םיילכלכו םייתרבח םירעפ
תילארשיה הרבחב
ינורפע הדניל


בצמל האוושהב םג ,םיאיש םירבוש ןמזמ רבכ לארשיב םיילכלכה םירעפה
קר םייתכלממ תודסומ םימסרפמש םינותנ .ברעמב תוחתופמ תונידמב
אל הז בצמ .ןמז הזמ לכ ןיעל טלובש תא תיטסיטטסו תירפסמ םיססבמ
.תיתלשממה תוינידמה הנתשת אל םא הנתשי
תקלחמ ידי-לע םסרופש ,1998 תנשל ינועה ח"וד תילארשיה הרבחב
הייסולכואהמ תישישש ,ךכ-לע עיבצמ ,ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה
.וינפלש הנשבכ טעמכ ראשנ הז ןותנ .ינועה וקל תחתמ תאצמנ לארשיב
יבגל םינותנה תא הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה המסרפ ,ליבקמב
סחי ידכל ועיגה הלאו לארשיב תוחפשמה לש תוסנכהה תוקלחתהב םירעפה
תועמשמ תניחב .הרבעש הנשה תמועל לודיג הווהמה ןותנ ,1:12 לש
םישחרתמה םילכלכהו םייתרבחה םיכילהתה תא ןיבהל עייסת םינותנה
.לארשיב הרבחב

:ינועה ח"ודמ םילועה םינותנ השולש לע תעדה תא תתל שי

וקל תחתמ 1998 תנשב ואצמנ לארשיב םיריכשה םיקסעומהמ תישיש .1
רבודמ ,רמולכ ,םיקסעומ ןוילימ 1.8-ל עיגמ םויכ םיריכשה רפסמ .ינועה
וחילצה אל ,הדובעה קושב םתובלתשה תורמל רשא ,םיריכש ףלא 300
הדובע םוקמ לבא ,ינועו הלטבא ןיב רשק שיש ,ןאכמ .ינועה לגעממ ץלחיהל
.ינועה וקל רבעמ היחמ תרשפאמש רכש תמר ,תואדווב ,חיטבמ וניא דבלב
.תובר תויסולכוא הפיקמש ,הכומנ רכש תמרל םידע ונא ,תורחא םילימב
םירוטפ םהו סמה ףסל תחתמ םיאצמנ םיריכשה ללכמ 47% - ךכל החכוהה
.הכומנ הכ הדובעמ םתסנכהש םושמ ,הסנכה סמ םולשתמ

יוניש אלל 1998 תנשב הראשנ םישישקה תייסולכוא ברקב ינועה תלוחת .2
אלא ,םיינעה ללכמ םישישקה זוחא לדג ןכ-ינפלש הנשב .הבוטל תאז םגו
חוכ לע ,ךרעב ,ורמש ןה ןכלו הנקזה תואבצק תקיחש הנטק 1998 תנשבש
דחוימבו םידליה תואבצק לע תאז רמול תורשפא ןיא .ןהלש ילאירה היינקה
רחש-ןב תדעווש דועב .החפשמב םינושארה םידליה תשולש לש הלא לע
,קשמב עצוממה רכשהמ 5% לש הבצק תדוקנ ךרע לע 1975 תנשב הצילמה
דמוע םינושארה םידליה תשולשמ דחא לכל יוכיזה תדוקנ יווש םויכש ירה
.ח"ש 300 םוקמב ח"ש 169 הכרעו קשמב עצוממה רכשהמ דבלב 2.7% לע
תשולש רובע םידלי תבצק ילבקמ ברקב 36% לש הקיחשב רבודמ ,רמולכ
.םינושארה םידליה

:ומכ ,1998 תנשב ימואל חוטיבל דסומה םלישש ,הרבעהה ימולשת .3
תיללכ תוכנ ,הלטבא ימד ,הסנכה תחטבה ,םידלי תואבצק ,הנקז תואבצק
ימולשת אלמלא ,רמולכ .ינועה לגעממ הייסולכואהמ 50% וצליח ,דועו
ירה ,לארשי תנידמ לש ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעממ קלח םהש ,הרבעהה
ןוילימ אל ,רמולכ ,25% אלא ,םיינע םילארשי ללכמ 16.6% "קר" ויה אלש
תתתשומה ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמלש ,רבדה תועמשמ !ןוילימ 1.5 אלא
לש שדחמ הקולחב בושח דיקפת שי ,1953 תנשמ ימואלה חוטיבה קוח לע
.תוסנכהה

?תלעופ איה ימ תבוטל - לארשיב הלטבאה

ךכיפל .ינועמ םדאה תא ץלחל היושע הדובע ,ינועה ח"ודמ ונדמלש יפכ
הלטבא תמרב לארשי תנידמ תאצמנ ןורחאה רושעב יכ ,הדבועה ההומת
הדובעה חוכמ 11%-9% לע תדמוע וזו ,הדימ הנק לכ יפל ,דואמ ההובג
:רבד לש ושוריפ ,8.5% הלטבאה רועיש היה ,1999 תנשב .יחרזאה
.םיקסעומ יתלב ףלא םייתאמכ

תומחלנ ןה יכ ,וז הפוקתב תולשממה לכ תוזרכה תורמל יכ ,ררבתמ
ורצונ אלו טעמכ םיילאיר הדובע תומוקמו רבד הנתשה אל לעופב ,הלטבאב
תוטישב תאז ושע ןה .םילטבומב ומחלנ תולשממה לכ ,ךדיאמ .קשמב
הלטבא חוטיב קוח ןיב רשק ראשנ אלו טעמכ רשא דע ,תופיקתבו תונוש
תוכהל היה יזכרמה ןויערה .םויכ הלטבאה ימד םולשת ןיבל (1973)
.הלטבא ימד תלבקל םינוירטירקה תחשקה ידי לע םילטבומב

תפוקתב םידבועה םג ונמימ ותואש ,חוטיבב רבודמש הדבועב בשחתהב
יכ ,ןובשחב חקליי םא .ןיקת וניא רבדהש ירה ,דסח תתמב אלו ,םתדובע
ימד םלישש ימל םג ,תיביטקאורטר איה הלטבאה ימד םולשת יאנת תערה
.האנוהל ברקתמ רבדהש ירה ,יקלח יוציפ לבקמ ךא ,םיאלמ חוטיב

תא תונפהל ןתינ םהילאש ,םישדח הדובע תומוקמ ,וקחשנ הלטבאה ימד
ולביק יטרפ-יקסעה רזגמב םיקיסעמה וליאו ורצונ אלו טעמכ םילטבומה
תנמ לע ,1998-1986 םינשב ח"ש ידראילימ 60-כ לש ללוכ יוושב םיצירמת
.םישדח הדובע תומוקמ רוציל

הדח הדרוהו ליבקמ סמ לוטיב ,םיקיסעמ סמ לוטיב תרוצב - םיצירמתה
תא ןיטקהל םיקיסעמל עייסל ויה םירומא - ימואל חוטיבל םהימולשת לש
ח"וד יפ-לע תאזו ההובג הניא ללכש הדובע תולע .לארשיב הדובעה תולע
תידוהיו ירבג םרוי תאמ) הנידמה תוסנכה להנמ לש רקחמה תקלחמ
םוינלימה תישאר לש לארשיב םיקיסעמהש ,אלא .(1992 תנשמ ץישפיל-קוב
תורמל ,ישילשה םלועה לש רכשה תמרל סחייתהל םיפידעמ ישילשה
תבשחנ איהו םלועב םיבוטהמ אוה לארשי יבשות לש יתקוסעתה ליפורפהש
לשל המוד םייח תמר תלעבו תושידח תויגולונכט תניחבמ תמדקתמ ץרא
186-ל ח"ש 2,960 לש הבוגב םומינימ רכש ,ןכל .ברעמב תוחתופמ תונידמ
תוצרא שיש םושמ ,תאז .רתויב םזגומ םהיניעב הארנ שדוחב הדובע תועש
ח"וד ומעטמש ,רצואה דרשמ .שדוחל רלוד 100 דע 50 קר םימלשמ ןהבש
ינותנ םע םעפ ףא םיחכוותמ אל ,לארשי קנב וא ,הדובעה תויולע תאוושה
.עודמ ןיבהל הסננ ךשמהב .םיילכלכה םינוגראה לש םואיתה תכשל

תושעל הטילחמ רבכ הלשממה רשאכו הלטבאל ןורתפ ןיאש ,הרוק ךכו
דרשמבש תיעוצקמ הרשכהל ףגאה יביצקת תא תרבגתמ איהש ירה ,השעמ
המאתה רסוחמ האצותכ הלטבאב רבודמה וליאכ ,החוורהו הדובעה
תויעוצקמה תושירדה לע םינוע םניא הדובעה ישרוד וליאכ ,רמולכ ,תינבמ
םתוא רישכהל וא תיעוצקמ הבסה םהל ךורעל שי ןכלו םיקיסעמה לש
תונורחאה םינשב תעבונ הלטבאה לארשיב ,רומאכ .תויונפה תורשמל
.הדובע תומוקמ קיפסמ םירצונ ןיא ןכלו תויתשתב העקשה רדעיהמ
אל ,ןכל .קומע ןותימב יורש אוה יכ ,חמוצ וניא קשמה - תורחא םילימב
םיפידעמ םיקיסעמה .ןוכנה אוה ךפהה ,השורד תיעוצקמ הרשכה וא הבסה
,ךכיפלו תמייקה וזמ הברהב הכומנ תונמוימ תמרב םידבוע קיסעהל
העשב הב ,ןויקינ ילעופ הברה ונל שי וליאכ םינפ םידימעמ לארשיב
םהו םינעדמ הברה ונל שיש ,איה תמאה .םינעדמל הקוקז הנידמהש
.תרחא הדובע םהל ןיא יכ ,ןויקינב םידבוע

,תולגל םידחופש ינפמ ילוא ,הלטבאה תעפות יבגל רקחמ ןיא לארשיב
איהש ,המצע הלשממהמ לחה ,ןיינע ילעב הברה םצעב תתרשמ הלטבאהש
לש םרכש תא ףיקע וא/ו רישי ןפואב תמלשמ ךכיפלו קשמב לודגה קיסעמה
תולע ,עודיכ .םיקסעומ ףלא 650-כ לע רבודמ בוריקבו םיקסעומהמ שילש
ביצקת לע דבכ יביצקת לטנ הווהמ הלודג הכ הייסולכוא לש הדובעה
תא הניטקמ ךכבו הטמ יפלכ רכשה תא "תכשומ" הלטבא םלוא ,הנידמה
דסומה ח"וד ךותמ :דועו תאז .הדובעה רכש ףיעסב הלשממה תואצוה
,ח"ש ידראילימ 30 ללכמ תיצחמ הרבעש הנשב יכ ,ררבתמ ימואל חוטיבל
,רומאכש םושמ ,תאז .הנידמה ביצקתמ העיגה ,תואלמגכ דסומה םלישש
קלחו ליבקמ סמ םולשתמ יקסעה רזגמב םיקיסעמה תא הרטפ הלשממה
רצונ ךכיפל .םלצא םיקסעומה םידבועה רובע ימואלה חוטיבה ימדמ רכינ
לע ,קוח י"פע תויהל םיכירצ ויהש הלא ןיבל ,לעופב םימולשתה ןיב רעפ
,הנידמה ביצקתמ הלשממה המליש ,ךכיפל .יראוטקא ןוזיא לע רומשל תנמ
.םיקיסעמה לש םקלח תא ,1986 זאמ

רשא ,ימואלה חוטיבה תואלמג לטנמ תיצחמב תאשונ הלשממה רשאכ
עצוממה רכשה לש הקיחש לכ ,קשמב עצוממה רכשהמ סחיכ עבקנ ןרועיש
רושעכ הזמ הלטבאה ירועישש ,אלפ ןיא ,ןכל .בר ףסכ הלשממל "תכסוח"
,ןאכמ .קשמב עצוממה רכשה תא הדירומ הלטבא ירהש ,ומצמטצה אל
רתויב לודגה קיסעמה איהש ,הלשממל םגו םלוכ םיקיסעמל הבוט הלטבאש
םירצוי "וליאכ"ש ,יטרפ-יקסעה רזגמב םיקיסעמל רתוי דוע הבוט איהו
םיעיקשמ אל םה םתואש ,ח"ש ידראילימ םילבקמו הדובע תומוקמ
הייסולכואל םיעייסמ הלא .םיקנבה ילעבל םג הבוט איהו םהלש םילעפמב
םיבר םישנא הז בצמב יכ ,(טפארדרבוא) רתי תוכישמ ןתמב תילארשיה
םיקנבה .העובק תרוכשמ םהל שי רשאכ םג ,"שדוחה תא םירמוג" םניא
.ךשנ תיביר רדגב איה ותולעש יארשא קינעהל ,בל ץפחב ,םינכומ

םולשו החימצ ,הטרפה

איה הטרפה ,קפס ןיא .הטרפהב ךרוצה רבדב תונעטה תועמשנ רושעמ רתוי
תלכלכו הטרפהה תואמסיס תחת לארשיבש אלא ,קשמל ליעומ ךילהת
וסנכנ .םהילע רומשל ךירצ םייח ץפחה קשמש ,םימלבה לכ ומלענ קושה
כ"הסבו םידבוע ףלא 70-כ תוקיסעמ הלשממה רובע קרש ,םדא חוכ תורבח
.םירז םידבוע ללוכ אל ,םידבוע ףלא 180

םוצמצב אטבתמ ןלצא תולעייתהה ךילהת .ןושל לפכב תולשממה תוגהונ ךכ
,םדא חוכ תורבח ידבוע םיספות ומוקמ תא רשאכ ,עובק םדא חוכ ינקת
יביצקתמ תמלושמ םתקסעה תולעו עובקה םדאה חוכ ךותב םירפסנ אלש
תורפסמו רוביצה לע תומירעמ לארשיב תולשממה ,וז ךרדב .תולועפה
ךפההש אלא ,םלועמ ולעייתה אל ןהש קר אל .תולעייתמ ןה יכ ןהירחובל
.ןוכנה אוה

תורבח ךרד וטלקנש םידבועה .םיבוט השירפ יאנת ולביק ורטופש םידבועה
.תורבחב םיראשנ םילודגה ךוויתה ירעפש אלא ,תוחפ אל םילוע םדא חוכ
םיעיגמה םיפסכהמ קלח םג םלצא םיריאשמ תורבחה ילעב ,םירקמה בורב
םדמעמו קחשנ םרכשש ,םידבועה םה ךכמ דיספמש ימש ןבומכו םידבועל
.שלחנ
םיקסעומ םויכ .לוכיבכ ,קוש תלכלכמ קלח איה םירזה םידבועה תעפות םג
ידבוע תא ופילחה םה .ןוישירב אל םתיצחמ ,םירז םידבוע ףלא 300
ררבתה .(םיחטשב הדאפיתנאה הצרפ רשאכ) 1987 רחאל םיחטשה
דרשמ לע םיצחול םה זאמו םירז םידבוע קיסעהל רתוי לוז יכ ,םיקיסעמל
ירושיא קיפנהל החוורהו הדובעה דרשמ לעו הסינכ תורשא קיפנהל םינפה
םירזה םידבועה םיעיגמ ,םירושיאה לכ תא םיגישמ אל רשאכו הדובע
.תיקוח אל ךרדב

לע תורבדמ ,ןלוכ תולשממהו "עבט תעפות"כ רוביצב תספתנ תאז העפות םג
,םמצע הלשממה ידרשמ רשאכ ,םירזה םידבועב תורשפ תרסח המחלמ
םירושיאה תא קיפנהל םיכישממ ,ןיינע ילעב לש דבכ ץחל תחת םינותנה
םישנא לש םבג לע רשעתהל תונוש תוצובקל םיעייסמ םה ךכבו םיפסכנה
םומינימה רכשל תחתמ לא לארשיב רכשה תמר תא דירוהלו הקוצמב
ךא ,התולעבבש תורבחהמ קלח הטירפה לארשי תלשממ .קוחב עובקה
םילקימיכ ,לשמל ,רתויב תויחוורה תורבחה אקווד וטרפוהש ,ררבתמ
לואשל הטילשה ןיערג תא רוכמל ילכלכ קודיצ םוש היה אל .לארשיל
תא רוכמל אל לבא ,קוקיזה יתב תא טירפהל םיצור םויכ .גרבנזייא
,םיקנבה תטרפה יבגל םג ךכ .תאז שרודש ,םידבועה רוביצל םהיתוינמ
.1983 תנשב םהיתוינמ תוסיו רבשמ רחאל הלשממה תולעבב תויהל וכפהש
,בחרה רוביצל תוינמה תא רוכמל ץילמהש ,טדורב תדעו ח"ודל דוגינב
הנק ןוסירא דט .תוחפשמ רפסמל הטילש יניערג רוכמל תולשממה ושקעתה
תוינמ תא דבעישו רחא קנבב האוולה חקלש ךכ ידי-לע םילעופה קנב תא
יללכ ןפואבש ,ןהינימל ףונמ תוקסע אוה טנטפה ,רמולכ .הנק םרטש קנבה
תורצוי אל םגו ץראל רז ןוה סויג ונייהד ,תוילאיר תועקשה תווהמ אל
.ןוכנה אוה ךפהה .םישדח הדובע תומוקמ

,הנורחאל תוירלופופ דואמ ןהש ,גוזימ תואקסע ןכו הז גוסמ תוטרפה
.םידבוע ירוטיפלו תמייק םדא חוכ תבצמ םוצמצל הנושארו שארב תומרוג
םימוחתב החימצ רצי הטרפהה ךילהת ןכאש ,אוה הז בצממ אצוי לעופ
השוריפ החימצ .הדובע תומוקמ חרכהב הרצי אל החימצה לבא ,םימיוסמ
תובר םימעפ תמייקתמ תאז תוליעפו קשמה לש תילכלכה תוליעפה תלדגה
המצמצ אל וזה החימצה םג ,ןכל .קרוי-וינבו א"תב הסרובה יקפלדל רבעמ
.לארשיב םייתרבחה םירעפהו תוסנכהה ירעפ תא

שרדנכ ,םירעפ םוצמצל םורגי אוהש ,ךכל הבורע ןיא .םולשה יבגל םג ךכ
ךילהתש רתוי ריבס ,רבעב םיכילהת חותינ י"פע .תילארשיה הרבחב םויכ
תונורתיה תא רתוי בוט תוצמל ולכוי םה יכ ,םירישעה םע ביטיי םולשה
ילעפמ ילעב ,ורשעתי וירחוסו קשנה יניישעת .םולשבש םיילכלכה
ימזי ,תונכשה תוצראהמ םילוז םידבוע דוע לצנל ולכוי ןוזמהו ליטסכטה
תושלחה תוילוחה וליאו ףנעב ךורא ןואפיק רחאל םיחוור ושממי ן"לדנה
הז ךכ .םדי לע ופלחי רשועהו החימצה ,םולשה .םיילושב וחכשיי הרבחב
הביס םוש ןיאו ,ןדרי םע םולשה רחאל ,םירצמ םע םולשה רחאל היה
.םיאבה םולשה ימכסהב הנתשי בצמהש בושחל

1985 ילוי - קשמה בוצייל תילכלכה תינכותה

העיגה היצלפניאה .1985 תנשב םיכרד תשרפ לע האצמנ לארשי תנידמ
דעיה ןכאו היצלפניאה תדרוהל תוינידמ לע טלחוה ,הנשל 400% לש רועישל
וליפא !דבלב 1.3% התייה 1999 תנשב היצלפניאה .ךכל רבעמ ףאו גשוה
םיללח ולפנ דעיה לא ךרדבש אלא ,לארשי קנבו הלשממה תיזחתל רבעמ
.ינועה וקל לעמ תצקו תחתמ םויכ םיאצמנש ,םישנא םתוא הלאו םיבר

דעיהש ,איה לארשי קנבו רצואה דרשמ יגוחב םויכ תטלשה היצפסנוקה
תחופה ןועריגה קוח לעפוה ,יביצקת ןוסיר שי ןכל .היצלפניאה אוה ירקיעה
תואירבב ,ךוניחב עיקשהל םיבאשמ קיפסמ הנש ידמ םיראשנ אל הלשממלו
,קשמה בצמ תא תרפשמש ,תויתשתב העקשה לע רבדל אלש ,החוורבו
.םישדח הדובע תומוקמ תרצויו

תיביר רועיש איה ,היצלפניאב לופיטל תינפומ הלוכש ,תוינידמ לש תרזגנ
אל םימזיל םגו םיטרפלש ,הובג ךכ-לכ היהי ףסכה ריחמש חיטבמ הז .הובג
תיבה יקשמ .החילצה תוינידמה ,ןכאו םיפסכ ידמ רתוי איצוהל יאדכ היהי
קנבהמ שקבל םיצלאנ םהש ,רתיה תוכישמ לע תיקנע תיביר םימלשמ
םתמגוד ןיאש ,םייסנניפ םיחוורמ םינהנ לארשיב םיקנבה ,ךכל ףסונבו
.(6% לע םויכ דמועש ,הבוחה תיבירל תוכזה תיביר ןיב שרפהה)

,הנורחאה הנשב הרקש יפכ ,היצלפניאה לש הלולתה הדיריה ,ןכ ומכ
עבוקש תיבירה םויכ ,לשמל .רוחאמ םש יא תיבירה תדרוה תא הריתוה
1.3% לש היצלפניא תמועל ,10%-כ לש רועיש לע תדמוע לארשי קנב
םויכ תדמוע לארשיב תילאירה תיבירה ,ךכיפל .(4% לע הדמע תננכותמה)
!8%-מ רתוי לע

תא תחקל ול ףידע .לעפמ וא קסע םיקהל עיקשמ ףאל יאדכ אל הזכ בצמב
לבקלו םיקנבה לש תוילקש תוינכותב ותוא עיקשהל ,ותושרבש ףסכה
םירוטפ תחרופה הסרובה יחוור םג .סממ ןיטולחל םירוטפה ,םיזוחא הרשע
םילבקמ ,דועו םילהנמ יחוטיב ,למג תופוק ללוכ ,ללכב ןוהה קושו סמ לכמ
םיסממ םירוטפ תרוצב ,הנתמכ הנידמה תפוקמ ,ח"ש ידראילימ 15-כ הנשה
*.םינוש

םיחונ םיילאיצנטופ הסנכה תורוקמ ויה תולשממה לכלש תורמלש ,הרק ךכ
תא ןממל ידכ ףסכ קיפסמ היה אל ,ךכיפלו םהילע ורתיו ןה ,רתויב
.החוורהו תואירבה ,ךוניחה םוחתב תוצוחנה תואצוהה

,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ תא םצמצל ידכ ץרמב ולעפ תולשממה ,ךדיאמ
,ויביצקת לע םדוק וטלתשה ןה ןכלו ימואל חוטיבל דסומה דקפומ הילעש
ביצקתל ימואל חוטיבל דסומה ךפה םויכו תיעוצקמה ותוינידמ לע כ"חא
םיסרטניאל ,רקיעב ,םיגאוד ושארב םידמועהו רצואה דרשמ לש 'ב
תחסופ ,ליעל ורכזוהש ,םידליה תואבצקב הקיחשה ,המגודל .םיילאירוטקס
ןיב רישי רשק שי ,רתויו םידלי העברא ןהלש ,םידלי תוכורב תוחפשמ לע
ןושארה דליה תבצק ןכלו ידרחה רזגמל ןתוכייתשה ןיבל הלאכ תוחפשמ
ןושאר דלי לש ולודיג תולעש דועב ,ירישעה דליה תבצקמ תיצחמכ קר הווש
.החפשמב ירישע דלי לש וזמ הרקי
ןועריגה תא לידגהל רוסא היפלש ,תחוורה תילכלכה הסיפתה סיסב לע
תטישל רובעל שיו תינויצלפניא תוצרפתה ינפמ דחפה לשב יתלשממה
ןפואב יקסעה רזגמל םיצירמת תתלו ךישמהל ךא ,תויביטקלס תואבצק
וכליי םיילכלכהו םייתרבחה םירעפה ,עוציבה לע חוקיפ אללו ילסרבינוא
התוכשמיה םצעמש ירה ,היוגש תילכלכ הסיפתב רבודמ םא םג .ולדגיו
,הלש תורורבה תוילילשה תואצותה תורמל ,יוניש אלל הכורא הכ הפוקת
הסיפתה ילכירדא לכ ירהש .הבש בלה םות יבגל קפס תולעהל םוקמ שי
םתוריש תפוקת םותב דימ ולביק ,רצואה דרשמו לארשי קנב יריכב ,וזה
ילעבב רבודמו היתוחולשו תיאקנבה תכרעמב תותפמ הדובע תועצה
הסיפתהש ,ילוא ,ןכתיי .הנשל ח"ש ינוילימ לש רכש םירכתשמש ,םידיקפת
ירבח ,רצואה ירש ,תולשממה ישאר ידיב ילכ תשמשמ ,לוכיבכ תילכלכה
,ןוהה יליא םע ביטיהל תנמ לע ,הריכבה תיתלשממה תודיקפהו תסנכה
הנומש ,וז הצובק .תמייקה תילכלכה תוינידמהמ םיירקיעה םינהנה םהש
היהי ףסכ המכ עובקל הלוכי ,םישנא לש הנטק יד הבכשו תוחפשמ רפסמ
ךירצש ,הלשממ שאר סייגי ףסכ המכו ותגלפמב תומידקמ תוריחבל דמעומל
.תורישי תוריחבב ,םויכ ,רחביהל
םירעפה .1985 זאמ יתרבח-ילכלכה בצמב יוניש ןיאש ,ךכל הביסה תאז
,תאזו תולשממה לכ תחת ,ריהמ בצקבו ,םילדג םייתרבחהו םיילכלכה
לש קחשמה יקוח .הזה ךילהתה תא קיספהל ןינועמש םרוג ףא ןיאש םושמ
תוטלחההו םילבוקמה קחשמה יקוח םניא רבכ לארשי תנידמב הלכלכה
ןיינע ילעב לש לוקיש י"פע אלא ,יעוצקמ סיסב לע תועבקנ ןניא תוילכלכה
.תוטלחהה ילבקמ לע םיעיפשמה

הסרובה יוסימ תא ןורחאה עגרב לטיב ,לשמל ל"ז ןיבר הלשממה שאר ,ןכל
םניא םיקיסעמה הבש ,ברעמב הדיחיה הנידמה איה לארשי ,ןכלו
לארשי תנידמב ,ןכל .םידבועה לש תואירבה חוטיב תואצוהב םיפתתשמ
תורבחב םיקסעומ וא/ו םירז םידבוע םה ,םיקסעומהמ עבר - ןוילימ יצחכ
םיקנבה ילעב רקיעבו ןוהה ילעב תולעבב איהש ,תרושקתה ,ןכל .םדא חוכ
תאו םיילכלכה םיאשונה תא ,יוארכ ,ריאהל תנינועמ הניא ,לארשיב
.תילכלכה תרמצה ןיבל תיטילופה תרמצה ןיבש ,םידחוימה םירשקהה

יונישל תוצלמה

קנבב הריכב תודיקפ יבגל ,תוחפל ,םינש שולש לש ןוניצ תפוקת גיהנהל .1
םתאש ,םימרוג לצא םתקסעהל רושקה לכב ,םיילכלכה םידרשמבו לארשי
.ירוביצה תורישב םתדובע ךלהמב רשקב ויה

יוסימ יבגל םישדח םינוירטירקו ירוביצה רזגמב םומיסקמ רכש תעיבק .2
.יטרפ-יקסעה רזגמב םיריכב רכש

םיפסכה תייבג י"ע ימואל חוטיבל דסומה לש ותואמצע תרזחה .3
.רצואה דרשממ אלו םיקיסעמהמ

אובייל םירתיהה רפסמו םדא חוכ תורבחב םידבועה רפסמ םוצמצ .4
.םירז םידבוע

.האלמ תנוכתמב ךורא םידומיל םוי קוח תלעפה .5

ןוויכב ןושארה דעצה הז היהי - וצמואי םא ךא ,הלא תוצלמהב יד ןיא
.תילארשיה הרבחב םירעפה םוצמצל ,יבויחה

.תכרעמה .טסב-ןב תדעו תוצלמה ושגוה םרטב ובתכנ םירבדה *