ץוביקהו רבחה ןיב הקיזה

םיסכנ ךוישו ןיינק תויוכז ןתמןירפלה לאירא

(םיצוביקה רדסה תלהנמ שאר)

העונתו םדאל םייח ךרד ץוביקה" :תרמוא ןיקנבט קחצי לש העודי הרמא
התוא לש אשירל תעגונה הלאשב ןוידה תא ליחתהל יואר ."ץראה לש הבושייל
,םיצוביק ,תיצוביקה תכרעמה ?"םדאל םייח ךרד" שוריפה המ .הרמא
,היצנגטס לש בצמב בוטה הרקמב םיאצמנ - םירבחהמ םיבר םגו הליהקה
.תישונאו תיתרבח ,תילכלכ הכיעד לש ,עורג רתויה הרקמבו

טבמ תדוקנ גיצא ?ןאכ הרוק המ ,איה בר ןמז ימצע תא לאוש ינאש הלאשה
.הייעבה רקיע לא תנווכמ ,יתעד לש תמייוסמ דואמחרכומ - תינידמ ,תילכלכ ,תיתרבח - תכרעמ לכב ?םדאל םייח ךרד יהמ
ןיבל ,תכרעמה תא םיביכרמש םיטרפה ןיב יסיסב לקשמ-יוויש והשזיא רורשל
אלו תכרעמל םויק תויהל לוכי אל ,ריבס לקשמ-יוויש ילב .הלוכ תכרעמה
,רבש לח ץוביקה לש תכרעמב .הב םיאצמנש םיטרפל םייח ךרד תויהל הלוכי
וא ץוביקה לש תכרעמה ןיבל ,םיטרפה ןיבש הקיזב יתוהמ דואמ יוניש לח
.הליהקה

השיפתב ,םויהש תויוכז ילוטנ םה ,יסופיטה (הרבחה וא) ץוביקה רבח
ןוחטיב ,השרוה תוכז ,תיניינק תוכז :םדאה לש דוסי תויוכז ןה ,תיברעמה
ץוביקה רבחל .הטלחהה שפוחו ,הריחבה שפוחב תורושקש תויוריח ,ילאיצוס
ול ןיא .םשוכר אל םה ץוביקה ירבח םישבולש םידגבה וליפא .ןיינק םוש ןיא
.והשלכ גוסמ יטרפ שוכר םוש ול ןיא ,ןילטלטימ ול ןיא ,תיב

וליפא ,םהל הקינעמ הניאש םייח ךרד רוחבל םיצוביקה ירבח ומיכסה דציכ
ןוגרא לכב ,הרבח לכב םייסיסב םהש םירבדה תא ,םתריחב ךותמ הז םא
הרמאה לש אפיסב קרו ךא שפחל רשפא יא תאזה הלאשל הבושתה תא .רחא
לש הבושייל תובייוחמה לש היגולואידיא לש הלאש קר אל תאז .ןיקנבט לש
םילעופ םניא םישנאש םושמ .'וכו תינויווש םייח ךרדל תובייוחמה לש ,ץראה
דצב םא יכ ,םתוא העינמש האידיא יהשוזיא י"פע קרו ךא ,יטמוטוא ןפואב
.וכלי אל םה ,םייח ךרד תמייק אל ןויערה.םישנא לש םייוואמו תונוצרל וא ,תויוכזל ףילחת הנתנ תיצוביקה הרבחה
ץוביקה .וירבחל ץוביקה לש תטלחומה ,תילטוטה תובייחתהה היה ףילחתה
ןוחטיב םכל ןיאו השרוה תוכז םכל ןיאו תיניינק תוכז םכל ןיאש ןוכנ :רמא
תא חיטבנ .ערבו בוטב ,רבחה ,ךתא תכלל םיבייחתמ ונחנא לבא ,ילאיצוס
עלקית רשאכ ךל רוזענ ,רוסחמו הלחמ תעב ךתוא חיטבנ ,ךינב תא ,ךתנקז
םירבדל ףילחת התוויהש וירבח יפלכ ץוביקה לש תילטוט החטבה וז .םיישקל
ונימאה ץוביקה ירבח .תוינוציחה תוכרעמב דוסי תויוכזכ םיאור םישנאש
וזכ התייה איהו תיתימא התייה החטבהה :הטושפ תחא הביסמ וז החטבהל
תלוכיה ול התייהו תורוקמ ול ויה .רמא אוהש המל ןווכתה ץוביקהש םושמ
ואב ןה .דיחיה ץוביקהמ ואב אל תלוכיהו תורוקמה .תאזה החטבהב דומעל
םילגעמ לש תכרעמכ תאז תומדל םילוכי ,םיצוביקה תא ףטעש ףסונ לגעממ
הרמאש העונתה ינשה לגעמב ,ץוביקה ןושארה לגעמב .רבחה דמוע הזכרמבש
םכתא ונחנא" :םהירבחל םיצוביקה ורמאש המ תא קוידב םיצוביקה לכל
החטבהל ונימאה םיצוביקה ."םכתא ונחנא ,הרקיש המ לכב .ערבו בוטב
ישילשה לגעמבש םושמ תיתימא התייה איה .תיתימא התייה איה יכ .תאזה
ןרק ,תונכוסה ,םיבשיימה תודסומה :םייטילופה םידסממהו תכרעמה ודמע
,ךתא ונחנא" :העונתל ורמאש םיילכלכה םידסממה ,תמייקה ןרקה ,דוסיה
הרצונ ךכו ."הפ םיאצמנ ונחנא ,הרזע יכרטצת ,םיישקל יעלקית ,יכבתסת םאו

.ףקות תרב החטבהל רבחה יפלכ החטבהה תא הכפהש תכרעמ

םילגעמה ולחה ובש ךילהת חתפנ .םינש 12-10 ינפל רבשנ הזה סיסבה
םידסממה - ינוציחה לגעמה לפקתה הליחת .ינשה ירחא דחא ,לפקתהל
הרבחה .םיבשיימה תודסומה לש ,לארשי תנידמ לש םיילכלכהו םייטילופה
תאזש תויהל לוכיש ףא ,הזה לעפמב ךומתלו ךישמהל תנינועמ הניא תילארשיה
בצמל ועיגה תועונתה .יתעונתה לגעמה סרק ,הזה לגעמה לפקתה רשאכ .האיגש
לומ ץוביקו ץוביק לכ ראשנ ,יתעונתה לגעמה סרק רשאכו לגר תטישפ לש
ןיאש םישחו םיעדוי םירבחהש החטבה התוא לבא ,החטבה התוא םע ,וירבח
ףקות ,תילכלכ חילצמ דואמ ץוביקהש םוקמב .רבעב הל היהש ףקותה הל
,תאזה החטבהל רתוי םינימאמ םניא םירבח .רתוי בר החטבהה

וראשנו ךרדב םיקבד דואמש הלאכ םנשי .תורוצ ינימ לכב הזה בצמל םיביגמו
,תאזה הנושה הריוואב םייקתהל ךישמהל םהל רשפאמש שגרה וא הנומאה םע
תועצמאב הצוחה םכרד תא םישפחמש הלאכ םנשי .התנתשה אל םכרדו
גנלסב הנוכמש המ תועצמאב הצוחה םכרד תא םיאצומש םירחא םנשי .הביזע
םה לבא ,ץוביקה תא תילמרופ םיבזוע םניא םה .תימינפ הביזע ,יתעונתה
ח"ע תכרעמב עיקשהל םהלש תונוכנה ,םהלש תוברועמה תניחבמ ותוא םיבזוע
.'וכו ינוציח הדובע םוקמ אוצמל ןוצרה ,תימצעה העקשהה


יגולואידיא קר וניא רבשה

םאה ?םדאל םייח ךרד תויהל לוכי ץוביקה םאה ,יחכונה םיניינעה בצמב
תויוכז םהל ןיא הבש הרבחב תויחל ,םתנקז דעו 30-25 ליגמ ,ומיכסי םישנא
רוזעל םהלש תלוכיהו ,ילאיצוס ןוחטיב ןיא ,השרוה תויוכז ןיא ,תויניינק
ךותל סנכנ ריעצ םדא הבש תכרעמ םייקל רשפא םאה ?תלבגומ םהידליל
רתוומו םירחא ידיב ותדובע םוקמ תריחב תא ליטמ אוה הליחתכלמו ץוביקה
רבשה .התוא לואשל םיחרכומ לבא ,החותפ הלאשה ?תויניינקה ויתויוכז לע
.יגולואידיא רבשמ לש הדלות קרו ךא ונניא תיצוביקה העונתב םיאור ונחנאש
תכרעמב ,םיינוציח םיאנתב יוניש לש תענמנ יתלב טעמכ האצות לכ םדוק אוה
טעמכ ,םדוק התייהש יפכ הטישה תא תכפוהש ,םיאנת לש תיסיסב דואמ
.תירשפא יתלבלםכתא האלא אל .םיבר םירטמרפב םיאור ,הזה רבשה לש תואצותה תא
התייה םיעשתה תונש ךלהמבש ,ןייצא קר .םיטרופמ םיילכלכ םיחותינב
לש תונקדזהב הוולמש םיצוביקה ירבח תייסולכואב שממ לש תוטעמתה
ילכלכ רבשמ ונשי הדצל .תיפרגומד היצנגטס לש םינייפאמה לכ ,הייסולכואה
ירחא םה םיצוביקהמ לודג דואמ קלח .םיצוביקה רדסה לש העפות קר ונניאש
אל ןידעש םיצוביק 55-50 קרו ךא ורתונ ,"םיצוביקה רדסה" םיארוקש המ
וררחתשה .רדסהה לש םיבלשה תא ורבע ,םיצוביקה רתי .רדסהה תא ועציב
וניפיצש המ ךא ,קחמנ וקלח ,ערפנ וקלח ,רדסוה םבוח ,תוידדהה תויוברעהמ
שפנל רצותה תמר םהב םיצוביק םנשי .הרוק אל ,םירדסהה ירחא תוארל
הדידמ לש ןוירטירק לכב .םדי-לע תאצמנש חותיפה תרייעמ תיתועמשמ הכומנ
שי םיצוביק דואמ הברהב .בצמה תויהל ךירצ היה הז אל ,ישונא ןוה לש
הסינכ ,ץוח תודובעל םירבח לש תיביסמ האיצי .הדובעה ךרעמ לש הסירק
ץוחה תודובעמ םיהזמ ונחנאש תורומתה רשאכ ,הריכש הדובע לש תיביסמ
ןיב קתנ שי ובש הנבמ רצונ .הריכשה הדובעב לודיגה תא תוסכמ ןניא ,ןהינימל
םיחרכומ ,הזה רבשמהמ אצומ אוצמל תנמ לעו הליהקהו הרבחה ןיבל רבחה
אל ,ץוביקה לא םירבחה ורזחי אל םא יכ .ץוביקה לא םירבחה תא ריזחהל
.ץוביק היהי

.תאז תושעל לוכיש ןונגנמ ותוא והמ ,ץוביקה לא םירבחה תא םיריזחמ דציכ
הזב שי .ביטקלוקב תויולת ןניאש תויניינק תויוכז לש היינקה איה הבושתה
התוא רותפל לוכי ,עיגרהל לוכי הז תמיוסמ הדימבש םושמ ,ןורתפ לש ןוויכ
.יבול לוטנ וא תויוכז לוטנ אוהש שיגרמ ,תוחפל םקלחש ,םירבחה לש הקוצמ
תכרעמ יהשוזיא דיתעב חיטבהל תנמ לע תיחרכה תיתשת וז יכ ,היינש הביס

םיבר .םייוניש ולוחיו הדימב ,יתרבחו ילכלכ קדצ הב היהיש תרדוסמ
תכרעמה ךותל רכש ינונגנמ לש הסנכהש םרבסב ,יתעדל םיעוט םיצוביקהמ
המורתל הרומתה ,רכשה ינונגנמ .יתראיתש הייעבל ןורתפה איה ,תיצוביקה
םה לבא .הובג םוחל ןיריפסא תניחבב םה הזה בלשבש םינונגנמ םה ,'וכו
לוכי .הובג םוח לש העפות התוא ירוחאמ תדמועש תנומסתב םילפטמ םניא
ורימחי קר אלא ,ןיינעה תא ורתפי אל םה לבא ,םוחה תא ודירוי םהש תויהל
ןונגנמ תועצמאב תישענ תוסנכהה תקולח לכ הבש תכרעמ תרצונ יכ .ותוא
-20ב כ"חא ומצע תא אצמי ,העשל ח"ש 10 לש רכשב ליחתמש ימ םג .רכש
אל אוה לבא ,קושה רכשל עיגי רבד לש ופוסבש דע האלה ןכו ,העשל ח"ש
ןיא ,תוינמ הב ןיאש תכרעמ לע םירבדמ ונחנאש םושמ ,קושה רכשב רצעיי
רישכמ הווהי אוהש דע ,תולעלו ךישמהל רכשל עירפי המ .תיב-ילעב
,רכתשהל םילוכי םניאש ולא חופיק ידכ ךות ,הסנכהה לכ תכשמנ ותועצמאבש
,םיבר םיצוביק םישועש הזה רבעמה .תאזה הפוקהמ תונהל םילוכי םניאש וא
תורמל .הרומח תועט אוה ,תיניינקה היעבה איהש ,דוסיה תייעבב לפטל ילבמ
.תויבויחכ תובשחנה תואצות ןהש וזיא ןתונ ,הארנכ אוה רצקה חווטבשןיינק תויוכז ןתמ

לע םירבדמ ,רבחל תויניינק תויוכז ןתמ לש םגד תריצי לע םירבדמ רשאכ
.הרצקב םתוא ראתאש ,םינונגנמו תויורשפא לש הבחר דואמ תשק

םיצוביק י"ע רקיעב םילעפומש םינונגנמ םייוצמ ,הזה םוחתה לש לאמש דצב
תומקומ ,םירבחל היסנפ תויוכז תונתינ םתועצמאבש םינונגנמ ,םיחילצמ
םיסכנ ךויש השעמל םה הלאה םירבדה לכ .'וכו םינבל עויסל ,השרוהל תונרק
םיסכנהמ קלח תחקל אוה ,היסנפ ןרק לשמל ,ןרק םיקמש ימ השועש המ יכ
לכ ?םיסכנ ךויש אל הז םאה .ה/רבחה םש לע םתוא דיקפהלו הדוגאה לש
םיאצמנה םיסכנ ,םיליזנ םיסכנ םה ,חקול אוהש םיסכנהש ,אוה לדבהה
יסכנמ םיחקולש תורמלש םושמ ילאמשה דצב אוה הזה םיסכנה ךויש .הפוקב
הנבמה תא יוניש אלל םיריתומ ןיידע ,רבחה ש"ע םתוא םימשורו הדוגאה
תוחפל ,םיצוביק םיאצומ ,הנימי עונל םיליחתמ םא .ץוביקה לש ידיגאתה
תרדסה םשל םילעופש ,לאכימ ןגעמ ,םסרפתה הזה הרקמב דחא ץוביק
םיסנמש ,איה הנווכהו .ןישוריג לש הרקמל הדעונ הבותכ .םהלש "הבותכ"ה
םירבדה דחא הז ,בגא ךרד .קוריפ תעב םיסכנה תקולח רבדב המכסהל עיגהל
אשונ הינמ לעב לכש םירבדה דחא .תוינמ לש יטפשמה הנבמה תא םינייפאמש
לכ םולשת ירחא ,םיסכנה תרתימ יסחיה וקלח תלבק איה ,קוריפ רחאל ותא
תויחל םיצור םויה ונחנא :ורמא לאכימ ןגעמ ירבח .םיינוציח םישונל תובוחה
,דיתעב רבשממ וששחי אלש ידכו חונב ושיגרי םירבחהש ידכ לבא .ץוביקב
,לשמל .קוריפ הז המ רידגהל ךירצ) קוריפ הרקי םא הרקי המ םויה רידגנ
:ורמאו ואב םה .(קוריפכ תרדגומ תויהל הלוכי ילאיצנרפיד רכשל הסינכ
,שוכרב םייוסמ זוחא שי ינולפל הבש ,תרחא הטישל םירבוע ונחנא הזה בצמב
הטושפ הריבצ שי .קתווה יפ לע םהלש הטישב םיזוחאה .רחא זוחא ינומלאל
ןורתפ והשזיא תתל דעונ םג הז רבסה .קתו תונש -30ל דע ,תויוכז לש תיראיניל
םה ,יוניש ךרוצל םיליעפ רתויה תודוסיה ללכ ךרדב .תירוד-ןיב תוברעל
םהל ןתית ,קרופת איה םא ,תכרעמהש םיעדוי םה זא לבא ,םיריעצה םישנאה
.יונישב םיצור תוחפ םה ,םינקדזמ םה רשאכ .וכחי םה ןכ לע ,תוטעמ תויוכז
םג הז .יצוביקה הנבמה ךותב תירוד-ןיבה תכרעמל ןורתפ שי הזה רבדב ,ןכלו
בצמב ןיידע םהש םיצוביקל רתוי םיאתמ ,הז ןיעמ ןורתפ .םיסכנ ךויש לש גוס
.תיפותישה תכרעמה ךותב םיערק וא םיחתמ ורצונ אלש
אל ןיידעש ,םימיוסמ תונויסינ םיאצומ ונחנא ,הנימי עונל םיכישממ ונחנא םא
תוריד ,לשמל ,םירבחה ש"ע םימיוסמ םיסכנ םושירל ,ףוסה דע ולישבה
יכ םא ,וילע ביחרהל וליפא הצור אל ינא ,יטמלבורפ דואמ אשונ ,םירוגמה
.תוהמ התוא איה ולש תוהמה

דחא ץוביקב םשוי םויה דעש ןונגנמ אוה ,םוחתה הצקב םיאצומש המ ,ףוסבל
תכרעמה ךותב ,דיגאתה ךותב תוקזחה םירבחל תוצקומ ובש (ןיפור-רפכ) דבלב

לש םיינרציה תוחפל ,םיסכנה כ"הס ובש ןונגנמ ,תרחא ןושל .תיקסעה
תוצקומ ולש תוינמהש ,"תוקזחא דיגאת" םיארוקש המל םירבעומ ,הדוגאה
וללה תוינמה םעו ,תוינמ לעב תויהל ךפוה רבח לכ .והשלכ חתפמ יפל םירבחל
,םירטפנ איה וא אוהו הדימבש תוינמ ודיב קיזחמ רבחה ,תוהמב .לעופ אוה
,ןתוא שממל םילוכי םה ,םיבזוע םהו הדימב .םהלש םישרויל תורבעומ
קלח שממל םילוכי םה ,םייפסכ תורוקמ הביס יהשוזיאמ םיצור םהש הדימב
הפוקב םהל ןיאש םיצוביק תתל םילוכיש הבושת אוה הזה רבדה .תוינמהמ
ךויש לש םיכלהמל תשגל רשפא יא .םירבחה תא חיטבהל ידכ ,םיליזנ תורוקמ
טביהב ןה רוביצה תובכש לכ לש הבחר דואמ המכסה אלל ,םהינימל םיסכנ
אוה ןיפור רפכב רבדה השענ הב ךרדה .טושפה ישונאה טביהב ןהו ידירויה
תררוש דועש תויצוביק לש הברה הדימה לע דיעמ רבדה ,דובכ לש הדועת
.ןיפור רפכב,םיסחי יוניש לש םיכלהמ תויהל םילוכי םאה ?הזה יונישה לש תועמשמה המ
?קוריפ םצעב איה תועמשמהש וא ,תיצוביק איהש תכרעמ םיריאשמ ןיידעש
הנבמה לע ןגהל הדעונש הרימא איה ,עצמאב רבד םוש ןיאש הרימאה םאה
?"תיביטקייבוא" תואיצמ תאטבמ איהש וא ,םייוניש ינפמ ריהזהלו םייקה
הנשיש םיאור ונחנא ,םדוק יתראיתש יברעמה םלועב םיכילהתה תורמל
תאזה ההימכה .ףותיש ייח לש המר יהשוזיאל םיבחר םירוביצ לש ההימכ
,תונורחאה םינשה תואמ לש םג ,הירוטסיהה תא ,הוולמ איה .ןמזה לכ תמייק
םימקומ ,תונומוק תוצצש םיאור ונחנא תעל תעמ .תרחא ךרדב וא וז ךרדב
םיאור ונחנאש העפותה םג .ףותיש לש םינוש םינבמ םירצונ ,םיביטרפואוק
גוסל ןוצר לע הדיעמ ,םייתליהק םיבושי תמקה לש ,ןורחאה רודה לש לארשיב
תא חיטבהל תנמ לעו הרבחכו הליהקכ רמשיהל ידכ ,ץוביקה .םייח לש רחא
וילא םיפסונ םירוביצ ךושמל תלוכיה תאו וירבח לש דובכה תאו םייחה ךרד
תיתרבחה תילכלכה הטישה יכ ,יוניש רובעל חרכומ (םירחא םגו םינב םג)
,ןכלו .קיזחת אל ,תילכלכ םיחילצמש םיצוביק תורשע המכ איצוהל ,תאזה
אל טושפ םיבר םיצוביק יבגל ,םייקה בצמב תוראשיה לש הביטנרטלאה
שופיח ןיבל ,ןוצרמ אלש תוקרפתה וא ,ןווינו הכיעד ןיב איהש םושמ .תמייק
ןנשי הבש ,ףותיש לש םייח ךרד עודמ העינמ האור ינניא .תרחא ךרד לש
סותאב םייסיסב םיקלח םתוא םירמשמ םה לבא ,םירבחל תויניינק תויוכז
- תידדהה תוברעה תובייוחמב ,תיתרבחה תובייוחמב ,הליהקה ייחב ,יצוביקה
.םייקתהל הלוכי אל תאזכ םייח ךרד עודמ(1999 סראמ ,ןיקנבט די ,יצוביקה ינויערה גוחב האצרה ךותמ)

27 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח