השדח תיכרע-תינחור תוגיהנמ :תשקובמ
(2000 סראמ ,ןיקנבט די ,ץוביק יאשונל גוחב םירבד ךותמ)

ךרעיהל וילע .הנידמל תיתרבח תוידוחיי םורתל ךירצ ץוביקה
םהייחל תועמשמו םיכרע ושפחי םדאה ינבש העשל

תירבעה הטיסרבינואה ,רורד לאקזחי 'פורפ

ןודא הליחת ,ןכל .המואה לש הקימנידה איה יחכונה ןוידב אצומה תדוקנ
,יהשלכ הרוצב תילמרונ הנידמ ןיב םיכרד תשרפ לע לארשי תנידמ :היגוסב
.תיטסילרולפ הרוצב ,תיטרקומדו תינויצ ,תידוהי הנידמ ןיבל

איה תונויצה .הירוטסיהב תוליגר יתלבה תוחלצהה תחא איה לארשי תנידמ
,המוד המגוד אוצמל השק .הירוטסיהב תוליגר יתלבה תוחלצהה תחא
הנידמ שדחמ םיקהל ומכ ,ףרוטמ ךכ לכ ןויער םשגתמ הנש 50 ךותש
החלצה קר אל וז ,ןכ לע רתי .הייסולכוא ריבעהל ,הרבח רוציל ,תידוהי
,ךכב הליגר יתלב החלצה םג וז ,הללוח תונויצהש יוניש לש הליגר יתלב
ןיא ,ןבומכש תורמל ,םידסיימה לש המגמה תא תמאות יד האצותהש
המוד ,תיסחי לבא ,םהינימל םיזוח לש תויפוטואל המוד לארשי תנידמ
.םנוזחל ידמל

שיחמא .החלצהה תואצות הבר הדימב ןה םויכ לארשי תנידמ לש תויעבה
ךילהת יבגל םילודג תועד יקוליחו תוטבלתה שי :הנטק המגודב הליחת תאז
לש בצמב אל ונחנא ,דואמ םיקזח ונחנאש ,ךכל הקומעה הביסה .םולשה
ןמ םידרוי ןכ םא טילחהל םילוכי ונחנאש ,הדבועה םצע .הרירב רסוח
התייה אל ,םישלח ונייה םא לבא .תועד יקוליח תרצוי ןבומכ ,אל וא ןלוגה
.היצפוא םוש ונל

יכ ,םיעסש לע םירובידה יובירמ םשרתמ יניא .בוט בצמב ,לעופב ,לארשי
תואמגוד רוכזנ הבה .תוברת םעל יסופיט הז ,ידוהיה םעב ויה דימת
- הנידמה תפוקתבו ;רסומה תעונת ,םידגנתמ ,םידיסח :הירוטסיההמ
הברהב םקלחב ,םיפירח םיכוסכס הלא לכ .הינמרגמ םימוליש ,הנלטלא
םייכרע תועד יקוליחש ,ןובשחב איבהל םג שיו .םויה ונל שי רשאמ
בצמה םג ,דאמ ונל תינויחה תויתריציל סיסב םג םה םיינידמ םגו םייתוגהו
תונכסל ףופכב ,ןתיא ינוחטיבה דיתעה םגו תקזחתמ הלכלכה ,בוט ילכלכה
.ינלטק קשנ לש הצפה םע ןוכיתה חרזמהכ ביצי-יתלב רוזאב תוענמנ-יתלב

רקיע תא ומייס ,תינידמה תונויצהו תישעמה תונויצה ,החלצהה םצע ללגב
המגמ שי חרכהב זאו .תושעל הברה דוע ראשנ םא םג ,ןתמישמ
ומכ ילמרונ הז המ יכ ,רורב ןבומ הל ןיא ןיידע םנמאש ,היצזילמרונל
תוילמרונל המגמהש ,שיגדהל הצור ינא ?ןאפי ומכ וא יאפוריאה דוחיאה
לש הקזח המגמל איבמ הנידמה םויק םצעו הנידמה םויק םצעב היונב
הנידמב יח התא םא יתוהמ לדבה שי ירהש ,תוצופתב םידוהיה ןמ קותינ
יחה טועימ התא םא וא המ תדימב תוחפל תידוהי איהשו ידוהי בור םע
לש הקוזיח .הנוש ,תיתוברתה ,תילכלכ-ויצוסה היצאוטיסה .תוצופתב
תוקחרתהל (יטסינימרטד אל הזש ףא) הייטנ ררוג חרכהב הנידמה
טסופ היורקה תוברת לש םוצע חוכ םע היצזילבולג שי .תוצופתהמ
,תונכרצ :תומוסרפב ולכתסת .ןשומימו טרפה תויוכז שגדה ,תינרדומ
טרפ) חרכהבש ,םיימואל-ןיב תיתוברת היצזילבולג תוחוכ הלא ,תונריתמ
האלה ופחדי ,(דואמ הפי רבעב תונבל ועדי םידוהיהש ,םירוגס תואטגל
הנחמב לכ תישאר ,היצזילמרונה דגנ תוחוכ םילעופש ףיסוא .היצזילמרונל
.ךכב ןודל לעפה לכוא אל ךא ,יתדה

ןיבל ,דחמ םיחרזאה לכ ןויוושו היטרקומד ןיב םיחתמה תא ףיסונ הזל
תורמל .םהב לפטל רשפאו םיחתמ שי .ךדיאמ ,תינויצ תידוהי הנידמ
,לודג טועימ םע תיטרקומד הנידמ תויהלו תינויצו תידוהי הנידמ תויהלש
תעפות תא ריכזהל יוארה ןמ הז רשקהב .בולישל םילק דימת םניא
,םייכרע רתוי םהש ,םיבר םיאשונל צ"גב לש הרידחה ,היצזיטפשמה
םא .הקיטילופה תשלוח :תיסיסב תחא הביסמ תעבונ ,םייגולואידיא
,םיינויצילאוק םילוקיש ךותמ תוטלחהמ םיענמנו םיעבוק אל םיאקיטילופה
תיב באשנ וילא ,םוקאו ראשנ ,'וכו םולשה ךילהתב דוקימ וא ימינפ לוציפ
תונעטב אובל םוקמ שי ,צ"גבל תונעטב אובל םוקמ ןיא .טפשמה
הייפואל עגונה לכב דחוימב ,טילחהל םילוכי אלש םיאקיטילופל
תוטלחהב רבודמ תמאבו הנידמה לש היטרקומד תאז םע דחיו ינויצ-ידוהיה
,לארשיב תחתפתמכ תיטסילופופ הקיטילופ לש םיאנתב תוטושפ אל
.ונא ונתמשאב

?ידוהיה םעב השענה לע םיעדוי ונא המ :ידוהיה םעה םע םיסחי :לשמל
בוט ןותיע ?ידוהיה םעב השענה לע ,וירגובמ וא ץוביקה יריעצ םיעדוי המ
אלא ,ןיא - ידוהיה םעל ףסומ ךא ,אשונ לכל םיפסומ וב שיש ,"ץראה" ומכ
תורסח תושדח םע דחא דומע הנוק ,תינקירמאה תודהיה האב רשאכ קר
ןיינעה תירבה תוצרא תודהיבש ,ךכל םירע תויהל ונילע .הקומע תועמשמ
לעב ינבמ יוניש לח םג תירבה תוצרא תודהיב .הדיריב אצמנ לארשיב
לש תויצרדפל ,השעמל ,רבעמה ,לארשי םע םיסחיה דיתעל הבר תועמשמ
תרבעהב דואמ הקזח הדירי שי .'ודכו תונכוסה דמעמ תוחיפ ,תוליהק
תודהי .ןהינימל דעס תולועפמ לידבהל ,לארשיל תוימואל תורטמל םיפסכ
םויקש ,הבשחמה ףא .המחלמ תנכס היהת םא סייגתת תירבה תוצרא
הניא ידוהיה םעה דיתע תא חיטביש אוה תינויצ-תידוהי לארשי תנידמ
.קדצ ילב אלו םהלש הבישחה זכרמב תדמוע

רומשל תאז םע דחיו ,הנידמה לש ינויצה ידוהיה הייפוא תא קימעהל דציכ
דדומתהל תורשפא ןיא ,יתכרעהל .תימויק הלאש איה הלש היטרקומדה לע
םיבלשב ,םיטועימל תיתוברת הימונוטוא ילב וז הייגוס םע החלצהב
.תרחא ךרד ןיא תינורקע לבא ,ןוחטיב יכרוצל ףופכבו

ןייצל שקבא ,ירבד ךשמהל ינויח סיסב איהש ,הקימאנידה תכרעה םויסל
קזח ךכ לכ היה אל ידוהיה םעה םעפ ףא :הבש סכודרפה לע הבושח הדבוע
,בר ףסכ ,היגולונכטו עדמ ,קשמ ,אבצ ,הנידמ :םייטילופואיג םיחנומב
םידממה תא ןחבנ םא ,תאז תמועל .הדבכנ תיטילופ הדמע
םעהש ,ונלש הירוטסיהב בצמה רידנש ,חכווינ ,תינחור-תיכרע-תיתוברתה
םידוהי אל .תימלועה תוברתל םיידוחיי םיסכנ טעמ ךכ לכ םרת ידוהיה
תוישונאל המורתב לפשב אצמנ תוברתכ ידוהיה םעה אלא ,םיטרפכ
.הרומתב היוצמה

םיכרד תושרפ לש תרשרש

.תויפיצ תריבשל תודומצה תויתרבח תומוארטב םישודג הנידמה תודלות
רבשמ םעפ ;ידוהי רורט םעפ ,יברע רורט םעפ ;םולש םעפ ,המחלמ םעפ
דוע המ ,דיחי אל םא םג ,בושח םרוג הז .םיצוביק רבשמ םעפ ,םיקנב
ינרדומה ןדיעב הרבחו הנידמ לש "םייעבט" םיכילהת הנומתל םיפרטצמש
הוולש לש ןבומב "תוילמרונ "ל הפיאשה תא ריבסמה -- ינרדומ-טסופהו
המ :רורב היהיש בושח ךא ."תונברוקה ,םינובצעה ,תויושגרתהה ןמ ונל יד"
םולשה ךילהת םא ;דואמ הדבכ המוארט היהת ,םולשה ךילהתב הרקי אלש
המוארט היהת ,ןלוגה תמרבו ןורמושו הדוהיב םיבושיי ורקעייו םדקתי
אלש המ .הדבכ המוארט היהת ןכ םג ,טטומתי םולשה ךילהת םא ;הדבכ
"תוילמרונ"ל הפיאשה תונחמה לכב ,יאדוול בורק .המוארט היהת ,חתפתי
ךות "תוילמרונ" ןיב ,לארשי תדמוע ןהינפב םיכרדה תושרפל תיזכרמ איה
ךות םע םג ,תינעבותה תינויצה הכפהמה ךשמה ןיבל ,הזמ "הוולש"ל הווקת
םיכרד תושרפ הכותב תנפוצ וז תינורקע םיכרד תשרפ .םיכרדו םיכרע יוניש
ןיב ,הנידמה לש תינויצ-תידוהיה התוהמ לש םינוש םינכת ןיב ,תוינשמ
חרזמב בוליש יצמאמ ןיב ,תיקשמ-תיתרבחה םינייפאמל רשאב תופולח
הריחבה ךא .הנהכו הנהכ דועו ידוהיה םעב היצרגטניא רתי ןיבל ןוכיתה
איהש ,תינויצ-תידוהי הנידמ ןיבל "תילמרונ הנידמ"ל הייטנ ןיב איה תיזכרמה
ידוהיה םעהו תודהיה לש החירפ הליבומהו ידוהיה םעה לש יזכרמ קלח
.םתוללכב

.רבעב תובר םיכרד תושרפ ינפב ודמע לארשי תנידמו בושייה ,ידוהיה םעה
םיכרדה תשרפ לש דיתעה-תעבוק התועמשמ תא םצמצל ידכ ךכב ןיא ךא
ןיאו ,ןבומכ הסוסיבו הנידמה םוק רחאל ,תעכ ונינפב תבצינה תירקיעה
ךרואל םיכרד תושרפ לש תרשרשב אלא ,"דימתל תחא הטלחה" לע רבודמ
,דיתע תגרוא תיכרע הערכה ןיעמל םוקמ שי ךא .ןיעל הארנה דיתעה
ונחנא הדימ וזיאבו םאה - תופטוש תטלחהל ךרד הרומו ןפצמ שמשתש
תיטסילרולפ-תינויצ-תידוהי הנידמכ לארשי לש התוידוחיי תא קזחל םיצור
דיתעב ותחירפב יזכרמ דיקפת תאלממו ידוהיה םעב תנגועמה תיטרקומדו
שיש ,תילמרונ הנידמ תויהל רתויו רתוי םיצור ונחנא הדימ וזיאבו םאה וא
ךא ,ירבעה רובידה דוחייב ,םימיוסמ םיינויצ-םיידוהי םינייפאמ םנמא הל
.ידוהיה םעהמ תקחרתמו תכלוהו תשלחנ תינויצ-תידוהיה התוהמש

הבשחמ בושחלו רוצעל ךירצ ,ונלשכ בצמב תאצמנ הנידמ רשאכ
םיבייחמ רבעה תונויערמ רכינ קלחש ,דוע המ .השעמ-תנווכמ חווט-תכורא
."רבעה תוצירע" לע תרבגתמה תויתריצי ךות הבר היזיבר ,ונייהד ,רצוי סרה
לש דוריה ביטה רואל השק רתוי דוע אוה .דואמ באוכ ךילהת ןכא הז
,ןכא .שממ לש תיכרעו תינחור תוגיהנמב רדעיההו תיטילופה הטילאה
ןבומב תינויצ-תידוהי תינוזח הרבח ןיינבל הטילא ,הבר הדימב ,ונל הרסח
רחא וא הז

דוע המ ,ונשפנב אוה הביט ןכש ,תיטילופה הטילאב עגרל בכעתהל שקבא
םילבקמה םה םיאקיטילופה ,"תיחרזא הרבח" לע תויוכמתסהה לכ תורמלו
ביטב הדירי הלח םלועה לכב .דיתע תובצעמה תוירקיע תוטלחה
יעצמא לש תרבוגה תובישחה ללגב הבר הדימב ,הב םיקסועהו הקיטילופה
.םיילרוטקלאה םיכילהתב "יטילופ קוויש"ו ףסכ ,םיינומהה תרושקתה
תורדרדיה לש קלקלח ןורדמ תריציל ונמרג ונא ,ונתמזויב ונחנא ,םלוא
סירמיירפ תגהנה ידי לע ,תינויזיוולטו תיטסילופופ ,תינומה הקיטילופל
,רחא וא הז ריכב יאקיטילופב יפוד ליטהל ידכ ךכב ןיא .תורישי תוריחבו
ךכל רוזחא דועו ילאקידר רופיש שרוד םיאקיטילופה ביט לכה ךסב ךא
.תויצוביקה תועונתה תומישמל רשקהב

ידוהי ינויצ ןוזח
ןפצמכ ישעמ ןוזח שורד ,דיתע תועבוק םיכרד תושרפ חכונ םידמוע רשאכ
השעמבו תינויצה תוגהב בושח דיקפת ואלימ תויפוטוא ,עודיכ .ךרד הרומו
תוינויצ-תוידוהי תויפוטוא לש םויכ ןרדעיה לע ןודל םוקמ שיו תינויצה
גיצא ךא ,רצק ןוידב הז רסח אלמל לכוא אל .לארשי תנידמ לש דיתעל
,לארשי תנידמל ידוהי ינויצ ןוזח ןיעמ לש םידממ רפסמ ,םיקרפ ישארב
.יביטקייבוס ,ןבומכ אוהש

תינויצ-תידוהי הנידמכ לארשיל ישעמ ןוזח לש םיקרפ ישאר
:2025 תנשב תיטרקומדו
ללוכ ,ותגהנהב יזכרמ דיקפת תאלממו ידוהיה םעב תבלושמ לארשי
.תידוהי-ללכ תוגיהנמ חותיפו ידוהי םע תוינידמ בוציע

,המע בלתשהלו היילע הילא ךושמל שממ לש םיצמאמ השוע לארשי
תארקל לארשי תמדקתמ ,ךכ ידכ ךות .ינויצ-ידוהי "יתבר-טקיורפ" תקזחב
.הרירב םהל שיש ,םיבר םידוהי םג םילוע הילאש ,"תבאוש ןבא"כ התויה

,לוכ תישאר ,איה תידוהיה הייסולכואה תיברמ לש תימצעה תוהזה
תקזחבו םזילרולפ ךות ,תאז ."תילארשי"ו "תינויצ" ןכמ רחאלו "תידוהי"
.םיססות תועד יקוליח םע דחי תוירדילוס ,"יוביר ךות תודחא"

םעה לש ובור םהש ,ןוילימ הנומשכל ברקתמ לארשיב םידוהיה רפסמ
.הנידמב הייסולכואה ללכמ 80%-מ רתויו ידוהיה

הימונוטואמ ןכו אלמ תובוחו תויוכז ןויוושמ םינהנ לארשיב םיטועימה
.תיתוברת

ךא ,ומע הלועפ ףותישלו ןוכיתה חרזמב הבוט תונכשל תפאוש לארשי
.וב תובלתשהל אל

,הבוגל היינב לע שגד םע ,הרומת תרבוע חטשב הרבחה לש הסירפה
הברזר תרמשנ .הירפירפל זכרמ ןיב םירעפ קוליסו לילגהו בגנה בושיי
.ללכה תולעבב תיעקרק
הרבח" ללוכ ,"תפומ תרבח" תארקל שממ לש תויוחתפתה תולח
תויתליהק םייח תורוצ םע םייוסינ םיברתמו םירעפ םימצמטצמ ,"תדמול
.תונווגמ תויתצובקו

ימצע שומימ םע ,טרפה לש ימצע שומימ םיבלשמ םייתרבחה םיכרעה
ינמיס םיברתמ .תונויצהו תודהיה יכרעב תוקבדבו ללכל המורת ךרדב
הדפקהו םזילרולפ ךות ךא ,ירוביצהו ילמסה ימוחתב תידוהיה תוידוחייה
.ויתויוכזו טרפה שפוח לע

םייכרע םיביכרמ םיללוכ ,תיתרבח םילבוקמה "םייחה תוכיא" יגשומ
.תינוציק תונדיחי תמועל ,הליהקו החפשמ ייח ללוכ ,םיבר

ללוכ ,תידוהי-ללכו תינויצ הלועפב הבחר תירוביצ הכימת תמייק
םיבאשמו ץמאמ ךכל שידקהל תונוכנ ךות ,םילוע תכישמ גוסמ םיטקיורפ
.באכו ןוכיסב םנעמל תאשל םגו

הייפוא ללוכ ,הינייפאמב תילקידר-תידוחיי איה לארשי לוכה ךסב
החירפו תובוחו תויוכז ןויווש םע דחי ,"תסיוגמ" הרבח התויהו ינויצ-ידוהיה
תוידוחיי קוזיחו רומישב ךמותו ךכב האג רוביצה .םיטועימה לש תיתוברת
.וז

תא הליפכמה הכפהמ תורבוע ההובגה הלכשההו רפסה יתב תוכרעמ
םינכתב ללוכ ,לוכל םידימתמ םידומיל תרשפאמו "דומילה תעש ןוירפ"
.םיידוהי תויוהמו

ךות ,טנרטניאבו היזיוולטה יצורעב תוינויצו תוידוהי תוינכות תוברתמ
.תוצופתל לארשי ןיב הלועפ ףותיש

תא תומאותה "השע תווצמ" לע שגד םע תינויצ רעונ תעונת תשדחתמ
.תידוהי-ללכ תובדנתה תעונתב תובלתשה ךות ,םינתשמה םיכרצה

המאתה ךות ,תיתוכיא היטרקומד תארקל םדקתמ לארשי לש רטשמה
םיטועימל תויוכז םע דחי ,הנידמה לש ינויצ-ידוהיה הייפואל

דמעמ לעב אוהש ,תסנכה דיל "ינש תיב"ב םיפתתשמ ידוהיה םעה יגיצנ
.תודהיהו םעה דיתעל םיבושח םיאשונב ץעיימ

םעה לש תינויצ-תידוהי הנידמ איה לארשי תנידמ :דוסי קוח קקוחמ
.היחרזא לכ לש תיטרקומדה םתנידמו ידוהיה

תלעב םג איה הקלחבש ,תינויצ-תידוהי איש-תויתריצי תחתפתמ
םעו םזילרולפ ךות ,םיחרופ חורהו תוברתה ייח .תישונא-ללכ תועמשמ
.תיתוברת-תיכרע תינחור תוגיהנמ

דיתע גוראל הנוצרב השוחנה תינויצ-תידוהי תואנידמ תקזחתמ
.תודהיהו ידוהיה םעה גושגש תא חיטבהלו לארשי תנידמל ינויצ-ידוהי

רבעה יגשיה לע קפרתהל ןיא

העונתה םע תושעל המ דיגת ,יתוא לאוש הלשממה שאר היה ול
םיאשונב םהל יתצעיש הלא ללוכ ,הלשממ שאר ףא ,ששח ןיא) ?תיצוביקה
תא ךרעב ול רמוא יתייה (םתוא ןיינע אל הז ,תאז יתוא לאש אל -- םינוש
:םיאבה םיטפשמה

העונתה תמורת לע םילימ תוברהל ךרוצ ןיא ,הלשממה שאר ינודא"
,ףסכ תצק םינתונ ילואו ןואיזומ םינוב הז לע ךא .הנידמה ןיינבב תיצוביקה
תומישמה .רבעה ירז לע חורפל אל יאדוובו תויחל רשפא יא םלוא
.דוע תוילאוטקא ןניא רבעב תויצוביקה תועונתה לש תויזכרמה תוימואלה
םיקראפב ,ןילופורטמ תמקה ידי לע לילגהו בגנה בושיי תא םדקנ
ךרוצה רואל ,קפסב תואלקחה דיתע םג .הריהמ הרובחת תשרו םייתיישעת
תיניתשלפה הנידמהמ יאלקח אובי םע תורחתהלו םימה תולע תא תולעהל
לש ןדיעב םיצוביקל דוע ןיא םייגטרטסא םיינוחטיב םידיקפת םג .ךרדבש
בושח דיקפת תויצוביקה תועונתל דעונ ,תאז םע דחי .תינרדומ המחלמ
חוכה הל היהי םאב ,לארשי תנידמל ינויצ-ידוהי דיתע בוציעב דאמ
תא ןברדתש ,עיצמ ינא ,הלשממ שאר ,ןכל .השורדה תימצעה תושדחתהל
םהל רוזעתו 'תוחילש' לש השדח הסיפת חתפל תיצוביקה העונתה
"ךכל תלוכיהו ןוצרה תא ולגי םהו הדימב ,ךכל םדקתהל

אלא, הלשממה ישארב יולת אל תיצוביקה העונתה דיתעש איה תמאה ךא
םג ךא ,דאמ תינעבותו הרורב ,הדח איה ילש תיזכרמה הרעשהה .המצע הב
םורתלו בושל תויצוביקה תועונתה לע :דיתעל תלחות תלעב
ישעמ ןוזח רואל ,לארשי לש המודיקל תיתועמשמ המורת
אלל ןכש ,"רואנ םזיאוגא" לש הייארב ינויח רבדה .ינויצ-ידוהי
שומימלו ימוי-םויה םויקל רבעמש ,תועמשמ לש ימצע יומיד
עגפייו ךליי ,"יצוביק וטיג" ןיעמב םיכרע לש טעמתמו ךלוה
םתוקיבד םצעו ץוביקה ירבח לש ימצעה יומידה רתויו רתוי
ךלת ,לארשי תנידמ ללכל תרכומ המורת אללו .ץוביקה ייחב
הכימתה םגו םיצוביקל תירוביצה הכרעהה רתוי דוע ןטקתו
תניחבמ ,ץוביקה לש םויקה תלוכי רתוי דוע עגפית ךכבו םהב
,"רואנ םזיאוגא"ב וניא רקיעה ךא .םיבאשמהו ימצעה יומידה
המורת :שממ לש תויתמישמו תוחילש ,דועיי תשוחתב אלא
לע-ךרע בוש תויהל ךירצ תינויצ-תידוהי הנידמכ לארשי םודיקל
ךשמה םצעל םתוינויחל ףסונב "דועיי"כ ,תויצוביקה תועונתל
.ןמז ךרואל םיצוביק לש םויקה

תומורת לש ישעמ-ןוזח ןיעמ אוהו ירבד לש "ישעמ"הו ןורחאה קלחל ןאכמו
דחא תקזחב םג ןהש ,לארשי תנידמלו ינויצה לעפמה ךשמהל םיצוביקה
תיצוביקה העונתה לש המויק ךשמהו המינפ ץוביקה שודיחל םיאנתה
לש ימינפה הנבמה יוניש גוסמ ,םירחא םיבר םירבד דוע םישורדו ןבומכ)
הנהכ דועו יצוביק ךוניחב הרומת ,רחא ילכלכ סיסבל רבעמ ,ץוביקה
תחתפתמה תורפסבו ןהינימל תוטלחהב ,יצוביקה חישב םינודינכ ,הנהכו
.(םינפבו ץוחב הריהמ תיתרבח הרומתל ותמאתהו ץוביקה יאשונב

:ןיעל רתויב םיטלובה םירבדה דחא תא ןייצמ ינא ןאכ :תיתרבח המורת
לע אל ,לארשי לש םייתרבחה הינפ בוציעב הליעפ אל תיצוביקה העונתה
תיתלשממ תוינידמל הנתיא תירוביצ הדמע ידי לע אלו איה היתולועפ ידי
רתי ,תיסחי םיינויווש אתווצ ייח לש םישדח םייוסינ דודיע .תמלוה
קדצ לע ירוביצ קבאמ רתיו תוחנזומ תויתרבח תוביבס םע תובלתשה
ומצע ינפב ץוביק לכו תיצוביקה העונתה לעש תומישמ הלא - יתרבח
.אלמל

תוברתה תריציב יזכרמ דיקפת ואלימ םיצוביקה ונמזב :תיתוברת המורת
ךא ,הינימל תידוהיה תרוסמל השדח תועמשמ ןתמ ללוכ ,תילארשי ץראה
םיקוקז ותוללכב ידוהיה םעהו לארשי תנידמ םלוא .והנימ ץמש ןיא םויכ
תוברתכ תודהיה תא וכישמיש ,תינחורו תיכרע ,תיתוברת תויתריציל רתויב
תויתריצי דודיע .ירמגל תושדח תוביסנל המאתה ךות ,תיכרע תכרעמו
המישמ ,ןכל ,איה הבר תונשדח םע דחי תודהיל ךשמה הב שיש ,תיתוברת
תוברתל המורתכו המינפ םייחה יפואל עגונה לכב ,םיצוביקל תיזכרמ
.התוללכב תילארשיה

תויכרע ךות,ילארשיה קשמה דיתע לש דוסי תייעב :תיקשמ המורת
םיכרדה תחא .הקוסעת תריצי םע דחי עדי תלכלכ םדקל דציכ איה ,תיתרבח
"ןותחתה קלחה" לש תיעוצקמהו תיתלכשהה המרה תמרה איה תוחיטבמה
תויהל ץוביקה לע .םיננוחמה לש יברמ חופיט םע דחי ,הייסולכואה לש
קשמה ללכל ותמורת תא ריבגהל ידכ ,הלא םיבלושמ םינוויכב ץולח
לודג קלח בוליש םע עדי תלכלכ בוליש תוירשפא לע ךרד הרומכו ילארשיה
.הב הייסולכואה לש רתוי

לש םירומחה תונולשיכה דחא :םמיע תובלתשהו םילוע לש הכישמ
היילע תכישמ לש םוחתב אוה תימואל הייארב תיצוביקה העונתה
- תובוט תוביס ךכל שי. ("היילע תטילק" לע ףידע גשומ) המע תובלתשהו
םיכרצה דחא איה היילעה ךא .'וכו םירז סינכהל לק אל ,תשבוגמ הרבח
תיכרע הניחבמ ,תינויצ-תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ לש םיינויחה
תכישמל הבר תוליעפ וחתפי םיצוביקהש יחרכה ,ןכל .תחאכ תיפרגומדו
תיצוביקה העונתל שוכרל ינויחכו ומצע ינפב ךרעכ ,םמע תובלתשהו םילוע
הז םא םג ,םיצוביקה לש שונאה יבאשמ תא ריבגהלו יתרבח דמעמו הכימת
םיטנדוטס 100-50 לש הנש לכ סויג םע ליחתהל רשפא ,לשמל ,ךכ .ןמז חקיי
םייח תנש וסניש ידכ ,םלועב רתויב תובוטה תואטיסרבינואהמ םיידוהי
.ץוביקב

ןיב ,יתנייצש יפכ :תימואל תוגיהנמו הקיטילופל רתויב םיבוטה
םיבושחה דיתעה יבצעמ ןיב םה םיאקיטילופ ,ךכ לע הכבנש ןיב ךכב הצרנש
בצמה רואל .דיתע תוגרוא תוערכה לע םידקפומ םיריכב םיאקיטילופו
ןכל .הנוילע תובישח תלעב המישמ ,ןכל ,אוה םיאקיטילופה רופיש ,ןודינב
אל ,דחא ףאב לזלזל ילב ,תויצוביקה תועונתהש ,הדבועה דאמ הרומח
העונתה .ןוסא הזו ןולא לאגיל טרפ ,תימואל המרב יאנידמ ףא ולעה
תמרות אל ,םייונישה לכ תורמל ,תרמשנש תדחוימ תויכרע םע תיצוביקה
הדימב תעבוק הקיטילופה .תדרוי תימואלה התעפשה .תימואלה תוגיהנמל
םיבוטה תא תימואלה תוגיהנמל חולשל הלעמב ןושאר דיקפת ןכלו הבר
העונתה םעטמ םיאקיטילופ לש תידוחיי המורת תשרדנ אל .רתויב
ךכ םשל .לארשי תנידמ לש תויגטרטסאה תויעבה תא רותפל ידכ ,תיצוביקה
העונתהמ םיאבש םיאקיטילופש ,יוצר אל םאה ךא .םירחא םיבר שי
?שממ לש תויתרבח תוינכות םע יתרבחה הנחמה שארב ודמעי תיצוביקה
וצ איה תימואלה הקיטילופל רתויב םיבוטהמ קלח תחילש יתעדל :רוציקב
.תויצוביקה תועונתל טלחומ

תישונא-ללכ המורת
יזכרמה םרזב ןניאש ,תוקדוצ תויתרבח תועונתב תויוניינעתה הנשי םלועב
המ ואר .הקזח המגמ וז .ישפוחה קושה לש תיטסילטיפקה היצזילבולגה לש
חרכהב אל םיניגפמהש ףא ,ימואל ןיבה רחסה ןוגרא תדיעווב ,לטאיסב היה
תועמשמ תינורקע שי תיצוביקה העונתל ,ןכל .םישוע םהש המ וניבה
םירבשמה םע ךא ,תונוש תורוצב ישממ יוטיב ךכל היה רבעב ,ןכא .תימלוע
ןוקית" ךא .תיווז ןרקל וקחדנ ישונא-ללכ תפומו המורתו המדנ םיימינפה
םג ,לארשיל חרכה אוה תיכרע תימלוע הדמעו יסיסב ידוהי ךרע אוה "םלוע
לש תימינפ הייארב םג שורד רבדה .חווט תכורא תיטילופ-לאיר הייארב
תרבגה ,ןכל .הוואג תשוחתל םוקמ שי ובש ,ימצע יומידל םיצוביקה יכרוצ
עצומ ישעמ ןוזחב תללכנ ,תישונא-ללכה תיתפומה תיכרעה המורתה
לק וניא רבדה םא םג ,תויצוביקה תועונתל

.ירמגל שדח ןדיעל סנכנ ולוכ םלועה .תיטסינימרטד הנניא הירוטסיהה
לש בצמל רבעמ םהש םירבדל איבתש ,הציפק יבלשב ,רבעמ יבלשב ונחנא
םינש האמ יאדוובו םישימח דוע .הבישחל רבעמש בצמב אלא ,תואדו-יא
תנידמב םג ,ןוכיתה חרזמב םג ,םלועב םג ,תרחא ירמגל ואריי םירבדה
סיסב לע תיתוברת-תיכרע החירפל תורידא תויורשפא ןאכ תוחתפנ .לארשי
תועונת ןיבו תימואל תוגיהנמ ןיב בוליש היהי םא ,ןתיא יתרבחו יקשמ
ללגב יוכיס הזל שיו תונשדחל חותפה רכינ הלועפ שפוח ןאכ שי .תויתרבח
שישו ידוהיה םעב דימת םייקש ,תויועמשמ ישופיח לש יגולוכיספה בצמה
תויצוביקה תועונתל "הנותנ תושרה" ןכל .דיתעב רבגתי דועש בושחל םוקמ
ידוהיה םעהו לארשי תנידמ לש יכרעה דיתעל תיתועמשמ המורת שדחל
לש ןשומימ .(התוללכב תושונאה לש תצקמב םג ,היוארה תועינצבו)
אל ךא ,תחטבומ הניא החלצהה .םכב הבר הדימב יולת הלאכ תוירשפא
ירכועב ירוטסיה לדחמ היהי תעצומה ךרדב ,ראשה ןיב ,תכלל תוסנל
לש ינויצ-ידוהיה דיתעה ייוכיסב שממ לש העיגפ םגו תיצוביקה העונתה
.לארשי תנידמ

ינא ךא .תויתמישמה סנרוק םע וב תוכהל ןדס ןיא :םירמואה םכיניב שי
תירוטסיה הייארב קר .יעמשמ דח אל הז .תועד יקוליח ךכ לע שיש עמוש
אוה ,רבשמ ארקנ רצק חווטבש המ .תונקסמל עיגהל ןתינ ,חווט תכורא
שיו לוסיחב רמגנש רבשמ שי יכ ,דימת אל .בוט שדח בצמ ילבח םימעפל
שיש ,היצלוקפסל וא הזתופיהל הטונ ינא .שדחמ בצמה תא בציימש רבשמ
תומכב רבודמ ןיא .ןאכלו ןאכל לאיצנטופ תיצוביקה העונתל
בוש הלוכי םג איה ךא ,ירמגל תילושל ךפהיל הלוכי העונתה .תיטסינימרטד
המב יולת הז .תידוחיי ךרדב תכלל ,לארשי תנידמב יתועמשמ םוקמ סופתל
תוגיהנמ לע יתרביד .ושעת םתאש המב יולת םג הז ,םירחא םישועש
המ :השק רתוי הלאש ףיסוהל דוע שקבמ ינא .תיצוביקה העונתהמ תיטילופ
הברה תולתל םיענ אל ?תויצוביקה תועונתה ךותב תינחור תוגיהנמ םע
ןיא ךא .הרקמה דיב ךלרוג תא םש התא .ב ;ינויווש אל הז .א :יכ ,תוגיהנמב
לארשי תנידמ לש םדיתעכ ,תיצוביקה העונתה דיתעש ,הדבועהמ טלפמ
העפוה-יאב וא העפוהב תלטובמ אל הדימב יולת -- םתוללכב ידוהיה םעהו
,יששח .הנתשמ םלוע תמאותה ,השדח תיכרע-תינחור תוגיהנמ לש
םא .יתעצהש םינוויכב המזוי לכ וקחדי ץוביקה לש "תוישעמ"ה תויעבהש
:ול ודיגי ,תיגולואידיאו תיכרע תוינידמב ךרוצ לע רבדל ליחתי והשימ
.יד הזב ןיא ךא ,שורד הז םג ."םיקסע להנמ דומלל ךלתש בטומ ,עמש"

ףאש ,יאנתב תיצוביקה העונתל תינחור תוגיהנמל הנדס ונגראת ,ואוב
העונתהש ,עבט וצ הז ןיא .םכב יולת רבדה .40 ליגל לעמ היהי אל ףתתשמ
לש הנדס ןממת אל ,תילכלכה התקוצמ תורמל ,תדחואמה תיצוביקה
הקימעמ תפתושמ הבישחב חרכהל סחיב ןידה הזו .תיכרע תוגיהנמ
שיו .תיכרע תינויצ-תידוהי הנידמכ לארשי לש המודיקב ץוביקה תומישמב
יולימ ידכ ךות ,ץוביקה דיתע לע תויפוטוא תביתכ תורחתל םוקמ םג
.תינויצ-תידוהי הנידמכ לארשי לש התחירפב יתועמשמ דיקפת

ושפחי םדאה ינבו םמעשמ תויהל ליחתי ,םייוליב אלמו רישע היהיש םלוע
עיפשהל הז בלשב לוכי אל ץוביקה םא וליפא .םייחל תועמשמו םיכרע
בייחמ הז .החותפ רתוי היהת הרבחהש העשל ךרעיהל תוחפל וילע ,שממ
.קיפסי אל ,דבלב ירמוח םויק .תינחור-תיכרע ךכל ךרעיהל

:הרעה
:רמאנה תא םילשהל ידכ הב שיש תצלמומ האירק
1998. ,קילאיב דסומו תינויצה היירפסה תונויצה שודיח ,רורד לאקזחי
שארל ריכזת :לארשי תנידמל ינויצ-ידוהי דיתע תגירא ,רורד לאקזחי
2000. ,לארשיב תינויצה הצעומה ,היינש הרודהמ ,הלשממה
.1993 ,יבצ-ןב קחצי די, םיכרכ ינש ,לומתאה לש רחמה ,רורד-םיובלא לחר2000 ינוי - 30 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח