצמ הברה ויהיש ,רמולכ .דחאכ היצרגטניאו םזילרולפ ויהיש ךכל ןוויכ
,הנומימ שי .ב"ויכו רולקלופ לשו תונונגס לש ,היצמרופניא לש ,תויוברת לש ןיפילחו
םישנא לש המירז שי ,תורחא תוגיגחב רקבל םיאב ,הנומימב רקבל םיאב םלוכ
היה הז .םיוסמ יתוברת הרדש טוח הזיא לע רמוש דחא לכו תונויער לש המירזו
לש אוה םזילרולפה םויכ .תיביטקורטסנוק תורחת לש ,םזילרולפ לש ןויערה
הברה ןיא הדובעה קושב וליפא .שגפמה יבצמ םוצמצ לש ,תויושגנתה לש ,םיכוכיח
ויהי אל וב וליפא זא ,הדובעה קוש לש םג וטגה תא םירצוי םהש לככ יכ ,שגפמ יבצמ
.יתוברתה םוחתב אל יאדו ,םישגפמ הברה


םימעה רבח תונידמ ילוע

אל העד עיבנ םאו - רדגומ יתרבח רוטקס לש ותוססבתה תא הפ תראית
רבח ילוע םג ס"של ליבקמב םאה .תמיוסמ הדימב םייאמ אוה - תיביטקייבוא
םייתוברת םינייפאמ םע אוה םג ,דרפנ רוטקסכ שבגתהל םיליחתמ ,םימעה
.ס"ש ומכ שממ ,םילדבתמ

אל ולא .הנטק אל הפונתב רבכ אוה .שבגתהל ליחתמש רמוא יתייה אל ,לכ םדוק
םיאצמתמ אל ןיידע וליאכש היצטניירואה ירסחו םיססוהמה םינושארה םידעצה
,תוריהמה תא תוארל רשפא .םיעצמא ולאבו לועפל ןוויכ הזיאב םיעדוי םניא ,קוידב
שי .םיעבשה תונשב ולעש הלא וליפאו ,'90 '-89מ ,לודגה שוגה לש הצרא ותיילע םוימ
ינגומוה רתוי וא תוחפ ,שוג רוציל ךרוצה תדימ לע סומלופ לש הבר הדימ םברקב
תישארמ ליחתה הזה חוכיווה .םייאמצע תודסומ תכרעמ חתפלו תיתוברת הניחבמ
ילוא התייה םיעבשה תונש תיילע .םיעשתה תונש לש היילעה רקיעבו ,ץראב םכרד
וליפא ,תילארשיה הרבחב םתובלתשה תניחבמ תוילעה לכמ תחלצומ יכה היילעה
תונשש רוכזל ךירצו הלודג ךכ לכ היילע התייה אל וזש ינפמ .םיקייל האוושהב
.םימיה תשש תמחלמ ירחא תילכלכ החימצ לש הפוקת התייה םיעבשה

ואבש תוליהקה לכ .הפוריא יאצוי לע קר רבדמ ינא ,"םיסור"ה לע רבדמ ינא םא
.ס"ש ידיב ולפנ ,תיסורה היילעה ללכמ זוחא 15-10 קר תווהמש ,תיתאיסאה היסורמ
תונשב ולעש הלא ןיב תונחבה שי םש םג יכ םא ,הפוריא יאצוי לע רבדמ ינא
םייח לשו תינויצ העונת לש ןורכיז םעו תויטלבה תוצראהמ רקיעב ואבש ,םיעבשה
ךכ ,צ"הושה דעו ר"תיבמ ,םיגוסה לכמ רעונ תועונת יכינח .המחלמה ינפל םיידוהי
התייה ,תילארשיה תיטילופה תוברתבו תילארשיה הרבחב תובלתשהה ,םתניחבמש
םילדבה .םיעשתה תונש לש היילעה ןיבל םניב םיחתמ םגו לדבה שי .הלק רתוי תצק
ילוע דועב םירגהמ רקיעב םה םיעשתה תונש ילועש איה הנעטהו יביטקלוקה ןורכיזב
תמאב םהו ,תיגולואידיא היילע לש תיסאלקה תועמשמב םילוע ויה םיעבשה תונש
תויקינבוריסה תא םהיפתכ לע ואשנ

העונתה לש ךרדה יצרופ לש ראותה תא םהמ וחקייש םינכומ אל םה .היסורב
ורצונ ןכלו ,םתוכזב קר עריא כ"חא הרקש המ לכו ,היסורב תידוהיה תימואלה
,תמיוסמ הדימב םיעשתה תונש לש היילעה םויכש ,רמוא תילסקודרפ הרוצב .םיחתמ
-20כ לש שרפהה .תולודגה תוסאמה ללגב קר אל .םיעבשה תונש ילועמ טעמ אל הטלק
מ"הירבב שחרתהש המ תניחבמ םגו הטילקה ךילהת תניחבמ דואמ יתועמשמ הנש
ליחתה םיעשתה תונשב ועיגהש ולא ברקב .םילדבה שי ןכלו כ"חא היסורבו ותעשב
רמשל וא ,בלתשהל םירידא םיצמאמ תושעל םאה :ימינפ סומלופ םייתנש-הנש ךות
יסורה ןבומב הז ,היצנגילטניא רמוא ינאשכ ,תיסורה היצנגילטניאה .תוברתה תא
,תיסורה היצנגילטניאל דואמ ינייפואש המ םג לבא ,םירפוס ,םיררושמ ,םיגוה ללוכה
המש םישנא ,ב"ויכו םיסדנהמ אלא ,חורה םוחתב םירצוי אקווד ואל םהש םישנא
לש תולאש וא ,תוילסרבינוא תויתוברת תולאש ולא ,דואמ הבר הדימב םתוא קיסעמש
,םידוהיה תא דואמ ןייפא הזש ,ןבומכ .תיתוברת הכירצו יתוברת ןונגסו הרבח ירדס
דוחייב ,דואמ השק היעב םהל התייה הפשה .מ"הירבב תידוהיה הטילאה תא וא
.הב רוצילו תירבעה הפשה לא תיסורמ רובעל וא ,ךישמהל םאה ,םהבש םירצויל
הרכינ תמאב תיסורה היצנגילטניאה לצאו םירצויל רתויב השק הזש םיעדוי ונחנא
ןוצר יא לש ,םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב תוחפל ,דואמ הקזח המגמ
.לארשי לש ההובגה תוברתה תא תימיטניא רתוי הרוצב ,ריכהל וליפא וא ,בלתשהל
ברקב .השק תרוקיב וחתמ הילעו ודלס םה הנממש תיממעה תוברתה לע רבדמ אל ינא
תכרעמ םיקהלו תיסורה תוברתה תא רמשל יניצר ןויסינ שי תיסורה היצנגילטניאה
תודסומ תכרעמ :וניניע דגנלש לדומה הז ,ס"ש לש לדומה :ורמא דימת םהו תודסומ
תימונוטוא תכרעמ םיקהל םילוכי אל םהש וניבה םה .םילשמ ךוניח וא ,ךוניח
תיסורה הפשה חופיט ,תיסורה הפשה רומיש ,םילשמ ךוניחל עגונה לכב לבא ,ןיטולחל
םיניזגמ םגו תימוי תונותיע םג ,הידממב הרידא תונותיע ,ןבומכו ינשה רודב
,ותעשב ינויצה םורופה ומכ ,תויתוריש רתוי תוכרעמ דוע ,ןבומכו .םייתורפס
םירבדו תואוולה וליפא ,ץועיי יתוריש .םיתוריש ןתנ אוה ,הגלפמ התייה אל ןיידעשכ
,תותומע דואמ הברה לש גג-ןוגרא היה ,ותוא דסי יקסנרשש ,ינויצה םורופה .הז גוסמ
ותושרל ודמע .דחא גג תחת םלוכ תא ןגראל חילצה אוהו םייסור םינוגרא וא
ץועיי ונתנ םה .םיפסונ םיינוציח תורוקמו תידוהיה תונכוסהמ םילודג םיביצקת
.םיימוחת-בר ויה תמאב םה ,יגולוכיספ ץועיי וליעפה םה ,יטפשמ

אורקל רשפאש תותומע תמקה ודדוע םה .תיביטקפא ידו הליבקמ תכרעמ וז התייה
,הריש תאירק לש ,םיילקיסומ םילבמסנא לש ,תוילקיזומ ,תויתוברת תותומע ןהל
לש תישיא המזוי וא ,תיטרפ המזויב םג ,ץראב ומק תותומע תואמ .תורפס תאירק
ויה ולאה תויסורה תותומעה .ינויצה םורופה לש המזויב םג ,םימיוסמ םישנא
תא תוזחל רשפא םא .יסורה רוטקסה תא קר תרשל ואב ןה .ןיטולחל תוילאירוטקס
קיפסמ ,המצוע קיפסמ ,תויח קיפסמ שי הזה רוטקסל םאה ,דיתעל תוחתפתהה
תוחפ הזש קפס יל ןיא .ומויק תא ךישמהל ולש םירבחה לש ןוצר קיפסמ ,םיבאשמ
לש ומויק תא ךיראהל קהבומ סרטניא היצנגילטניאל .יס"שה ידרפסה רוטקסב רשאמ
תוצובק .םיילכלכ םיסרטניא םג ךכב םיכורכ .רשפאש המכ דע הזה רוטקסה
,תיסורה תיתוברתה הטילאה וא ,תיסורה היצנגילטניאה וז ,םהלש תוסחייתהה
,םתא םישענ םייתוברתהו םיילאוטקלטניאה ןיפילחה לכ .בייק ,דרגורטפ ,הבקסומב
,קפס יל ןיא .תינוליחה תילארשיה היצנגילטניאה יגיצנ םע אלו ,םתא הנושארו שארב
אוה ,ילארשיה רוביצה ןיב וא ,קיתווה בושייה ןיבל "םיסור"ה ןיב שגפמה יבצמש
,אבצל םיכלוה םינבה ,לכ םדוק .ס"ש ישנא לש רשאמ םיבחר רתוי הברה םימוחתב
תולודג תויומכב תואטיסרבינואל םיכלוה םה .רתויב הבושח שגפמ תדוקנ רבכ וז
אתורבחה ךותב םייח םה תואטיסרבינואב םג םנמא .םהלש תרוסמהמ קלחכ דואמ
וב ,הדובעה קוש לע רבדל ילבמ תאז לכ .שגפמ יבצמ רצוי תאז לכב הז לבא ,םהלש
הרוק אלש המ .םייעוצקמ-ימסו םייעוצקמ םימוחת דואמ הברהב םיסורפ םה
םע אל שגפמ יבצמ הברה שי ,רמולכ .םיזנכשאה םידרחל אל יאדו ,םיקינס"של
ךכ .הבש תויצאיראווה לכ לע ,הקיתווה תילארשיה הרבחה םע לבא ,תוברתה
רתוי דמעמ קיזחת איה יכ םא .תמלשומ תויהל הלוכי אל ,היצזיאוטגה ,תורגסההש
לוכי ץראב יסור-ידוהי ןיידעש הדבועה ללגב םג הז לבא ,יקייה וטגה ,לשמל רשאמ
ול שי יכ ,היזיוולטל ,תירבעב ילארשי ןותיעל קקדזהל ילבמ תיתוברת הכירצ ךורצל
רתוי ,םוצע ןווגמב ץראב תיסורה תונותיעה ול הנשי ,הבקסוממ היזיוולט תוינכת
,ץראה יכינח רבכ םהש ,ןוכיתה ירגוב ,םיריעצה .עצוממה ילארשיה ינפל דמוע רשאמ
,םירועמ רתוי טלחהב םה

לש המרב םיאפוק םה יכ ,תיטננימוד רתויל תכפוה תירבעהו ןיטולחל םיינושל-וד םה
.תיסורה םתפשהשקונ תוחפ רוטקס הפ גיצמ התא .תובלתשה הפ היהתש חוטב .הווקת שי ,רמולכ
.ידרחה רוטקסה רשאמ חותפ רתויו

,ןיבר דעב עיבצהו רבע םהמ קלחש '-92ב וניאר .תיטילופ הניחבמ ליזנ רתוי םג או
.הרזח ורבע ,תיביסמ הרוצב וישכעו ,יביבל ,ןימיל ורזח םה '-96ב .יצחו טדנמ-טדנמ
"היילעב לארשי" לש וא ,קרב לש החלצהה לש ןיינע קר אל הז ,הדובע לש האצות וז
תוילנויצר תוקמנה לבקל וא ,ענכתשהל םינכומ ,םיליזנ רתוי הברה םה .'ודכו
היצלרוקה םג .תוביסנה יפל ןיינעה תא חתנל ,רמולכ .םיוסמ ןמזלו םוקמל תודומצש
לצא החכוה אל םויה דע לוכיבכש ,הלאמש-זכרמל העבצה ןיבל הלכשה ןיב
.םהיבגל םג הבר הדימב תדבוע תאזה תויקוחהש רבתסמ ,"םיסור"ה

םג ,םיילכלכ םג ,םיסרטניא ול שי יכ ,אבה רודב םלעיי הזה רוטקסהש בשוח יניא
.תכרעמה תרימשל םיסרטניא םג םירצונ ,תידסומ תכרעמ תרצונש עגרב .םיילהנמ
תיטילופה היצזילאיצוסה לכ תא םירבוע םה ,וכותב לוציפ שיש םיאור רבכ לבא
שי רבכ ,םינש המכ ירחאו ,ונגראתה דיימ םה הליחת .המוצע תוריהמב תילארשיה
.לאמשל םיבורק רתוי םהש םישנא ןיבל ,קהבומה ןימיה ןיב ,ןמרביל ןיב לוציפ

תוגיהנמ אלל ינוליחה רוטקסה

אקווד ואל אוהש ,יטרקומד ,ישפוחה ,ינוליחה :ישילשה רוטקסה לא התע הנפנ
.קוח תנידמ לש קחשמ יללכ ץמאמש ,יזנכשא

םירוטקסה לכל דוגינבש אלא ,םינשה לכ םייק היה אוה .םייק אוה ,לכ םדוק
וא חוקיפ ליטהל אל םא הלכיש תידסומ תכרעמ אלו תוגיהנמ ול התייה אל ,םירחאה
אל םגו ישיא אל ,הארשה רוקמ ול היה אל ךא .הארשה רוקמ תויהל תוחפל ,הנווכה
ןורטאיתה :הזה רוטקסה לש תויתוברתה תוכרעמה ויה הארשהה רוקמ .ידסומ
היה הז לכ לבא .ןיקניש ,לשמל ,םימיוסמ יווה ידקומ ינימ לכו הימדקאה ,הרישהו
.תידסומ תכרעמ םושב דקוממ היה אל רבד םוש ,יזופיד דואמ

.רוטקס ותוא לש התייה תיתכלממ ללכה תכרעמה ,הרואכל

התייה .'77 זאמ דוחייב .הארשהה דקומ התייה אל תיתכלממה תכרעמהש ,רורב הז
לש וא הארשה לש תרגסמל רתוי תכרעמה הכפה זא ,סרפו ןיבר לש םייניבה תפוקת
וא ,ףוג םוש הל היה אל ,תאזה תידסומה תכרעמה ,'-77מ לבא .תוסחייתה תצובק
הז .תיטילופ סייגל ,תיטילופ ליבוהלו ןגראלו שבגל היה לוכיש ףוג לש ולצ לצ וליפא
.םייק היה אל

םוגרת היה אל וא ,תומייק ויה אל םצעב ,ןדגנכ אצי יביבש תוטילא ןתוא לכ ,רמולכ
.ןמויק לש יטילופ

תילהנמ הטילא ,תיטפשמ הטילאו תימדקא הטילא ויה ,תומייק ויה תוטילאה
םיביתנ ינימ לכב ושיגרהש תויתרבח תותשר ויה .תיתוברתו תיאבצ יאדו ,תילכלכו
םושל תוביוחמ ויה אל ןה ,תוילמרופ יתלב ויה תותשרה לבא .הלאה תוטילאה תא
ךוניחה תכרעמ וליפא .הלועפל ללכב תוביוחמ ויה אל ,תיטילופ אל םג ,רבד
,ךוניחה רשל .תיתד-תיתכלממה ךוניחה תכרעמ ומכ תימונוטוא התייה אל תיתכלממה
וליפא .תויאמצעה לכ תא ריכזהל אלש ,יתד-יתכלממה ךוניחה לע הטילש ןיא
בושחש המו םירומה סויגב ןה ,תימונוטוא תושר תאז ,קוחה י"פע ,תיתד-תיתכלממה
אל וליפא ןייטשניבור .ךכב ברעתהל לוכי אל ינוליח רש .םידומילה תינכתב ,רתוי
ךוניחה תכרעמ וליאו .ףסה לע החדיי טושפ אוהש ןיבה אוה יכ ,ברעתהל הסינ
תא םימסוחש םייטפשמה םילכה ןיאו תדרפנ תיגוגדפ הצעומ ןיא ,החותפ תיתכלממה
ברעתהל הלוכי ,ךוניחה דרשמ לש תיגוגדפה הצעומה .ברעתי יתד רשש תורשפאה
ברעתהל הלוכי אל איה ךא ,םינשה לכ תאז השוע איה ,יתכלממה ךוניחב טלחהב
ילוא ,תונורחאה תוריחבה .תויאמצעה תויתדב אלש יאדווב ,יתד יתכלממה ךוניחב
תיטסינמוה תכרעמ רוציל תיתשת שמשל תולוכי ,םינש דואמ הברה ירחא הנושארל
םאה ,הלשממה תוליעפב םג יולת הזו ךוניחה רש היהיש ימב יולת רבדה .תילרביל
,תונושה תומרב היצזילאיצוס תוכרעמ רוציל ינוליחה רוטקסל םילכה תא ןתית איה
ךוניחה תכרעמ ומכ הדימ התואב תוחפל תוברעתה ינפב תונגומ ויהיש ךוניח תוכרעמ
הברהל הפצמ אל ינא הזל רבעמ .(תורחאה תוכרעמה רמול אלש) תיתד-תיתכלממה
היהי הז .תפתושמ האירק וא ,יטילופ הסחמ תחת דחאתי ינוליחה רוטקסהש ,רתוי
השק

צ"רמו "יוניש" תמועל "תחא לארשי" םג אלא ,לאמשו ןימי קר רבודמ אל יכ ,דואמ
.םיילנוסרפה םיחתמה לכו ,"יוניש" תמועל

םנמא :יתוברת-יתרבחה םוחתה אלו יטילופה םוחתב רבכ איהו ,רוכזל ךירצש הדוקנ
תוריחבב .תסנכל תוריחבב אל לבא ,הלשממה תושארל תוריחבב וקיתה רבשנ
תכרעמהש ןייצל יואר ןכ .תולוק לש תיביסמ הזוזת התייה הלשממה תושארל
תוגלפמ רתוי ןיא ,תוינוניב תוגלפמ םצעב ןה תולודגה תוגלפמה לכ .הסרק תיתגלפמה
לש םירבחה ינש תא םידירומ םא "תחא לארשי" וליפא ,דחא חוכ דקומ ןיא ,תולודג
לכ אל וליפא ,דוכילהמ רתוי הברה אל הז .םיכ"ח 23 םע תראשנ ,"דממ" תאו "רשג"
.הטמ יפלכ תוטונ וליפא ,תוינוניב תוגלפמ 3 שי וישכע .ס"שמ קוחר ךכ

.תינומגה הגלפמ ןיאש רורב

תויצילאוקל ולש תויצפואה רפסמ יכ ,הלשממה שאר ידיל םימעפל קחשמ ילוא רבדה
המכ ול ויה ,רתוי קחשל היה לוכי ,ןוירוג-ןב קר ילוא) םעפ יא היה רשאמ לודג רתוי
תוברתה תניחבמ יטפמיס יתלב דואמ בצמ הז ,(ריצ תגלפמ התייה י"אפמ יכ ,תויצפוא
תוגלפמ םע ,תסנכב םג חוכ ידקומ רוציל תלוכיה תניחבמ ,תילארשיה תיטילופה
הגלפמ התייה רשאכ ,םויה דע תוביציל רזע דואמש רבד ,ןייוול תוגלפמ םע ,תולודג
רתוי וא תוחפ אוהש ,ךרעמ-דוכיל ומכ ,יבטוק הנבמ וליפא ףידעמ ינא .הלודג תחא
סינכהל וא ,לטבל ,תונשל ךירצש ןושארה קוחה .םויה לש הנבמה רשאמ ,תוחוכ הווש
שפוטמ קוח לש ודוסיב .הלשממה שאר לש הרישיה הריחבה קוח אוה ,םינוקית וב
הזש תורמל ,המיסחה זוחא תאלעה ידי-לע רקיעב ,ותוא ןקתל רשפא .יביטקורטסדו
.הזה בצמה תא תמיוסמ הדימב רפשי אוהש תויהל לוכי לבא ,יתורירש ילהנמ טקא

בורקה דיתעב ולעיש תויעבה

רדסהל עיגנש רחאל ונתוא וקיסעיש םיאשונה ויהי המ ?הפמ םיכלוה ונחנא ןאל
?ינידמה

וא ,תימאלסאה העונתה אקווד .יברעה רוטקסה םע היהת תולודגה תויעבה תחא
רתוי ,םיטדנמ 5 הלביק ,ם"ער ,הליבומ תימאלסאה העונתה רקיעבש הגלפמ התוא
ינופצה ףגאה דוחייב ,תלדבתמ העונת וז ,2 יפמ רתוי ,תרחא תיברע הגלפמ לכ רשאמ
העונתה לש ינופצה ףגאה דוחייב ,תלדבתמ העונת וז .תרחא תיברע הגלפמ העונתה לש
ימורדה שלושמב יוצמה ,ימורדה גלפה אלו ם"ער תא ליבומה אוהו ,תימאלסאה
רוטקסב ןיידע לבוקמ וניא םנמאש ,הרשיב ימזע לש תונויערה ,ינש דצמו .ןטקה
םילחלחמ ולש תונויערהו םיטדנמ 2 לביק תאז לכב לבא ,ילאנוסרפ ןפואב םג יברעה
לש הלדגו תכלוה הימונוטוא לש תונויערה ,תיללכה תיברעה הייסולכואב רתויו רתוי
אל הימונוטוא םיארוק םהש המ ,תיתוברת הימונוטוא לש ,יברעה רוטקסה
תרגסמב ,תיאמצע הטיסרבינוא ללוכ ,תידסומ תיתוברת תכרעמ תריצי ,תילאירוטירט
םירוטקסל שיש סוטטס ותוא םישקבמ םה .לארשי תנידמ יחרזאכ ,לארשי תנידמ
ונחנאש תאז הניחבמ ,רבד לכל םילארשי ונחנא :םירמוא םה .םידרחה ומכ ,םירחאה
םיידוהי םירוטקס לש הלועפה שפוחו תויגליבירפה ןתוא תא ונמצעל םישקבמ
םוש םישרוד אל ,םיגירח אל ונחנא .תיתוברת הניחבמ רקיעבו ,ץראב םיימונוטוא
.ס"היתב לש םוליקירוקב האלמ הטילש ,הטיסרבינוא םג םיצור ונחנא .דחוימ רבד
רוטקסה לש וליפא וא ,ידרחה ןונגסב תותומע ,םיתוריש תכרעמ תריצי ,ןבומכו
אל הנידמה לש החוורה תכרעמש םיללחה ךותל וסנכיש תותומע רתויו רתוי ,יסורה
תא עונמל לוכיש רבד םוש האור אל ינא .יברעה רוטקסב דוחייב ,םהילא הסנכנ
.ןוישר םוש בייחמ אלש םוחת ,תותומעה םוחתב דוחייב ,תאזה תוחתפתהה

תא םג ,םילועה תא םג ,וכותב בלשל הצר ידוהיה בורהש דועב ,דחא לדבה ,תאז לכב
יווש .תויוכז יוושכ םיברעה תא וכותב בלשל םלועמ ןווכתה אל ידוהיה בורה ,םידרחה
.ןכ םייטילופ תויוכז

חווטל תוחפל ,ופירחי ,םיינידמ םימכסה וא ,םולשה ימכסה אקווד ,היעב הפ שי
טועימה לש הייגוסהו םינפ תולאשב דקמתהל ליחתנ ונחנא יכ .היעבה תא ,רצקה
לעב ,ןיינע ןיבמ ,דואמ חקופמ ,ליכשמ יתרבח דבור םהל שי יכ ,תטלוב היהת יברעה
,םירושיכ

.תיתרבחה תויליבומה תניחבמ ץורפל תורשפאה תא ול ונתנ אל םלועמ יכ .רכונמו

םכחותמ םג ,ליכשמ דואמו ,יטנגילטניא דואמ יאדווב אוהש ,הרשיב ימזע ומכ םדא
םה ,הלאכ תורשע המכ םש שיש קיפסמ ,הברה םש שי ,יביט םגו ,דחוימ ןפואב
םע ,תיתלכשה דדומתהל םיעדוי םה ,תירוטר דדומתהל םיעדוי םה ,םתוכז לע ודמעי
.רתויב הפירח הרוצב וביגי םה ,רוחאל הגיסנ לכש קפס יל ןיאו לארשיב רחא םדא לכ

םייתדה ןיב ,תוילארשיה לע המחלמה לש היעבה היהת קוחר-אלה דיתעב ףסונ אשונ
םייקתמ ,ןמזה לכ םייקתמ אוה .תוילארשיה לע קבאמה :הזל ארקנ ,םיינוליחה ןיבל
המחלמ תויהל םג היושע ,םולשה ירדסה ירחאש ,חינמ ינא לבא .המחלמ זירכהל ילב
לע יבמופב זירכה ,דיפל ימוט וא ,"יוניש" ,םצעב .המחלמל הרורב הזרכה םע
.תאזה המחלמה

.יערד לש ומואנב ,ותוא המידקה ס"ש

קרש אלו םייק רבכש המל אקנפשוג תונתונה ,תושרופמ תוזרכה רבכ שי .טלחהב
לכו תוינתאה ,תיתדעה היעבה ןאכ תבלתשמ ס"ש םע .המחלמ הליחתמ וישכע
.ךכב ךורכה

.העפשה ונל שי התעמש דיגהל םילוכי ונחנא ,םישדח המכ ינפל בצמל דוגינב
םגו .םיכייתשמ ונחנא וילא הנחמל העפשה שי וישכע לבא ,םדוק רבכ ויה םיכילהתה
...והשמ הז

..ונא ונמשבו וניארוק םשב ךל םידומ ונא ,השדח הפוקת לש החתפב ןכא ונאש הווקתב


1999 ילוי - 26.סמ הנפמל הרזח