27 "הנפמ" ןוילגב םירמאמה ריצקת
1999 רבמטפס ,ס"שת ירשת

היטרקומד לאיצוסה תויוהממ החוור תרבחו החוור תנידמ"הנפמ" יכרוע םע החישב רצלוו לקיימןיב ןויוושה תלדגהל איבתש תוינידמל תובייוחמ תויטרקומדלאיצוס תוגלפמ
תרבחב םג ךרוצ שי ,החוור תנידמב יד אל ךא .החוורה תנידמ םודיקלו םיחרזאה
בוצקית ךותו תויתכלממ תויושר דצל םיבדנתמ םיחרזא ינוגרא םילעופ הב החוור
.הנידמה דצמ יקלח

לוטיב ;םישנו םירבג לש םתורח :תונורקע השולשל תבייוחמ היטרקומדלאיצוס
.יביטרפואוק תוליהק רבח תריצי ;תותיחנו תונוילע לש םינשיה םיסופדה

קלח קרש םג המ ,יתרבחה קדצל קבאמה תא םולשה לע קבאמה קחוד ץראב
בשחיהל םילוכי צ"רמ ךותב ם"פמ קרו הדובעה תגלפמ יביכרממ
.םיטרקומדלאיצוסל

הרבחה יכבנב יוצמה ינקירמא ידוהי ינידמו יתרבח הגוה רצלוו לקיימ 'פורפ)
םיגוחה ןואטבל בשחנה ,Diss תעה בתכ ךרוע .תינידמה התכרעמו ילארשיה
.(ב"הראב םילרבילה

שוביגל לוציפ ןיב תיתגלפמה תכרעמהרהזי ירוא תאמ,רבג קרש לוציפהו תונורחאה תוריחבב רבשנ אלש ,תיטילופה תכרעמב וקיתה
ןכאש ידכ יטרקומדלאיצוס ינויצ יטילופו יתרבח חוכ שוביגו תודכלתה םיבייחמ
.םולש ירדסהל תומדקתהה םע דבב דב ,יתרבח יוניש םג ללוחתי

(ןיקנבט די תווצ לע הנמנו הדש יבאשמ ץוביק רבח רבחמה)

הז רתאב אצמנ ואולמב רמאמה *

הנשויל הרטע בישהלסקז ןד תאמתויתדה תוגלפמה לשמ התוחפ התנכס ,תיטרקומד-אלהו תינויצ יטנאה ס"ש
,תינכפהמ-אל תויתדל יוטיב שי הקוזיחב :תינרמש העונת איה ס"ש .תוינמואלה
חישמ"מ ןכוסמ תוחפ ןורקיע תויהל יושע "הנשויל הרטע" .תיטסילטנמדנופ אל
.ס"שב וחמצ אל ןייטשדלוג ךורבו רימא לאגי ."וישכע

(לרב תיב לש תימדקאה הללכמב הרבח יעדמל הצרמ רבכמ אל דע היה רבחמה)

?ץראה ןמ תודמעמה וספ םאהתרופ-ןב רימא תאמ.הרבחה לש ידמעמ הנבמ שבגתה ץראב תידוהיה תובשייתהה לש התישאר זאמ
וספ אל םמצע םה ךא תודמעמה לש ימינפה בכרהה תא וניש תויפרגומד תורומת
םה ,תודמעמה לש ימינפה בכרהה תא ונישש תויפרגומדה תורומתה .ץראה ןמ

תונגרובה" לש תיוושכעה הינומגהה וליאו ילארשיה דוחייה לש אצוי לעופ
,םירכיאה תונגרובב לחה לכה .יטסילטיפקה ךילהתה לש אצוי לעופ איה "השדחה
םינש ךשמב .םהיתחת םילעופה ואבו םלוק םלענ ךכ רחא .דסמה תא ומיקהש
תונגרובה" לש התומדב ,תונגרובה הבש וישכע .םיטננימוד םינורחאה ויה תובר
.תינומגה תויהל "השדחה

(עבש ראבב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב תוגהנתהה יעדמל גוחב 'פורפ אוה רבחמה)

היילע רעשכ שורגבש רוחהסילוגרמ היסא תאמאלש ךשמתמ ךילהת אלא ,היהיש לככ לודג ,ףלוח לג הניא תונידמה רבחמ היילעה
תרש ינפב רגתא וז היילע הביצמ ךכיפל .ומויס דעומ תאו וידממ תא ךירעהל ןתינ
ךרעיהל דציכ השדח הבשחמל ,הלוכ תילארשיה הרבחה ינפבכ השדחה הטילקה
םילועה לש םהיסכנמ םהש ,ידוהי "אבס תועש" רסח ובורש הז רוביצ לש הטילקל
.תונויצלו תודהיל דוסי תשיג םירסח םה ןכ-לעו ,תויולגה תיברממ

תריכזמכ תנהכמ הנש הזמו הבגנ ץוביק תרבח ,תררושמו תרפוס ,תרבחמה)
תטילקב הליעפ התייהו םיעבשה תונש תישארב מ"הירבמ הצרא התלע .ץוביקה
.(םילוע

הנושהו רגה ,רזהרוצהדפ ימע תאמ:םירזכ ידוהיה בורה ינב ידי-לע םיספתנ לארשיב ןיסולכוא לש תוליהק שולש

.םירזה םידבועהו ץראה ייברע ,היפויתאמ םילועה

הגיצמ ,תחוור העפות איה םירזה תאנש ןהב ,תובר תויברעמ תורבחל דוגינב
היפויתא יאצוי םידוהי .הינוויכו הייפוא תניחבמ האנש לש הנוש הנומת לארשי
גרדמב ינשה םוקמב םידמוע םירז םידבוע ,הנושה םרוע עבצ ףא לע םיאונש םניא
אקווד וליאו ,םיבאשמ לע תורחת הווהמ םתוחכונ םצע הרואכלש ףא לע ,האנשה
הייסולכואה תא םיווהמ ץרא התוא ינב םתויה ףא לע ,םילארשיה םיברעה
.רתויב האונשה

.(הפיח תטיסרבינואב הנידמה עדמל גוחב רקחמ דימלת אוה רבחמה)

לארשיל הקוחןרוג בקעי תאמחטבוהו תוריחבה תכרעמב הלע אשונה יכ ףא ,לארשיל הקוח תקיקחב זפחהל ןיא
אלו םש ישנא לש תווצ םיקהל יואר התנכה םשל .תוגלפמ המכ ידי-לע ומודיק
וז .םע לאשמב םיחרזאה לכ רושיאל וגיצי םתעצה תאש ,ןוטלשה ישנא ברקמ
.ויטרפב קדקדל רשאמ ןוידב חותפל הדעונש דבלב תימלוג העצה

.(ןיקנבט די תווצ לע הנמנו רסוניג רבח ,הירוטסיהל ר"ד אוה רבחמה)

.הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה*

שדח לאמשכ היטרקומדלאיצוסה.הינמרגב יטרקומדלאיצוס תע בתכל ןויארב סדיג ינוטנאקוזיח ,תילאיצוסה תוינידמב המרופרה ,םואלה תנידמב תורומתה
ינפב םיבר םירגתא םיביצמ ררועתמה םזילבולגה ודצבו םזילאודיווידניאה
תועפות לע ביגהל הכירצ היטרקומדלאיצוסה .תויתרבחהו תויטילופה תוכרעמה
אלא ,תילרביל-ואינה היסקודותרואכ אלו ןשיה לאמשכ אל ןמע דדומתהלו הלא
.תישילש ךרד ,השדח השיג שוביגב

אישנ .ונרודב םיטלובה םייתרבחה םיגוההו םיגולויצוסהמ אוה סנדיג 'פורפ)
.(London School of Economics

תישילש ךרד תשרדנ ץוביקל םגןמרביל בקעי תאמןיב קבאמב קומע םיעוקת ץוביקב ונחנא ,תיתריצי הבישח הלגמה סנדיגל דוגינב
,"דיתע ץוביק" ןיבל ,תיסאלקה תיטרקומדלאיצוסה הסיפתב לגודה ,"דימת ץוביק"
.תישילש ךרדל קוקז ץוביקה םג .חלכה רבע הילע םגש תילרבילה הסיפתב לגודה

.(םינרואב ךוניחה רקחל ןוכמב רקוחו רצמ רבח רבחמה)

םיסכנ ךוישו ןיינק תויוכז ןתמ ץוביקהו רבחה ןיב הקיזהןירפלה לאירא תאמ.םדאה לש דוסי תויוכז ןה םויהש תויוכז לוטנ יסופיטה ץוביקה רבח

גוחב ותאצרה לע ססובמ רמאמהו םיצוביקה רדסה תלהנמ שאר אוה רבחמה)
.(ןיקנבט דיב ץוביקה

הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה*

ץוביק ראשיהלו רבשמה לע רבגתהלרוצ ילא תאמתוברועמ תשרדנ ,ץוביקה יסכנ לע "םיסוב" המכ לש םתוטלתשה עונמל ידכ
.םייצוביקה קשמהו הרבחה לש םינושה םייחה ילגעמב םירבחה לכ לש הליעפ
,הנטק הרבח ץוביקה תויה לשב ךא ,הררשה ילעב ינפמ ןגומ וניא רוביצה
תא עונמל הלא לכ חוכב םירבחה לש תישיאה המרהו ,תירטנולווו תימיטניא
.הררש ילעב םירבח המכ לש תיטרפה םתזוחאל ץוביקה תכיפה

.(ירעי די תווצ לע הנמנו םיקיז רבח ,הירוטסיהל ר"ד אוה רבחמה)

םירפס תרוקיב: סורוס 'ג לש ורפס תא רקוס ןמרופ ארויג - רופכהמ רזחש טסילטיפקה
.ילבולגה םזילטיפקה רבשמ הנכסב החותפה הרבחה

(תורבעמ רבחו ןלכלכ ,ןמרופ ר"ד)

הרבחה :ביצי ידג לש ורפס תא רקוס וילוזור ינד תילאירוטקסה הרבחה
.תילאירוטקסה

(הפיח 'נואב ץוביקה רקחל ןוכמב רקוח ,ירבכ רבחו גולויצוס וילוזור ר"ד)

לואש לש םרפס תא תרקוס רזל-יקצסוא הרש הרשפו תומילא ,סמחה ןמז
.סמחה תעונת לע עלס םהרבאו לעשמ

.הביבח תעבגב יברע ידוהיה ןוכמה שאר איה רזל-יקצסוא ר"ד)ןויליגה תא םתוח תובוגת רודמ27 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח