רהזי ירוא

שוביגל לוציפ ןיב תיתגלפמה תכרעמה

1999 רבמטפס ,27 הנפמהבחר הלשממ ןוניכו הלשממה תושארל קרב דוהא לש ותריחב
תואצות .תילארשיה הקיטילופה לש היתואלתל ץק ומש אל
לש םידממ בחר רבעמ לע תועיבצמ ןניא 15-ה תסנכל תוריחבה
אלא ,םסרופמה וקיתה תריבש לעו לאמשה לא ןימיהמ םירחוב
15 וקיתה ךשמהו לארשיב תיטילופה תכרעמה לש לודג לוציפ לע
,תחא לארשי ,ןהיניבמ הלודגה רשאכ תסנכב תוגצוימ תומישר.1
ינמיס יפל םישוגל תוגלפמה ץוביק םג .תסנכ ירבח 26 קר הנומ
יטננימוד שוג תסנכב רצונ אלש הארמ ןהלש םיטלובה רכיהה
.דחאשוג ;18 :זכרמה שוג ;םיטדנמ 36 :(ינוליח ובור) לאמשה שוג
םע) רדגומ אל ;10 :יברעה שוגה ;27 :יתדה שוגה ;27 :ןימיה
.םיטדנמ 2 :(דחא

זכרמלו לאמשל .תסנכב בור רצוי וניא ןיידע םישוג ינש לש ףוריצ
קר דחי שי םייתדהו ןימיה ישוגל םג .םיטדנמ54 קר שי דחי
שוג בור ,לאמשה לש הלשממ איה תוריחבה תאצות .םיטדנמ54
ךא ,ינידמה םוחתב םדקתהל םנמא הלוכיש ,יתדה שוגהו זכרמה
תקולחמה ללגב ,הטעומ תילארשיה הרבחה ינפ תא בצעל התלוכי
לש לודגה לוציפה .הנידמו תד יסחי אשונב הכותבש תיסיסבה
לש הכומנ המרלו הלשממה תוביצי יאל ןוכיסה תא לידגמ תסנכה
חכונל .היטרקומדל הנכס לש לאיצנטופ וב שי ןכלו ,תויביטקפא
ךרדה יהמו הז לוציפל ונעגה דציכ :תולאש יתש תולוע הז בצמ
.וילע רבגתהל

2רבעל טבמלש האצות וניה לארשיב תיתגלפמה תכרעמה לש יחכונה בצמה
תכרעמה תודלות .םינש תבר תיטילופו תיתרבח תוחתפתה
בלשה .םיבלש השולשל הקולחל םינתינ לארשיב תיתגלפמה
םאות ,1977 ךפהמל דעו םישולשה תונשמ ךשמנש ,ןושארה
יפל .תיטננימודה הגלפמה םגד םשב הנידמה עדמב עודיה םגדל
רשאכ ,תיטילופה הפמה זכרמב תחא הלודג הגלפמ תמייק הז םגד
הגלפמה .תונטק תוגלפמ המכ תויוצמ הלאמשמו הנימימ
תודחא םע הדוחיא רחאלו ,י"אפמ התיה לארשיב תיטננימודה
הגלפמה םגד .הדובעה תגלפמ ,1968 תישארב י"פרו הדובעה
תונטק תודונת .א :תויזכרמ תונוכת יתשב ןייפאתמ תיטננימודה
םינש ךשמב ןוטלשה תויכשמה ךכיפלו ,תוריחבה תואצותב תיסחי
הגלפמה תלוכי .ב ;חווט תכורא תוינידמב טוקנל תורשפאו תובר
ןותמה ןימיה ןמ תוגלפמ םע היצילאוק ביכרהל תיטננימודה
ביכרהל תולוכי ןניא תוגלפמה ראש דועב ,ןותמה לאמשהו
ההוזמ תיטננימודה הגלפמה ,ךכל ףסונב .הידעלב הביצי היצילאוק
הגלפמכ ,הרובע םיעיבצמ םניאש ימ םג ,רוביצה בור ידי-לע
.הפוקתה לש םייזכרמה תונויערה תא תורחאמ רתוי תאטבמהלחהש ,יתורחתה וא ישוג-ודה הנבמה בלש אוה ינשה בלשה
תכרעמה התייה הז בלשב .1981 תוריחבב שבגתהו 1977 ךפהמב
ינשמ תומקוממכ והוזש תולודג תוגלפמ יתשמ היונב תיתגלפמה
ןהמ תחא לכל רשאכ - ךרעמהו דוכילה - יטילופה זכרמה ירבע
לודג אל זוחא רבעמ :הז הנבמ ןייפאמ .תונטק ןיוול תוגלפמ רפסמ
.והנשמל דחא שוגמ ןוטלשה תרבעהל םרוג דצל דצמ םיעיבצמ לש
) ונממ קלחב רשאכ ינשה בלשה תפוקת בורב דוכילה טלש לעופב
.ימואל דוחיא לש תולשממ ומייקתה(1990-1984תוגלפמ ןיא ובש ,היצטנמגארפה בלש אוה ,ישילשה בלשה
אוהו תוינוניבו תונטק תוגלפמ לש בר רפסמ אלא ,תולודג
-ה תסנכל תוריחבב לחה הז בלש .הלשממה תוביצי יאב ןייפאתמ
םיטדנמ40 -מ תוחפ הדובעה תגלפמו דוכילה ולביק ןהב 199614
.לוציפה לדג ,רומאכ ,1999 תוריחבב .תחא לכ

רוביצ היה תיטננימודה הגלפמה הנבמ לש ומויקל יתרבחה סיסבה
המשגהה לולסמ תא ורבעש הדובעה תעונת ישנא לש לודג
לחה הז רוביצ לש יטילופה ולקשמ .ורואל וכנחתהש וא תיצולחה
יכ םיברל היה הארנ רשאכ ,םישישה תונש תליחתב רבכ תדרל
רבעמ םעו ,ותעונתו םישגמה ץולחה םוקמ תא הספת הנידמה
לוחכ ןוראווצ לש תוקוסעתמ הקיתווה הדובעה תעונת ישנא בור
ףוסב הצרפש ,העודיה ןובל תשרפ.ןבל ןוראווצ לש תוקוסעתל
םתסינכ היה ךילהתה לש ינשה ודצ .וז הדיריל המרת,1960
דמעמ תורושל םלסאה תוצראמ םילועה בור לש תצלואמה
לארשי"ל "הנושארה לארשי" ןיב רעפה תורצוויהו םידבועה
לש תרחואמ האצות רקיעב היה 1977 לש ךפהמה ."היינשה
תמחלמ לדחמ לע האחמה .וז תוחתפתה דגנ תיחרזמה האחמה
העבצהב האטבתה ךרעמב התלגתהש תותיחשהו םירופיכה םוי
.רצק ןמז ךות הררופתהו םיטדנמ 15 1977-ב הלביקש ,ש"דל
טילבה ךפהמה .ךרעמל היעיבצמ לכ טעמכ ורזח 1981 תוריחבב
ינמיה שוגה :םילודג םייתוברת-ויצוס םישוג ינש לש םמויקתא
תוגרדב) המלשה י"א ישנאו םייתרוסמו םייתד ,םיחרזממ בכרומה
בכרומה ילאמשה שוגהו (הלא םיביכרמ ןיב הפיפח לש תונוש
הרשפל םינכומה ,םינוליח ,ינוניבה דמעמה ישנא םיזנכשאמ ובורב
קוחה ןוטלש רשא ,תיברעמה י"א ימוחתב םיניתשלפה םע יהשלכ
.םיטלובה םהילמסל וכפה צ"גבהו3"לארשי ךיטבש הלא" וא ,תילאירוטקסה הרבחה

היצזילאירוטקסה ךילהת םה תיתגלפמה היצטנמגארפל םימרוגה
שאר לש הרישי הריחבל קוחה ,לארשי לש תיתוברתהו תיתרבחה
ךילהתהו ינוחטבה סותאה לש דכלמה וחוכ תדירי ,הלשממה
קוחה .תויתרוסמה תוגלפמב רוביצה ןומא ןדבוא לש ךשוממה
דמעומה שוגה שאר ןיב העבצה לוציפ רשפיא הרישי הריחבל
ילעבל תיפיצפס המיאתמה הגלפמ ןיבל הלשממה תא ביכרהל
,יוניש .תוינרהט תויגולואידיא וא/ו םיירלוקיטרפ םיסרטניא
ןה ימואלה דוחיאהו ,ונתיב לארשי ,דחא םע ,זכרמה תגלפמ
אלל .תויטנסרטניא וא תויגולואידיא תוביסמ ומקש תוגלפמ
םיחטשב הדפיתניאה .תומק ויה םא קפס הרישי הריחבל קוחה
הרשפה תלבקו ולסוא ימכסה תמיתח ,היוכידל ושענש תולועפהו
תררועמ היהשה ךשמהו ,רוביצה בור ידי-לע םיניתשלפה םע
ינוחטיבה סותאה לש וחוכ תא ושילחה ,ןונבלב תקולחמה
ידוהיה רוביצה בורל דכלמ םרוג שמיש הכורא הפוקת ךשמבש
בור תושלחיהמ תעבונ תויתרוסמה תוגלפמה תעיקש .לארשיב
רבעב תילארשיה הרבחה תא וגליפש תויגולואידיאה תוקולחמה
הרשפ וא המלשה י"א לע חוכיווהו םזילאטיפק לומ םזילאיצוס)
תרושקתה תוקזחתה ,(ולסוא ימכסהב ערכוהש תילאירוטירט
לש היצזילנוסרפה יכילהתו ימואלה םויה רדס תבצעמכ
.תירוביצו תישיא תותיחש םמע םיררוגה הקיטילופה

.א :ןה ,היצזילאירוטקסה םוחתב םויכ תוטלובה תועפותה יתש
ןחבומ יתוברת-ויצוס רוטקסכ רבעשל מ"הרבמ םילועה תושבגתה
החוכב םוצעה לודיגה .ב ;תיסורה תוברתבו הפשב ובורב קבדה
,דוכילה ןמ םיבר םיחרזמ לש םתבזכאמ עבונ ס"ש לודיג .ס"ש לש
בקע הגגופתה ולש היגולואידיאה ,ילכלכה םבצמ תא הניש אלש
.ןיגב חסונ בא תומדל ךופהל ליכשה אל והינתנו ולסוא ימכסה
וז השוחת .חופיקה תשוחת אוה ס"ש יעיבצמ לש ףתושמה הנכמה
סוטאטסב ךומנ םוקיממ תעבונ
בור לש יוקל דוקפתמ ,(הסנכה-הקוסעת-הלכשה)ילכלכ-ויצוסה
תוילושהמו הסנכהה יטועמב רקיעב עגופה החוורה יתורש
,תילארשיה הרבחב תויחרזמה תוהזהו תוברתה לש תכשמנה
.הילע םינומא םיזנכשאהש ברעמה תוברת יפלכ רוכינ תרצויה
תנחבומ תוהזו החוור יתוריש ,ירמוח עויס םהל תנתונ ס"ש וליאו
.תיתד היווהו יתדע אצומ לש ףוריצ לע תנעשנה ,המצוע תלעבו

,ימואל יתדה ,יזנכשא ידרחה ,יברעה :םה םיפסונה םירוטקסה
שקבמ רוטקס לכ .ידרח אלה יחרזמהו ,קיתווה ינוליחה יזנכשאה
שאר ןיב העבצה לצפל תורשפאהו יאמצע יטילופ יוטיב ול
.תובר תונטק תוגלפמ תורצוויה תרשפאמ הגלפמל הלשממה
םילוציפל יוכיסה תא ריבגמ תוגלפמה לש התחשהה ךילהת
תסנכ ירבח ןיב םיישיאו םייתצובק םיכוסכס ללגב םיפסונ
וניארש יפכ הגלפמ התואמ םינקסעו

םילהנתמ אל םירוטקסה ןיב .ימואלה דוחיאבו היילעב לארשיב
בור לע תומכסומ לע-תורטמ םויה ןיאש ינפמ ,שממ לש םיגולאיד
לכ אל .ןתגשהל םיכרדה לע חכוותהל ןתינ ןרואלש רוביצה
יפלכ תונחבומו ימינפ שוביג לש הגרד התואב םייוצמ םירוטקסה
רוטקסב .םיררופתמ םקלחו היינב ךילהתב םייוצמ םקלח .רוביצה
יפכ ,רתויב תוטלובה ןה תוררופתהה תועפות קיתווה יזנכשאה
איהש ,הדובעה תגלפמ לש תכשמתמה התדירימ דומלל רשפאש
.םינש תורשע תיזכרמה ותגלפמ

רפסמ תא םצמצל הרטמב תונוש תועצה תולעומ הז בצמב
%-מ המיסחה זוחא תלדגה .א .תוינכט ןלוככ ןבור ,תוגלפמה
תוחפ הנמתש הגלפמ תסנכב אצמית אל ,רמולכ .2.5%-ל םויכ1.5
םוצמצל איבת אל איה ךא ,תיבויח העצה וז .םיטדנמ 3
תוגלפמ יתש קר ולביק תוריחבב .תוגלפמה רפסמב יתועמשמ
;ד"לבו דחא םע ,םיטדנמ2

וז הטלחה תרבעה ייוכיס .רתויו 5%-ל המיסחה זוחא תאלעה .ב
הגלפמ תחימצל איבי יונישהש הבורע ןיאו םינטק םה תסנכב
;תוקהבומ ןוטלש תוגלפמ ויהיש םייתש וא תחא הלודג

העצה וז .הלשממה שאר לש הרישי הריחבל קוחה לוטיב .ג
תוגלפמה תעיקשלו תוילאירוטקסל ןורתפ הב ןיא ךא ,תיבויח
.םייקה לוציפל םיישארה םימרוגה ןהש ,תויתרוסמה

לדומה יפל תיבור תירוזאל תיסחימ תוריחבה תטיש יוניש .ד
תא םצמצל שקיב אוה ,וז העצה ןוירוג-ןב הלעה רשאכ .יטירבה
היציזופוא תגלפמו ןוטלש תגלפמ ,םייתשל תוגלפמה רפסמ
רחאמ ,ןורתפ ךכב שי םא קפס .הינטירבב ומכ ,ןהיניב תופלחתמה
הנושת םא םג ירה ,יפרגואיג זוכירב םג םינייפואמ םירוטקסהו
וא הגלפמ ,תויברע תוגלפמ וא הגלפמ ויהי תוריחבה תטיש
וא תיתד (תונוכשו חותיפ ירע) תיחרזמ הגלפמ ,תויתד תוגלפמ
ןורשה תמר ,א"ת ןופצ) תיזנכשא תוגלפמ וא הגלפמ ,תינוליח
םא קפס .תיאלקח הגלפמ םג ילואו תיסור ירבוד לש הגלפמ ,('דכו
תררחושמ היהתו תסנכב בור לבקתש תחא הגלפמ היהת הז בצמב
רתוי תולודג תוגלפמב סנכתהל חרכהה .היצילאוקה תולשכממ
לצפתהל םילוכיש תוגלפמ ןיב םיירטנמלרפ םישוג תריציל איבי
.תוריחבה ירחא

תמועל יטילופ חוכ תריצי :תויגטרטסא יתש ןיב
וב שומישהתריזג םה הנממ עבונה יתגלפמה לוציפהו תוילאירוטקסה םאה
רוצילו םהילע רבגתהל ןתינ םימיוסמ םיאנתב יכ ,הארנ ?לרוג
אלש ךורא חווטל ךלהמ והז .לארשיב יטילופ דבוכ זכרמ שדחמ
- תילארשיה הקיטילופב םויכ םילבוקמה םיעצמאב המשגהל ןתינ
ןיחבהל ךירצ וז הדוקנב .להקה תעד לש תויצלופינמו ןוגרא ,ףסכ
םייק חוכב תשמתשמה וז :תיטילופ היגטרטסא לש םיגוס ינש ןיב
תונש זאמ םיאקיטילופה לש עירכמה בורה .שדח חוכ תרצויה וזו
:םימייק תוחוכב שומיש לש היגטרטסאה תא קר םיריכמ םישישה
אל וז היגטרטסא .'דכו ,םידוחיא ,תויצילאוק ,תוגלפמ ןיב תותירב
תוילרוטקלאו תוירסומ תוסובתמ הדובעה תעונת תא הליצה
היגטרטסא ,התמועל .1960-ב ןובל תשרפ זאמ תכשמנה העיקשמו
ברקמ ,תושדח תויתרבח תוצובק סויג התועמשמ חוכ תריצי לש
הגלפמב הביצי תיטילופ הכימתל ,םישדחו םיקיתו
ידי-לע תונייפואמ תויהל תולוכי הלאכ תויתרבח תוצובק.הגהנהבו
המגודה .דועו ,תירוד תוכייש ,ינתא אצומ ,תידמעמ תוכייש
הדובעה תעונת תכיפה התייה יטילופ חוכ ןיינב לש תיסאלקה
היצזילאיצוס תועצמאב ידוהיה בושייבו תונויצב ינומגה חוכל
תויוור תויתרבח תורגסמו תומישגמ תועונתב תיטילופ
לש היגטרטסאל תונורחאה םינשב תטלובה המגודה .היגולואידיא
תלעפהל יחרכה יאנת .ס"ש לש התוקזחתהו התריצי איה חוכ ןיינב
ןיחבהל שי ןאכ .תוגיהנמ לש המויק אוה חוכ ןיינב לש היגטרטסא
.גיהנמהו להנמה ,ןקסעה :םיאקיטילופ לש םיסופיט השולש ןיב
ותרטמשכ םימייק םייטילופ תוחוכ ןיב ןרמתמש ימ אוה ןקסעה
וחוכ תא ריבגהל איה תירקיעה

תוחוכב שמתשמש ימ אוה להנמה .ותצובק חוכ תא וא אוה
רותפל תנמ לע םיינכטו םיינוגרא םיבאשמבו םימייק םייטילופ
לש תוקופת יחנומב ירוביצה םויה רדסב תוחסנתמה תויעב
ןוזח רוביצה ינפב גיצמש ימ אוה יטילופ גיהנמ .םיתורישו םירצומ
,ויתונויערו ותוישיא חוכב ,םיוסמ רוביצ ענכשל חילצמו ,יטנתוא
להנמהו ןקסעה .ןוזחה תא שממלו תוסנל תנמ לע ומע תכלל
וא ןירשימב ,ןתונ גיהנמ ."תושעל המ" הלאשל הבושת םינתונ
יתוהזה דבורב עגונ ,"תויהל המ" הלאשל הבושת ,ןיפיקעב
וא רצוי אוהו היגולואידיא שי גיהנמל .ביטקלוקה לש הירוטסיהבו
רסח הרואכל ,טסיעוציב אוה להנמה .התמשגהל היצביטומ שבגמ
לש וז ,תעלבומ היגולואידיא ול שי לעופב ךא ,היגולואידיא
תרגסמב לעופ אוהו וילאמ ןבומ אוה ויניעב רשא ווק סוטאטסה
םיאנתה תרגסמב לבא ,רופיש ןעמל לעופ להנמ .ויצוליא
גיהנמה .םיאנתה יונישל לעופו ןווכתמ יתימא גיהנמ .םימייקה
תוהז שבגמ וא אטבמ ותוישיאב וא/ו ונוזחבש ימ אוה יתימאה
ןוזחה תא גיצמו בצעמ ;תוצובק רפסמ וא תיתרבח הצובק לש
.ביטקלוקה לש הירוטסיהה עקר לע דיתעהו הווהה יכרוצמ עבונכ
םינ"צחי לש םכחותמ רצות תויהל לוכי וניא הלעמ אוהש ןוזחה
עובנל אלא ,ותביתכל וסיוגש םיאמדקא לש יטתניס רצות וא
תאלעה ."לכוי אל לכלכו ויתומצעב תרעוב שאכ" תניחבב ,וכותמ
החימצה שודיח ומכ - תובושח ןה םא םג ,תודידב תורטמ
תותיחשה םוצמצ ,קוחה ןוטלש קוזיח ,הלטבאה לוסיחו תילכלכה
הניא - םיאוגה תומילאהו תונפקותה םוצמצ ,תירוביצהו תישיאה
תכרעמ הצוחנ ךכ םשל .דכלמ ןוזח שבגל תנמ לע הקיפסמ
םויקל תירוטסיה וא תיזיפאטמ תועמשמ םיקינעמה ,לע-יכרע
) הנושארה ןיבר תלשממ לש הנולשיכ .ביטקלוקהו דיחיה
אלא ,םיבר ויהש ,םייטרקנוקה היגשיהב היה אל(1977-1974
,תשבוגמ םלוע תנומת גיצהל השארב דמעש ימ לש ותלוכי רסוחב
.תוהז תבצעמו תוהז תאטבמ ,תועמשמ תקינעמו תועמשמ תלעב
,דבלב תיקלח הדימב יוקילה ןקות (1995-1992) היינשה ותלשממב
הרבחב חפוקמ זא ומצע שחש ימל קיפסה אל םולשה ןוזח ןכש
גישהל הגהנה הלוכי ןוזחה לש תויטנתואה חוכב קר .תילארשיה
.ותמשגהל הירחא םיכלוהה לש תיתימאה תוביוחמה תאםיטלוב םירושיכ םירכינ ותנוהכ תישארב קרב לש ותלועפ ךרדמ
םייתניב .יאקיטילופ לש תויונמוימ .ןקסע לש תויונמוימו להנמ לש
עסמ להינ קרב .ליעל ראותש גוסה ןמ תוגיהנמ הארמ אל אוה
לש הטמו םיישיא םינמאנ לש תוסייג תועצמאב ,חלצומ תוריחב
רטפיהל הצר רוביצה בורש ינפמ רקיעב חילצה קרב .םינעוצקמ
הלשממה תבכרה תא םג .קרב ימסקב שבכנ הזמ תוחפו והינתנמ
רתוי המיאתמה הלשממ ביכרהו םינעוצקמ תועצמאב קרב להינ
םינפה ימוחתב יתוהמ יונישל תוחפ הברהו םולשה ךילהת ךשמהל
הצממה הלועפ ןפוא והז .יתרבחה םוחתהו הנידמהו תדה יסחי -
ןווכמה הלועפ ןפוא אל ךא ,םימייקה םיאנתה תרגסמב ןתינה תא
בוטה היהיו ,יטילופ להנמ לוכיש המל לובג שי .םיאנת יונישל
תויושבגתהו תוינבמ תולבגמ תרגסמב גישהל ,ירשפאה רתויב
תויופידעה רדס תא תונשל הצור קרבש קפס ןיא .תויתוברת
ףסכ תרבעהב הצמתמ וניא תויופידעה רדס יוניש ךא ,הנידמב
אל .ןוזח לש ורואל ימואלה םויה רדס יונישב אלא ,ףיעסל ףיעסמ
םא ,תאזה הקיטמלבורפה תא הקמועל ןיבמ קרב םא ןיידע רורב
.הצוחנה הרומתה תא םישגהל ותלוכיב שי םאו ןוזח ול שי

?םיצור ונא לארשי וזיא.לרוג תריזג הניא ,רומאכ ,תוילאירוטקסה.ס"של דוכילה יכמות רוביצמ לודג רבעמ היה תסנכל תוריחבב
לבא ,רתוי םצמוצמ רבעמ ןמתסה הלשממה תושארל תוריחבב
רבעשל מ"הרבמ םילועה בור .קרבל והינתנ יעיבצממ ,חינז אל
רבודמ אל ןיידע .1999-ב קרב רובעו 1996-ב והינתנ רובע ועיבצה
ןומיס אלא ,םיכיפה םיכלהמ הלא ןכש ,ביצי יטילופ חוכ תריציב

.דבלב תורשפאוא ינרדומה יברעמה םייחה חרואל םיברקתמ םירוטקסה בור
םיילכלכה םילומגתהו ויגהונמ רכינ קלח םמצעל ץמאל םיפאוש
,תוהזה ילמסבו תורדגהב םילדבתמ ךא ,םהב םיכורכה םייתרבחהו
תא ללוכ הז ךילהת .יטילופ חוכו יתרבח דובכ תגשה ךרוצל
הדימבו ,רבעשל מ"הרבמ םילועה ,םייתרוסמה םיחרזמה ,םיברעה
םקלחב םישקבמה םיחרזמהו םיזנכשאה םידרחה תא ףא תמיוסמ
,תוילאירוטקסה קוזיחב יזכרמ םרוג .םיינרדומ הקוסעתו הלכשה
בורה דוע לכ ילכלכ-ויצוסה בצמה אוה ,םידרח אלה לצא דחוימב
תורגסמב רדגתהל םתייטנ רבגת ,םיחרזמ ויהי םיכומנה םידברב
.תדרפנה תיתדעה םתוהזל יוטיב ונתיש תויטילופו תויתוברת
ינוניבה דמעמה תורושב רבעשל מ"הרבמ םילועה לש םתטילק
,םיבר ריבעהל היושע ,וניניע דגנל תשחרתמה ,ילארשיה ליכשמה
העבצהלו קיתווה יזנכשאה רזגמה תורושל ,םיריעצה ברקמ רקיעב
ימונוקא-ויצוס רופיש ,תאז םע .לאמש-זכרמה תוגלפמ רובע
,הצוחנ .אמייק תב תיטילופ הכימת שבגל קיפסמ וניא ומצעלשכ
.תועמשמ תקינעמ דיתע תנומת ,רומאכ

םוצמצל ךילויש ןוזחה והמ ?םיצור ונא לארשי וזיא
תגשהש החנהב ?שדח יטילופ דבוכ זכרמ שוביגלו תוילאירוטקסה
תלבוקמ תילאירוטירט הרשפ תועצמאב םיאניתשלפה םע םולש
ןהב תוידוסיה תויגוסה ןהמ ןוחבל שי ,לארשיב רוביצה בור לע
תלאש איה רתויב תטלובה הייגוסה .תילארשיה הרבחה תטבחתמ
לש תוהזה תלאש ;םיינוליחל םייתד ןיבו הנידמו תד ןיב סחיה
םיינוליח "םישוביכ" דצל .הנידמה לשו לארשיב ידוהיה רוביצה
- תבשב םיחותפ םיעושעש יתבו קסע יתב - םייחה חרוא םוחתב
םינוליח לש הייהנה :ילובמיסה רושימב םייתד "םישוביכ" םימייק
רושק ידוהי תויהש תיסיסבה החנההו ידוהיה םירפסה ןורא רבעל
לש רכינ לאיצנטופ שי וז היגוסל .תדל יהשלכ ךרדב
לש אבה ירשפאה ריצכ תנמתסמ רבכ איהו תוילאוטקילפנוק
תכרעמבו תילארשיה הרבחב םיניוע תונחמ ינש תושבגתה
יתדה חוכה ?וז תוחתפתהמ ענמיהל ךרד שי םאה .תיטילופה
הקולחב ,קלחתמ היעיבצמ רוביצ .ס"ש אוה םויכ רתויב לודגה
רבעבש לודג יתרוסמ יחרזמ רוביצלו םיחרזמ םידרחל ,הסג
סיסב אלל הגלפמ םויכ אוה דוכילה .דוכילה רובע עיבצה
זוגנ המלשה י"א לש היגולואידיאה שומימ ןכש ,קצומ יגולואידיא
הגלפמ תלחנ קר תויהל הלוכי וב תורשפה תרסח תוקבדהו
לש יגולואידיאה סיסבה .ימואלה דוחיאה ומכ ,הנטק תינויציזופוא
ברה ידי-לע תגצוימ איהש יפכ תידרפסה התסריגב תדה איה ס"ש
עפשומ וניאש קצומ סיסב והז .הרותה ימכחו ףסוי הידבוע
לאיצנטופ ןאכמ .תינידמ היגולואדיא ומכ םיתיעה תורומתמ
הרותה תודהי ,ס"של .דוכילה ןובשח לע רקיעב ,ס"ש לש לודיגה
ינמואלה ןימיה םע דחיש יתד הנחמ שוביגל סיסב שי ל"דפמהו
.ידוהיה רוביצה ןמ תיצחמ ידכ דע ,לודג שוג ווהי קמטצמה

,תילארשיה הקיטילופבו ילובמיסה רושימב תדה תוקזחתה
- הנשמ תויוהז תעפוהו היצזילאירוטקסה תורבגתה
,ילארשי-ידרח ,ילארשי-יברע ,ילארשי-יזנכשא ,ילארשי-יחרזמ
הכפהמה תכיעד ךילהת לש הדלות םה - ילארשי-יסור ,ילארשי-יתד
רוציל הנווכתה תינויצה הכפהמה .הלש םילמסה תכרעמו תינויצה
- תימואלה תונובירה טקיורפ ביבס ,תינוליח תידוהי תוהז
תיתמישמ תוברת תועצמאבו - הנידמ ,השדח הרבח ,תובשייתה
םהל הנתנ ךא ,םייתד םילמסב השמתשה איה .תיטסיביטקלוק
1967 םינשבו בושיה ימיב הספתנ תדה .תינוליח תועמשמ
תייחדו םזילאודיווידניאה תוקזחתה .עקוש םרוגכ-1948
םישימחה תונשב דוע קיתווה רוביצה ברקב ולחה םזיביטקלוקה
תא וריבגה םימיה תשש תמחלמ תואצות .רושע לכב ורבגתהו
םידמוע ונא םויה .הזמ תדה תא וקזיחו הזמ םזיביטקלוקה תשיטנ
תויתוברת תוביטנרטלא יתש םעו הנשמ תויוהז רפסמ םע
רוטקסה לש ינויצ-טסופ ינוליח םזילאודיווידניא :תויבטוק
.םידרחה לש ינויצ-םורט יתד םזיביטקלוקו ,"יטסיניקנייש-יפאי"ה
.תונושארה יתשל תורחת תב הביטנרטלא הניא תיתדה תונויצה
איהו ונירחאמ רבכ אצמנש המלשה י"א לע קבאמל הרושק איה
הנחמלו הזמ ידרחה הנחמל היריעצמ םיבר הדמתהב תדבאמ
.הזמ ינוליחה

הרבחב דחאמ רשאמ רתוי גלפמ םרוג איה תדסוממה תדה
בור .קוחה ןוטלשלו היטרקומדל סחיה םוחתב רקיעב .תילארשיה
היצזינרדומה תוריפמ תונהיל םישקבמ תויתדה תוגלפמה יעיבצמ
ךות םייתדב רישי קבאמ לבא ,תיללכה הלכשההו תילכלכה
ירפ אשי אל קוחה ןוטלשל דגונמו יטרקומד יטנא םרוגכ םתעקוה
תוגלפמה יעיבצמ תא ףוחדי אוה ,ךפהל .ילרוטקלאו יטילופ
תלדגהל לועפלו םהיתודמעב רצבתהל םהל םיבורקהו תויתדה
היצטנמגארפה .חתפתמה טקילפנוקה לוצינ ךות יטילופה םחוכ
דבוכ זכרמ אלל םיבירי םישוג ינש בוש ורצוויי לבא ,ןטקת
,הנידמהו תדה יסחיש שדח ימואל םוי רדס ץוחנ .יטילופ
אלו תפקוע השיג ;ינשמ ףיעסל וב וכפהי םייתדהו םינוליחה
םייתרוסמ לש תובר תובבר איבהל ןתינ וז ךרדב קר .יתיזח תומיע
.תויתד אל תוגלפמב ךומתל

לש ונוניכל קבאמה ךרד תרבוע ימואלה םויה רדס יונישל ךרדה
םיצמאמה לכ תורמל .תילארשיה הרבחב יתימא תויונמדזה ןויווש
תוכרעמב םיחרזמה בוליש םוחתב וגשוהש םיגשיההו ושענש
תויונמדזה ןויווש ןאכ היה אל םלועמ ,הלכשההו הקוסעתה
ועדי ,םהינבו םיזנכשאה םיקיתווה ,תוקזחה תוצובקה .ותימאל
הסנכהו הלכשה ,תוקוסעת םהל וקינעהש תודמעב םקמתהל דימת
ףאו ,םישדחכ םיקיתו ,םיחרזמה בור לש הלאמ רתוי םיהובג
לע תוטלתשה תועצמאב ףידעה םחוכ תא (קתעשל וא) חיצנהל
1977 לש ךפהמה .תומרונה עבוק ירוביצה חישה לעו חוכ תודמע
ועגנ אל ןהש ןוויכמ ךא האחמ לש תובוגת ויה ס"ש לש התיילעו
תוקלחתהב ידוסי יונישל ואיבה אל ןה ,יתרבחה חוכה הנבמב
.ןכל םדוק ררשש בצמה תמועל ,הלכשההו ,הסנכהה ,הקוסעתה
םיחפוקמה םירוביצה בולישל ךרדה אוה יתימא תויונמדזה ןויווש
תוכז אוה ;הריצילו היישעל םיפתושכ םיינרדומה הרבחבו קשמב
תוירדילוס לש םיאנתב קר שומימל תנתינש םדא לכ לש דוסי
.תיתרבחתיטרקומד-לאיצוס :השדח תונויצהרדגה תריצי אוה שדח יטילופ דבוכ זכרמ תריציל יחרכה יאנת
וז .הנשמ תויוהזל הררופתהש וז םוקמב תוילארשיה לש השדח
לש תויוכיא תחפטמה ,תיתרבח ,השדח תונויצ קר תויהל הלוכי
תונבל שי .םייתומכ םיגשיה ירחא תפדור רשאמ רתוי הרבחו דיחי
וניינע תא דקממה ,שדח-ןשי ילארשי ינויצ ביטאראנ ,לע-רופיס
ידוהי םע לש שדחמ ותווהתה ךילהתכ ןאכ השענש המ לכ תגצהב
רשא ךילהת ;חורבו רמוחב ותריצימ םייקתמו ותמדא לע בשויה
לכה רשאכ ושדחל חרכהה ןמ רשאו שבתשה םיוסמ בלשב
תושעל ןתינ אל .(ימע-ןב המלש ירבדכ "םלוכל םוקמ") וב םיפתוש
היהי ישממה ויוטיבש ,םזיביטקלוק לש תרכינ הדימ אלל תאז
ןיא ,לגדכ ףורצ םזילאודיווידניא םע .תיתרבח תוירדילוס
גצייל תרמייתמה תדה לומ יגולואידיאה קבאמב יוכיס תוינוליחל
תא אוצמל םילוכי וז תרגסמב .הנתשמ יתלבו יחצנ ידוהי םע
םא וליפא ,םירזה םידבועה םגו לארשי יחרזא םיברעה םג םמוקמ
.אלמה םקופיס לע אובל ולכוי אל ילובמיסה רושימב

רדס לע הלעי רשא ,יתימא יטרקומד-לאיצוס חוכ ץוחנ ךכ םשל
יתרבחה הנבמה יוניש לש החוכשה היעבה תא ימואלה םויה
םידעיכ .ישונאהו יסנניפה ,יזיפה - יתרבחה רשועה תקולחו
ינועה לוסיח תועצמאב םירעפה םוצמצ תא ביצהל שי םייטרקנוק
ידי-לע קשמה תנווכה ;תרמצב העורפה תורשעתהה תמילבו
הביבסלו םדאל תויתודידי תויתשת חותיפ לש תורטמל הנידמה
יתבל םינויצל "תשורח יתב"מ הלכשהה תכרעמ תכיפה ;תיסיפה
תויהל תבייח הניא תויונמדזהה ןויווש תרבח .שממ לש ךוניח
תוליעפ לש גוס לכב הנידמה לש רתוי הלודג תוברועמב הכורכ
דיחיה תלועפל חוורימ רשפאת וזכ הרבח .תיתרבחו תילכלכ
תוילאירוטירט תוליהק ידיב םירכינ םיבאשמ ןתית ,ותמזוילו
תוקקזנ תוייסולכוא ברקב םודיקו החוור תולועפל תורחאו
חותיפו היגטרטסאה תיוותה תא ,ללכ ךרדב ,הנידמל ריאשתו
- תיביאנ היפוטוא וז יכ ונעטיש ימ ויהיש חינהל ריבס .תיתשתה
.עורגה הרקמב - הקיזמ "תיקיבשלוב" השיג וא ,בוטה הרקמב
היגולואדיאמ ,םיטילש חור יכלהמ תועבונ הלא תונעט ,יתעדל
לע ,ןכל .תואיצמה ןמ רשאמ רתוי ,תינומגה

ץרחנ קבאמ ץוחנ ותימאל תויונמדזה ןויווש ןאכ ןנוכל תנמ
תריציב הדובעה לע ןוהה תונוילע לש תיגולואדיאה הינומגהב
ןפוא לכ ינפ לע "ישפוח"ה קושה תונוילע לשו יתרבחה רשועה
- ילארשיה ירוביצה חישב תמייקה הינומגה ,רחא האצקה
תא תדגונכ התגצהו - ימוימויה חישבו הקיטילופב ,תרושקתב
תודוא ןוילע קסופכ קושה לומ .תויונמדזהה ןויווש לש הרטמה
הביבסכ הרבחה תא ביצהל שי ,הצובקו דיחי לכ לש םכרעו םייווש
תיתודידי הניא וז הביבס םאו .םייקתהל םדאה לוכי הכותב קרש
הסנרפל ,תקפסמ הדובעל - ולש דוסיה תויוכזו הקול ומויק ,ויפלכ
,ינחוכ הנבמ אוה קושה .תוחפקתמ - תמדקמ הלכשהלו תנגוה
ןויווש לש הרבח םייקל תנמ לע ונסרל שיש ,הרבח תסרוה תצלפמ
לש תויגולותפ תלוטנו ימינפ דוכיל לש םומינימ תלעב ,תויונמדזה
.תינקירמאה הרבחה חסונ תומילאו רוכינ

םוצמצו תויונמדזהה ןויווש םילולכ קרב תלשממ לש דוסיה יווקב
תויזיביד המכ" תמסרופמה הלאשב היולת םשומימ תדימ .םירעפה
,תישממה תיטילופה תוביוחמה תדימ המ תרמוא תאז ,"םהל שי
.םיסרטניא ילעבב קבאמל הלא תונורקע לש סויגה תלוכי המ
.תיתימא תיטרקומד לאיצוס הגלפמ ןיידע ןיא םויה לש לארשיב
תורמל ,צרמ .ידמ תיפרומאו ידמ "תיטסילטיפק" הדובעה תגלפמ
תביוחמ ,םיריידל ירוביצה ןוכישה לש תולעבה תרבעהל התלועפ
לכ .יתרבחה קדצל רשאמ רתוי קוחה ןוטלשו חרזאה תויוכזל
ןכומו לוכיש ימ שי םא לודג קפס ךא ,ונינפל ןיידע הכאלמה
.התושעלתורעה

ןהמ עמתשמהו 1999 תוריחבב ולגתהש תועפותה חותינב .1
ילא ,גוצרה הנח ,רעי םירפא לש םהירבדמ יתומישרב יתעייתסה
תואצות :1999 תוריחב" ןויעה םויב דלפ באויו יאכז ןד ,לאפר-ןב
.ביבא-לת 'נואב 2.6.1999-ב ךרענש ,"םיחקלו

ןאירא רשא לש ורפס לע ובורב ססובמ הז קלח .2
.ןתיב הרומז ,לארשיב רטשמו הקיטילופ ,(1985)

הרבחה ,(1999) ביצי ידג לש ורפסב יתעייתסה הז קלח תביתכב .3
תעיקש" ,קסיל השמ לש רמאמבו ,קילאיב דסומ ,תילאירוטקסה
ץק ,(1998) (ךרוע) ןרוק ןד-ב ,"תילאירוטקסה החירפהו תוגלפמה
.םודא וק תרדס ,דחואמה ץוביקה ,תוגלפמה

,רעשב תובשחמ ,"םדא ינבכ םישנאה" ,אריפש הטינא :ואר .4
התסובת" ,רהזי ירוא ;לארשיב הרבחה ןעמל תימדקא הליהק
רבוטקוא-רבמטפס ,92-91 'סמ ,77 ןותיע ,"תוינוליחה לש היופצה
.1987

.רמאמה חוסינב התרזע לע ילאומש הימל הנותנ יתדות *


27 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח