תכרעמה תאמ
1999 רבמטפס ,27 הנפמ

תוירדילוס ייוטיב לש לג ררוע ,היקרוט תא דקפש םידממה בחר ןוסאה
.לבת יבחר לכב טעמכ תויטרפ-תוינטנופסו תויתכלממ-תוידסממ עויס תומזויו
,הטושפה הווחאה ייוליגב המחנה ןמ שי ןדבואהו ארונה לבסה לומ לא
ףוטש ותויה תורמל ,ונמלועב ןכתית ןיידעש תישונא ךכ-לכהו תיסיסבה
םשב תיכונא תורגתסהבו ,םירז לש םלבסל תומיטאב ,תויניצב
.שודקה םזילאודיווידניאהןוה יליאו םיילכלכ םימזי לש םעשפ לע ליפאהל ידכ הלא םייוליגב ןיא
יפכ ,ןחבמ תעב הסירקל תדעומה היינבה תוכיאל תוירחאה תצקמב םיאשונה
ץראה תונוטלש קר אל קיפהל םיבייח חקלה תא .שערה ירוזאב הלגתנש
ינומהל הגאדה ןהב םגש ,תורחא תורבחבו תונידמב םג אלא ,היקרוט הכומה
םימזיה לש תויחוורה ילוקיש ידי-לע םיתיעל תכרדומ ויתונכשמלו םעה
.םיריידה לש םתוחיטבו םתחוור ילוקיש ידי-לע אקווד ואלו ,םתוא םינמממהו

המדאה שערב ולגתהש יפכ תומצועבו םידממב עבט יעגפ ינפמ ןנוגתהל השק
תוחפ תצק ויה תואצותהו ןכתייש הבשחמהמ ררחתשהל השק ךא ,יחכונה
,םש םינומהל הינב ילעפמל עינמה התייה םיחוור תקפה קר אל ול תוארונ
.םירחא תומוקמבכגוס ותוא יפלכ רומח םושיא בתכ ןה המדאה תדיער לש תויתרבחה תואצותה
לע הלעוהש תיתרבח תוירחא לכ רסחו ,חוורל דבעושמ ,ןסורמ יתלב םזילטיפק
ביט .ונממ הרענתה םרט תיחכונה םגו תמדוקה הלשממה ימיב לארשיב םג סנ
דחא ביכרמ קר אוה ,םהייחב םיטושפ םישנא יפלא ומליש וילע ,היינבה
.תונוטלשה דצמ תותיחשו םימזיה דצמ לזגו האנוה לש המלש תכרעמב
תלכלכ לש תוישונאה תולבגמה תא םיחיכומ קר סורופסובה תפש לע םייוליגה
.ינדפקו דומצ ירוביצ חוקיפב ךרוצה תאו קושההיורש התייה ץראהש הקעומב רכזיהל אלש השק השדחה הנשה לש הפיס לע
,זא ול וניוויק רשאו הנש ינפל הז דעומב ונמצעל ונלחיאש לכ .הנש ינפל הב
וב טויסל ץק המש תובבר לש םתוסייגתה .המישרמ הרוצב וליפאו םשגתה ןכא
הווקתו רוא לש רהוצ חתפנ בושו ךכב .והינתנ לש ותריחב זאמ ונייה םינותנ
.קרב לש ותושארב השדח הלשממ לש הנוניכ םע

תמאה ךא .התוא טופשל ןיידע םדקומו הלשממה המק זאמ דבלב םיישדוח
הינפ ןאל םיעיבצמה םירורמת וז הלשממ הביצה םרט הכ דע רמאיהל תבייח
ימ שי .תיתרבח-תילכלכה תוינידמה יבגל םירבדה םירומא דחוימב ,תודעומ
ולטיבש םייוניש ביצקתב וסנכוה דימ ,ןיבר תלשממ המק רשאכ יכ ,ריכזמה
ונפוה וררחושש םיפסכהו ,המדקש הלשממה לש תויטילופה תובצקההמ קלח
יוניש חיטבהש ,הלשממה שאר זא בייחתה ןהילע תויתרבחה תורטמה םודיקל
רבד התניש אל השעמל רשא קרב תלשממ הגהנ ןכ אל .ימואלה תויופידעה רדס
םדקל דעונ רשאו והינתנ ימיב דוע ןכוהש ביצקת ,תפטושה הנשה ביצקתב
לש ומוציעב התע הנותנ תיחכונה הלשממה .תוריחב תעל תויטילופה ויתומגמ
הנשה תיצחמ זובזב םע םילשהל השקש תורמל .האבה הנשה ביצקת לע ןויד
ררבתי םא המחנ בואשל אהי רשפא ,רבד הנוש אלו טעמכ הב תיחכונה
תויופידע רדס תעיבק לע ,תומגמ יוניש לע עיבצמ ןכא אבה ביצקתה תוחפלש
.שדחתענהל הריתחה ינוחטיב-ינידמה םוחתה תבצהל הקדצה לש הבר הדימ הנשי
לש םויה רדס שארב תיחכונה היצנדקב דוע ותמלשהלו םולשה ךילהת

םגורדלו םייתרבחה םיאשונה תקיחדל הקדצה ןיא ךא ;השארו הלשממה
םיקעוז רבעה יתוויעש םושמ ךכל הקדצה ןיא .יתלשממה םויה-רדסב ךומנה
אלא ,"הלכלכהו קשמה"כ טשפומ והשמב קר אל םיעגופה םיתוויע ,םימשל
הב רכשהש הקוסעת םע ,הלטבא םע םוי-םוי םידדומתמה הלא .םייח םישנאב
תצצוקמ ךוניח תכרעמ םע ,הסירק ףס לעש תואירב תכרעמ םע ,ינוע חיצנמ
דועיס תוכרעמ םע ,םימדוקה ךוניחה ירש תועיגפמ ששואתהל השקתמה
.התיבשב ןניאשכ םג ,דקפתל תושקתמה החוורווביניש םידעצ לעו ןותיממ האיצי לש תוינידמ לע רבדל םיברמ קשמה יטינרבק
ברע ונתינש תויובייחתהה שומימ תא םיחיטבמו םיפיסומ םה .החימצ
יטסרד ןוויכ יוניש לע עיבציש דעצ לכ טקננ אל העש יפל םלוא .תוריחבה
םע .המצע הלשממב םירש לש םתרוקיב םג ךכ לע דיעתו ,תמדוקה תוינידמב
ןוצרה לכ םע ,רצואה רשו הלשממה שאר לש הבוטה םתנווכב ןומאה לכ
תוקוצמ םגש תילכלכ תוינידמ שוביג םשל ףסונ ןמז-יארשא םהל קינעהל
ףא) היצילאוקה לש הבכרה לשב םהיישקל הנבהה םעו ,היניע דגנל הרבחה
הבוח ,)היביכרממ המכל ןתינה "דבוע סמ" םולשת ךשמה םע םילשהל השקש
.םעב תובחר תובכש תונותנ וב תילכלכה הקוצמה בצמ ךשמה דגנכ עירתהל
םהינימל םיצצקמהו ינוערג ביצקת ינפמ םידרחה ,קשמה בצמל םיגאודה
ול יוא .םדאה לש ותחוורל דעונ קשמהש רוכזל םיבייח "קשמה תארבה ןעמל"
!םילוח וב םייחה םישנאהש "אירב" קשמלהרבחה לש התומדב ובורב דקמתמ ,ס"שת תנש תא חתופה ,יחכונה ןוילגה
.םיבתוכהמ המכ לש םתעדל היוצר איהש יפכו םויכ איהש יפכ ,תילארשיה
תא ןוחבל הברמש יתרבח הגוה ,רצלוו לקיימ םע "הנפמ" ןויאר ןוידה תא חתופ
תא ריבסמ אוה הבחרהב .התדילומ היטרקומדלאיצוסה תאו דעסה תנידמ
קר תנעשנש החוור תרבחב םג ךרוצ שי אלא החוור תנידמב יד ןיאש ותדמע
לארשיב הקיטילופהו הרבחה תא הוולמש ימכ .יתכלממה דסממה לע הקלחב
תוריחבה תועמשמל םג סחייתמ אוה ,יפרגואיג קחרממ יכ ףא ,תובר םינש הזמ
הלשממה ידי-לע ץמואת יכ יוארש תוינידמה לע עיבצמו ץראב תונורחאה
.הדובעה תגלפמותכרעמה הנבמ ,הלש ילאירוטקסהו ידמעמה הנבמה לע - תילארשיה הרבחה
ןוידה דקומב תדמוע ןהיתשל היוצרה תומדהו הב השבגתהש תיטילופה
ןב רימא :םיבתוכ השולש לש יגולואידיא-יטילופהו יגולויצוסה ,ירוטסיהה
ךכמ רתויו הרבחב יזכרמ ביכרמ לש ותוהמ לע .רהזי ירואו וילוזור ינד ,תרופ
תייגוסל .יתיצמתו רצק רמאמב סקז ןד דמוע ,ס"ש תעונת , תיטילופה תכרעמב
רצלוו לקיימ םג סחייתמ ילארשיה לאמשה דצמ הילא תוסחיתההו ס"ש
.ורמאמב רהזי ירוא ןכו ,תרכזנה החישבןה ילארשיה יברעהו רזה דבועה ,הלועה ונכותבש רגל סחיהו ,היילעה תטילק
תילארשיה ונתוהז לש בוציעה ימרוגמ איה ןתא תודדומתההש תויעבהמ
רמאמב רוצהדפ ימע הבחרהב דמוע הלא תוצובק שולשל סחיה לע .תידוהיהו
"הקיתו" הלוע המצעב ,סילוגרמ היסא .בורקמ הז השענש רקחמ לע ססובמה
הטילקה תרש ינפב רגתא הביצמ ,םיעבשה תונש תישארב מ"הירבמ העיגהש
תוסחייתהה .ןורחאה רושעה לש "תיסורה" היילעה תא החותינב השדחה
ףסונ היילע לג ןאכ ןיא ןכש תיתרגש יתלבו השדח הבישח תבייחמ וז היילעל
.לארשיל היסורמ דימתמ הריגה ךילהת לש ותישאר אלאהתייה תוריחבה תעב צ"רמ לשו "תחא לארשי" לש תויובייחתהה ןיב
חכונ .התקיקח תמלשהל איבהל ףא ילואו הקוחה תנכה תא םדקל תובייחתה

דוע לכ וא תיחכונה תסנכב םלשות הכאלמה םא קפס היצילאוקה יישק
ריהזמ הלא םיישקל רשק אלל ךא .ויגלפל ידרחה שוגה לע תנעשנ הלשממה
ותעצהש יתרקוי ףוג ידי לע ןכות וזש עיצמו הקיקחב ןוזפיח ינפמ ןרוג בקעי
.ולוכ רוביצה רושיאל אבותםע ךרענש ןויאר םוגרת אבומ ,םלועב השענה לא רהוצ חתופה "בנשא" רודמב
תסיפת תא ריבסמ אוה וב סנדיג ינוטנא יטירבה יתרבחה הגוההו גולויצוסה
.הז םשב ורפס תאצ לגרל תאזו ,היטרקומדלאיצוסב תישילשה ךרדה

םזילטיפקה רבשמ לע סורוס 'גרו'ג לש ןורחאה ורפס תא ןחוב ןמרופ ארויג
ןמרביל בקעי לש םהירמאמ זכרמב דמוע ץוביקה רבשמ וליאו ילבולגה
,"םינפבמ" רודמב רוצ ילאו ןירפלה לאירא ,(סנדיג םע ןויארה תובקעב)
רודמ ןוילגה תא םתוח .היתודלותו תיצוביקה הרבחה תויגוסל שדקומה
.תובוגתהנשה תארקל ,הז הבשחמ ררועמו ןווגמ ןוילג וניארוקל שיגהל םיחמש ונא
תוינידמלו שממתיש םולשל תובר תווקת םע ,הבוטל ונילע תשדחתמה
.תיתרבח תוירדילוס לשו החוור לש תיתרבח-תילכלכ!הבוט הנשםיכרועה


27 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח