םיפתושמ םיגשיה - םיבאוכ םירותיו

תיזג המלש (.לימ) ףולא םע ןויאר
רוצ ילאו ימהרבא ילא :םינייארמ
1.8.2000

תויגוסב םירידא םיגשיה הב וגשוה .ןולשיכ התייה אל דיוויד פמק תגספ
אהת הב ורבשנש ובאטל .יאניתשלפ-ילארשיה ךוסכסה לש הבילה
לארשיב הרבחה לע הבר הכלשה

?דיויד פמקב תוחישה ןולשיכל תוביסה ךתכרעהל ןהמ

הגספהש חוטב ינניא ,לכ םדוק .םיינשל הבושתה תא קלחא :תיזג המלש
וד םכסה לע תיגיגח המיתחב המייתסנ אל איהש רורב .ןולשיכ התייה
תוילשא ויה והשימל םא עדוי יניא .ב"הרא םע דחיב ,שלושמ וא ידדצ
ברעש ,ימצע תא תוחפל טטצל לוכי ינא .תורקל ךלוהש המ הזש ,תויפיצו
הגספה םויסל תויטרואית תויורשפא 3 האור ינא :יתרמא הגספל האיציה
,רמולכ ,"הנבל הגספ"ל יוכיס םוש האור ינניא .הרופא וא הרוחש ,הנבל
לכה תא ורמגש ךכל ועיגי םידדצה ינש ,םייעובש ךותב ,תמאב הבש הגספ
ללוכ םכסה - והשמהו .והשמ םע ןבל ןשע אצויו לכו לכמ
,יתרמא .ךוסכסה ףוסו תויגוסה לכ לע ,תויעבה לכ לע ,יניתשלפ-ילארשי
הגספ”כ רמגיי אל הזש ידכ לכה ושעי םידדצה ינשש ,ןימאמ ינאש
םורטל תינרוחא ונתוא ריזחמה ץוציפב תמייתסמש הגספ ,רמולכ ,"הרוחש
,םכסהל עיגת אלש ,"הרופא הגספ"ל יתיפיצ ,ןכל .דוע המל עדוי ימו 1993
ךירצ אל ןכל .תרגסנ הניא תלדהו תרחא וא וזכ תומדקתה הב היהת לבא
החלצה תויהל הלכי אל וז .ןולשיכ לאכ דיויד פמק לא סחייתהל
הנושארה םעפב .דיויד פמק תגספ לש התלודג וזש םושמ ,הליחתכלמ
תלשממ שאר ,םידדצה ינש לש הריכבה תוגיהנמהש ,הנש םייפלא ירחא
תושקה תויגוסב ונדו ןחלושה דיל ובשי ,תיניתשלפה תושרה שארו לארשי
ונד ,תולובגב ונד ,םילשוריב ונד אלא ,הירפירפב ונד אל .רתויב
ךא ,תוילוש תמאב ,תורחא תויגוס דוע שי .םיטילפב ונד ,תויולחנתהב
.םולח הז םעפה ןהב ונדש הלא תא תחא הכמב רומגל

היצילאוקה איה חילצהל הלכי אל הגספה םעפהש ,ךכל תפסונ הביס
הגרדממ הבושח ירה ,תערכמ אל םא ,המורת הל התייה :לארשיב
םשב לארשי תלשממ שאר םע שגפנ אוה .תאפרע תא ןיבהל ךירצ .הנושאר
רבעמ-תעבגמב אוה םאה .ותחתמאב שי המ עדוי ונניא אוהשכ ,קרב דוהא
ךירצ ,תאפרע ינא" ?תבייחמ ותמיתח םאה .רבעמ-תעבגמב ונניא אוה וא
:ודיגי הז ירחאש ,אוה הרקיש המ לכש ידכ ,םירותיווה לכ תא תושעל
תיטירק היעב וז ."םע לאשמב אל ,תסנכב אל ,רבע אל הז לבא .רדסב
.הנושאר הגרדממ
דוהא .םידדצה ינשב ,ברה ירעצלו .יפוא לש הלאש איה תישילשה הביסה
תא תונקל עדוי אל ,ברקמ אל דואמ ןונגסב ,דיויד פמקב קר אל הגש קרב
המ עדוי יניאו הלאה םיעגמב סרפ ןועמש םע יתדבע .תאפרע ןודאה לש ובל
ולומ דמועש שיאל דובכ תתל ךירצ אוהש עדי לבא ,ובלב בשח סרפ ןועמש
לע שפנ לעוגו הדילס ,לוזלז לש השוחת תתל אלו ינשה םעה תא גציימו
ןרגת אוה :תאפרע לש ויפוא ינשה דצהמו .ולומ תבשל ךירצ אוהש
אל אוה םכסה שישכ םגש ,הלא גוסמ אוה .יסרפ קושב הנושאר הגרדממ
הנידמ ןוניכ לע זירכהל הצור תאפרעשכ .הנורחא הלימ הזה םכסהב האור
ןיבש הלילב רתווי אוה ?םויה רתוול ךירצ אוה המל ,רבמטפס עצמאב
.רבמטפסב 13-הו -12

תא קר האור ,המדאב ףאה םע שרוח ויפואב לארשי םע :רבד דוע רמוא
הארתו םכסה םע תרזח אלו דיויד פמקל תעסנ קרב דוהא התא" :הלילשה
תילעה רבכ ,תעצה רבכ ,לארשי תלשממ שאר ,התאש םירותיו הזיא
,תיבמופ סחייתמש ,לארשיב שיא ןיא טעמכ ךא ."ןחלושה לע םתוא
לש הבילה תויגוסב ,דוסיה תויגוסב וגשוהש םירידאה םיגשיהל ,תיתרכה
ןודאמ םגו ב"הראמ םג ,ונלביק םתואו יניתשלפ-ילארשיה ךוסכסה
.האלמה סוכה יצחמ םימלעתמ .תאפרע

לע רבודמ יטילופה םלועב תוחפל .םייטרקנוק רתוי הפ היהנ ילוא
ורבשנ תמאב ובאט הזיא .לארשי לש םיאובאטהמ המכ תריבש
?האלמה סוכה יצח יהמו ובאט ויה תמאב םה םאהו

אוה .ות ףא "הנטקה ךתב לחרב" חסנל אל ריהז היה קרב דוהא :תיזג
:םיינורקע םימודא םיווק ול שיש המ לש הרדגהב קפתסה אוה ,םצמטצה
ןיאו תדחואמ ראשית םילשורי ,רז אבצ היהי אל ,1967 תולובגל רוזחל אל
.םיווקה תעברא ויה הלאש ,יל המדנ .לארשי ימוחתל הביש תוכז םיטילפל
ויד בחר אוה וקה .רבדל המ ןיא הלאה םירבדבש ,ושוריפ ןיא הזה חוסינה
דחא לכ ךותב תושימג בחרמ שיש - וללה םיווקה תעבראמ דחא לכ -
י"א - רמוא הז המ ."1967 תולובגל םירזוח אל" םירמואש חיננ .םהמ
הרזח ןיאש ,עבקנ דיויד פמקב ?חטשהמ 2% וא , 90-80-70% ?המלשה
אבילא אלא ,יתוא ןיינעמ אל אוה .קרב דוהאד אבילא אל תאז .'67-ל
ןיאש לבוקמו םכסומ - תיניתשלפה תושרה ר"ויד אבילא ,ב"הרא אישנד
תולחנתהה ןכו .הנש 30 הזמ ץקושמה ץקשה ,'67 יווקל הרזח
ןה ,ןורמושו הדוהיב דוחייב לבא ,הזע תעוצרב תילארשי-תידוהיה
אישנו תאפרע ידי לע ורכוה ,םולשב תולבחמו תיקוח יתלבכ ורדגוהשמ
עירכמה בורה לש םתוראשיהו םמויק תוכז הרכוה דיויד פמקב .ב"הרא
,בצמב םיאצמנ ונחנא .תויולחנתהה ןמ לודג קלחו םילחנתמה לש
םיכוז םילחנתמה ןמ 70-60% ,תאפרעד אבילאו ב"הראד אבילא םכסהבש
!רידא גשיה הז ,הרכהב

ןימיה לש ,תוהזה בוציע לע עיפשי הז ךיא .םכסה שיש חיננ
Raison d' etre-ה לכ רשאכ ,םיילארשיה םילחנתמה וא ילארשיה
?טטומתמ השעמל הזה םוחתב םהלש
הז ,לארשי תנידמ ימוחתב תראשנ תולחנתההמ 70% םא .ןוכנ אל :תיזג
.לודג יכה גשיהה

הקדצה קינעמ אוהש ,תוטשפתהה לש טנמלאה הפ ןיא לבא
םמויקל
סרפ ,ןיבר תולשממשכ רמגנו ולסואב רמגנ תוטשפתהה לש טנמלאה :תיזג
היהתש קר אלש ,רוכזל יואר ,תאז םע .ןורבחמ ואציו הזעמ ואצי והינתנו
ףקיהב ,רתויב יתועמשמ ביכרמבו תולחנתהה לש ןורקיעב הרכה
,ידוהי תאז רמואו ףסונ רבד רמול הבוח שח ינא .תויולחנתהב םילחנתמה
םיעיגמ ונייה םא קפוסמ ינא .םיחטשב תולחנתהה ןויער ידגנתממ היהש
אלמלא ,דיויד פמקלו דירדמל דוע וליפא ילוא ,ולסואל מ"ומה ןחלושל
,םתערל ןמזהש הרכהל םיניתשלפה םינודאה תא האיבהש ,תולחנתהה
היה המ ,ימצע תא לאוש ןמזה לכ ינא .רבדל המ לע תוחפ שי םויל םוימש
דיויד פמק ימכסהל םינענ ויה ,שארב תאפרע םע ,םיניתשלפה וליא הרוק
הימונוטואה תוחישל םיפרטצמו םיבשייתמו תאדאס לש םינושארה
םישנאל הימונוטוא .הצר ןיגבש ומכ קוידב ,הימונוטואה ןיד תא םילבקמו
םויה םיראשנ ונייה ונחנא ?הרוק היה המ םיעדוי םתא .חטשל אלו
.םילחנתמ םיפלא תרשע םע ןורמושו הדוהיב

?םילשורי תודחא יהמ
.םילשוריל חפוסש חטשה תולובג תעיבק לש םינוידל 1967-ב ףתוש יתייה
ךוראו ידוסי ,קימעמ תעד לוקיש לכ לוטנ ,יתורירש ,יארקא רתוי רבד ןיא
אל וז ,ףוסב עצובש המ ,בגא .תונמדזה התואב הטטרושש הפמה ןמ ,חווט
?םתעגתשה :רמאו ןייד אבש םושמ ,התוא ןיכהש תווצה עיצהש הפמה
םגש חוטב ינאו קיפסמ קחמ אל ,ימעטל .םירבד המכ םוקמב וב קחמו
תנש לש הייארב םירבדה תא לקושו םויה יח היה וליא ,ןייד לש ומעטל
.1967 תנש לש אלו 2000
ףלא 230-200 לארשי םעל ונפסוהש ,ךכב היה ונישעש לודג יכה םוטמטה
םויה הנשיש ,תידוהי אלה הייסולכואהמ 20%-כ לש רועיש הז .םיניתשלפ
,םויה ?תיבב תסנכ ירבח 5 דוע םיכירצ ונא ?תאז ךירצ המ ליבשב .ונלצא
םירמוש םה םויה .רוחבלו םיחרזא תויהל םיצור םניא ןיידע םה ,ונלזמל
םידלי תבצק ,ימואל חוטיב - תוירמוחה תובטהה ןמ תונהיל םתוכז לע קר
תא ועבתי םה רחואמב וא םדקומבש ,קפס ןיא ,וראשיי םה םא לבא -
.רוחבל םתוכז
וקל רבעמ ומקוהש תונוכשה לע םילשורי תודחא :רמואו םויה אב התאשכ
לע םג .ונחפיסש חטשל רבעמ םגו ,ונחפיסש חטשה ימוחתב ,'67 לש קוריה
וקה ימוחתב תחא) באז תגספ תאו באז תעבג תא ,רמולכ .הרכה הנשי ךכ
שקעתהל ךירצ זא .םימודא הלעמ תאו (וקה ימוחתב אל תחאו ףתושמה
ויהי הנש 20 דועבש ,הלאה ףלא 230-ה םע ,תויברעה תונוכשה םע ראשיהל
תשודק לע קרב דוהא לש רותיו היה הפ ,רמול רשפא ?ןוילימ יצח
הבושחה המורתה ילוא איה הז אשונב קרב לש המורתה םלוא .םילשורי
השודק שי וליאכ - "השודקה הרפה" עוקעק ,םוסרכ :הדיעווה לש רתויב
ילב ,לוקיש ילב ,לארשי תלשממ לשו ןייד השמ י"ע ונקותש תולובגב
.1967 ינויב הרשיא תסנכהו הבשחמ
הביש ןיאש ,הרכה שי .הבישה תוכז ןיינע לש אשונה לע רבדמ אל רבכ ינא
.תוחפשמ דוחיא תרגסמב ורזחי המכ ,אוה חוכיווה .םיניתשלפה לש

הצר אל עודמ תאפרע תא ןיבהל ליחתמ טעמכ ינא ,הז לכ חכונל
םותחל
תאפרעל .תוקיר םיידיב אצי אל קרבו תוקיר םיידיב אצי אל תאפרע :תיזג
,קרב דוהא ומכ קוידב ,חיכוהל וילעש ,איה תחא היעב :תויעב יתש ויה
ךורכו באוכ םכסה אוה הזה םכסהה .םירוסייב תינקנ לארשי ץראש
להקה תעד תא ןיכהל ךירצ תאפרע .לק רבד הז ןיאו םייארונ םירותיווב
םאה תעדל הצר תאפרע .ותוא יתרכזה רבכש ,ףסונ רבד היה לבא .ולש
,קרב דוהאש חוטב תויהל לוכי אל אוהו תבייחמ קרב דוהא לש המיתחה
רבכ ךלוהש ,הלשממ שאר אהי ,וזכ הגספ היהת םא ,האבה הגספב
.המ לע עדוי אל התאו תוריחבל

םכסהה תא תוריחבב ריבעהל לכוי קרבש ידכ .םימסק לגעמ ןמ הז
םכסה גישהל הליחת ךירצ אוה
לוכיש םכסה קרבל תתל .ותארקל ךליי אל תאפרעש ,רובס ינא :תיזג
,תובית ישארב וילע םתח רבכ ,תאפרע אוהו לארשיב תוריחבב לשכיהל
תא אוה ,תימלועה ,תילארשיה ,תיברע -ןיבה ,תיניתשלפה העדותב ,רמולכ
תא ולעי הפש םושמ ,הרומתה תא כ"חא לבקמ אלו השע רבכ רותיווה
השעי אל אוה ,יתעדל .ימ תא עדוי דשה וא והינתנ ןימינב תא ,ןורש קירא
.תאז

ריבעהל וחוכבש חיכוי אל קרבש דעש ,אוה ךירבדמ ןיבהל ןתינש המ
םימסקה לגעמ תא םיצרופ ךיא ,ןכ םא .םכסה היהי אל םכסהה תא
?הזה
,וישכע לש היצאוטיסבש ,דרח דואמ ינא .אצומ רסח ונניא רבד םוש :תיזג
תא תנתונש ,הלשממ םיקהל חילצי קרב דוהאו סנ הרקי ןכ םא אלא
הטלחה איבהל לוכי אוה ותאש ,תסנכב ויד יניצר בג ול שיש השוחתה
לש לג אוהש הזיאל רדרדינ ,רבשמל רדרדינ ונחנא - התוא ריבעהלו השק
םיעורג רתוי םיאנתב ,רחא וא הז ךיראתב שדחתי מ"ומהו .תומילא
.ב"הרא םג ,םידדצה תשולש תניחבמ

הז .םירוסייב תינקנ י"אש ,והנחמל חיכוהל ךירצ דחא לכש ,תרמא
יאבצ ןוחצינ היה אלו המחלמ התיה אלש דע - תאדאס לש לדומה
םילשוריל אובל היה לוכי אל
.םייטילופ םירוסייל ןווכתמ ינא .הלאה םירוסייל ןווכתמ אל ינא :תיזג
בורה לכ שי קרב דוהאלש החנהב ,הלשממ שאר לכ השועש םירותיווה
לגוסמ אל אוהש ,וב דשוח ונניא תאפרעו מ"ומ להנמ אוהו שורדה
12-ב תמייתסמה היינש הגספ םייקל םיטילחמ םהו To deliver the goods
םיכירצ קרב דוהא םגו תאפרע םג ,הזה םכסהה .םכסה םע רבמטפסל
םירותיווה לע םתח אוהש ינפל םד תתש אוהו ול באכש ,םעל חיכוהל
.ושרדנש

?ןכ ינפל השדח הדאפיתניאל קוקז אל תאפרע
הנמתסהש תנוכתמב ,רתוי וא תוחפ ,םכסה לבקל לוכי אוה םא :תיזג
םא .השדח הדאפיתניאל קוקז אל אוה םייתסהש דיויד פמק םויסב
אל ינא .תומילא לג לש תוצצופתהל עיגנ ,לארשיב רנטרפ ול ןיאש ,ררבתי
ךשמנש ,יממע רבד הז הדאפיתניאש ינפמ השדח הדאפיתניא הזל ארוק
.עובשב וא םייעובשב םייתסיש ,תומילא לג היהי הפש ,חינמ ינא .םינש

הרודנפ תבית חתפי אוהש תויהל לוכי .וב טולשי אוה םא
תמאבו הרקי הז םא .הללאבזיחלו ןונבל םורדל םיכלוה אל ונחנא :תיזג
,ברק יקוסמ ליעפהל ,ל"כטמרה רמאש ומכ ,םיכלוה ונחנא ,תומילא ץורפת
ומכ המחלמב :םירמוא םיתפרצה .הצור התאש המ לכ ,םיקנט ,הירליטרא
.המחלמב

אוהש ,הדבועה םג הלולכ םותחל תאפרעמ וענמש תוביסה ןיב םאה
קראבוממ אל תוחפל ,תיברעה תוגיהנמהמ ךרדה תכרב תא לביק אל
?םהל קוקז אוה םנמוא םאה ?םידועסהמו
המ לא המידק תכלל טדנמ היה תאפרעלש ,בשוח ינא .רובס יניא :תיזג
.הצור אוהש

?קראבומל ןפלט ןוטנילקש תאזה הגצהה לכ התייה המ זא
אל דחא לכ תמאב הפש ,תוארהל ךירצש עסמ ותואמ קלח לכה הז :תיזג
...השק הזו םד תתוש לכה ,תולילב ןשי

תימינפה הריזה לע תוכלשה

?תילארשיה הרבחה לע העפשהה היהת המ ,םולש ןוכיי םא היהו
םיאובאט לש ,םימיוסמ םיפוג לצא תוחפל ,הריבש שי הפ ירה
ןימיה ,םילחנתמה :םתוהז לכ תא םהב ואצמ םיפוגה םתואש
ילארשיה
.תודחאה תשודק היוצמ ונלצא תוכלהמש ,"תושודקה תורפה" ןיב :תיזג
לארשי לכ" רמול ,הפי ,חונ הז .התיה אל םעפ ףאו לארשי םעב תודחא ןיא
,המיחלב ייח תא בירקהל ןכומ יתייה יתוריעצב .הזב ןימאמ ינאו ."םירבח
יוג ליצהל ליבשב השוע יתייהש חוטב אל ינא) רחא ילארשי ליצהל ידכ
םיקולח ונחנא יטילופה אשונב .םירבח לארשי לכ ,הזה ןבומב זא .(והשלכ
תלאשב םיקולח ונחנא .ןורמושו הדוהי יחטשמ האיצי לש הלאשב קר אל
םחנמ לש םימיב םילק ילוא ויה םייחה .ןורמושו הדוהי יחטשל הסינכה
הדימ התואב הזל יתדגנתה ינא .יתוא וסינכה םהשכ ,ןורש קיראו ןיגב
אל םאש ,בצמב אל ונא .ימואל ןוסא הזש ,תואדו התואב ,תופירח התואבו
תא דבאל איה תועמשמה םא .תודחא ןיאש אלא .תודחא שי םולכ השענ
םא .םיקולח לכה לע ?תודחא שי זא ,ןוכיתה חרזמב םולשל עיגהל יוכיסה
םאו תוריחבב תומיע היהיש ,ימינפה תומיעל עיגהל ךרטצנ םכסה היהי
.תומילאב תומיע םג היהי זא ,ךכל רבעמ ךרוצ היהי הלילח

תעש העיגה אל יכ םג ,תומימעב גוהנל ולכי תונחמה ושכע דע
רותב ולצא םיערה וא קרב לצא םיבוטה םירבדה דחא .הערכהה
םיגצומ םירבדהש ,תומימעה לכ תא ריסמ אוהש ,יאקיטילופ
תודחה אולמב
אל םכסה ,םימכסהל עיגמ התאש עגרב .תואיצמה וז ,קרב אל הז :תיזג
.םומע ראשיהל לוכי

ןיא דע הזוחה תמיתח תא ךשומ התאו יאקיטילופ התא םא אלא
...עלוצ זוורב אוהש ,ישילשה ןקחשל ךתוסחייתה המ .ףוס

ב"הרא לש הדיקפת
יניצר זוורב אוה ישילשה ןקחשה .עלוצ זוורב ונניא ישילשה ןקחשה :תיזג
.הווש והמ הליחתכלמ םיעדוי ונחנאש ,זוורב לבא ,דואמ

רדגומ וייח ךשמש
הז לבא .לטובמ אל ירמגל רבד הז .ב"הרא אישנ אוה ב"הרא אישנ :תיזג
הלוכי איה .םכסה הפכת אל הליחתכלמ איהש ,ב"הרא וזו ב"הרא אישנ
חוכב דיה תא ףפוכיו סונאי אל אישנה ךא ,תינלבוסו תכייחמ תויהל
ריכנ אל ונחנא ,הנידמ לע זירכת םא :ול רמא אוהש המל רבעמ ,תאפרעל
םייתודידי ויהי ,ב"הרא יאישנו הזה אישנה .יאקירמא עויסמ חכשתו הב
וטילחי תמאב םהש ,הז םומיסכמהש ,םירבד רמול םילוכי ,ויהי םהש לככ
אל לבא ,םילשוריב יבנלא הנחמל םהלש תורירגשה תא ריבעהל ףוס ףוס
.הזל רבעמ

הלשממ תמייק ,רמולכ ,םולשב ותסה תא חולצל חילצנש החנהב
מ"ומהש יוכיס שיו שדח יאקירמא אישנ שיו התוא להנמ קרבש
תא דמלי אוהש דעו ולשממ סוסיבל ןותנ היהי אישנה ךא ,שדחתי
םיבר םישדוח ורבעי ינוכית חרזמה ךבסה
ןוטנילקל העינמ ןיא .ראוני עצמא דע ןהכמ ןשיה אישנה ,לכ םדוק :תיזג
.גשיהב ותנוהכ תא םתוח אוה ךכב .רבמצדב וא רבמבונב הגספ סנכל
עירפמ המ .רבעשל-אישנ רותב ,ימואל-ןיב ךוותמכ שמשל ךישמה רטראק
היהת תאזש ,בשוח אל ינא ?תאז תושעל ,אישנ ןיידע אוהשכ ,ןוטנילקל
םכסההמ עמתשתש ,תיאקירמא תובייחתה לכש ,אוה ןוכנה .היעב
הייעב תווהל הלולע ,עורפל ךירצ סרגנוקהש תורטשב תביוחמ היהתשו
תוגלפמה יתשש ינפמ ,תויתייעב היהת אלש יוכיס שי לבא .תמיוסמ
םיכירצ םירבדהש ,ךירעמ ינא .לארשיב הכימת לש יבקע וקב תוכישממ
.הזל רבעמ אלו רבמטפס דע םכתסהל

םא ,הירוס םע תרשקתמ השדחה היצאוטיסה ךיא .הנורחא הלאש
?ללכב
.םיצורעה ןיב קחשל היה רשפאש ,בצמב הכורא הפוקת ךשמב ונייח :תיזג
הלוכי הניא לארשי תלשממ .םיצורעה ןיב קחשמ ןיאש ,אוה םויה בצמה
ןודאה םע םכסהלו הנבהל ונעגה אל ,דיויד פמקב ונלדיפ אל ,בוט :רמול
ןודאה םע תוחישל וישכע סנכינ ןכל ,םכסה לע המיתח ךרוצל תאפרע
שיש ,בשוח ינא .םכסהל עיגהל הרטמב םש מ"ומ השענו דאסא ראשב
.לשב אל הז םייתניב ךא ,הירוס םע םכסהל עיגהל יוכיס2000 רבוטקוא - 31 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ