החוורה תוינידמב תושדח תומגמ
הדובעב תובלתשהל עויסב תולתמ רבעמ

ןטק ףסוי

תכרעמ לש יזכרמ ביכרמ שמשלו ךישמהל הכירצ הסנכה תחטבה
הכירצ הדובעב בלתשהל םילטבומ תצרמה ,םייתרבחה םיתורישה
.הסנכה תעינמ י"ע אלו םיצירמת תועצמאב רקיעב תושעיהל

,םישגהל "החוורה תנידמ" השקיב ןתואש ,תוירקיעה תורטמהמ םייתש
תורטמ יתש .םיחרזאל תיסיסב הסנכה תחטבהו האלמ הקוסעת ויה
תומאותכ רבעב ובשחנ ,וזל וז תודגונמכ םיבר יניעב התע תוספתנה ,הלא
רשפאל הדעונ האלמ הקוסעתל הריתחה .התוער תא תחאה הבר הדימב
הרבחל םורתל תע התואבו םלמע ירפמ םמצע םייקלו דובעל םיחרזאל
תמרו ןוחטיב תשוחת קפסל ודעונ הסנכה תחטבה ירדסה .םייח םה הב
ומכ םהב תויולת ןניאש תוביסמש ,םיטעמ םיחרזא םתואל תמלוה םייח
לע רתי .עובק וא ינמז ןפואב דובעל םילוכי םניא הלטבא וא הלחמ ,תוכנ
יאנתכ םג אלא ,ומצע ינפב בושח ךרעכ קר אל הספתנ האלמ הקוסעת ,ןכ
וחרוכ לעבש ,טועימ ותואל הסנכה תחטבה לש תוינידמה שומימל ינויח
הנידמל רשפאמ האלמ הקוסעת לש בצמש ןוויכמ תאזו דובעל לוכי וניא
םיחרזאל הסנכהה תחטבה ימולשת תא ישוק אלל ןממלו םיבאשמ סייגל
תורטמה יתש ןיב המילה לש המויק רבדב השיפתה .םיקסעומ םניאש
אלו הדובעמ םמצע םייקל םיפידעמ םיחרזאהש ,הרכההמ ףא העבנ
.ךכ תושעל םיצלאנ ,םידבוע םניאש םהיניבמ ולא יכו יתלשממ עויסמ

השגדוה הלטבא ינפ לע התפדעהו הקוסעתה תובישחש ,ןכ לע המית ןיא
הקוסעתה תא וביצהש ,םיטסילאיצוסו םילרביל תועד יגוה ידי-לע
רחאל החתפתהש ,החוורה תנידמ לש םייזכרמה הידעימ דחאכ האלמה
תובישח לע שגד תובר םינש םשוה לארשיב םג .היינשה םלועה תמחלמ
תעונת לש היגולואידיאב יזכרמ םוקמל הכז ףא הז ךרע .הדובעה ךרע
ןמז הכשמנ הלטבא חוטיב קוח תקיקחש אלפתהל ןיא ,ןכ לע .הדובעה
ידיקפו תסנכ ירבח לש םיבר םיסוסיהבו תויוגייתסהב התוולו בר
םתרגסמבש ,םירדסה תלעפהל תינורקע תודגנתהמ ועבנש ,הלשממ
חוטיב ימולשת םילבקמ םידבוע םניאו דובעל םילגוסמש םיחרזא
תובר החוור תונידמב תטלשה השיפתה .הסנכה תחטבה וא הלטבא
,םיחרזאל םרקיעמ םידעוימ הסנכהה תחטבה ירדסהש ,אופא ,התייה
.ינמז וא עובק חרואב דובעל םילוכי םניא םתטילשב ןניאש תוביסמש
אל ןכ לע יכו םצמוצמ היהי הלא םישנא לש םרפסמש ,התייה החנהה
.הסנכהה תחטבה ימולשת תא םרובעב ןממל ישוק היהי

הנושארה תיצחמב רערעתהלו קחשיהל הלחה תורטמה יתש ןיב המילהה
תוברב חתפתהש ,ףירחה ילכלכה ןותימהמ האצותכ ,70-ה תונש לש
ולח הז לודיגל ליבקמב .הלטבאב לודיגל איבהו החוורה תונידממ
לדג םהיתובקעבש ,םייתרבחו םייפרגומד םייוניש תובר החוור תונידמב
וקקזנ תוירוה-דח תוחפשמ ומכ ,תופסונ תויסולכואו םינקזה רפסמ
ואיבה הלא םייתרבחו םייפרגומד ,םיילכלכ םיכילהת .יתלשממ עויסל
םילטבומל עייסל ודעונש ,הרבעהה ימולשתב הלולת היילעל ,אסיג דחמ
תא ןממל תונידמה לע ושקה ,אסיג ךדיאמו תופסונ תוקקזנ תויסולכואלו
וול ףא הלא םיכילהת .הסנכה תחטבהל הלדגו תכלוהה האצוהה
תא תופירחב ורקיבש ,תוילרביל-ואינ תושיג תוררועתהב תונוש תונידמב
קפס וליטהש ךות ,החוורה םוחתב הפיקמה תיתלשממה תוברועמה
.התמורתב

ךישמהל הנידמה לע םאה ,הלאשה תא ירוביצ ןוידל ולעה הלא םייוניש
תוחפשמל ,םילטבומל הסנכה תחטבה ימולשת ןומימל תיארחא תויהלו
ידכ םידעצב טוקנל הילע אמש וא תופסונ תויסולכואלו תוירוה-דח
.הדובעה םלועב רשפאה לככ םיבר עויס ילבקמ לש םבולישל איבהל
המגמה ,החוורה תונידמ תיברמב ,הרבגו הכלה םיעשתה תונשב ,ןכאו
ילבקמ רפסמב תיתועמשמ הדיריל איבהל תדעוימה תוינידמב טוקנל
,אופא ,שכר הקוסעתה דעי .הדובעב םבוליש ידי-לע הנידמהמ יפסכ עויס
תילכלכ ןוחטיב תשר ןתמ לש דעיה תא םיילושל קחדו יטננימוד דמעמ
.םידבוע םניאש הלאל

- תישאר :םירקיע םיביכרמ ינש תללוכ הדובעב תובלתשהה תוינידמ
('ודכו הסנכה תחטבה ילבקמ ,םילטבומ) תיפסכ הכימת ילבקמ תענה
חותיפ ידי לע הקוסעתה תויורשפא תבחרה - תינשו הדובעב בלתשהל
םשוי ,הז רמאמב .םיפסונ םיילכלכ םיעצמא תלעפהו הדובע תומוקמ
תוינידמ שומימ יכרד וראותי םיאבה םיפדב .ןושארה ביכרמה לע שגד
תונגבו תוכזב םינוש םינועיט ורקסיי ,תונידמ המכב הדובעב תובלתשהה
ןתינ םתואש ,םיירקיעה םיחקלה ונודייו היתואצות ונחביי ,וז תוינידמ
הייטנה לשב תדחוימ תועמשמ הז ןוידל .תוינידמה שומיממ קיפהל
תא םצמצלו הדובעב תובלתשהה תוינידמ תא ץמאל לארשיב תרבוגה
.הנידמהמ יפסכה עויסה ילבקמ רפסמ


הדובעב תובלתשהה תוינידמ שומימ

תוינידמה ץומיא לש תינחה דוחב תבצינה הנידמה איה תירבה-תוצרא
,השומימו הדובעה לגעמב םירחא םיקקזנו םילטבומ בלשל תדעוימה
ןללכבו החוורה תונידמ תיברמב םג הלעפוה וז תוינידמ .השעמל הכלה
תוינידמ .דנליז-וינו דנלוה ,קרמנד ,הינטירב ,היגלב ,דנלריא ,הילרטסוא
תוגלפמ ןה תוטלוש ןהבש תונידמב ,אופא ,הלעפוה וז
איהו ,תילרביל-ואינ היצטניירוא תולעב תוגלפמ ןהו תויטרקומד-לאיצוס
,החוורה תנידמ לש הנויבצ יבגל סוזנצנוקה יביכרממ דחא תא הווהמ
אל לארשיב .תונורחאה םינשב שבגתמו ךלוהה היצזילבולגה ןדיעב
ילבקמ עינהל רורבו יתטיש חרואב תשקבמה תוינידמ הכ דע הצמוא
שבגל םידעוימה םינויד םיכרענ ךא ,הדובעב בלתשהל יפסכ עויס
.הז ןוויכב תוינכות

עויס ילבקמו םילטבומ עינהל ידכ ,תונוש תונידמב םילעפומה םיעצמאה
תובלתשהל הסנכה תחטבה תלבקמ ליבומה רשגה לע תולעל ,םירחא
םישקונ םיעצמא םיללוכ םה ,אסיג דחמ :םינווגמו םיבכרומ ,הדובעב
םה ,אסיג ךדיאמו הדובעב תובלתשה ץירמהל ידכ תויצקנס תלטהו
תאצקה תועצמאב דעי ותוא גישהל םישקבמה "םיכר" םיעצמא םיללוכ
.1 חולב םימכוסמ הלא םיעצמא .םינוש םילומגת

תוינידמ שומימ תרגסמב תונש תונידמב וטקננש םיעצמא :1 חול
הדובעב תובלתשהה

תויצקנס
חווט תכורא הקנעה תקספה - תיפסכ הכימת ןתמל ןמז תסכמ תעיבק .1
.םירחא הכימת ילבקמו םילטבומל תואבצק לש
םירחא עויס ילבקמלו םילטבומל יפסכ עויס ןתמ ךשמה תיינתה .2
תרגסמב תופתתשה ,הדובע שופיחב הדמתה) תונוש תויובייחתהב
"הליהקל תוריש" תרגסמב הדובע ,תיעוצקמ הרשכהבו תידומיל
.(המודכו
.המודכו תוכנ תבצק ומכ עויס תלבקל תואכז לש תורזוח תוקידב .3
.יפסכ עויס תלבקל תואכזה יאנת תחשקה .4
.םירחא עויס ילבקמלו םילטבומל תיפסכה הכימתה הבוג תדרוה .5
.הערל לוצינ תעינמ ךרוצל עויס תלבקל תושקב לש תינדפק הקידב .6
תלבקל םינופ םהידבועמ הובג רועישש ,םידיבעמ לע תוסנק תלטה .7
.(תוכנ תואבצק ומכ) תואבצק

םייפסכ םיצירמת
.הדובעב םיבלתשמה םירחא עויס ילבקמו םילטבומל יוסימב תולקה .1
םירחא תובטה ילבקמו םילטבומל תואבצק לש יקלח םולשת ךשמה .2
.ךומנ רכש םירכתשמו הדובעב םיבלתשמה
.יאמצע קסע חתפל םישקבמה םימזיל םיקנעמו תואוולה ןתמ .3
.םירחא עויס ילבקמו םילטבומ םיקיסעמה הדובע תומוקמ דוסבס .4

הדובע םוקמב הטילקו הדובע שופיחב עויס
.(המודכו מ"ומ לוהינ ,םייח תורוק תביתכ) ןומיאו הכרדה .1
.הקוסעת תויורשפא לע עדימ ןתמ .2
.תיעוצקמ הרשכהב תובלתשה .3
.תוידומיל תורגסמב תובלתשה .4
.ישיא ץועיי .5
.הדובע םוקמ שופיחב ישיא יוויל .6
,םימלוה הדובע יאנת) הדובעה םוקמב םימלוה הטילק יאנת תריצי .7
.(המודכו םודיקל תויונמדזה תעצה ,תילעפמ ךות הרשכה ,החונ הריווא

הדובעב םיבלתשמל םיתוריש חותיפ
.םידליל םוי תונועמ .1
.הרובחת ירודיס .2
.יאופר חוטיב .3

תיחנומ םינושה םיעצמאב תפקתשמה הדובעב תובלתשהה תוינידמ
:תונורקע רפסמ ידי-לע

הנידמהמ יפסכ עויס תלבק לע תוכמתסהמ רבעמה תובישח תשגדה .1
.הקוסעתה לגעמב תובלתשהב תאטבתמה תישיא תוירחאל

רבעמה ךילהת םודיקב תברועמ תויהל תבייח הנידמהש הרכהה .2
םילגוסמ אל קושה תלכלכ ינונגנמ יכו הדובעל הסנכה תחטבהמ
יקסעה רזגמה ,תאז םע .הנידמה עויס תלבק אלל ,וז היעב םע דדומתהל
.הדובע תומוקמ תריציב יזכרמ דיקפת אלמל רומא

שומיש בייחמ הדובעב בלתשהל םירחא םיקקזנו םילטבומ דודיע .3
דובעל םיברסמה ולא לע תויצקנס תלטה ןה םיללוכה םינוש םיעצמאב
שוכרל תונוכנ םילגמ וא הדובעב םיבלתשמה ולאל םילומגת ןתמ ןהו
.הדובע רתאל םיצמאתמו תויונמוימו הלכשה

,אסיג דחמ :הדובעו הסנכה תחטבה ימולשת ןיבש הקיזה תשגדה .4
בלתשהל םידיחי ץרמתל יעצמאכ םישפתנ הסנכה תחטבה ימולשת
םיללשנ הלא םימולשת ,אסיג ךדיאמו םתסנכה תמלשה ידי-לע הדובעב
תאטבתמ ףא ,ולא םיביכרמ ינש ןיבש הקיזה .דובעל םיברסמהמ
.הסנכה תחטבהבו הקוסעתב בלושמב םילפטמה םינונגנמ תמקהב

תדימב אוה ינושה ךא ,םימוד תונושה תונידמב םילעפומה םיעצמאה
רקיעב) תונידמ המכ .םימיוסמ הלועפ יווקו תונורקע לע םשומה שגדה
עויסה תקספה םיללוכה הייפכ יעצמאב שומישה תא תושיגדמ (ב"הרא
ןניא ןה םג ,ץורמת תוטיש תופידעמה תורחא .תלבגומ ןמז תפוקת רחאל
.םימיוסמ הייפכ יעצמאב טוקנלמ תוענמנ


התונגבו תובלתשהה תוינידמ תוכזב םינועיט

תחטבהל ףילחתכ ,הדובעב תובלתשהה תוינידמב הברה הכימתה דצב
ןהו תוינידמה יעבוק ברקב ןה תונוש תונידמב תמייקה הכימת ,הסנכה
.וז תוינידמל רשאב תוקפס םינוש םיגוח םילעמ ,בחרה רוביצב
תובלתשהה תוינויח לש ןורקיעה םצעל תוסחייתמ ןניא תויוגייתסהה
.ושממל תנמ לע תונוש תונידמ תוטקונ םהבש םיעצמאל אלא ,הדובעב

ימולשת ילבקמ תא עינהל ידכ ,םינוש םיעצמא תטיקנב םידדצמה
םיירקיע םיקומינ רפסמ םילעמ ,הדובעה םלועב בלתשהל החוורה
:םתדמע תקדצהל

,המזוי תרסח ,תיביספ הייסולכוא רצוי םיחרזאל הנידמה לש יפסכ עויס
רותפל תצמאתמ הניאו הנידמב תולת תחתפמה ,תישיא תוירחא תלוטנ
.המצע תוחוכב היתויעב תא
,הנידמהמ יפסכ עויסמ םינהנו םידבוע םניאש ,תוחפשמו םידיחי םויק
לגעמל ףרטצהל םתוא דדועמ ,םידבוע םיחרזאל ילילש ץירמת קפסמ
תירשפא העפשה .הדובעב בלתשהלמ עויס ילבקמ עיתרמו עויסה ילבקמ
ףא ,תופסונ תויסולכואלו םילטבומל תנתינה תיפסכה הכימתה לש וז
ףא םיתעלו םיוותשמ עויסה ימולשת תונידמהמ קלחבש ,הדבועל הרושק
תודובעב םיקסעומה םידבוע םילבקמ התואש הסנכהה לע ,םילוע
.תוכומנ תויונמוימו הלכשה תושרודה
ינשה רודל לחלחל היושע םירוה לש תוירחא תלוטנו תיביספ תוגהנתה
ינבו םיינע םיחרזא לש תיתולתה תוגהנתהה תא חיצנהלו ישילשה ףאו
.םתחפשמ
עויסה ילבקמ תא הריתומ דבלב הסנכה תחטבה ימולשת לע תוכמתסהה
.תיתרבח תוילושו תולד לש בצמב
םילטבומל הרבעה ימולשתל תדעוימה ההובגה תיתרבחה האצוהה
.התחימצב תעגופו הנידמה תלכלכ לע השקמ ,םירחא תובטה ילבקמלו
,ינוע :ומכ תוילילש תויתרבח תואצות לש הרושל איבהל היושע הלטבא
םיחתמו םימסלו הרמה הפיטל תורכמתה ,תוניירבע ,יתרבח רוכינ
.החפשמב

םישנאל תרשפאמ איה :םירורב הדובעב תובלתשהה לש היתונורתי
חתפתהל ,הרבחב בלתשהל ,םלרוגל םיארחא תויהל ,םהיפכ עיגימ תויחל
.םהידליל הבוט המגוד קפסלו תישיא הניחבמ

ןתינ ובש ףדעומה יעצמאה ,הלבקו תולת לש תוברת תוחתפתה חכונל
יפסכה עויסה תלילש אוה הז בצממ םידיחי ץלחל תנמ לע שמתשהל
,םישמשמ הדובעב תובלתשהה תוכזב םינועיטב .דובעל םיברסמהמ
:םיקומינ לש םיירקיע םיגוס השולש היבוברעב ,אופא
לש ךרעה לומ םידימעמה םיינורקע-םייגולואידיא םיקומינ ,תישאר
תנידמ לש יסיסב ךרע הוויהש ,היחרזא תחוורל הנידמה תוירחא
.םתחוור תחטבהל םיחרזאה לש תישיא תוירחא לש ךרעה תא ,החוורה
;החוורה תנידמ לש היתולובג םוצמצב םידדצמה ידי-לע שגדומ הז ךרע
בחרנ ףקיהב ךורכה ברה קזנה תא םישיגדמה םיילכלכ םיקומינ ,תינש
הדובעב תובלתשהמ חומצל היושעש תלעותה תאו הרבעה ימולשת לש
;תובטה ילבקמ לש
אל תובטה ילבקמש ,ראשה ןיב ,םיסרוגה םייטקרפ םיקומינ ,תישילשו
,ןכ לע, יושע הדובעב בלתשהל םבויחו ןידכ אלש עויסמ םינהנ םיטעמ
ירקש עדימ ךמס לע עויס םילבקמה םיחרזא םתוא ןוניסל יעצמא תווהל
.תויושרל םיקפסמ םהש

לגעמב בלתשהל םישנא ץוליאב תלגודה תוינידמה לש הידגנתמ
םיעצמא תלעפהמו הדובעה ךרע תובישחמ םיגייתסמ םניא הקוסעתה
םידיחיל עייסל תנמ לע ,ישיא ץועייו תיעוצקמ הרשכה ,ךוניח ומכ
םייתייפכה םיביכרמה תא ןה םיללוש םה ךא ,הדובעב בלתשהל
ןפואב רוציל המגמה תא ןה ,ליעל וגצוהש תוינכותהמ קלחב םילולכה
הלטבאה תייעב תא ורתפי אל הלא ,םתעדל) הדובע תומוקמ יתוכאלמ
תחטבה לש תיטמוטואה הלילשה תא ןהו (הליעיו תידוסי הרוצב
.הדובעב בלתשהל תושירדב םידמוע םניאש הלאמ הסנכהה

:םתוגייתסה תקדצהל םיקומינ המכ םילעמ הלא םימרוג

ןתוא לש אקווד ,הדובעב תובלתשה תגשהל םלוה יעצמא הניא הייפכ
םידליל תוהמא ומכ הדובע תומוקמב בלתשהל תושקתמה תויסולכוא
יוניש .המודכו םימסל םירוכמ ,תויונמוימו הלכשה ירסח םידיחי ,םינטק
תיתוריש השיג תלעפה ידי-לע גשוי ולא םיטרפ לש םתוגהנתהב
םיילאיצנרפידה םהיכרוצל תומאתומה תוילופיט תויעוצקמ תויוברעתהו
םיעצמאו הדיחא תיטרקורויב השיג תלעפה ידי-לע אלו
תויסולכואמ הסנכה תחטבה תלילש .םייתייפכ םייביטרטסינימדא
.הריפחמ תולדל ןתקיחדכ הומכ ,ולא "רודיס תושק"
תויורשפא ,החוורה תונידממ רכינ קלחב םייקה הלטבאה בצמב
תובטה לש םירחא םילבקמלו םילטבומל עיצהל ןתינ ןתואש ,הקוסעתה
תויונמוימ םישרוד םניאש ,םיילוש םיקוסיעב תוזכרתמ ןהו תולבגומ ןה
הדובע יאנתבו רכשב תוכורכו יתקוסעת ןוחטיב תונקמ ןניא ,תוהובג
םתוחתפתהל ומרתי ולא םיקוסיעש תופצל השק ,ןכ לע רתי .םידורי
היצביטומה תרבגהל ,םירחא תובטה ילבקמו םילטבומה לש תישיאה
ילכלכה םבצמב יתוהמ יונישלו תיתרבחה םתובלתשהל ,דובעל םהלש
.יתרבחה םדמעמבו
ילבקמ ריזחהל השירדה סיסבב םיבצינה םייזכרמה םינועיטה דחא
היצביטומ ירסח םה הלא םיחרזאש ,אוה הדובעה לגעמל תובטה
סרפ םהל תתל ןיאו םבצמב םימשא םמצע םה ןכ לעו דובעל תונוכנו
הדובעב תובלתשהה תייפכל םידגנתמה .וז תוירחא תרסח תוגהנתה רובע
םתטילשב םניאש םימרוגמ תעבונ הלטבאהש ,םינעוטו וז העד םיללוש
,הקוסעתה תויורשפא םוצמצל םרוגה ילכלכ ןותימ :ומכ םילטבומה לש
ילוטנו םייביספ םה עויס ילבקמש הנעטה .תוכנו הלחמ ,הדובעב הילפא
תלוטנ ,ןכ לע ,איה ,הדובעב תובלתשהה תא םהילע ףוכאל שיו היצביטומ
התוילוש תא הריבגמ ,וז הייסולכוא דגנכ תילילש הדמע תרצוי ,סיסב
אלש ,םימשאנה לספס לע הבישומ ףא וז הנעט .הרבחהמ התוא הקיחרמו
תוליעפ ןיב הקיזה תא השיגדהב ,םייתרבחה םיתורישה תא ,קדצב
בלתשהל ,הרואכל ,םבוריסו םיקקזנה לש םתולת ןיבל םהלש עויסה
.הדובעב
וא אלמ ןומימב תונוש תודובעב םירחא םיקקזנו םילטבומ לש הקסעה
םיקסעומה םידבוע הדובעהמ קוחדל הלולע הנידמה לש יקלח עויסב
לש תוינידממ עבונה םידבוע לש בר עציה ,ןכ לע רתי .ולא םיקוסיעב רבכ
יאנתבו רכשה תמרב עוגפל לולע הדובעב בלתשהל םילטבומ ץוליא
.םינוש םיקוסיעב םיקסעומה םידבועה לש הדובעה
תוהמאל דחוימב תיתייעב תויהל היושע הדובעב תובלתשהה תייפכ
.תוירוה-דח

הנממ תוגייתסהה םג ,הדובעב תובלתשהה תוינידמב הכימתל המודב
םידגנתמהמ קלח .םייטקרפו םייגולואידיא םינועיט ידי-לע תיחנומ
תנידמ לע תללוכה הפקתמה לש יזכרמ ביכרמ הב םיאור וז תוינידמל
תא הווהמה ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תא ררופל ןויסינה לשו החוורה
.םיירקיעה היתודוסימ דחא

םידמוע םניאש ,תוחפשמו םידיחימ הסנכה תחטבה תלילש ,םתניחבמ
םתקיחדב ךורכ רבדה םא םג ,םהינפב תוביצמ תויושרהש תושירדב
לכ םא איה ,הכימת לכ אלל םתראשהבו םתשיטנב ,הרבחה ילושל
תובלתשהה תוינידמ לש התלוכיל רשאב תוקפס םילעמ םירחא .תאטח
.הידעי תא גישהל הדובעב

הדובעב תובלתשהל תוינכותה תואצות

הדובעב תובלתשהה תוינכות תואצות תא ורקסש תודובע רפסמ
:םיירקיע םיאצממ רפסמ לע תועיבצמ תירבה-תוצראב

הדובעב ובלתשה ,תוירוה-דח תוהמא ומכ ,םיטעמ אל עויס ילבקמ .1
.תיפסכה הכימתה תקספה לש ץוליאה אלל םג (תוינמז תודובע רקיעב)
דרי ,יפסכ עויס לבקל ןתינ וב ןמזה קרפ תא ליבגהש ,קוחה תלבק זאמ .2
,ןוילימ 7.3-כל ןוילימ 12.2-כמ הנידמהמ תויפסכה תובטהה ילבקמ רפסמ
.40%-כ לש הדירי ,רמולכ
ןמזה תסכמ תא וצמי עויסה ילבקממ 40%-כ יכ איה תוכרעהה תחא .3
בלתשהל וחילציש ילבמ תובטה לבקל ןתינ הבש ,םינש שמח לש תיברמה
תונידמב .הנידמהמ יפסכ עויס לבקל םתוכז תא ודבאי ןכ לעו הדובעב
לולע הדובעב םיבלתשמ אלה רועיש ,רתוי הרצק ןמז תסכמ העבקנ ןהבש
.רתוי לודג תויהל
תונידמל ריתמ קוחה יכ הדבועה ןובשחב חקליתו וז הכרעה ץמואת םא
,הדובעב תובלתשהה תבוחמ תובטהה ילבקממ 20%-מ רתוי אל ררחשל
עויס לבקל ולדחי ,ןמזה תסכמ תא ומייסי םירתונה 20%-כש ירה
.רתויב השק הקוצמ לש בצמל וקחדייו
,עויס אלל רתוויהל ,ןכ לע ,םילולעו הדובעב בלתשהל םישקתמה ולא .4
םישקתמה רתויב תוכומנ תויונמוימו הלכשה ילעב םידיחי אקווד םה
.איהש לכ תיתקוסעת תרגסמל לגתסהל
ובלתשה יפסכה עויסה ילבקמ תמישרמ ואצוהש ולאמ תיצחמכ קר .5
יפסכה עויסה אלל םג רדתסהל חילצמ קלח םידבוע-אלה ןיבמ .הדובעב
םירבחבו םיבורקב תועייתסהו תילמרופ אל הדובע תועצמאב ,הנידמהמ
ןיא םנמא .תיבה ירסחו םידורמה םיינעה לגעמל ףרטצה קלח וליאו
םינותנ ךא ,הרבחה ילושל וקחדנש הלא לש םרועיש לע קודב עדימ
האיבה תובטהה תלילשו הדובעב תובלתשהה תוינידמש ,םירומ םינוש
םירישעה ןיב רעפה תבחרהלו תירבה-תוצראב םיינעה רפסמב לודיגל
.םיינעהו
ןיאושינל ץוחמ תודילה רפסמב תרכינ הדירי הלח תונורחאה םינשב .6
.תוריעצ תורענ לש
תא רפישו תמלוה הרוצב טלקנ קלח ,הדובעב ובלתשהש הלא ןיבמ .7
רכש תוקינעמה ,תוינמז תודובעל עלקנ רחא קלח ךא ,םתוכיאו וייח תמר
.םידורי הדובע יאנתו
:ויה הדובעה םוקמב תחלצומ הטילקל ומרתש םיירקיעה םימרוגה .8
םהיישקבו םהיכרוצב תובשחתה ךות ,תישיא הכימתו תוסחייתה
ןהו הקוסעתה יזכרמב ןה םמע דדומתהל ץמאמו םידבועה לש םיישיאה
.םמצע הדובעה תומוקמב
תיתועמשמ הדיריל האיבה תובטהה ילבקמ רפסמב תרכינה התחפהה .9
התלע ,ליבקמב .הלא תואצוה ןממל הדעונש ,תיתלשממה האצוהב
,הקוסעתה יזכרמ תקזחה :הדובעב תובלתשהה תוינכות ןומימל האצוהה
,הדובע תומוקמ דוסבס ,םידליל םוי תונועמ ומכ םינוש םיתוריש חותיפ
לודיגה לע הלוע ןוטיקה יכ םינעוטה שי .סמב תולקהו רכש תמלשה
םילכאנ וכסחנש םייפסכה םיבאשמה יכ םיסרוגה שי ךא ,האצוהב
םינותנ ונדיב ןיא .תוינכותה עוציבב הכורכה האצוהב לודיגה ידי-לע
.וז הייגוסל רשאב םינכדועמו םיקודב

תובלתשהה תוינכות תואצותש ,םירומ ליעל וגצוהש םייקלחה םינותנה
תיצחמל סחייתהל ןתינ ,אסיג דחמ :תויעמשמ-דח ויה אל הדובעב
רבכ תובטהה ילבקמ תיצחממ הלעמלש הדבועל - סוכה לש האלמה
,אסיג ךדיאמו םיכמתנה לגעממ ואציו הדובעב ובלתשי וא ובלתשה
אלש ולא לע העיבצמה ,סוכה לש הקירה תיצחמה בל תמושת תבייחמ
ינוע יבצמל ורדרדתהו תובטהה ילבקמ לגעממ ואצי ,הדובעב ובלתשה
.םישק הקוצמו

ןתינ ןכא םאה :איה הלא םינותנל רשקהב תולעומה תולאשה תחא
ילבקמו םילטבומהמ םיבר לש הדובעה לגעמב תובלתשהה תא סחייל
סנכוהש יתייפכה דממלו ולעפוהש תונושה תוינכותל ,םירחאה עויסה
םהל תנתינשכ ,דובעל םישנא תונוכנ ומכ םירחא םימרוגל וא ןכותל
הובגה שוקיבהו תירבה-תוצראב ךומנה הלטבאה רועיש ,ךכל תורשפא
ולא ,םייונישהמ קלח תוחפל תוריבסמ תוינכותה ןכא םא .םידבועל
ןמזה תסכמ תעיבק :יביטקפא רתוי דיקפת ואלימ ןהלש םיביכרמ
הכימתהו רישיה רשקה וא תובטה לש תיטמוטואה הקנעהה תלילשו
דממה אלל םג תומוד תואצות גישהל היה ןתינ םאה ?םילטבומב
ילושל םיבר םישנא תקיחדל איבה רשאו תוינכותב ללכנש ,יתייפכה
ןתינ יכ םא ,תויעמשמ דח תובושת ןיידע ןיא ולא תולאשל ?הרבחה
תרבסהב קלח היה ליעל וניוצש םימרוגהמ דחא לכלש ,חינהל
.םירחא עויס ילבקמו םילטבומ לש הדובעב םתובלתשה
הדובעב תובלתשהה תוינכות תעפשה לע םינימזה םינותנה תניחב
ןהב םינשב .תודיחא אל תואצות לע םה ףא םיעיבצמ הילרטסואב
הרכינש ,הלטבאב תללוכ הדירי הלח(1995-1994) הלא תוינכות ולעפוה
הלעמל ךשמב תיתקוסעת תרגסמל ץוחמ ויהש ,םילטבומ ברקב דחוימב
20%-כב ךומנ היה 1995 ינויב הלא םילטבומ לש םרפסמ .הנשמ
ךרוצל הילרטסואב הלעפוהש תדחוימ תינכות .1994 תישארב םרפסממ
לש ליהמת הללכ תינכתה) הדובעב בלתשהל םיינורכ םילטבומ דודיע
יפתתשממ 30% קר .דבלב תולבגומ תואצות הבינה (םילומגתו תויצקנס
.הדובעב בלתשהל וחילצה תינכותה

םיבר הבצק ילבקמ בויחו דנלוהב תוכנ תבצק תלבקל םיאנת תחשקה
הבצקה ילבקמ רפסמב תיתועמשמ הדיריל ואיבה הדובעב בלתשהל רתוי
הלח 1994-ל (החושקה תוינידמב לחוה הב הנשה) 1993 ןיב .וז הנידמב
םיכייתשמה הדובע תומוקממ תורדעיהה רועישב 19%-כ לש הדירי
,תוכנה תבצק ילבקממ תיצחמל בורק ,ןכ לע רתי .יקסעה רזגמל
.הנטקוה וזש וא םתבצק תא ןיטולחל ודביא ,שדחמ הקדבנ םתואכזש

הדובעב תובלתשהה תוינידמ שומימל םיעגונה םינימזה םינותנה
תוינידמה תלעפה תואצות לע ןימז חוויד .םילבגומ םה תורחא תונידמב
.םיבשות 18.000-כ לש הייסולכוא הבש ,תחא הרייעב דקמתמ קרמנדב
רועישב ךפהמל ואיבה הרייעב ולעפוהש ,תונוש תוימוקמ תומזוי
םיאכז ויהש ולאמ םיזוחא 6.4 קר) תוכימתה ילבקמ רפסמבו הלטבאה
ולעפוה הבש ,דנליז-וינב םג .(םיכמתנ וראשנ םויק תכימתל רבעב
הלח ,הילרטסואב ולעפוהש ולאל תומודה הדובעב תובלתשה תוינכות
.תוכימתה ילבקמו םילטבומה רפסמב תמיוסמ התחפה

םילטבומ לש הדובעב תובלתשהל םיעגונה תונוש תונידממ םינותנה
,תחא השקמ היושע הניא וז הייסולכוא יכ םירומ םירחא עויס ילבקמו
םניאש ולא תא תללוכ תחאה :תוירקיע תוצובק שולשמ תבכרומ אלא
םניאו הדובעב בלתשהל םיפאוש ,הנידמהמ יפסכ עויס לבקל םינינועמ
תללוכ היינשה ;וז הנווכ שומימ ךרוצל יבויח וא ילילש ץירמתל םיקוקז
,םייתייפכ םיביכרמ ללוכה דחוימ ץירמת אללש, עויס ילבקמו םילטבומ
םישקתמה ולאמ תבכרומ תישילשה הצובקה ;הדובעב םיבלתשמ ויה אל
.ליעומ אל םייתייפכ םיעצמאב שומישה םהיבגלשו הדובעב בלתשהל

עויסה ילבקמ תייסולכוא לש סוטטסה תא תונשל השקיבש תוינידמה
הסנכה תחטבהמ הליבויש ,לולסמ לע התולעהלו הנידמהמ יפסכה
,תישאר :תוירקיע תואצות שולש תונושה תונידמב הבינה ,הדובעל
תא ורפישו תומלוה תודובעב ובלתשה עויס ילבקמ םיבר םילטבומ
אל ,תוינמז תודובעב ובלתשה םירחא עויס ילבקמ ,תינש ;םהייח תוכיא
תובלתשהה .םידורי הדובע יאנתו רכש ןהב םידבועל תונקמה ,תועובק
,תישילש ;ילכלכה םבצמב יתועמשמ יונישל ,אופא ,המרת אל הדובעב
תונידמ ןתואב ,הדובעב בלתשהל וחילצה אל םיטעמ אל עויס ילבקמ
,ךכל איבה הדובעב תובלתשהה יא .עויס ןתמל ןמז תסכמ העבקנ ןהבש
םיברו הנידמהמ תיפסכ הכימת לבקל ולדח םהיתוחפשמו ולא םידיחיש
לע םירורב םינותנ ןיידע ןיא .הפירח הקוצמ לש בצמל ורדרדיה םהמ
.ולא תוצובקמ תחא לכב םייוצמה עויסה ילבקמ רועיש
דח תואצות ןיא הדובעב תובלתשהה תוינידמל יכ תורומ ולא תואצות
יפכ ,םינוכיסו םייוכיס הבוחב תנמוט איהו ןאכל וא ןאכל ,תויעמשמ
.ליעל הריקסב וגצוהש
םוצמצב עייסלו הלטבאה ידממ תא םצמצל תשקבמה ,לארשיכ הנידמ
לוקשל הכירצ ,תיתלשממ הכימתב םהיתוחפשמ ינבו םיחרזא לש תולתה
.ץמאתש יואר םתואש תוינידמה יביכרמ םהמ הדיפקב

םיירקיע םיחקל

.תורומהמ ףוצר הדובעב תובלתשהל הסנכה תחטבהמ ליבומה רשגה
םינוש םייביטרטסינימדא םיעצמא תלעפה ידי-לע ןתינש החנהה
תלעבכ החכוה ,רשגה תא תוצחל םישנא עינהל (הייפכ יעצמא םכותבו)
.דבלב תיקלח תונימא
:לע םיעיבצמ תונוש תונידמ לש ןנויסינמ םייזכרמה םיחקלה

םישקתמ וא םילגוסמ םניא םיטעמ אל עויס ילבקמו םילטבומ
םינוש םיישיא םיישקו ישפנו יסיפ תואירב בצמ ומכ תונוש תוביסמ
הדובעב תובלתשהב יפסכ עויס תקנעה תיינתה ןכ לעו ,הדובעב בלתשהל
תחטבה .רתויב השק הקוצמל תורדרדיה םהילע רזוגה ןיד קספכ הומכ
תכרעמ לש יזכרמ ביכרמ שמשלו ךישמהל ,ןכ לע ,הכירצ הסנכהה
םישנא תצרמהל שומיש השענ וב ףדוע חרס אלו םייתרבחה םיתורישה
.הדובעב בלתשהל
הדובעה לגעמב דובעל םילגוסמה עויס ילבקמו םילטבומ בוליש
ןיאש םידעי םנה ,תויתכלממה עויסה תוכרעמ לש הערל לוצינ תעינמו
תאיצמב קפתסהל הכירצ הניא וז תוינידמ ,תאז םע .ןיררוע םהילע
ידי-לע ןייפואתש ,הדובע רותיאל ץמאמ שידקהל הילע אלא ,דבלב הדובע
דומיל תויורשפא ,םימלוה הדובע יאנת ,ןגוה רכש :תואבה תונוכתה ברמ
.םודיקל תויונמדזהו הדובעה םוקמ ךותב הרשכהו
םג ןכ לעו תנווגמ איה עויסה ילבקמו םילטבומה תייסולכוא
תושימג תויהל תובייח הדובעב הבלשל תודעוימה תוינכותה
תוסחייתהל .תויטרדנטסמו תודיחאמ ררחתשהלו תוילאיצנרפידו
בלתשהל םישקתמה םירחא עויס ילבקמו םילטבומ םייואר תדחוימ
.דחוימ עויסל םיקוקזו םמצע תוחוכב הדובעב

,הדובעה םוקמ שופיח בלשב קר אל ןתניהל ךירצ וז הייסולכואל עויסה
עויס ילבקמבו םילטבומב לופיטה תא .וילא תופרטצהה רחאל םג אלא
היצטניירוא תלעב תדחוימ תינוגרא תכרעמ ידיב דיקפהל שי ולא
תדחוימ הרשכה ולביקש ,םינמוימ עוצקמ ילעב הקיסעמה ,תיתוריש
:םיאבה םינוויכב לעפת וזכ תכרעמ .וז הייסולכוא ברקב תוברועמל
הדובע תומוקמ רותיאב עויס ,םישנאה לש םיכרצהו םירשכה ןוחבא
הרשכה תוינכותב תובלתשהב עויס ,ולא םיכרצו םירשכ םימאותה
,םהב תובלתשהבו םימיאתמ הדובע תומוקמ רותיאב הכרדה ,דומילו
.(המודכו הדובעה םוקמל הרובחת ,םוי תונועמ) םיוולנ םיתוריש חותיפו
תעצומה הדובעה תונוכתב ןה תינתומ הדובע םוקמב תחלצומ תובלתשה
םוקמב םהל תנתינה הכימתב ןהו םירחא עויס ילבקמלו םילטבומל
יאנת ,ןגוה רכש ,תכמותו תלבקמ הריווא דבועל עיצהל וילע ;הדובעה
דבועהש יוצר .םודיק תויורשפאו הכרדהו הרשכה ,םימלוה הדובע
רשק לע רומשי ,הדובעה שופיח בלשב לטבומה תא הווילש ,יעוצקמה
.ותרזעל וקקדזיו הדימב םתושרל דומעיו וקיסעמ םעו ומע

תנמ לע ,טוקנל ןתינ םהב םינוש םיעצמא תניחבב דקמתה ןאכ ןוידה
תיפסכ הכימתב תולתמ ררחתשהל םירחא עויס ילבקמו םילטבומ עינהל
וז תובלתשה ,תאז םע .הדובעה לגעמב בלתשהלו הנידמה ידי-לע תנתינה
הקוסעתה תויורשפא תא ביחרהל םידעוימה םיליבקמ םידעצב תינתומ
עויס ילבקמ בלשל ץמאמב תזכרתמה תוינידמ .םידבועל תועצומה
תדעומ ,הדובע תומוקמ חותיפלו הלטבאה םוצמצל רותחל ילבמ הדובעב
.ןולשיכל

.תכרעמב לבקל ןתינ תורוקמ תמישר :הרעה


2000 ינוי - 30 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח