"תיפיה" הנומוק לש התליפנו התיילעדבוע בקעי."סיפיה"ה תונומוק לש לגדה תניפס -70ה תונשב הבשחנ (The Farm) "םראפ הד" הנומוקה
התוליעפ .שפנ -1500כ הלש אישה תונשב התנמ התייסולכואו ןלוכבש הלודגה התייה איה
ירוזאל עויס הז ללכבו ,תינוציחה הרבחב םיבר םימוחת הפיקהו בושייה תולובגמ הגרח
איבהש יסנניפ רבשמל הנומוקה העלקנ -80ה תונש עצמאב .הל הצוחמו ב"הראב הקוצמ
םיכילהתה תא רקוס רמאמה .ילנומוקה הייפואב יטסרד יונישלו התוקמטצהל תוריהמב
.המויק תונש -30ב הנומוקה תא ודקפש

-1970ל 1968 ןיב וקסיצנרפ ןסב "סיפיה"ה ברקב החמצש תונגראתהב הנומוקה לש התישאר
ןס תטיסרבינואב ריעצ רוספורפ (Stephen Gaskin) ןיקסג ןפיטס לש וידימלת ברקב
סנירמל סיוג -50ה תונשב .ב"הרא ברעמ םורדב ךנחתהו לדג 1935 דילי ןיקסג .וקסיצנרפ
לחהו וקסיצנרפ ןס תטיסרבינואב תונשלב דמל רורחשה רחאל .האירוק תמחלמב תרישו
תיביאנ הרובח םהב אצמ ,וירבדל ."סיפיה"ה לא ךשמנ 1968 תנשב הארוהה ךלהמב .הב דמלל
םכותמ םיבוטו םיבר יכ ןיחבה םיריעצה רוביצ לא תוברקתהה םע .תוימיטפואו הווקת תאלמ
תוטיש ידי לע רוביצ ותואל וירועיש תא םיאתהל הסינ תאז עונמל ידכ .םידומילהמ םירשונ
הקיטסימל דעו עדמו היפוסוליפמ לחה "םייטנבלר"כ ורכוהש םינווגמ םיאשונ וללכש הארוה
דע הלדג תופתתשההו םירועשב תוחכונה לע תידיימ העפשה ךכל התייה .חרזמה תותדו
היה אצמנש םוקמה .סופמקל ץוחמ םיאתמ םוקמ ךכל אוצמל ךרוצ היהו םיניזאמ -1500ל
שכר ןתועצמאב .ינש םוי יברעב תועיבקב םש ומייקתה תואצרההו ,קור תועפוהל םלוא
ונקתוהש םינשי םיסובוטואב םלואה דיל ררוגתהו וביבס ץבקתהש לודג םידיסח להק ןיקסג
המכ .תותדל תינקירמאה הימדקאה לש סנכ וקסיצנרפ ןסב םייקתה -1969ב .םירוגמל
בוריק לש לאיצנטופהמ ומשרתהו םהילא ואב ןיקסג לש וירועיש לע ועמשש םיפתתשמהמ
תוליהקו תואטיסרבינואב תואצרה עסמל תאצל ותוא ונימזה םה .םיינחור םיאשונל םיריעצ
תעצה יפ-לע .הז עסמל ףרטצהל ושקיב ,תואצרהה תא קיספהל וצר אלש וידימלת .תויתד
-50כ לש הרייש הנגראתה ךכ .םהלש םיסובוטואב העיסנל וילא ופרטצה םה ןיקסג
ודכלתה עסמה ךלהמב .שיא -300כ הללכו ןיקסגל התוולתהש תוירחסמ תוינוכמו םיסובוטוא
תוביסנב .וקסיצנרפ ןסב םייחה חרוא ךשמהב קופיס ואצמ אל םבושבו תידוחיי הרובחל
ךישמהל ולכוי ובש עבק לש בושי וב םיקהל םוקמ שפחלו עסמל בוש תאצל ןויערה הלע הלא
.םיפתושמה םהייח תאךלהמב .יחרזמה ףוחה תונידמ לא ברעמהמ עסמב ,וקסיצנרפ ןסמ ואצי 1971 ראורבפב
עיפשהל התרטמש הליהק ןנוכל הפיאשה םתוא התחנה םידחא םישדוח ךשמנש ךוראה עסמה
Out to save the התייה םיסובוטואה תיזחב הססונתהש המסיסה .תיללכה הרבחה לע
חרזמ םורדב יסנט תנידמב םבשומ תא ועבקו םעסמ ףוסל ועיגה 1971 ויתסב . world
תרובח .הלילד הייסולכוא לעב תורעי רוזאב השכרנש הווח תמדא לע םקוה בושיה .ב"הרא
הייסולכואה ידי לע תוניועבו תונדשחב הליחת הלבקתה רעישה ילדוגמ "םיחרפה ידלי"
טא הריסה םוקמב המדאה תדובעל םתורסמתהו םתוצירח קרו וז תימורד הנידמב תירפכה
תא בייטל ידכ םיצמאמ עיקשהל ךרוצ היהו תחנזומ התייה ושכרש הווחה .תוציחמה תא טא
קוסעל הרטמ םמצעל וביצה םה םלוא תואלקחב ןויסינו עדי ירסח ויה םיבשייתמה .התמדא
ויה תואלקחה ילוביו הנושארה הנשב םיחונ םילקא יאנת וררש םלזמל .המדא תדובעב
רויד אלל םייצולח םיאנתב ויח םיבשייתמהו םישק ויה םייזיפה םיאנתה ,ללככ םלוא .םיבוט
ףרח .תולחמו רוסחמ ולבס תונושארה םינשבו היצטינס אללו למשחו םימ אלל ,םיאתמ
ינחור גיהנמכ ןיקסג ןפיטסל םתונמאנ התייה םתוא קיזחהש רבדה .הובג היה לרומה תאז
."הנמא"כ וחסונש תומכסה תרוש ושביג ותעפשהב .תומילא יאו םולש לש ןוזחל ףיטהש
שוכרה תריסמ ,ןוצרמ ינועו תוטשפ לש םייח חרואל תונמאנ תרהצה התייה תומכסהה זכרמב
ושי ידיסח תרוסמ יפ לע םיכרצה יפל הקולחו םיסכנ תופתוש ,תפתושמ הפוקל יטרפה
תרוסמל תוסחייתהה .)44-45 ,'ב ,םיחילש השעמ( .השדחה תירבב ראותמכ םילשוריב
"םראפ"ה לש הייסולכואהמ עבר יכ רוכזל יאדכ .תורצנתה הבייח אל תילוטסופאה תורצנה
.םידוהי ויההיה אוה .ןיקסג ןפיטס לש ותגהנהב "תינחור הליהק"כ המייקתה "םראפ"ה תונושארה םינשב
םישגפמ וכרענ ןושאר םוי לכב .היתודובעו הליהקה ייח לש לעופב להנמהו ינחורה גיהנמה
הקסעש ןיקסג ןפיטס לש השרד הדמע וזכרמבש יתד סכט תניחבב ויהש רוביצה ללכ לש
םיימשה תפיכ תחת וכרענש הלא םישגפמ .םויה יניינעב םגו םלוע לש ומורבש םירבדב
ירוביצ שפנ ןובשחל תונמדזה ויהו תיללכ הפיסא לש יפוא ואשנ ,תאז רשפא ריוואה גזמשכ
.תידדה תוחיתפלו העיגרל ,תיתצובק היצטידמל םג ךאתומכסה תכרעמןהו וידיסחו ןיקסג ןיבש תומכסה תכרעמ יפ לע ולהנתה תונושארה םינשב םייחה תוחרוא
,טעומב תוקפתסה ,עבטה לע הרימש ,תונוחמצ ,תומילא יא ,םיסכנה תופתושל ףסונב ,וללכ
,לוהוכלא תייתשמו ןושיעמ תוענמיה םג וללכ תומכסהה .רתיה תונכרצו תונרמוחה תלילש
הנשב םלוא )וקסיצנרפ ןסב םרבעב חוור גהונמ רזנתהל וטילחה ךכבו( םישק םימסו הפק
סכטהמ קלח זא היה רוביצב ןושיעה .הנאוחירמ "םיכר םימס" לע ורתיו אל הנושארה
שחש ןפיטס .בושייה תמדא לע הנאוחירמ ולדיג ףאש םירבח ויה .ןושאר םוי לש ירוביצה
העידיה .תאז רסא אל םלוא ,ךכ ינפמ ריהזה ,םינכשהו תונוטלשה םע תוכבתסה לש הנכסב
םילודיגה תא התליגו בושייה לע הטשפ תימוקמה הרטשמה .הצוחה הפלד הנאוחירמה לע
הרטשמב הריקחל חקלנ ,תוירחאה תא ומצע לע לטנ ,הרובחה גיהנמכ ,ןפיטס .םירוסאה
.הנש ךשמל רסאנו ךכ לע טפשמל דמע םימיל .םושיא בתכ ודגנ שגוהוםיסובוטואב ,םילהואב הליחת ורג הרובחה ישנא .םנוד 4500 לע הערתשה "םראפ"ה תמדא
ולהנתהש םילודג םיתב ויה םבור .הגרדהב ונבנ בושייה לש םירוגמה ינבמ .םייערא םינבמבו
,םידדובו תוחפשמ ,שיא -60ל -20 ןיב םהב ורג ללכ ךרדב .םייאמצעו םיפתושמ תיב יקשמכ
לש יזיפה הנבמה תא ונייפאש הלאכ םיפתושמ םיתב -30כ ומיקה 1978 דע .םידליו םירגובמ
םיכרצמ תקפסהבו תוחוראב ,תפתושמ הכירצב ףותיש ייח ולהנתה םהמ דחא לכב .בושייה
ורג םידליה .םידליב לופיטו תופטרמש ןכו הסיבכ ,תונויקינ :םיפתושמ םיתורישב ןכו תיבל
.ללכה תוירחאב היה םידליה ךוניח םלוא ,תוחפשמה םעהדסמתהו ,וקסיצנרפ ןסב סיפיהה תא ןייפאש ינימה שפוחה לטבתה הנושארה הנשב
.תויללכה תויוסנכתהב ומייקתה ןיקסג ןפיטס תגהנהב ןיאושינ יסכט .תימגונומה החפשמה
תודסמתה .רוביצה לכ תוחכונב גוזה ינב ןיב תונמאנ תחטבה ללכו טושפ היה סכטה
תוגייתסהב הכורכ התייה ןכש םידליה תייסולכואב לודיגל האיבה תימגונומה החפשמה
"םראפ"הו תיעבט הדיל לש תרוסמ החתפתה .ןוירה תעינמל תולולגמ םגו העינמ יעצמאמ
המיקהו יזכרמ דיקפת ךכב האלימ ןיקסג ןפיטס לש ותשא .הז אשונב הכרדה זכרמל הכפה
ויה יכ ,ןייצל שי .הליהקב יזכרמ ףנעכ םייעבט םיעצמאב תודלימ לש תווצו תודלוי תיב
1,8%( םיירסיק םיחותינ לש דואמ ךומנ זוחאב אטבתהש תודלויה תיבל תומישרמ תוחלצה
ןדמעמ תא הקזיח תודליימכ תובר םישנ לש ןתוליעפ .)םילוחה יתבב םילבוקמה 20% תמועל
םישנה .תירדגימה הקולחה לש םייתרוסמה םילולסמה םראפב ורמשנ ,תאז תורמל .הליהקב
.תאז בייח םידליה יובירש ינפמ אלא ,היגולואידיא ךותמ אל םיתורישו תיבה תודובעב וקסע
וא ולכי אל םהיתומאש תוקונית טולקל תונוכנ וחפיט תודליימה תווצו תודלויה תיב תוליעפ
:הלפה ולקשש םישנל תיבמופ האירק "םראפ"ה התנפה תודליימה תעפשהב .לדגל וצר אל
התייה ,ןכ לע רתי ."ךלש קוניתה תא לדגנו דליינ ונחנא ."םראפ"ל יאוב .הלפהל ימרגת לא"
.ונתשי ןהייח תוביסנשכ ןהידלי תא תחקלו רוזחל הנלכות ןהש תויגולויבה תוהמאל החטבה
תא הכביס םימיל םלוא ,בושייב תוקוניתה רפסמ תא דואמ הלידגה תאז תירטינמוה השיג
תרזחה תא ושרדש םיגולויב םירוה םע םיבכרומ םיסחיב תוצמאמה תוחפשמה תאו הנומוקה
.תוצמאמה תוחפשמהמ םקותינו םהינבלודיגהמ וששחש זוחמב ךוניחה תודסומ .תוריהמבו הגרדהב בושייב חמצ ימוקמה רפסה תיב
ולכי אלש הסמעמ םהילע סימעהל הלולע התייהש םידימלתה תייסולכוא לש ילאיצנטופה
ךכ .םהידלי ךוניחב םייאמצע תויהל "םראפ"ה ישנא לש םנוצרל בל ץפחב ונענ ,הב דומעל
350 םע רפס תיבל תוטעמ םינש ךות עיגהו יערא הנבמב תחא התיכמ רפסה תיב ליחתה

ויה דומילה יאשונו דומילה תוטיש ,תוחפשמ ידי לע וצמואש םיטלקנו םינב ,םידימלת
בוליש היה .וב הררשש תילמרופ יתלבה תיתרבחה הריוואב היה לדבהה .ידמל םיילנויצנבנוק
םגו ינויע סיסב םג ןתינ ןוכיתה רפסה תיבב .ץוחב תויפצת הברהו םידומילו הדובע לש
שגד היה .םינושה קשמה יפנעב םירהצה רחא ודבעו רקובב ודמל םידליה .תיעוצקמ הרשכה
םיטרצנוקו םיעפומ הברה ויה .הנומוקל ץוחמ ועיפוהו תוקהל ורצי םירענהו הקיזומ לע קזח
דעונ יאמצעה רפסה תיב .םיניזאמכ םגו םיעצבמכ םג ופתתשה הנומוקה ינבש המר ילעב
תיב .תיללכה הרבחה לש תוקוצמל תועדומה תא םהב חפטל ןכו הנומוקה יכרע תא ליחנהל
םייקמה תווצה תא וויהו הארוהה לועב ואשנ םירבחו םירוה :תילאנומוק הרוצב להונ רפסה
.הליהקב יללכה הדובעה רודיסמ קלחכ תאז ושעו תרוכשמ ולביק אל םירומה .רפסה תיב תאתיתרבח המגודו תיאלקח הנומוקיפנע לכ לש הסנכהה לכ .רבד לכל הנומוקכ "םראפ"ה תליהק הלהנתה תונושארה םינשה -13ב
,םיכרצה לכ יוסיכל ושמתשה ובש ,ףתושמ קנב ןובשחל ורבע םיפרטצמה שוכר לשו קשמה
.תפתושמ תולעבב ויה רוצייה יעצמא לכו םינבמה ,עקרקה .'וכו תואירב ,ךוניח ,ןוזמב
קשמה ימוחתב תודובעה לכו תינחור תועמשמ תלעבכ הדובעל קומע סחי רמשנ ולא םינשב
גהונ היה .תידדה תרוקיבו םינויד ודדוע הדובעה יתווצב .הווש ןפואב וכרעוה הליהקהו
השקמ םייושע ויה הנומוקהו הדובעה .תומכסהל עיגהלו תונבה יא ררבל ידכ הדובע קיספהל
םימעטמ ,תונוכמ אלל תואלקח םייקל ולדתשה תונושארה םינשב .וז תא וז וניזהו תחא
תואלקחב םהיכרוצל ולדיג .םירוטקרט םהל ויה אל יכ םיסוס םע ושרח :םייטקרפו םיינורקע
םינש רחאל .היגרנא תורוקמ הזבזב אלש היגולונכטבו םינשי םילכב ושמתשה .תינגרוא
יצ תא וביחרה ןכו ןכוממ יאלקח דויצבו םילכב שמתשהל ורבע ,קשמה ססבתהשכ ,תודחא
.ןמוימ הקוזחת תווצ ובייחש תולוזו תונשי תונוכמו תוינוכמב םהלש בכרה ילכםידבוע ופריצ םהילאו שיא -100כ הנמ ףנעה תווצ .רתויב לודגה ףנעה התייה תואלקחה
ירצומ קווישש לעפמ ומיקהו הכירצל רוצייב וקסע הליחת .םיברה םירקבמה ברקמ םיינמז
דחא .ץוח תודובעל ואציש םייאלקח םידבוע לש םיתווצ םג ויה .היוס ירצומ רקיעב ,ןוזמ
-80לש הצובק הללכש היינבה תרבח התייה תונושארה םינשב םילודגה הסנכהה תורוקממ
וכפה הרהמ דעו זוחמבו בושייב היינבב וקסעש ,ההובג תיעוצקמ תונמוימ ילעב םיאנב
ךשמב .שמשה תייגרנא תא ולצינש םיתב םירחאלו םמצעל ונב םה .תיחוור תינלבק הרבחל
תאצמה היה וב ואגתהש םיגשיהה דחא .תיביטנרטלא היגרנא לש םינקתמ רוצייל ורבע ןמזה
.שקובמ קוויש רצומל ךפהו שומיש ול היהש תיביטקאוידר הנירק לש סיכ יאלגוכרע םה וקסיצנרפ ןסמ םתאצ ינפל תצק .םירפסה תאצוה התייה ינש בושח הסנכה רוקמ
וציפה םה ותואו -60ה תונש יכרע תא אטיבש ןורפסב תואצרהב ונודינש םיאשונה תא
התנבנש םירפסה תאצוהל דוסיה היה הז .הריישה לש עסמה ךלהמב םיקתוע יפלא תורשעב
האיצוהו יחוור קסעל האצוה הכפה םינשה ךשמב .הייסולכואל םרבד תא איבהל יעצמאכ םג
.תיעבט הדילל הכרדה ,לושיב ירפס ,תונוחמצ ,היפוסוליפ :םינוש םיאשונב םירפס רואל
יפלא תואמ לש רכמ יברל וכפהש תיעבטה הדילה אשונב םירפס המכ הרכמ האצוהה
.םיקתוערסמה תצפהל "םראפ"ה ישנא ונפתה ,תיקשמ תוססבתהל ושדקוהש תונושאר םינש רחאל
וילא ויה ,ןיקסג ןפיטס לש תואצרהה תועסמ ויה ךכל םיכרדה תחא .תינוציחה הרבחב םהלש
.םינגנ תקהל םג ללכ ךרדבו םיפסונ םירבח וילא ףריצ אוהו םינוש תומוקממ תובר תוינפ
התועצמאב .וקסיצנרפ ןס ימימ דוע "םראפ"ה ישנא לש םמלועב בושח טנמלא התייה הקיזומ
,קשמה סוסיבב עקשוה ץמאמה רקיע הבש הנושארה תואלתה תנש רחאלו .םירסמ וריבעה
םיאקיזומ םהילא ובריק םה .הקהל המקוה הרהמ דעו הניגנה לא רוזחל הליהקב םירבח ולחה
תועפוהל ואציו םיריש לש םובלא וטילקהו הכומסה הרייעב תוטלקה ןפלוא וגישה ,ץוחבמ
.ןיקסג ןפיטס לש םיוולמכ וא תויאמצעהייסולכואל תואנ םויק הרשפאש תילכלכ תוחתפתה לש הגרדל עיגה "םראפ"ה 1974 תנשב
םירקבמ -20.000כ הילא ועיגה הנש התואבו קוחרמל אצי הנומוקה לש העמש .שפנ 800 לש
ץראה תא הב ושפיחש םייפיה םידוונ ויה םירקבמה רקיע תונושארה םינשב .לבת תווצק לכמ

םיטנדוטס ללכו םרזה ןווגתה םימיל .םהידודנב הליל טלקמ םתס וא םהיתומולח לש הדועיה
ישנא םגו ,םלועב הלודגה תיפיהה הנומוקה תא ריכהל וצרש תרושקת ישנאו תואטיסרבינואמ
.תונוטלשה יגיצנו םיקסע.רעשב לעפו רגש הליהקה לש ןטק ףינס תריצי ידי לע םירקבמה םרז תא ותסיו "םראפ" ישנא
וא םיעשופ ,םהינימל םיערפומ ,םיילוש ישנא ,םייוצר אל םיחרוא תסינכ עונמל היה םדיקפת
וראשנ הלא םירקבמ .יניצר ןיינע וליגש םירקבמה תא ךירדהלו לפטל ךדיאמו ,םימס ירחוס
םנקנק לע תוהתל וצרש םישנאל םיינמז םירוגמ שמישש להוא םש םקוה .רעשה דיל המ ןמז
הנומוקה לע רבסה םירקבמה ולביק םש .בושייה חטשל סנכיהל תושר םהל ןתניתש ינפל
םישנא 5-6 ללכ ךרדב .בושייה רצחב תוגהנתה תויחנה םהל ונתינ ןכו הלש היגולואידיאהו
ויה ךכ רחאו םיימוי-םוי חראתהל ונמזוה םירקבמה תיברמ .םוי-םוי רעשה תרמשמב ואצמנ
רחא בקעמה לע םג םידקפומ ויה רעשה ישנא .הדובעה תרגסמל סנכיהל םא טילחהל םיכירצ
.םתסינכ רחאל םישדחה םירבחהו םירקבמהילכלכ רבשמו דעס ילעפמתא 1974 תנשב העינה םיפדוע תרתוהלו םיכרצה קופיסל האיבהש תילכלכה תוססבתהה
ירוזאב םיכרצנל עויסו ןוזמ קלחל דעוימ היהש לעפמ Plenty תא דסייל "םראפ"ה ירבח
וביצהש הרטמה תא םישגהל הדעונו ןיקסג ןפיטס לש התייה לעפמה תמקהל המזויה .הקוצמ
הארנ םיפדוע רובצל ולחה ובש בלשה ."םלועה תא ליצהלו תאצל" םכרד תישארב םמצעל
םהלש תוסנכהה יפדועו םהיסכנ תא דימעהל ןיקסג לש ותאירק .ךכב ליחתהל םיאתמכ היה
.רוביצה תונעיהל התכז רתאו רתא לכב םיקקזנה תושרלודנרוט תפוס רחאל .הרזעל וקקזנש םינכשל עויס יעצבמ ינימ לכב הלחה וז המגמב תוליעפה
תולועפה תחא ,.תוסירהה תא םקשל ורזעש םיתווצ וחלש המבלא תנידמב תינסרה
וינבש סקנורב ינועה עבורב םניח םיסנלובמא תוריש םויק התייה ב"הראב תויביסנטניאה
םג הבחרתה תוליעפה ."ןייטצמ ירוביצ תורשל ןוסרפ'ג סרפ"ב םתוא התכיז וז תוליעפ .קרוי
תדיער רחאל הלאמטווגב היה הרזעה תולועפ איש .ב"הרא תולובגל ץוחמ םיקחורמ םירוזאל
,ןוסאה ידממ עדוויה םע .תיב ירסח ןוילימ הריתוהו שיא 23.000 הלטקש 1976 תנשב המדאה
םינשה ךשמב .םינש עבראל בורק הכשמנו הבחרתה וזו הרזעל דימ וקעזנ "םראפ"ה ישנא
תא וכירדהו ונגראו תוכורא תופוקת שערה ירוזאב והשש םיבדנתמ -200כ םשל וחלשנ וללה
םסרפש לעפמל ךפה "סיפיהה לש םולשה ליח" הנוכש Plenty-ה .תימוקמה הייסולכואה
תנשב .םיימואלניב םינוגראמ הרקוה תותואב םתוא הכיזו םלועב םיבחר םיגוחב םתוא
ללגב "The Right Livelihood Award" :יתרקויה סרפה ילבקממ דחא היה "יטנלפ" 1980
.תימואלניבה דעסה תוליעפלע "ןייוול תוליהק" םיקהל ועייס םה םינש ןתואב .תואלקחב אישה תונש ויה 1974/5 םינשה
"םראפ"ה תמגודב תונטק תווח ומיקה ןהבש ב"הראב תונוש תונידמ -13ל םיתווצ חולשמ ידי
קווישל םייאלקח םילודיג לע וטילחה 1976 תנשב .הדירולפב התייה ןהבש הלודגה .התכרדהבו
תובוחל ופסוותה ולא םידספה .םילודג םידספהל םרג הזו חילצה אל רבדה .לודג ףקיהב
.יסנניפ רבשמ לש ותווהתהל איבהו תולגתהל ולחהש םירחאתואלקח הדדוע הלשממהש הפוקתב תובחרתה יכילהתל ףחסנ "םראפ"הש ךכמ עבנ הז רבשמ
הערה התייהו תוינידמה התנתשה -1976ב םלוא .ןטקה ברועמה קשמה ינפ לע תירוטלוקונומ
היילע התייה .ולע קלדה יריחמ .וסרק םייתחפשמ םיקשמ .תואלקחה לש ילכלכה בצמב
תרבח תוסנכה לש תפסונ תיתועמשמ הדירי םג התייה .תואוולה תונימזב םוצמצו תיבירב
"םראפ"ה .היינבה ףנעב לפשמ האצותכ המרגנש תונושארה -80ה תונשב "םראפ"ה לש הינבה
םושמ רקיעב ,הלכלכב תוינוציח תורומת לש תוילכלכה תועפשההמ תנסוחמ התייה אל
Plenty לש םילודגה םיטקייורפב הלחהו יטסילאיר ילכלכ ןובשח אלל םינש ןתואב הלעפש
הסיפת הנומוקב הטלש אל הפוקת התוא לכב .םימי ךרואל םהב תאשל החוכב היה אלש
םורתל אבש בושיכ הנושארו שארב םמצע תא ואר םהש םושמ התוליעפ ןונכתב תילכלכ
עייסל םלועל

לע םיידימת םיחוכיווב אטבתה רבדה .ההובג םייח תמרב םמצע תא םייקל אלו ויתוקוצמל
םייתרבח ללכ םיכרצל תועקשה ןיבל םייחה תמר רופישל תועקשה ןיב תויופידע ירדס
.םייללכה םיכרצל תופידע הנתינ בור יפ-לעו "יטנאלפ"ה ילעפמ יכרוצ ןוגכ ,םיינוציחםירבח לש תיביטקלס יתלב הטילק ,םהבש תטלובהו ילכלכה רבשמל תויתרבח תוביס םג ויה
יתלב התייה "םראפ"ה תייסולכוא לש תובחרתהה .ידמ ריהמ הייסולכוא לודיגו םישדח
לטנ וויה םהו תוינויער-תויכרע תויצביטומ םהל ויה אלש םיבר וטלקנ םינשה ךשמב .תנזואמ
םיילכלכה םילעפמה לוהינבו הדובעב תוליעי רסוח לש םיבר םייוליג ויה .הלכלכהו הרבחה לע
.רוביצה יפסכ לוצינו תותיחש לש תועפות ולגתה ףאוםילהנמ תצעומל תיטמזירכ תוגיהנממתומישמל םידעוימ ויהש םיטקייורפה םינוכיס תליטנל םזויה רבעב היה רשא ,ןיקסג ןפיטס
תא בייחו דעס ילעפמל האיציל ץוחלל ךישמה אוה .הליהקה בצמב בשחתהל הטנ אל ,תויללכ
.הלא םיאשונב םיחוכיו וצרפ ןושאר םוי ישגפמב .םישדח םירבח תטילקב תוחיתפה ךשמה
רידהל ולחה ףאו ,ןיקסג לש ללוכה יתוגיהנמה טופישה רשוכב ןומא דבאל ולחה םירבחהו
תובקעב ורסאמ םע תופפורתה הלח ןיקסג לש ודמעמב .ולא םישגפמב ויתושרדמ םהילגר
רזגנש שנועהמ ותוא ץלחל וסינ הנומוקה ינטפשמ .הנושארה הנשב םימסב שומישה תשרפ
תפוקתב .הנש ךשמל 1974 תנשב רסאנ אוהו םדיב הלע אל ךא ,םייטפשמ םיעצמאב וילע
תוגיהנמ החמצ טא טא .ןיקסג ידעלב בטיה להנתהל םילוכי הנומוקה ייח יכ ררבתה רסאמה
תא ריזחהל הסינ אל אוה רזח ןיקסג רשאכ .שלחנו ךלה הגהנהב יזוכירה דוסיהו ,תיפולח
תלהנה לש ירוזיבה יפואבו ישונאה בכרהב ולחש םייונישל לגתסה םא יכ ,ותומדקל בצמה
הרומ לש םיסחיה תכרעמ התנתשה םלוא ,תיזכרמ תוישיאכ ראשנ ןיקסג ןפיטס .הנומוקה
רבעמ לש ךילהת הרבע הליהקה יכ ,רמול ןתינ .םינושארה םימיה תא הנייפאש םידיסחו ינחור
תנשב הרחבנש םילהנמ תצעומ תושארב להנמ לש תיטסילנויצר הטישל תיטמזירכ תוגיהנממ
.םינושה םיפנעב חתפמה ידיקפת תא ואלימש שיא 16 בכרהב 1976רדס סינכהלו יסנניפה רבשמה םע דדומתהל ליחתהל וסינ םילהנמה תצעומ תריחב םע
$ -600.000ל יללכה בוחה עיגה 1975 תנשב יכ ררבתה .החלצה אלל ךא תונובשחה תלהנהל
שי יכ הארה בושיחה .תואצוהה תא תוסכל הקיפסמ הניא םימייקה םיפנעהמ הסנכהה יכו
הסנכה תמרל עיגהל וחילצה אל םיצמאמה לכ תורמל .$ 10.000 לש תיעובש הסנכהל עיגהל
םיפנע דדועלו הדובעה חוכ לע חקפל ,תילכלכה תוליעפב רדס סינכהל התסינ הלהנהה .תאזכ
לש תורישה יפנע עפש םע ןשיה הנבמה תא םיאתהל םיישקב הלקתנ םלוא ,םיסינכמ
יוסיכל םיינויח ויהש ןמוזמ ףסכו תורוכשמ ואיבה אל םה ,ויהיש לככ םיינויח .הנומוקה
ושע הליחת .הנומוקה ייחב עוגפל ילבמ הלא םיתוריש םצמצל דציכ התייה היעבה .בוחה
רפתשה אל תוסנכהה בצמ .החלצה אלל ךא םיפסונ הסנכה תורוקמ אוצמל םיבר םיצמאמ
,תיבירה תיילעו תיאלקחה תרצותה יריחמב תפסונ הדירי םע ,1981 תנשבו ,יתועמשמ ןפואב
.רלוד ןוילמ לש בוח םע ומצע אצמ בושייהתכרעמה לוטיב לע תינכפהמ הטלחהל העיגה םילהנמה תצעומ 1983 תנשב הלא תוביסנב
יתורישו םינבמה ,עקרקה תרימש ךות ,תיביטרפואוק-ימס תנוכתמל התרבעהו תילאנומוקה
תצעומ הטילחה ,תילאנומוק הליהקכ םייח לש הנש 13 רחאל ,ךכו .ףתושמ שוכרכ רוביצה
תישיא תורבח ןיב רוחבל היצפואה תא רבח לכל תתלו ,שדחמ ןגראתהל םילהנמה
וגאדיו תילכלכ הניחבמ םיאמצע ויהי רגובמ לכו החפשמ לכ שדחה רדסהב .תיביטקלוקל
הז סמ .רגובמל $ -125ל $ 75 ןיב ענש הליהק סמ שדוח לכ תתל וכרטצי םירבחה .םתסנרפל
:םייתליהקה םיתורישה םויקו תובוח תרזחה םייסיסבה םייתליהקה םיכרצה תא ןממל דעונ
רבשמ ,הקוצמ לש וז תואיצמב .בוזעל ץלאיי ךכב דומעל לכוי אלש ימ ,'וכו םיכרד ,םימ
תוריירקל ונפ םהמ קלח .בוזעל םיקיתווהמ םיבר וטילחה ,בושייב םידורי םיתורישו יסנניפ
-1983ב .יסנט תנידמב תוכומסה םירעב ובלתשה קלחו רבעב םהירוגמ תומוקמב תושדח
םיכייתשמ בושייב םיבשותה לכ :םיגוס ינשל וקלחתהש בושייב שיא 800 ורתונ
-ארקנש רוטקסב וללכנ תיפותיש תרגסמב ךישמהל ורחבנש םירבחהו foundation
ונמנ -1986ב .1983 לש ףקיהב הרצענ אל םירבחה רפסמב הדיריה . second foundation
.250 קר ורתונ -1994בו שפנ 400םייחה תוחרוא יונישאשונל ךפה ץוחב הסינכמ הסנרפ תאיצמ .בושייב םייחה ירדס ונתשה היצזינגרואירה זאמ
סומלובל םמוקמ תא וניפ טעומב תוקפתסההו תוטשפה .תיתחפשמו תישיא הגאדל יזכרמ
,םיינטרפסה םייחהמ ופייעתהש םיקיתווה םירבחה .םיסינכמ הסנרפ תורוקמ רחא שופיח לש
םיבר .בושייב םייחה תוחרואל סחיב תושדח תומרונ ץמאל ולחה ,רבעב םהייח תא ונייפאש
תלצהל ץולח תדמעכ אלו הריבס םייח תמר קינעיש ,םידלילו םירבחל תיבכ ותוארל וצר םהמ
ויה םייונישה "םראפ"ה ישנא תיברמל .1970 לש הריישב ךרדל םתאצב ונימאהש יפכ ,םלועה
תאו ילכלכה םנוחטיב תא ,םתדובע םוקמ תא ודביא םישנא .יטמוארט עוזעז תניחבב
םינש הלא ויה .תושקו תובר םינש ךשמב למעב ונבש תיב שוטנל וצלאנו ,דיתעב םנוחטיב
תובר םינש ועיקשהש םישנא ובזע םוי םוי .הקוצמו לוכסת ושח וראשנש םירבחה בורש
.בושייבוראשנ ומצמוצש הליהקה יתורישב ודבעש הלא .םמויקל עוער ילכלכ סיסב היה םיראשנל
,םיאנסחמ ,רפסה תיבב םירומ ,תודלויל הקינילקה ידבועב רבודמה .הסנרפו הדובע אלל
יאלקח קשמש המב קפתסהלו םייחה תמרב תדרל םיכירצ ויה הלא לכ .'וכו רעשה תווצ
תונורתפ שופיחלו תויעוצקמ תויומלתשהל הצוחה ואצי םירחאה .עיצהל לוכי ינע רוזאב
תמקהב בושייה םוחתב הקוסעת תונורתפ ואצמש הלאכ םג ויה .בושייל ץוחמ םייטרפ
לע ושכרנ ,הייפאמה ,םירפסה תאצוה ,הקינילקה :םיירוביצה םיתורישהמ קלח .םינטק םיקסע
םג ךא בושייב דבע היינבה תרבח תווצ .רכשב םידבועל םירחאהו םילעבל וכפהש םירבח ידי
לדח אוהו רפסה תיב לש סוטטסה הנוש רתיה ןיב .תיטרפ תינלבק הרבחכ ץוח תודובע עציב
.רכש םהמ ולביק םירומהו ומויק תא ןממל םיכירצ ויה םירוהה .הליהקה ידי לע ןמוממ תויהל
םג ,ךדיאמ .רתוי םיחיטבמ הסנרפ תורוקמ שפחלו הארוהה תא בוזעל ופידעה םירומהמ קלח
.רתוי לוז אוהש יתלשממה רפסה תיבל םתוא חולשלו םהידלי תא איצוהל ורחב םירוה
.יאמצעה רפסה תיב םויק תא וכישמהש םידימלתו םירומ תצובק םוקמב הראשנ תאז תורמלהליהקה יתורישב םידבוע םקלח ,םירבח -220כ הנומ "םראפ"ה תליהק תונורחאה םינשב
םידבוע םירבחהמ שילשכ .בושייב םימקוממה םינטק םייטרפ םיקסעמ םיסנרפתמ םקלחו
,םירבחה רפסמב םוצמצה תורמל יכ היה יונישה לש םיגשיהה דחא .תוכומסה תורייעב
סכנכ םינבמהו עקרקה תא חיטבהלו $ -1.200.000ל עיגהש בוחה תא םלשל חילצה "םראפ"ה
לש תבורעת אוה וב שיש המ .הנומוק בשחיהל לוכי וניא רבכ ומצע "םראפ"ה םלוא .ףתושמ
ותניחבמ רתויב בוטכ ול הארנש המ תא רוחבל דחא לכל תורשפאמו דחי תולעופה תוטיש
.תומייקה תוביסנבץוחב וא בושייב הדובע םוקמב דבוע דחא לכ :וז איה יפותישה רוטקסב הלבקתהש הטישה
,לוהינ ,היסנפ( הליהקה סמ תא ול םיכנמ םש .תונובשחה תלהנהל ותרוכשמ תא איבמ אוהו
האצוה ישולת לבקמ רבחהו יתחפשמה ביצקתל רבעומ רתיה )'וכו םיתוריש ,החוור ,ןוזמ
לש םירבושה תא רבחה ריזחמ ,שדחה םולשתה ןמז עיגמשכ .ויתואצוהל שמתשמ אוה םהבש
לוקיש יפל תואצוהה רחא בקעמל הדעונ תאזה הטמשה .שדחמ ליחתמ ךילהתהו תואצוהה
לודג בחרמ ריאשהל ,אסיג ךדיאמו ,תולודג תוגירח ויהי אלש ךכל גואדלו דחא לכ לש ותעד
תמרש הלא .עויס םילבקמ ,שדוחה תא םירמוג אלש הלא .תיטרפה המזוילו תונוצרל
,אסיג דחמ .םירחאל הרזע םשל רתוי הובג סמ תאשל םירומא ,ההובג םהלש תורכתשהה
םירעפ לוטיבו ןויוושל הפיאש שי הב תרקובמ הלכלכ ןיב ןוזיאה תא אוצמל הטישה הדעונ
תורשפאהו תיטרפה המזויה ןמ םיעבונה םיצירמת חפטל ,אסיג ךדיאמו ,םיינעו םירישע ןיב
ידכ ךות תויתריציו רתוי הלודג תויביטקודורפ דדועל םג איה הרטמה .םייטרפ םייוואמ קפסל
.ללכה לש םיכרצה לע הרימשתויהל הלדח ,"םראפ"ה לש םייחה חרוא תא הנייפאש ,תומכסהה לש "הנמא"ה -1990ב
.םיירוביצה םינבמהו רוידה ירדסהב םג רבעה לש תומרונה תיברמ ולטבתה השעמל .סיסבה
,תינוכמ שי החפשמ לכל .םייתחפשמ ברה םירוגמה ינבמ תא ופילחה תויתחפשמ תוריד
שיבכה תלילס םע .היזיוולט תחלצו בשחמ שי םיבר םירבחל .םייתיב םיילמשח םילכו ןופלט
,יזכרמה

םייחה תוחרואב םייונישל .ינוניבה דמעמה לש ינקירמא רברפ לכל ותרוצב המוד ךפה בושייה
ליגב ויה םיקיתווה םירבחה ידלי תונושארה יונישה תונשב .ינשה רודה לע תוכלשה ויה
האבש העפשה התייה ךוניחל יכ ןייצל שי .םהירוה תא ובזע םבור -80ה תונשב .םירוענה
תושרב ודמעו ורגבתהשכו השדחה םתביבסל תולגתסה יישק ויה רכינ קלחלש ךכב יוטיבל
ינב לא ורזחש הלאכ ויהו "םראפ"ה לא ,םהלש תודליה זוחמ לא שדוחמ רשק ושפיח ,םמצע
רודה ינב ידי-לע הנומוקה לא רוזחל ןוצר לש העפות התלגתה תונורחאה םינשב .בושייב םליג
התחפ רקיעבו ולש הטילקה תלוכי תא וליבגה "םראפ"ב םייונישה םלוא .םיבזועה לש ינשה
.ריעצ רודל ביהלמ רסמ לש הרבעהה תלוכיתושדח תויתמישמ תומזוייכ הנקסמל העיגה יפותישה רוטקסהמ "םראפ"ב םירבח תצובק -90ה תונש תישארב
יתמישמ בושייכ "םראפ"ה שודיחב תינתומ ריעצ רודל הכישמ דקומ רוציל תורשפאה
סיסב לע שבוגש יתרבח ןיערג תמקהל ושגינ וז חורב .תיגולוקאה תועדומה םודיקל רסמתיש
וז חורב .הביבסל םייתודידיו םיינכסח םייח תוחרואו תויגולוקא תורטמ לע תומכסה לש
(ecovilage) תיגולוקא הליהק תמקהל דוסי וחינהש םיסוניכ 1993 תנשב ומייקתה
םיבושיל ירוזא זכרמ םג םש דסונ הלא םיסוניכב .םלועה יבחרמ םיגיצנ תופתתשהב
Ecovilage-ה תמקהל האיבהו -1994ב הבחרוה וז המזוי .הקירמא תשביב םייגולוקאה
לוהינה לע םייארחאה בושייה ינב םיריעצ תרובח ידי-לע אשינ הז דסומ .Training Center
לעב לעפמב תוברועמ הב התייהש םושמ םיריעצה ברקב ןיינע הררוע וז תוליעפ .הכרדההו
,"םראפ"ב ולש הטמה בשומ תא עבקו רזח Plenty ןוגראה ךכל ףסונב .תויתרבח ללכ תורטמ
זכרתמ אוהו םצמטצה דעסה תולועפ ףקיה .הינרופילקל רבעוה רבשמה תפוקתבש רחאל
תיזכרמה הקירמאב תיביטנרטלא היגרנא תורוקמו תינגרוא תואלקח לש םיטקיורפב הנורחאל
.ישילשה םלועה תונידמבואוה ?"םראפ"ב ולחש םייונישה לא רבעשל יטמזירכה גיהנמה ןיקסג ןפיטס סחייתמ דציכ
ונמז תא שידקמ אוה םלוא יפותישה רוטקסל ךייתשמו "םראפ"ב ותחפשמ םע ררוגתמ
לש םייחה תוחרואל לגתסהל וצר אלו ולכי אלש רבעשל "םיפיה" םיאלמג לש הליהק תמקהל
ותוארב ,טושיק ןוד לש ותסוס םשכ "הטנניסור" וז הליהקל ארוק אוה .תינוציחה הרבחה
2000 תנשב יכ ול ררבתהשכ הז לעפמל םתרנ אוה ."ינרדומ טושיק ןוד" ןיעמכ ומצע תא
50 לעמ םישנא לש העפותה תבחרתמ יכו היסנפ ילומגתב תוכזל ולכוי אל םינקזהמ -25%כ
.-International Communitiesל רקיעב ,תויפותיש תוליהקל ףרטצהל ךרד םישפחמה
ךכב הנקזה תעשב תודידבהמ םיגאדומה םירגובמל תויביטקרטאל תוכפוה הלא תוליהק
.םינוש םיאליג ןיב היצרגטניא תורשפאמ ןהשתויוליעפו םיסוניכל םוקמ הב ויהיש הליעפ םיאלמג תליהקמ הנביי בושייהש איה תינכותה
from םיליג ןווגמ רוציל איה המגמהשכ ,תודליימל רפס תיבו תודלויל הקינילק ןכו הכרדה לש
"התקב"ה תא ומצעל תונבל לכוי םיפרטצמהמ דחא לכ.)רבקל םחרהמ( womb to tomb
.גוזל $150 וא ,םדאל $100 ומלשי םיריידה .םיתורישה תא םייקת הליהקה .ולש (cabin)
"םראפ"ל הכומס הליהקה .םיעצמא ירסח םג טולקל רשפאתש תיתשת הנבת הליהקה
תדעוימ הניא "הטנניסור" יכ ןייצל שי .םיפתושמ םיגחו תיתוברת תוליעפ התא תמייקמו
.םהלשמ היסנפ תינכות םהל שיש ןוויכמ ,םינקדזמה "םראפ"ה ירבחל

*

םזינומוקל םזילטיפקמ ררחסמ לולסמ ורבע "םראפ"ה ישנא הנש 30 לש רצק ןמז קרפב
תא התניש "םראפ"ב םייחה תפוקת יכ םינעוט הז לולסמ ורבעש םישנאה תיברמ .הרזחבו
םיבורקה םילאידיא ןעמל םילעופ ןיידע וירבח יכו םייק בושייהש הדבועה .הבוטל םהייח
הדובעה תייווח לשו םזילאידיאה לש קבדימה חוכה לע הדיעמ ,רבעב םתוא וחנהש ולאל
.תפתושמה תינחורה תוסנתההוםע םירשק לע םירמוש היבזוע ןיבמ םיבר .םירבח יפלא המכ "םראפ"ב ורבע םינשה ךשמב
לע םירסומה םיניטלוב םימסרפמ םה ."םירגוב"ה לש םיסוניכ םימייקתמ הנש ידמו רבעה
ליג תא ורבע הלא םירבחמ קלח .םהיתומוקמ לכב םיבזועה יקוסיע לעו "םראפ"ב השענה
-50ה

םלוכ ןיב המכסה שיש רמוא הז ןיא ."םראפ"ב םירבח ויה םהבש םימיה חור לע םירמוש ןידעו
תרוקיב ירבד בותכל םירבחה תא דדועמ ןיטלויבה .הנומוקב םייחל ויהש תונורתיה רבדב
.ןיקסג ןפיטס לש תוגיהנמה לע רקיעב .רבעה לע תובר תויתרוקיב תוכרעה אוצמל ןתינ ןכאו
ותמגמו ידמ יטירוטוא היה יכו ידמ ךורא ןמז הנומוקה תא גיהנהל הסינ אוהש םינעוטה שי
הליהק תיינב לע תויהל ךירצ היה שגדה ,םתעדל .הגשמ התייה "וליצהל ידכ םלועה לא תאצל"
.ובזעש הרבחב לבוקמה םייחה חרואל בורקה םייח חרוא שי הבש המצע תא םייקל תלגוסמה
ךירצ היה ןמז רחאל יכו היוגש איה ףא התייה החותפה תלדה תוינידמ יכ ,םירובס הלא םיגוח
םג םלוא .םתדובעב םמצע תא ומייק אלש הלא לכ תא קיחרהלו ,לודיגה תא ליבגהל
תובוט ויה םהיתונווכ יכו םינוכנ ויה םהלש םילאידיאה רבד לש ודוסיבש םימיכסמ םירקבמה
ויה םלועה תלצהל ןוצרה לש םזילאידיאהו "יטנאלפ" לש יביטקלוקה םזיאורטלאה יכו
םיבוט ינב לש העפותה תא סנ לע םילעמ הלא .תידוחייל "םראפ"ה תא וכפהש םירבדה
הליהקל רובעלו םדמעמ לש םיירמוחה תונורתיה לע רתוול םינכומ ויהש םייניבה דמעממ
םע דדומתהל םהילע היה הבש וז הליהק .רשעתהל ולכי אל הבו סכנ לכ םהל היה אל הבש
תלעב התייה ,םהלשמ םיעורג םיאנתב ואצמנש םישנאל עייסלו םלועה לכב הרזע תומישמ
לע םינומ תרשעב הלועה העפשה תלעבל התייהו ,םינימאמ םה ךכ ,רודה ינבל תפומכ בר ךרע
.המויק ךשמו ירפסמה הלדוג

םלוא ,ןיינע ררועל ךירצ הלרוג ןכ לעו תוינרדומה תונומוקה ברקב דבכנ דמעמ היה "םראפ"ל
,התמקה תוביסנמ םיעבונו םיידוחיי םה התוא ודקפש םיכילהתה .סופיט באכ התוארל ןיא
תועמשמ ילעב םינויפא המכל בל םישל יוארה ןמ ,תאז םע .המויק יאנתו התייסולכוא יפוא
הגיהנמ לש ודמעמב תורומתל ,יביטקלס יתלבהו ריהמה הלודיג לש הקימנידל :ומכ תיללכ
םיעצמאהו תויתרבחה תורטמה ןיב תויפיצה רעפ ,)"המזירכה לש היצזיניטור"ה( יטמזירכה
םייונישה תובקעב הלולתה תורדרדיהל רקיעבו יסנניפה רבשמה לש טקפאל ,ןשומימל
םירבח ץמוק לש םתונשקעל תודוה תמייק הליהקה םויכ יכ ,ןייצל יואר .ילאנומוקה הנבמב
.יתרבח ללכ יפוא תולעב תושדח תומישמב תוסנתהלו םוקמב זחאיהל:טנרטניאב אוצמל ןתינ "םראפ"ה לע םיטרפ :הרעה

http://www.the farm.org1999 ילוי - 26.סמ הנפמל הרזח