קושה תלכלכ ןדיעב יתרבח קדצו תוירדילוס :חיש בר

2000 יאמב 30

רוצ ילא ,ימהרבא ילא :םיחנמ

:םיפתתשמ
ירניבא המלש 'פורפ
ןורוד םהרבא 'פורפ
קסיל השמ 'פורפ
רפוע רוג 'פורפ

,הגיסנו לפשב ןמז הזמ הנותנ ,רהוז לש הפוקת העדיש ,החוורה תנידמ
תונידמ לש ןהיתושיגב ולחש םייונישה .ץוחמו תיבמ תרוקיבל הפושח
אלש טעמכ ,החוורה םוחתב היוצרה תוינידמה יפלכ ,תוחתופמ תויתיישעת
הקוצמה רשא ,תובחר תובכש ברקב ינועהו הלטבאה ידממ תא וניטקה
לאיצוסה תוגלפמה .ןתלחנ איה תיתוברת-תיתרבחהו תילכלכה
שוביגב תוטבלתמ ןדוע ,ןהיתוצראב ןוטלשל ורזחש ולא םג ,תויטרקומד
תיתרבח הנשמ חוסינבו ןהימעל יתרבח קדצ חיטבתש ,תוינידמ תונורקע
ךרד תא הב םיאורו תישילשה ךרדב הווקת תולותה ןהב שי .השדח
אוהש ,םזילרביל-ואינה ןיבו לשכש ילקידרה םזילאיצוסה ןיב עצמאה
.השקונה םזילטיפקה לש רחא יוטיב

תנמזהל ורתענ לארשיב הרבחה יעדמ לש םירקוחה יריכבמ העברא
לאיצוסה לשו החוורה תנידמ לש הבצמ לע חיש-בר םייקל "הנפמ" תכרעמ
ירניבא המלש :םה םירוספורפה .21-ה האמה לש התישארב היטרקומד
,(היגולויצוס) קסיל השמ ,(תילאיצוס הדובע) ןורוד םהרבא ,(הנידמה עדמ)
.(הלכלכ) רפוע רוג

תוביסנב יתרבח קדצ לש הלאשב ןודל ונתנווכ םויה החישב :הנפמ
לש הלרוגב :רחא חסונב וא קוש תלכלכ לש ,היצזילבולג לש תושדחה
םכתוסחייתה תא םישקבמ ונחנא .םישדחה םיאנתב החוורה תנידמ
לש הדמעמב םוסרכל שיש ,תויתרבחהו תויטילופה ,תוילכלכה תוכלשהל
.ץראבו םלועב ,החוורה תנידמ
םייונישה תא גיצהל השקבב ירניבא המלש לא הליחת הנפנ
תוינידמ יפלכ תושיגה לע םיעיפשמהו םלועב םישחרתמש ,םייגולואידיאה
.החוורה

םזילאטיפק-ואינה לש תיגולואידיאה הפקתמה :ירניבא

םתוא גווסל תוסנל רשפא השעמלו ןנובתמה ןיעל םירורב יד םייונישה
,הנש 20 ינפל רבכ הלחהש ,תיגולואידיאה הפקתמה תמייק .תומר יתשב
ומכ םישיא תומשב הרושקה) םזילטיפק-ואינה וא םזילרביל-ואינה םשב
םירדסה לש תתסוומכ הנידמה לש הדיקפת םצע לע ,(ןגיירו ר'צאת
,תאז היגולואידיא יפל ,תשקבתמה הנקסמה רשאכ ,םיילכלכו םייתרבח
םה קושה תוחוכ היפל תימס םדא לש תינטשפ תצקה השיגל הרזח איה
ךילהתה .םיתוויעל תמרוג קר תינוציח תוברעתה לכו רתויב בוטה תסווה
,תכל יקיחרמ םיגשיהל עיגה ,היצזילבולגה ךילהתל ןבומכ רושקה ,הזה
לע האשנ ,1945 רחאל השבגתהש ומכ ,החוורה תנידמש םושמ ,ראשה ןיב
דואמ לקש ,םיתוויע לש דואמ לודג רפסמ םינשה ךשמב החפיטו הבג
תוברועמ לש ןויערה םצע תא ףוקתל הנאות ושמיש םה .םהילע עיבצהל
דואמ ונייטצה ר'צאתו ןגייר) תירוטרה המרב ורשפא םה .תסווכ הנידמה
םיתוויע שיש רחאמ .המצע תכרעמה לכ לע םיתוויעהמ שיקהל (הז אשונב
.תתוועמ המצע תכרעמה הרואכל ירה

םיוסמ דוסי םלענש ,איהו היתואצותב רתוי תכל תקיחרמ היינשה המרה
.תוירחאהו תוירדילוסה דוסי אוהו יברעמ-ילאיצוסה םזילרבילב חתפתהש
הרצונש היגולואידיאהו החוורה תנידמ .החוורה תנידמ קר הנניא היעבה
םע דדומתהל ךרוצל םג התנעש ,הנותמה היטרקומד לאיצוסה - הביבסמ
ורצי הלא לכ - (םייטילופ דואמ םיקומינ םג ,רמולכ) יטייבוסה םזינומוקה
.תיתרבח תוירדילוסל םוקמ שיש ,הקירמא ןופצבו הפוריא ברעמב הרכה
לודגה רבשמה רחאל םישולשה תונש עצמאמ חתפתהש ,יתרבחה סותאה
וא ירנירטקוד םזילאיצוסל חתפ חתפ רבדהש ילבמ ,ב"הראבו הפוריאב
,היטרקומד לאיצוסל אל םג תונידמהמ המכב וליפאו יתכלממ םזילאיצוסל
הנניאש ,תינויווש חרכהב הנניאש ,תיתרבח תוירדילוס ויפל - הז סותא
עייסל תוביוחמ שיש ,השוחת רצי - ןוהה לש שדחמ הקולחל תגאוד חרכהב
לש ,ינוע לש ,הקוצמ לש רתויב םישקהו רתויב םינוציקה םירקמל תוחפל
תינורקע דגנתהש ,יטילופ לוק ברעמב היה אלו טעמכ ,1975-1970 דע .רוגיפ
תינרמשה הגלפמב םג תאז תוארל רשפא .תאזה תוירדילוסה לש ןויערל
התוא התנישו הילע הטלתשה ר'צאתש ינפל ,הינטירבב תיתרוסמה
,תוירדילוס לע תירוטסיה הניחבמ תססובמ אקוודש ,תינרמש הגלפממ
.תיתורחתו תיטסילאודיווידניא דואמ הגלפמל

יטילופה חישב םיטלובה םירבדה דחא םויה אוהש ,תוירדילוסה רדעיה
לש אדירג תוילכלכה תואצותה רשאמ הברהב רומח ,היצזילבולגל רושקה
רדעיה ןורקיע .תוערגמ םג הל שיו םיגשיה הל שיש ,היצזילבולגה
,םלועמ ילוא תמייק התייה אלש הרוצב ,הנושארל רצי תוירדילוסה
םזילאודיווידניאהש ,רוכזל יאדכ .םזילאודיווידניאל תטלחומ תוימיטיגל
י"ע ןדועו ןתומ תאז לכב ,19-ה האמה תליחתב ,ואישב יטסילטיפקה
.יטילופה חישה ןמ קלח ויהש ,תוינרמש תופקשה י"ע ,תויתייסנכ תורגסמ
לש תוימיטיגלה איה תרתונש הדיחיה תוימיטיגלהו םויה ומלענ הלא לכ
םע תוהדזה רדענו הלמח רדענ ,תוירדילוס רדענו ינסרוד םזילאודיווידניא
תושקתמה ישילשה םלועב תורבחל סחיב םג ,ןבומכו הרבחה ךותב תלוזה
.ןהלש תוילכלכה תויעבה םע דדומתהל

.התייהש יפכ החוורה תנידמ תא םיקהל וא םקשל רשפאש בשוח ינניא
האלימ איה .תירוטסיהה התרוצב שדחמ התוא םיקהל ךירצ אל םג ילוא
יתרבח סותא םקשל ןויסינ .םיבר םיתוויע םג הרצי איה ךא ,בושח דיקפת
,דיחיה אל ,םיביכרמה דחאכ תוירדילוסה תכיפה לע ססבתהל בייח ,שדח
םהש ,ינפקותה םזילאודיווידניאהו תויתורחתה תא ןזאמש ביכרמכ לבא
היצזילבולגה תובקעב ,ירוביצה חישב םויה רתונש דיחיה ןפה
.םזילרביל-ואינהו

החוורה הנידמב עגפ טפנה רבשמ :ןורוד

האור ינניאש ,ךכל טרפ ,המלש לש וחותינ םע םיכסמ ינא ,רבד לש ורקיעב
ינניא .הבג לע תאשונ וא החתיפ החוורה תנידמש ,םישקה םיתוויעה תא
תא תתרשמה תאז העיבקל םיכסמ אל ינא .הלא םיתוויע םהמ עדוי
םיתוויעה רוקמכ החוורה תנידמ תא גיצהל םיסנמה םיינרמשה תוחוכה
ןכש לכו םדא ינב לש השעמ לכבש ,רורב .ונימי לש הלכלכבו הרבחב
תנידמ לש הישעמש יאדווב .תויעב שי ,םייתרבח םייטילופ םישעמב
תוביסנב תונורתפ ןהל אוצמל םיכירצ ויהש ,תויעב ינימ לכ ורצי החוורה
תנידמ לש ןולשיכהש ,רמול ןוכנ הז היהי אל לבא .ןמזה לש תונתשמה
.הבג לע האשנ איהש םיתוויעה לשב אוה החוורה

דעו היינשה םלוע תמחלמ ףוס זאמ וליאכש ,הרימאה ןמ םג גייתסמ ינא
תנידמ יבגל יטילופ סוזנסנוק חוור 80-ה תונש תישאר וא 70-ה תונש ףוסל
לש המויק םע ומילשה אל םלועמ םיינרמשה םייטילופה תוחוכה .החוורה
,הרשפה חרוכ ךותמ ,החותיפל ונמזב ומיכסה הלא תוחוכ .החוורה תנידמ
יפכ ,הלבקתה תאזה הרשפה .היינשה םלועה תמחלמ רחא הרצונש
דצמ םייקה יטסילטיפקה רטשמה לע רצונש ,םויאה חכונ ,ןייצ המלשש
םלועה דצמ ברעמה תונידמ לע םויאהו םינפבמ תויטסינומוקה תוגלפמה
םלועה ינפב רגתא ונמזב דימעה יטייבוסה רטשמה .ץוחבמ יטסינומוקה
.לכל החוור חיטבהש ,החוור תרבח לש םגד גיצה אוה רשאכ ,יטסילטיפקה
םייטסינומוקה םירטשמה תסירקו תוצעומה תירב לש התוררופתה םע
תנידמ רבשמל םימרוגה דחא םג והז .רתוי םייק ונניא הזה םויאה
.הב הכימתה לש הסירקהו החוורה

ימיב ,50-ה תונשבש ,ונלוכל ריכזהל הצור ינא םינרמשה תודמע יבגל
ישארמ ,םיילגנא םיאקיטילופ ינש ומק ,החוורה תנידמ לש החירפה
תצרמנ הרוצב ופיקתהו לוואפ ךוניאו דואלקמ ןאיא ,תינרמשה הגלפמה
ןתוא םה החוורה תנידמ דגנ ולעה םהש םינועיטה .החוורה תנידמ תא
קפסל םיכירצ ונחנא עודמ :ולאש םה .ונימיב הדגנ תועמשומה תונעטה
םיתוריש קפסל ךירצ ללכהו הדימב ?ילסרבינוא חרואב ,לכל םיתוריש
םיקקזנה הלאל קר ןתניהל םיכירצ הלא ירה ,ונעט םה ,הייסולכואל
.תמאב םהל םיקוקזשו

,םינורחאה םירושעה ינשב הל םידע ונאש ,החוורה תנידמ לע הפקתמה
םימרוג לש הרושמ םגו םתוא ןייצ המלשש ,םימרוגה םתואמ תעבונ
תילכלכה החימצה ,50-ה תונש זאמ ץאומה ילכלכה חותיפה .םירחא
שדחמ הקולח עצבל החוורה תוינידמל ורשפא ,ויתובקעב האבש ,הריהמה
תוצובקהו ינוניבה דמעמה תוצובקב עוגפל ילבמ ,ופסונש םיבאשמה לש
רצי הז רבשמש םיילכלכה םיישקהו טפנה רבשמ .הייסולכואב תוקזחה
תלוכיב ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל הנושארה םעפב ,עגפ 70-ה תונשב
לש ןדמעמב עוגפל ילבמ ,םיבאשמ לש שדחמ הקולחב ךישמהל הנידמה
,דגנה תבוגתל םרגש אוה הז רבד .הייסולכואב תוקזחה תוצובקה
,האישב םויה תאצמנ תאז דגנ-תבוגת .החוורה תנידמ דגנ ,Backlash
רוביילה ומכ תויטרקומד-לאיצוס תוגלפמ הרואכל ןהש ,תוגלפמ רשאכ
תא ןמצעל וצמיא הינמרגב רדרש לש ד"פס-ה וא הינטירבב שדחה
תינפת יכ ,רוכזל ךירצ .המוצמצל תולעופו החוורה תנידמ דגנ םינועיטה
תוילרביל-ואינ תוילכלכ תולוכסאמ ןיכומית תלבקמו הלביק תאז
תוינידמל תיגולואידיאה היצמיטיגלה תאו םיקודיצה תא תוקפסמה
בצמה והז .החוורה תנידמ לש הקוריפל ףא ילוא וא המוצמצל תלעופה
.רומח תוחפ ונניא הז רשקהב לארשי תנידמב בצמהו םלועב םויכ

םזילאטיפקל יטמסוק לופיט - תישילשה ךרדה :קסיל

תושיפת ןיב תלטוטמ תעונת שיש ,םיאור ונחנא תירוטסיה הביטקפסרפב
וא קושה לש םזינכמהמ תומלעתמש ,החוור תנידמ לש תוילקידר
לע רבדמ ינא .תוילקידר תוחפ תועונת ןיבו דואמ טעמ וב תובשחתמ
דצמ רשאכ ,הזה םויה דעו 20-ה האמה תישארמ לחה תלטוטמ תועונת
ןה יברעמה םלועה לש רתוי תמצמוצמה תרגסמב וליפאש ,תועונת שי ,דחא
תובושח וא תוחפ תובושח ,תועונת ןמזה לכ ויה ,ינש דצמו הלאמש תופחוס
הפיחסה לש אישה .הנימי ופחסש ,ןוטלשב וליפאו ןוטלשל תובורקה ,רתוי
לכ .ןגייר לשו ר'צאת לש תוינידמה התייה ,םינורחאה םירושעב ,הנימי
ןויסינ שי ,הלאמש הפיחס שישכ ,רמולכ ,ןוקיתל תונויסינ םנשי ןמזה
תונויסינ שי ,הנימי חווט תקוחרו הזע העונת שישכ יאדוובו ןוזיאו ןוכדעל
.ןוקיתל

,ךכ ידיל איבמ ןוקיתה לש גשיהה תירוטסיה הביטקפסרפב לכתסנ םא
החוורה תנידמ לש טלחומ לוטיב ןיא .תווצקה ןיב ןוזיא רתויו רתוי שיש
םיגשיהה לש וא החוורה תנידמ לש לוטיב היהיש ,ןימאמ אל ינאו
לבא ,רמשית החוורה תנידמ לש הירפירפה לכ אל .הלש םייזכרמה
םוחתבו ילסרבינואה ךוניחה םוחתב רקיעב ,םייזכרמה םיגשיהה
םע .םילטובמ םניא ,ב"ויכו תואירבה םוחתב רתויב םיינויח םיתוריש
הפ ,ןסרל תונויסינ ןמזה לכ שי אלא ,קושה לש םזינכמ לש לוטיב ןיא ,תאז
תועפות ולא םימעפלש ,םימיוסמ םיגוח לש תויוממוקתה שי תוחפל .םשו
הפוקתב ,לשמל .תובושח רתוי תועונת םימעפלו תובושח אל וא תוינויקיק
רחסה ןוגרא בשומ תעב לטאיסב םיעוריאה ,ב"הראב הרקש המ ,הנורחאה
הל שיש ,העונת תאז םא עדוי יניא .תואחמ תצק ויה הפוריאב םגו ימלועה
שי ןמזה לכ .טופשל ןיידע רשפא יא .ןמז ךרואל תודרשיהו תויח חוכ
םויכ רתויב תטלובה המגודה .רחא וא הז ןוויכב הנצקהל םינדגונ
יזכרמה גולואידיאה אוה סנדיג ינותנאש ,"תישילשה ךרדה" וז הפוריאב
העקשהה תנידמ" לע רבדמ אוה החוור תנידמ גשומה םוקמב .הלש
.םשה תרזעב ,תמיוסמ הדימב ,השענה הירואית יוניש הז ."תיתרבחה

לכב תבככמ הלמח הלימה ,ללכב .הלמח םע םזילטיפק לע רבדמ אוה
לגד תא ףינהל לוכי םזילאודיווידניאהש ,בשוח אל ינא .הלאה תוירואיתה
קיפסמ שי .יביוא לכו יבירי לכ תא יתלסיח :רמולו עירכמה ןוחצינה
ךכ אל .תויברעמה תוחפל ,תוישונאה תורבחב ימצע ןוקית תלוכיו םינדגונ
תוחפל .(כ"חא סחייתנ ךכל לבא) לארשיב אל םג ילואו ישילשה םלועב
,ימצע ןוקית תלוכיו םינדגונ קיפסמ שי תיברעמה היטרקומדה תוצראב
תכרעמ שיש ינפמ רקיעב .הלאמש וא הנימי ידמ םיפחסנ םירבדה רשאכ
םישינעמ וא םילמגתמ םירחובה תיטרקומד תכרעמבו תיטרקומד
אל איה תישילשה ךרדהש ,בשוח ינא .הנימי וא הלאמש תינוציק תופחסיה
רתוי הברה תבשחתמ תישילשה ךרדהש ינפמ .ילמיטפואה ןוקיתה
יתרבחה רדסב וא יוצרה יתרבחה רדסב רשאמ ,קושה לש םזינכמב
ואל ,תויתרבחה תותשרה הזל וארקת ,תוירדילוס הזל וארקת .תואנה
.תוינרדומ תויתרבח תותשר שי לבא ,תונתשמ ןה יכ ,תויסאלקה אקווד
םישנא" לש ,הרמא ר'צאתש ומכ ,ףסוא קר איהש ,הרבחב ןימאמ אל ינא
לוכי הז רבדש ,ןימאמ יניא .הלש ףנכה תורמאמ תחא וז ."םיקוושו
הנבמ תוינרדומה תורבחב םגו אלש יאדו תויתרוסמ תורבחב .םייקתהל
.תינוציק ךכ לכ הרוצב םייקתהל לוכי אל הזכ

ומכ םינפ .יטמסוק לופיט םזילטיפקל קינעהל האב תישילשה ךרדה
תאזש ןיבהש ,ריילב לש תילרוטקלא הקיטקטכ ליחתה ילוא הז .תוינמוה
ילוא ליחתה הז .וב חצינ אוהש ,ףחוסה ןוחצינל רתויב המיאתמה ךרדה
םינפה טלחהב ריילב לבא ,םיאמוסרפו םינ"צחי לש תיתריצי הקיטקטכ
תא יתוהמ ןוקית ןקתל לכות תישילשה ךרדהש ,בשוח יניא .הז תא
תאז .היצזילבולגה לש היצקנופ אוהש ,ילאטורבה םזילטיפקה לש תולוועה
םלועה וא חתפתמה םלועה ןיב ,םורדל ןופצה ןיב םירידאה םירעפה ינפמ
לכות אל תישילשה ךרדה .םירגסנ אל םירעפה .ינרדומה םלועל ישילשה
םהש ,םהילגו םיינומהה הריגהה יכילהת תא תסוול רמאנ וא טולשל
תיילע לש תועפותה ,תוינתאה תויעבה לכ תא ןכו היצזילבולגהמ האצות
ךירצ .ןלוכב אל םא ,הפוריא תוצראמ לודג קלחב תוחפל ,ינוציקה ןימיה
.ףסונ ןוקית אובל

םינוכנה םיעצמאב רוחבל :רפוע

תויגולואידיא לע ונלדג ונלוכ ונחנא .השמ ירבד תא ךישמהל הצור ינא
הברהב םיינוציק הקירוטרב םייונישה .ןיטולחל רחא םלועב ונחנא םויהו
ללגב רתוי אלא ,ושענש תוינידמ ייוניש ללגב אל וליפאו השעמב םייונישהמ
םימעפ 3 דוע וכזי םא םגש ,ורמא ר'צאת ישנא .םתיישעמ תוענמיה
,תאז םע .תילגנאה תואירבה תכרעמב תעגל וזיעיש ינפל וססהי תוריחבב
,.ילגנאה החוורה תנידמב םיבושח םייוניש ושענש ,ךכמ םלעתהל ןיא
.שדחה רוביילה ידי-לע ,בגא ,םקלח

ונחנאש ,תויעבב לופיטל םינוכנה םיעצמאה תריחבב תוזכרתהב ךמות ינא
לש תורטמה ןתוא ,רתוי וא תוחפ ,תוראשנ תורטמה רשאכ ,ןהב םינד
יניעבו ,םימייקה םייתרבחה םינונגנמב שפחלו הנשיה החוורה תנידמ
םהמ דחא לכב שפחל ,ינש אוה קושה ןונגנמו דחא אוה יתלשממה ןונגנמה
הרטמה תא גישהל תנמ לע ,דחיב בלשל ןתינש םייבויחה םיביכרמה תא
הדימ ,רוכינו ינוע תעינמ ןה ,ןתוא האור ינאש יפכ ,תורטמה .השורדה
הלא - םיינעל םירישע לש עויסו שפוח םע בולישב ןויווש לש תמיוסמ
תורטמה ןתוא תא גישהל םילוכי ונחנא ךיא ,הלאשה .וראשנש תורטמ
לעכ תישילשה ךרדה לע לכתסמ יניא ,הזה ןבומב .רתויב הבוטה הרוצב
האור ינא .שדקו האר תאז תניחבב םה היתודמע לכש ,היגולואידיא דוע
תמשגהל תופידע םיכרד שופיח - יתרמאש המל יוטיבכ קוידב התוא
ןתינש ,םימגפ הב ויה לבא ,הלשכנ אל החוורה תנידמ .תונשיה תורטמה
תוינשמ תועפשה שי וטקננש םיעצמאה ןמ קלחלש ,לשמל ררבתה .םנקתל
.תירקיעה הרטמב עוגפל ילבמ ,םתוא ןקתל ךרד שי .תוילילש

ןדבוא"ב הרושק הילא סחייתהל ינוצרבש הבושח היינש הדוקנ
לש יוניש שי םנמוא ןאכ .תובר םויה םירבדמ הילע "תוירדילוסה
תוירדילוס .הערל חרכהב אוה יונישה יכ רורב הז ןיא ךא ,תומרונה
,תיטילופ הקסע איהש וזיא לע תססובמ התייה "הנשי"ה החוורה תנידמב
החוור יתוריש ןממל ןיינועמ םיטנמלרפב טלושה ינוניבה דמעמה היפל
םיתוריש םתוא ךרוצ אוה םגש ןוויכ ,הריבס המרב ,םלוכל םיילסרבינוא
.תוילסרבינואל תובושחה תוקדצהה תחא יהוז .(ךוניח ,תואירב) םמצע
הרבחהש ,רמולו השופה םיילאודיווידניאה דגנכ עירתהל רשפא םויה
םינכומ םניא םויה םישנאש ,תוארלו ןנובתהל םג לבא .'וכו תררופתמ
לבקל םינכומ םניא .הנש 40 וא 30 ינפל ילוא םינכומ ויהש המ תא לבקל
ותוא םע ,אפור ותוא םע ,האפרמ התואמ ,יאופר תוריש ותוא תא קוידב
םניא םישנא .הנוש טעמ ךרדב הלא םיתוריש ךורצל הצור דחא לכ - רות
.ןוכישב רוידה תא לבקל םינכומ אל ,דיחאה ךוניחה תא לבקל םינכומ
םיצור םישנא .םויאו ארונ הז" רמול םילוכי ונחנא .התלע םייחה תמר
הכירצה ירצומ םג םעפ .ביבסמ תונבלו תאז לבקל םילוכי ונחנאו ."רוחבל
Mass לעו "םזידרופ-טסופ" לע םירבדמ םויה .םינווגמ תוחפו םימוד ויה
קוידב Mass Production ןיעכב םירציימש ,תרמוא תאז ,Customization
היגולונכטה םג .תונקל הצור דחא לכש ,יפיצפסהו דחוימה רצומה תא
ונחנאש ,רובס יניא ."הנמזה יפל" ינטרפ רוציי תרשפאמ איהו התנתשה
המ הז יכ ,יוצר ללכב הזש יל הארנ אלו תאזה העפותב םחליהל םילוכי
- דיגהל םוקמב תוירדילוסל תאז םותרל הסננ הבה .םיפידעמ םישנאש
דרי ןהבש ,תונידמ הברה יתיאר אל .םולשל ונדרפנ ,תוירדילוסה הרמגנ
םירקמה בורבו ג"לתהמ זוחאכ םייתרבח םיתורישל ירוביצה ביצקתה
ינא ,ןכל .דרוי וניא אוה ךא ,טאוה היילעה בצקש ןכתיי .הלע ףא אוה
לע ליטיש ,תוירדילוסב שדח ביכרמ וא השדח תוירדילוס חסנל הסנמ
הרזעבו ירוביצה ביצקתב תופתתשה ,רבעבכ יוסימ תועצמאב ,חרזאה
ךרדה יבגל הריחב שפוח רתוי הרומתב לבא ,םיירוביצ םיתורישב םלוכל
י"ע וקפוסי תואירב יתוריש ,המגודל .הלא םיתוריש וקפוסי הבש
יפכ ,תורדוסמ תויתלשממ תואפרמ ידי-לע אלו הלשממל ץוחמ םיר"כלמ
.רוחבל ולכוי םישנאו ךוניחה יתורישב ןוויג רתוי היהי ילוא .םויכ הזש
תואצותל עיגהל וא גישהל רתוי םהל השקש םישנא תחא הנועבו תעב
רתויו םילודג רתוי הברה םימוכס הנידמהמ ולבקי ,ךוניחב תויוצר
.תויונמדזה

אלש ובשח םישימחה תונשבש ,ךרדב םויה תוירדילוסה תא האור ינא
םינכומ םהו םיסמ םלשל םינכומ םהו םיסמ םימלשמ םישנא .דובעל לכוי
םישנאש וא ךוניח רובע 3 יפ ולבקי תושלח תוצובקו םדאש ,ךכל םורתל
םגו תוצרא דואמ הברהב םייקש יפכ ,תואירב רובע 3 יפ ולבקי םילוח
ךרדה תא ,תמיוסמ הדימב ,רוחבל םהלש תורשפאה תרומת - תאזו ,ונלצא
יל תיארנ תאזה "הקסעה" .הלאה םיתורישה תא לבקל םיצור םה הבש
אלא קוש לש הקסע אל וז .תוירדילוס-יא אלו תוירדילוס לש שדח ביכרמ
תונוש תופוקתבש ,ןתו חק אוהש הזיא לע תססובמה תיטילופ הקסע
ואוב ,ןכל ,אוה רמוא ינאש המ לכ .הזמ הז םינוש םה הלש םיביכרמה
ךרדה ארקנ תמאבש המ ,בהזה ליבש יכרד ,עצמאב םיכרד שפחנ
תיתלשממ תוברועמו תשדוקמ היגולואידיא וניא קושה ןונגנמ .תישילשה
רותפל ידכ ,ןוכנה יעצמאה תא שפחל םיכירצ .תשדוקמ היגולואידיא הניא
ושחרתהש םייונישב תובשחתה ךות ,רבעבמ רתוי הבוט הרוצב תויעב
.הרבחב

,ןויוושה לומ תוליעיה תאו קושה תא םידימעמ ונחנא :תפסונ הדוקנ
םינשה 30-20-ב ונדמל .'וכו החוורה תנידמו תוירדילוסהו תובשחתהה
הממ רתוי ,תורחת רשאמ המלשה רתוי הברה שי םיינשה ןיבש ,תונורחאה
םיתוריש לעו ךוניח לע ,הבר הדימב ,ונלכתסה רבעב םא .רבעב ונבשחש
תוליעיה ןובשח לע םיאבה ,ןויווש יתרשמ םיתוריש לעכ םייתרבח
תא המש תישילשה ךרדה םניחל אל .ןוכנ אל רבכ הז םויה ,תילכלכה
החימצל (ישונא ןוהב העקשהה) ךוניחה תובישח .התינכות זכרמב ךוניחה
אוה ךוניחה תע התואבו .םעפ יא התייה רשאמ רתוי םויה הבר תילכלכ
םא ,ילכלכ ןויווש לשו יתרבח ןויווש לש ירקיעה עונמהו ירקיעה ריבסמה
10%-כ ךוניחב תועיקשמ תוחתופמה החוורה תונידמ .ןוכנ ותוא םישוע
דימת תישענ הניא וז העקשה ךא .החוורה ביצקתמ 40%-כ םהש ג"לתהמ
תיקלח החלצהל תוחפל וא ןויווש-יאה תחצנהל תעייסמ איה םיתעלו ןוכנ
ןויוושה יא .ךוניחה תכרעמ לעו לארשי תנידמ לע ולכתסת .ומוצמצב דואמ
הביסה .תילסרבינוא ךוניח תכרעמ לש רצות לודגה וקלחב אוה םייקה
לש ךוניחה יכרוצ תא ףקשמ וניא דימלת לכל ןתינה "רבושה" לדוג יכ איה
,הלעמו 65 ןב שיא תואירבב .הנוש יתרבחו יתוברת עקרמ םיאבה םידליה
םדא רובע רשאמ 3.5 יפ ורובע תלבקמ ח"פוקו עצוממהמ 3.5 יפ לבקמ
ירעפ לע רבגתהל תנמ לע הקיפסמ הניא היצאיצנרפידה תמר ,ךוניחב .ריעצ
לש החסונה יפ לע ,תכרעמה התוא קוידב תמייקתמש תורמל ,ןכלו הסינכה
ךכ לכ תכרעמ וז עודמ זא .םימישרמ היגשיה ןיא ,הנשיה החוורה תנידמ
?השודק

תצובק - ןורחאה רודב בושח יפרגומד יתרבח יוניש דוע שחרתה
היואר הלוכ טעמכש ,הצובק רבעב התייה ,סולפ 65 ינב לש ,םישישקה
,םויה .הבר הדימב הנתשמ הז בצמ .הרבחה ראש לש עויסל יצוביק ןפואב
רתוי ההובג הסנכה תלעב איה תאזה הצובקה ,תוחתופמה תונידמה בורב
רשאמ ינוציק רתוי הכותב ןויוושה-יאש הצובק איהו יתרבחה עצוממהמ
וז הצובקל תילסרבינוא הכימת תקיקח רומשל עודמ ,ןכל .הלוכ הרבחב
םג ,םיבאשמ ךוסחל םג ,והשמ ןקתל רשפא ןאכ ילוא ?תחא השקמכ
,רמוא ינאש המ לכ .הבוט רתוי הרוצב הז תא תושעל םג ,קדצ רתוי תושעל
םיעיגמ דציכ הארנו תורטמה לע לכתסנ ואוב .יעצמא םוש שדקנ אל ואוב
ךומתל םיצור ונחנא םא - תרחא המגוד .רתויב הבוטה ךרדב ןהילא
תחא :תאז תושעל םיכרד יתש ןנשי ,םידלי תואבצק תרזעב םידליב
בטיה םתוא לדגל תולגוסמ אלש ,תוינע תוחפשמ לצא הדולי הלידגמש
ואוב .הדימ התואב םידליב תכמות ,תאז תורמלו תאז תענומש היינשהו
בוט רתוי תצקה רבדה תא השענ קר ואוב .טלתשמ קושהש קעצנ אל
אל .הבושח תישילשה ךרדה הזה ןבומבו .בוט תוחפ תצקה רבדהמ
רשפא ןהילע ,אשונו אשונ לכב החסינ איהש יפכ ,תוקיודמה תואחסונב
ינא .תויתימא תויעב רותפל הסנמ איהש ןבומב הבושח איה .חכוותהל
תנידמש ,בשוח ינא .תאזה הצובקל תיתבשחמ ךיישכ ימצע תא האור
םיחקל תקפהכ ןה ,םירופישל םוקמ הב שיש ,בשוח ינא .החילצה החוורה
םהמ קלח לעש ,תישונאה הרבחב ולחש םייונישל הבוגתכ ןהו הנממ
.יתרביד

תא עינמש ,לודגה דשל התוא ךופהנ אל ואוב :היצזילבולגה לע תחא הרעה
תנידמ הצורש הנידמ .םיצור ונחנאש ומכ אל גהנתהל ונתוא חירכמו ונלוכ
,התע דע תאז התשע איהש ךרדב םיבאשמ קלחלו ג"לת 30% לש החוור
עירפת אל היצזילבולג םושו תאז תושעל הלוכי איה ,הלש הפדעהה וז םא
ךכו החימצל תושדח תויונמדזה תונידמה ינפב תחתופ היצזילבולגה .הל
ךיאו גהנתהל יאדכ ךיא ,הבשחמל רמוח ונל תנתונו ץירמת תקפסמ איה
הניא היצזילבולגה לבא .הייסולכואה תחוור תבוטל התוא לצנל יאדכ
.והשלכ רבד תושעל ונתוא החירכמ

תאשל הלוכי אל הנידמה טושפש ,םינעוטה םינלכלכה ברקב שי :"הנפמ"
המ .דובעל תכלל םתוא ףוחדל ךירצו םיטיזרפ לש לודג ךכ לכ שוג הבג לע
םאה ,ןלכלככ התא .ב"ויכו "ןיסנוקסיו תינכות" ,ב"הראב תושעל םיסנמש
?וזה הדוקנל סחייתהל ןכומ התא

הגרדממ תיתרבח היעב איה הדובעמ ענמנו דובעל לוכיש ,םדא לש העפותה
ףחדנ םדא םא .הלמח לש היעב םג ,וצרת םאו תינמוה היעב וז .הנושאר
לבקי אוהו דובעל ךירצ אל אוהש ,דמול אוה הבש ,תוברת-תת איהש וזיאל
לש תוביסמ קר אל הב תניינועמ הניא הרבח םושש ,הרומח העפות וז ,לכה
תעבונ היעבה .תישונא ,תיתרבח הניחבמ ,לכ םדוק אלא ,תילכלכ תוליעי
םירחובש הלא ןיבו דובעל םילוכי םניא תמאבש ימ ןיב ןיחבהל ישוקה ןמ
דימת הייהתש לככ ךא ,ההובג םוכחת תגרד תשרדנ ןאכ .דובעל אל
.םידדצה ינשל תויועט הנייהת

"ןיסנוקסיו תינכות"

"ןיסנוקסיו תינכות" העיצמש יפכ ,הלטבא םע תודדומתהה :"הנפמ"
.הייפכ לש הטישל רוזחל התועמשמ

ונחנא הב תוינוציקה תואמגודה תחא איה "ןיסנוקסיו תינכות" :ןורוד
איה וז תינכות .הקירמא לש םירעוכמה םינפה תא תוקחל םישקבמ
לש רתויב ינרמשה ינקירמאה סרגנוקב השבגתהש ,תוינידמ לש האצות
בורה לש החוור-יטנאה תודמע תובקעב הלבקתנש הקיקחה .1994
לע רמא ןהיניומ רוטנסה .Welfare reform הל וארק,סרגנוקב ינקילבופרה
הל ארק אוה .ךכמ ךפיהה קוידב אלא ,המרופר איה ןיאש ,וז הקיקח
היטרקומדה לש טלחומ תוויע איהש ,"תמאה לש ינאילוורוא ךופיה"
קוח לש קלח לטבל םינקילבופרה וחילצה וז הקיקחב .תינקירמאה
לש New Deal-ה לש תודוסיה דחא היהש ,1936 תנשמ ילאיצוסה ןוחטיבה
םידילי םע תוחפשמל עויסה תינכות התייה לטובש קלחה .טלווזור אישנה
הפקתמל .(AFDC) Aid to Families with Dependent Children-ה הקוצמב
םיעינמ םקלחב םג ויה וז הקיקחב יוטיבל האבש ,החוורה תנידמ לע
תורוחש םישנ ויה וז תינכותב תואלמגה ילבקמ בורש םושמ ,םיינעזג
לש תוינרסומהו תונעזגה .ןיאושינל ץוחמ םידלי םע תוריעצ ,תוינפסיהו
לוסיחש ,יולגב ורמא םה רשאכ ,ינוציק ןפואב האטוב םינקילבופרה
םישק ךכ לכ ןיאושינל ץוחמ םידלי לש םייחה תא השעי דעסה ימולשת
תוהמיאה תא ץרמתי רבדהו בערב ותומי םהש ךכ ידכ דע ,םילבסנ אלו
.םלועל הלאכ םידלי דוע איבהל אלש ,וללה תוריעצה

Temporary Assistance to -ה קוח לבקתה הלטובש הקיקחה םוקמב
הלשממה לש תוירחאה תא לטיב הז קוח .(TANF) Needed Families-
תוחפשמ לש תורדגומ תוצובקל םויק םומינימ תחטבהל גואדל תילרדפה
תוירחאה תא ריבעהו New Deal-ה לש תודוסיה דחא היהש ,הקוצמה
הדימב ,הז ןיינעב תושעל תעכ הלוכי הנידמ לכ .תונושה תונידמל תאזה
ומכ תונידמ תושוע המ תאז תוארל םילוכי ונאו הנוצר יפל ,הבר
לכ TANF-ה קוח יפלש ,שיגדהל בושח .ירוזימ וא קרוי-וינ ,ןיסנוקסיו
הדובע לכל תאצל םהילע תופכל ףאו םישנא בייחל תשרדנו הלוכי הנידמ
ךשמ ,ךכל ףסונ .הכימתה ילבקמ תכרעממ וז ךרדב תאצלו םהל תעצומש
שמחל לבגוה םייחה לולסמ לכ ךשמב הכימת לבקל םדא לוכי וב ןמזה
רבכ וצציק תונידמ המכו תאז הפוקת ליבגהל תוכזה שי תונידמל .םינש
תורבחש ,הארמ הנורחאל םסרפתהש עדימ .םייתנשל הזה ןמזה ךשמ תא
רחאל קתע ןוה וחיוורה השדחה הקיקחה תלעפהב וקסעוהש ,תויטרפ
םישנאה רפסמ תא תיחפהל וחילצהו הדובעב םישנא תמשהב ולפיטש
70%-ב דעסה ילבקמ םישנא רפסמ דרי ,המגודל ןיסנוקסיוב .דעסה ילבקמ
םייחו תילכלכ הקוצמב וראשנ ולא םישנא בורש ,איה היעבה .80% וא
לגעממ וטלפנש םישנאה .תונמדזמ תודובעב דבוע םהמ קלח םא םג ,ינועב
לכ אלל ,רתויב ךומנ רכשב םידבועה םישנא לש קוש ורצי דעסה ילבקמ
ןלכלכ ,(Robert Solow) ולוס טרבור .הדובעל תוולנה תוילאיצוס תובטה
רבעמ לש המרופרה דעב םלשמ ימ שחנ" לאשו ךכ לע בתכ ,לבונ סרפ ןתחו
."הייסולכואב רתויב תוינעה תוצובקה" :הנע אוהו "?הדובעל דעסמ
הקוצמב םישנא לע הדובע תייפכ לש ורבעש םינשב לארשיב ןויסינה
.דואמ םימוגע תונויסינ םלוכ ,תומוזי תודובע וא קחד תודובע תרוצב
ונא םאה .הנש םישולשמ רתוי לש הפוקת ךשמב ךכב הקסע לארשי תנידמ
הלשממה ונלש תונויסינה םיקיפסמ אל םאו ?הלא תונויסינל רוזחל םיצור
םישוע םינקירמאהש המ תא תוקחל הילע לטוהש ,הדעו תעכ המיקה
.ינקילבופרה ןימיה תארשהב

ינועה תוברת תייעב

תונש םישימחש ,איה התא דדומתהל םיכירצ ונחנאש היעבה :ירניבא
ארק ןוטגנירה לקיימכ טרקומד לאיצוסש המ תא ורתפ אל החוור תנידמ
,החוורה תנידמ לש ןורתפ היה אל ,רמולכ ."תולתהו ינועה תוברת" םשב
,תובר תויעב הרתפש ,החוורה תנידמש אלא ,ותוא קלסל םיאב וישכעש
הידי ומב הרציו הקוסעתה תייעב תא הרתפ אל - עזגו תוברת תויעב ללוכ
תונש ףוסב דוע ןוטגנירה בתכש םירבד םיארוק םא .ינועה תוברת תא
םע ,ןבומכ .ןגייר ירבד ומכ טעמכ םיעמשנ םה ינועה תוברת לע םישישה
תא רותפל האבש ,תכרעמ הדסומש ,אלא .ירמגל תרחא תיטילופ הרטמ
העפות םע ךכל םילכ הל ויהש ילבמ דדומתהל הליחתה ,הקוסעתה תייעב
,םינומה לש הריגהמ העבנש העפות רקיעב איהש ,ירמגל תרחא תיתרבח
היעב וחיצנה םהו תונורתפ ויה אל ונתנש תונורתפה .ןופצל ,םירוחש לש
.ינועה תוברת תויעב תא הרתפ אל החוורה תנידמ .ינוע לש

?הייפכ תועצמאב אפרל הסנמ התא םאה :"הנפמ"

,אוה רמול שקבמ ינאש המ לבא .ןיסנוקסיו תינכותב ךמות ינניא ירה ינא
,הקוצמ וא תוויע איהש ,היעב ןאכ שי .היעב ןאכ ןיאש ,ןועטל רשפא יאש
.התא דדומתהל החילצה אל החוורה תנידמש

התוא הרתפ אל איה לבא ,הפוריאב ינועה תוברת תא הענמ איה :קסיל
.ב"הראב

"םירטקה" דחא :ףסונ רבד רוכזל ךירצ .יעזגה טביהה ללגב ,ראשה ןיב
רסוח תייעב םע תודדומתהה תא רשפאש ,הפוריאב רתויב םיקזחה
דחי .המחלמה רחאל היתוברוחמ הפוריא םוקיש לש ךרוצה היה ,הדובעה
תיברעמה הפוריאב הדובעה רסוח ר'צאת ינפלש ,רוכזל יאדכ ,תאז םע
.הדובע רסוח לש תילאירוטקס היעב הרתפ אל החוורה תנידמ .הובג היה
לש תומרב תונידמהמ קלחב ראשנש ,הדובע רסוח לש היעב - דחא דצמ
ינש דצמו ;הלאה םימוחתב הבידנ יכה איהש ,תפרצב ללוכ ,10%-מ הלעמל
םע ,תנגרואמ אל ,הלוז הדובע הרציש ,הפוריאל ץוחמ האבש הריגה -
םש ויהש ,ךכמ םלעתהל רשפא יא .םייעזג םיחתמ םע ,םייתרבח םיחתמ
תא וישכע םיריכזמ .םינקותמ ויה החוורה תנידמב םירבדה וליאכו תויעב
םינש הנומשו םירשעב ןוטלשל עיגהל החילצה אל הדובעה תגלפמ :ריילב
תנידמ לש תועפותהמ קלחש םושמ אלא ,הלשכנ החוורה תנידמש ינפמ אל
התיבשה קשנב ושמתשהש ,םייעוצקמ םידוגיא לע הנגה לשמל - החוורה
דמעמ לע אקווד ןגהל ידכ אלא ,הרבחב תושלחה תובכשה לע ןגהל ידכ אל
תא ורצי "תירטלורפה היטרקוטסיראה" םעפ וארקש הממ קלח לש ססובמ
לק ךכ לכ קשנ ר'צאת ידיב ונתנו םייעוצקמה םידוגיאהמ קלחל הביאה
.יגוגמדו

איה םהלש התיבשה תאש - הילגנאב םירוכהש רמול השק :"הנפמ"
.םילעופה דמעמ לש היטרקוטסיראה וז - לדומל ךפה רבדה זאמו ,הרבש

ותוא ומייק .םויק תוכז ול התייה אלש ,ףנע היה תורכמה ףנע לבא :רפוע
לש םידליה תוחפלש ,קפס אלל ,היה יואר .רוביצה תפוק ןובשח לע
הז .תאז חיטביש יונישל ובריס םירוכה .םירוכ ויהי אל הלאה םירוכה
ינא .רשפאה לככ ,הבידנ ךרדב ותוא תושעל ףידעש ,יחרכה ינבמ יוניש
יאנתב לבא ,השעי ריילב ילואש ,תאז השעת ר'צאת אלש ,ףידעמ יתייה
.השעיי יונישהש

תובכשב ךכב עגפ אוה םאה .הסיטה יחקפמ לש התיבשה תא רבש ןגייר
החוורה תנידמב ומקוהש םינונגנמש ,אוה הרקש המ ?הרבחה לש תושלחה
תנגהל םינונגנמל םינומשהו םיעבשה תונשב וכפה ,םישלחה לע ןגהל ידכ
.הרבחב תוקזחה תובכשהמ קלח

ללגבש ,אוה הרקש המ .םימה םע קוניתה תא קורזנ אל ואוב :ןורוד
םוצעה םוצמצה - םלועבו ץראב םייעוצקמה םידוגיאה לש הסירקה
םג לבא ,ב"הראב רקיעב ,םייעוצקמ םידוגיא הברה לש םירבחה רפסמב
םידוגיאהמ קלחש ,םיתוויע יבגל חותינה םע םיכסמ ינאו) הילגנאב
טרפ ,יעוצקמ דוגיא ןיאש טעמכ ,(הסירקל ועייס ךכבו ושע םייעוצקמה
ךא .רכשב םימוצע םירעפ - האצותהו .תורחא וא הלא תוצובק לש דוגיאל
לומ םינש ךשמב תושעל וכישמה םייעוצקמה םינוגראהש המ ,תאז-לכב
תיסחי תוישרפה לע הרימש היה ,םזילטיפקה תוחוכ לומ ,קושה תוחוכ
.הכומנ

תותיבשה לכ .ץראב םייעוצקמ םידוגיא לע תאז רמול רשפא יא :ירניבא
וחיצנהש ,םיקזח םייעוצקמ םידוגיא לש ויה תונורחאה םינשה 20-ב ץראב
,םילמנה תושר ידבוע ,םירוספורפ ,םיאפור :םוצמצל ולעפ אלו םירעפ
?םירבדמ ונחנא המ לע .למשחה תרבח ידבוע

ויהש ןוכנ .םידבועה לש ןגרואמה חוכה ,ללכב םייעוצקמה םידוגיאה
,ונלצא םגו ,םלועב םויה םיאצמנ ונחנא ,ךכמ האצותכ .םיבר תונולשיכ
הכ הרוצב ולדג רכשה תוקלחתהב בוטיקה ,רכשה תוישרפהש ,בצמב
תוצראב תובר םינש םייק היהש םגדל םיברקתמ ץראב ונחנאש ,תינוציק
יפלכו תופעות ןוה תרכתשמש תחאה הצובקה לש םגד ,הקירמא םורד
.ךומנ רכשל ץחלה לעפומ םירחאה

תואיצמה .יאקירמא םורדה לדומה תא ץראב האור אל ינא :ירניבא
ךא ,השק הקוצמב איהש הנטק אל הצובק תרצוי םנמוא ץראב תיחכונה
.לשמל ,ורפב ומכ ,הייסולכואהמ 80% הנניא הצובקה

םייונישה תא םיניבמש ,םישימג רתוי םייעוצקמ םידוגיא :רפוע
המ תא םמצעמ םיענומ ויה ,םיאנתל םמצע תא םימיאתמו םייתרבחה
.הרוקש

היה ,ץראב ללוכ ,תומוקמ ינימ לכב יעוצקמה דוגיאהש ,תויהל דואמ לוכי
,בצמל ונעגה .יעוצקמ דוגיא ונלצא ןיאש ,היעבה ךא .הסירק עונמל לוכי
.םומינימ רכשמ תוחפ םירכתשמ םידבוע ןוילימ יצחש

אלא ,החוורה תנידמ תופפורתה הניא םירעפה לודיגל תוביסה תחא :רפוע
ץנזוק ןומייס ,לבונ סרפ ןתח ,בושח ןלכלכ .תיגולונכטה הכפהמה
הכפהמה ומכ ילקידר יגולונכט יוניש ללוחתמ רשאכש ,הארה ,(Kuznets)
םינושארה ,תוחתפתמ תוצרא לש החימצה קוניז תישאר ומכו תיתיישעתה
םירצוי הלאה םישודיחב םישמתשמו בצמה תא םילצנמו תאז םיאורש
,תמסרופמ העפות תאז .םהירחא תחתפתמש ,הרבחה ןיבל םניב רעפ
םיינבמ םייוניש לשו םייגולונכט םירופיש לש םינושארה םיבלשבש
בצקשכ ,תבצייתמ הכפהמה רשאכ ,כ"חא .םירעפ םיבחרתמ ,םילודג
ןכל .םינושארה ועיגה וילא םוקמל עיגהל םלוכל ןמז שי ,טאומ םירופישה
לש ההובג רתוי המרל הרזח ןכמ רחאלו החיתפב ןויווש-יאב לודיג שי
תונעיהל הכירצ החוורה תנידמו תמייק העפות וז .םייח תמר לשו ןויווש
ןוויכמ ,הלאה םייגולונכטה םירופישב הבר הכרב שי .הגהנ ךכ אל ךא ,הל
םרוג םלועב םויה שחרתמש ,תילכלכה החימצה בצק ,רבד לש ופוסבש
לש הכימת לכמ הלודג רתוי הברה הדימב ,ילבולג ףקיהב ינוע םוצמצל
ונל שיש תרוקיבה לכ םע .םוקמ אוהש הזיאב החוור תנידמ איהש וזיא
העפותכ רקיעב ןויוושה-יא לע םילכתסמ ונחנאש ,ךכב בשחתהב וליפאו
בור לש םייחה תמר תונורחאה םינשה 30-ב ירה ,(תטלחומ אלו) תיסחי
תמרו ןכל םדוק רשאמ ,ריהמ רתוי הברה בצקב התלע םלועב הייסולכואה
האצותכ ,התייהש הממ הברהב ההובג תוחתפתמה תונידמב םייחה
.ללכב "החוור תנידמ" ןהב ןיאש טעמכ םצעבש ,תונידמב תילכלכ החימצמ
םורדב בצמה תא .ןולשיכ טעמכ שי הבש ,הדיחיה תשביה איה הקירפא
.הנש 30 ינפל היהש המ םע תוושהל ןיא ,םירעפה לכ םע ,םויה הקירמא
הרדגה איהש וזיאב םישמתשמ םא לבא ,םיבר םיינע םויה םנשי םנמוא
,חכווינ זא ינוע לש תטלחומ הרדגה איהש וזיאו הנידמ לכב ימינפ ינוע לש
בור תא ינועמ האיצוה היינשה םלועה תמחלמ זאמ תילכלכה החימצהש
קר תמייק איה .תאז התשע החוורה תנידמ אל .םלועב הייסולכואה
.הל תוקקזנ תוחפ יכה ןה ילואש ,תונידמ לש הנטק הצובקב

בחרתה רעפה ךא ,םייחה תמר התלע לארשיב

רעפה .ץראב השענה לע ןוידה תא דקמנש יואר הז בלשב :"הנפמ"
וקל תחתמ םה םיקסעומהמ תישישש ,אוה בצמה ;1:12 לש אוה לארשיב
.ינועה

םאה :תילקידר תוחפו תרחא תצק הרוצב הלאשה תא גיצא :ירניבא
םייחה תמרש ,יוהיז תב תיתרבח הבכש איהש וזיא יבגל ןעט ץראב והשימ
ידבוע םינעוט הקירמאבש יפכ ,תונורחאה םינשה 15-ב הדרי הלש
רבעמ ישונאה יתרבחה דממל עיגהל הסנמ ינא .לוחכ ןוראווצ
ונחנא .ולדג םירעפהש ,הדבועה לע קלוח אל ינא ,רמולכ .הקיטסיטטסל
,לבא .תאזה תיטסיטטסה האצותל םיעיגמ ךיאו םירעפ םירצוי ךיא םיעדוי
הלש םייחה תמרש ,תילארשיה הרבחב הצובק איהש וזיא תוהזל הסננ
ןכלו תובכשה לכב ינויווש ןפואב התלע אל םייחה תמרש ,קפס ןיא .הדרי
אוה ץראב הדובע רסוח לע םירבדמשכ ,לבא .לוכסת לש השוחת שי
הדובעה רסוחב רבודמ .םיוודבו םייברע םיבושייב ,ורקיעב ,זכורמ
לש היזיוולטב הנומת לע אל ,תוסמ לע םירבדמ ונחנא .ץראב יביסמה
.לילגב םימיוסמ םירפכב וא הנטק הרייע

.םיוודב םיבושייב הלטבא לש 30% שי :קסיל

דחא דצמ תוטודקנא לע םידקמתמ ונחנאש םושמ ,ךכ לע רזוח ינא
רשפא םאה איה הלאשה לבא .ורצוי דציכ םיעדוי ונחנאש ,תוקיטסיטטסו
תיתועמשמ הדיריב תאצמנ הלש םייחה תמרש תחא הצובק שיש ,רמול
אל איהש םושמ ,תלכסותמ אל איהש ןעוט יניאו תונורחאה םינשה 5
.רהמ קיפסמ "הצר"
תאזכ הצובק תוהזל לוכי והשימש יתעמש אלו תאזכ הצובק ןיא ,יתעדל
.הילע עיבצהלו

רפועו התא אלא ,בחרתה רעפהש ךכל טעמכ סחייתמ ךניא :"הנפמ"
תינויווש רתוי הברה הרבח ונייה ירהו .התלע םייחה תמרש ,םישיגדמ
!םלועב םילודגהמ אוה לארשיב רעפה םויהו

לש דואמ תויניצר תויעב שי לבא ,םיירפסמ םינותנ ןאכ יל ןיא :רפוע
יפכ ,רעפה לש לודיגהמ קלח ,לשמל .הקיטסיטטסה לש היצטרפרטניא
יתש לש יסחיה לודיגהמ עבונ ,ימואל חוטיבל דסומה י"ע דדמנ אוהש
.םיברעהו םידרחה - הבר הדימב תודחוימו תולדבנ הייסולכוא תוצובק
תמושת ינועה וק לעו םיינעה לע םירבדמשכ .ןהמ תחא ףאב לזלזמ אל ינא
םידליה לש לודג רתוי דוע זוחא .קדצבו םידליל תינפומ הנושארה בלה
וחיכוה אלש המ ןועטל הצור יניא .הלאה תוצובקה יתשב םיאצמנ םיינעה
דחא ןה םידליה תואבצקש ,(הבורק החכוההש הארנש ףא) ןיידע
תרחא תוביגמ הלאה תוצובקה יתש .וזה העפותה לש םילודגה םיציאמה
העשב היצזינרדומה לשו היצזילאיצוסה לש םיכילהתה לכל ירמגל
ילב לארשי תנידמ תייסולכוא תא םינחוב םא .תומייק םידליה תואבצקש
ירה ונחנא .קדוצ אל וא קדוצ הזש רמוא אל ינאו) הלאה תוצובקה יתש
תווהמ הלאה תוצובקה יתש ונלצאו (תורחא תוצראל ונמצע תא םיוושמ
לש 30% לע ןכ םא םירבדמ ונחנא .המאתהב הייסולכואה ןמ 10%20%
ינפ לעש ,איה תפסונ הדבוע .ןותחתה הצקב "קזח" תזכרתמה הייסולכואה
הז םיווש םיאנתה ראש לכ רשאכ .הלע הלא תוצובק יתש לש זוחאה ןמז
ראש ברקב לודגל בייח אל ןויוושה יא .ןויוושה יא תא לידגמ דבל
דחא לכש קיפסמ .םיברעה ברקב וא םידרחה ברקב אל ףאו םילארשיה
לוכי הז ,הייסולכואב לדג הלאה תוצובקה יתש רועישו ומוקמב ראשנ
תונש זאמ ןויוושה יאב לודיגה לכ תא טעמכ ,תיטרואית ,ריבסהל
ונחנאש הממ ןיטולחל הנוש היצטרפרטניא תאז םאה לבא .םישימחה
הקירפא ןופצמ תוחפשמה תימדת ונשארב הרומש ןיידע ?ןותיעב םיארוק
רבכ ךא .לארשי תנידמב םיינעה לש לודגה זוכירה םשש ,םידלי 15 םע
םלוא ,םידלי תובורמ תוחפשמ לש הקירוטר תמייק .ךכ הז ןיא ןמזמ
.תידרח אלה תידוהיה הייסולכואב םידלי תובורמ תוחפשמ ורמגנ טעמכ
המגוד קר וזו .םידלי תובורמ ןהש ,תוחפשמהמ 8% קר ורתונ וז הצובקב
לע עיבצמה רקחמ התע םייתסמ קלאפ ןוכמב .הדידמ תייעב לש תחא
.תופסונ תואמגוד

םיעפשומ אל ,םיברעה תמיוסמ הדימבו ,םידרחהש ,אוה דרוסבאה :קסיל
.דבלב םיילושב אלא ,החימצמ וא גושגשמ ללכ

לש דואמ תויניצר תויעב ןאכ שי יכ ,ןייצא היצטרפרטניא עיצאש ינפל
ןהב םיאיקב ךכ לכ אל ונחנאש ,הלאה תוצובקה לש תוסנכה לש הדידמ
דיחא הדידמ "לגרס"ב םישמתשמ ונחנאש ,ןוויכמ תאזו ןהב םיבשחתמו
.התוא ךירעהל השקש ,הלודג תיב תלכלכ הנשי םיברעה לצא .םלוכל
יבגל .תונוש תוצובק לש תופדעהב בשחתהל םג ךירצ ינוע תדידמב
לש םייחה ךרד תא הפידעמ שוריפבש ,הצובק לע םירבדמ ונחנא םידרחה
ןתינה ךרעהו (הדובע םוקמב) ךכל שדקומה ןמזה .הליפתו דומיל הברה
,תאז םע ןיבהל רשפא .הסנכה לש הרדגה םושל םיסנכנ םניא ךכל
םינותנ םיארוקשכ ,ןכל .ןתינש לככ הנידמהמ לבקל תלדתשמ וז הצובקש
.םשוריפב רתוי קימעהל םיבייח םייפרצמ

תנכוסמ ולאכ םיימלוג םינותנ לש ורקאמ תאירקש ,םיכסמ ינא :קסיל
לש תועלבומ שי ,םיברעל רבעמ ,םיגירחל רבעמ ,תאז לכב לבא .םימעפל
,תיסורה היילעהמ דוחייב ,םישישק לש םג ,דואמ תולודג אל ילוא ,הקוצמ
ןיאו הצחמל םילטבומ לש ישילשו ינש רוד רבכ ןהבש ,חותיפ תורייע ןנשי
:הזונגאיד ןימ וא הרעשה וזיא קורזל הצור ינא .לטובמ ךכ לכ זוחא הז
הברהש ,אוה תויברעמה תוצראה לכב רשאמ רתוי לארשיב הרקש המ
דצה .תוילאירוטקסה תוכרעמל ורבע החוורה תנידמ לש תויצקנופ דואמ
ךלוה רתויב ירסומה אוהשו רתויב קדוצה אוהש - לוכיבכ ילסרבינואה
.תונורחאה םינשב לטבתמו

היה הז .ילאירוטקס ןכ םג היה ילסרבינוא ונארק ונחנאש המ :ירניבא
היגולואידיא ול התייהש ,יתורדתסהה רוטקסה היה הז .רחא רוטקס
אל אוה .ילאירוטקס יד היה תאז לכב אוה תואיצמב לבא ,תילסרבינוא
.יתכלממ היה

דימתש ,יטנג םגפ םע הדלונ תיבושייה תילארשיה הרבחהש ,םיכסמ ינא
םירוטקסה לש תוהזהו םירוטקסה לש המצועה קר .םירוטקסב ונייח
ומרז אל ב"ויכו םיינויצ וא םייתכלממ םיבאשמש ,קפס ןיאו התנתשה
תפוקתב אלו בושייה תפוקתב אל - םירוטקסה לכל תינויווש יכה הרוצב
םהינימל םיגירחה םירוטקסה יבגל תוחפל ,םויה הרוקש המ לבא .הנידמה
גושגשה ,לשמל ,םויכ םג ךשמנ וליפא הז) ע"שיב תובשייתהה יבגל םגו
המצועה ילעב דוחייב ,ולאה םירוטקסהש ,(םיחטשב רוידה לש רידאה
,תילארשיה הקיטילופב םיינזאמ ןושל לש המצועה וא תילרוטקלאה
הרקב ןיא ,רבד לש ופוסב ,השעמל .רבעמו לעמ רבעב ולביק וא םילבקמ
ישעמ הזיא םילגמ ,םעפ ידמ ,ונחנא .םשל תמרוזש םיבאשמה תומכ לע
.ב"ויכו םייביטקיפ םינוגרא ,האנוה ,המרמ

,הייסולכואה לש םינותחתה םינושילשב ןיידע ראשנ ינועה ךא :ירניבא
.תורבעהה לכו תויותיחשה לכ תורמל
הז םיברעה לצא .הדובעה קושל תאצל אל ןוצרמ הערכה וז ,םידרחה יבגל
שי םיברעה לצא לבא .תרחא הז תיתדה תונויצה לצא םג יאדוו ,תרחא
.תושק תולבגמ םהילע שי .ידוהיה הדובעה קושב קוסיעה תולבגמ לש היעב

?םילומגתה תניחבמ ןווכמ חופיקב :"הנפמ"

יוטיב ידיל אב אל ,יברעה רוטקסב םג ,ימינפה םזינכמה לבא .טלחהב ,ןכ
הז םא וליפא דידמ אל הז יכ .םש םייחה תוכיא יבגל יטסיטטס וא יתומכ
םוסרכ שי וטקפ-הד .תאז הייגוסב היצמרופניא יד ןיא .דידמ תויהל לוכי
שי וליאכ ,השעמל .םיתורישה תניחבמ תילארשיה החוורה תנידמב רומח
,םימיוסמ םידסממ לש תונווכה תניחבמ אלא ,תיביצקת אל ,םוסרכ
,תסרוק טעמכ התייה החוורה תנידמ .םייתרבח םיתורישמ רענתהל
,ישילשה רזגמב תומייקש ,תותומעה יפלאו תואמ ,תותומעה לכ אלוליא
רזגמה ןה ,ב"ויכו םיח"מגה ,םידרחה תותומע םג .םינוש םיגוסמ תותומע
תויעב תורתופו דואמ תובואכ תודוקנב תועגונש ,תותומע יפלא שי .ישילשה
.תוירוביצ ןקלח ,תושק

.הלשממה ביצקתמ 80%-ש ,ןעוט ינא ?ןהלש תוסנכהה ןכיהמ :רפוע

.התוקרפתה אל לבא ,החוורה תנידמ לש היצזילאירוטקסה וז :ירניבא
.תיטילופ תוירחאמ תרענתמ ךא ,םיביצקת הריבעמ איה .התוקרפתה אל וז
וישכע רבדמ יניא .ולאכ תואמגוד תורשע שיו םירוטקסה לא הריבעמ איה
שיש יתנעט .תירטנולוו הדובע שי לבא ,ףסכ ןיא .ב"ויכו ס"ש ,םיגירחה לע
.תוירחאמ הנידמה לש תורענתה

תופוק ?םילוחה תופוק הז המ ?תורענתה הזל ארוק התא המל :רפוע
יתנעט .תויצקנופה תניחבמ אלא ,יטפשמה ןבומב אל .תותומע ןניא םילוח
אל הלשממהש ,תושינל תוסנכנש ,ולאה תותומעה םויק אלוליאש ,איה
ויה אל ולאה םירבדה לכ - הקוצמב רעונ ,המגודל - ןהילא סנכיהל הנכומ
.םילפוטמ

לכה הרואכל ,תותומעה תוליעפ תוכזבש ,ןיבהל ןתינ קסיל ירבדמ :"הנפמ"
ינא .תיארחא אל ינא :תרמוא ,תושייכ ,ףוגכ הנידמה ,לעופב ךא ,רדסב
.ימצעמ תוירחאה תא הריסמ

העורג םימעפל איהש ,הקירוטר תמר הפ שי .רחא והשמ הפ שי :ירניבא
רתוי הברה איהש ,תואיצמ שיו תורענתהו הטרפהה לש ןוויכב דואמ
תובכשהמ קלחל םירבעומ םיירוביצ םיפסכש ,השוריפש ,תבכרומ
םיתורישל תיתרבחה האצוהה .םיר"כלמה ךרד ,תוחפ וא רתוי תוקקזנה
איה ,הלש םיסופדב הנתשמ איה .התנתשה אל ,יל המדנ ,םיילאיצוס
.לדוגב אל ,הלש םינוירטירקב הנתשמ

יתב תריגס לע םימויא לע םוי לכ ארוק ינא .םינוש תודסומ םירגוס :קסיל
.תולבגמ ינימ לכמ םילבוסל ,םיטסיטואל ,םירענל הסחמ

תא קפסיש ףידע ימ ןיבו ןומימה רוקמ ןיב ןיחבהל חרכומ התא :רפוע
הנידמה יזא ןומימה רוקמ אוה םיסמה םלשמש ,ןמז לכ .הלאה םיתורישה
תרמוא קר איה .הנידמה רקבמל תויוכמס ללוכ ,תורישה לע תיארחא איה
התומע שי .הקוצמב תורענב לפטת הדובעה דרשמב הקלחמש יחרכה אל -
.רתוי הבוט הדובע םישועו ןוממה תא םילבקמה םיבוט םישנא לש

ךלוה אוהו דואמ יקלח יתלשממה ןומימה הלאה תודסומה בורב :קסיל
לכבש ,ןוויכו תומורת לע וא תירטנולוו הדובע לע ססבתמ בורה .םצמטצמו
שי ןכל ,םישיגר רתוי וישכע םירישעהו ץראב טעמ אל רשוע רבטצה תאז
לע םיכמוס םה רצואב .תומורת שי לבא ,ב"הראב ומכ אל םנמוא .תומורת
.ילש הזונגאיד וז .הנשי וא השדח התומע סנכית השינ לכבש ,הז

הנידמהו םיר"כלמה ידיקפת

ןיבל ןומימה לע תוירחאה ןיב הנחבאה תא תושעל הצור קר ינא :רפוע
.תורישה תקפסא לע תוירחאה

היעב תאז .םייטסירלוקיטרפ םיפוג תנמממ הנידמה :היעבה תאז :ןורוד
.הנממ םלעתהל רוסאש ,תיזכרמ
רוטקס לש דיקפתה לע רבדמ ינא .םירבד ינש ןיב ןיחבהל םיחרכומ
תוליעיהו ןוכנה רדסהש ,בשוח ינא .השדחה החוורה תנידמב םיר"כלמה
הנידמהש ךרדב איה הלודג רתויה תוירחאהו ןווגלו רוחבל תורשפאהו
קפסת אל ךא ,וזה תוליעפה תא ןממל ידכ ,םיסמ תובגל תוירחא חקית
תותומעל רשפאת אלא ,הלש תונועמב ,הלש םילוח יתבב ,המצעב םיתוריש
היהי םולשתה .םיאתמ חוקיפ ךות ,הדובעה בור תא תושעל (םי"רכלמ)
שפוח ךותו (תויזכרמ תומרונ יפ לע) ויכרצ יפל דחא לכ לש ןורקיעה יפל
.(ץראב תואירבה תכרעמב ומכ) ול היוצרה התומעה תא חרזאה לש הריחב

יבילא שמשל לוכי אל םייתובדנתה םיפוג לש םמויק םאה :"הנפמ"
קסעהמ אצנ ונחנא ר"כלמ שיו רחאמ :דיגהל םייתלשממה םימרוגל
יסחי לש בצמ רוציי אל הז םאה ,תותומע תועצמאב ןתניי עויסה רשאכו
וא תותומע ןתוא ?הנידמה יפסכ תא תולבקמה תותומעב םיטניילקו 'זנורטפ
םהל םלשמש ימל אלא ,תמאב םיקקזנל עויסה תא םיקלחמ אל םיר"כלמ
.תיטילופ הכימתב

םש הרוק המ עדוי התא הדובעה דרשמ לש הקלחמ וז עויסה ןתונ רשאכו
םגו ףסכב םג ,תומורת ףוסאל תולוכי ןה - תותומעל ןורתי דוע שיו ?קוידב
שי ,תאז םע .םיתורישה לש ינוממה ץמאמב עייסי ןבומכ הזו םיבדנתמב
תיסחי ההובג תומורת תמר םע םלועב תחא הנידמ קר הנשיש ,רוכזל
הנידמה ,הרירב ןיא ןכל ,הברהב הכומנ המרה תונידמה ראשב .(ב"הרא)
אל איה לבא ,םייתרבח םיתוריש ברמ ןומימ לע תוירחא לבקל הכירצ
?הלאה םירבדה לכב קסעתי טרקורויבהש ,ךירצ עודמ .םתוא עצבל הכירצ

ינניא .עצבל הכירצ אל הנידמהש ,יתכלה ללכ ןיעמ ןאכ עבוק התא :ןורוד
.החוור תוינכות עוציבב קוסעלמ הנידמה תא תלסופש ,וז העיבק לבקמ
,העינמ יתעדל ןיא .התוא לבקמ אל ינאש ,תיגולואידיא העיבק איה תאז
לשמל ומכ ,םיבר םירקמבו .הלאכ תוינכות עצבל הלוכיו הכירצ הנידמהש
ההובג תוליעיבו בוט רתוי הברה תאז השוע הנידמה ,תואירבה םוחתב
.תחא המגוד קר איה תאזו .יטרפה קושה רשאמ רתוי

.םיר"כלמב ינאו יטרפה קושל הנידמהמ תרבע התא

.םיר"כלמב םג היצזיטרקורויב לש םיינוציק םיכילהת שי :קסיל

םהש ףידע .הלשממל םימוד ידמ רתוי ונלש םיר"כלמהש ,איה היעבה
םהש יוצר .קוש ינוגרא לש הלועפה יכרדל תמיוסמ הדימב וברקתי
םיצמאמ ועיקשיו תיביצקתה הנומתב ,רתוי הבר הדימב ,ובשחתי
קושל ידמ רתוי םימדנ םהש ,הזב ונתוא ומישאי זא ,לבא .תולעייתהב
םתאש יפכ ,םימסק תחסונ ןאכ ןיא ."ירזכא םזילטיפק" ןימ םיחתפמו
.בהזה ליבש תא שפחמ ינא םיאור

ןועיטב ,רפוע רוגו ירניבא המלש ידיב דואמ הלודג תועט ןאכ הנשי :ןורוד
ןיא יזא םלועה תמחלמ זאמ התלע םייחה תמרו ליאוהש ,ועימשה םהש
.ןויווש יאו הקוצמ לש היעב

.היעב ןיאש ונרמא אל :ירניבא

.םיאצמנ םייח תמר וזיאב בושח אלו רתויב הרומח היעב וז םירעפ :רפוע
.ךכל םימיכסמ
ונל רוסא לבא ,התלע ןכא םייחה תמר .ונמצע תא תולשהל ונל רוסא
.םילדגו םיכלוה םיילכלכו םייתרבח םירעפ לש היעבה ןמ םלעתהל
ןמ תוחפ םירכתשמ םיריכשה םידבועה תייסולכואמ 70%-כ ,המגודל
הממ רתוי רכתשמ ןוילעה ןורישעהש העשב קשמב עצוממה רכשה
לש הז סופדב .דחיב םיכומנה םינורישעה השש-השימח לכ םירכתשמש
הרוקש המל ,דואמ ריהמ בצקב ,ןאכ םיברקתמ ונחנא תוסנכה תוקלחתה
תויהל לולע רבדל ךכב לפטנ אל םא .תיניטלה הקירמא תוצראב הז םוחתב
יל הארנ היעב ןאכ שיש שיחכהל .ונלש רטשמה תוביצי לע תיניצר העפשה
.דאמ ןכוסמ רבד

ץומיאב .ונטק אל לארשיב החוורל תואצוההש ,ןועיטב תפסונ תועט םג שי
הלדג הייסולכואה ,לשמל .ולדג םיכרצה םגש ,ךכמ םימלעתמ ונא הז ןועיט
ילבקמ רפסמ הנה :ונל םירמוא המו .תיסורה היילעה תובקעב דואמ
רקיעב לפכוה אוה .תונורחאה םינשב לפכוה הסנכה תחטבה תואלמג
םתוהש לש תחא הנש ירחא םישדחה םילועה לכ - תחאה :תוביס יתשמ
לבקל םירבועו הטילקה דרשממ םמויקל עויסה תא לבקל םיקיספמ ץראב
םינשב דואמ לדגש ,םילטבומה רפסמ :היינשה הביסה .הסנכה תחטבה
תואלמגל םיקקזנו הקוצמ יבצמל םיעלקנ הלא םילטבומ .תונורחאה
ןמזב הינטירבב הרק המוד רבד .םמויק תא חיטבהל ידכ ,הסנכה תחטבה
תואצוהב ץצקל םילודג םיצמאמ התשע איה .ר'צאת 'בגה לש הנוטלש
ולדג המרג התוינידמש ,םיהובגה הלטבאה ירועיש ללגב לבא ,החוורה
.םיברה םילטבומב הכימתה תא לידגהל ךרוצה ללגב החוורה תואצוה
דיגהל םיכירצ לבא .הלש לודג דיסח אל ינא - תישילשה ךרדל רשאב
לש אלו החוורה תנידמ לש הבויח ךותמ האב ותרוקיבש ,סנדיג לש ותוכזל
.ךופה אוה ונלצא בצמה .התלילש

השק תואיצמה םג .תואיצמהמ העורג רתוי הברה ונלצא תרוקיבה :ירניבא
.ונישעש המב םיקפתסמ ונאו ולדג םיכרצהו הלדג הייסולכואה .דואמ
םימוחתבו ילאיצוסה ןוחטיבה םוחתב ,תואירבה םוחתב תושק ןה תויעבה
.תובייחמ תומרונ ונל ןיא םימוחת הברהבש םושמ ,תושק תויעבה .םירחא
לש וא רשה לש תעד לוקישל ןותנ לכה החוורה יתוריש לש רכינ קלחב
עורג קוח היהש - 1958-מ דעסה יתוריש קוח .תינוטלשה היטרקורויבה
תוימוקמה תויושרלו החוורהו הדובעה דרשמל ,השעמל הנקמ - ותליחתמ
םהש המ לכה םיישיאה החוורה יתוריש לש םוחתב תושעל תויוכמסה תא
.םיצור

הילע ךופשל .תאזה תכרעמה תא לעייל םצעב רשפאש ,רמוא התא :רפוע
.ףסכ דוע

םיאבשכ אילפמ .ףסכ םיצור ונלוכ .רבד םוש תושעל רשפא יא ףסכ ילב
לצנל שיש יאדווב ."ףסכב ךרוצ ןיא" ונל םירמוא החוור וא דעס לע ןודל
םדוק ושענש םירבדו .תוליעיבו המכוחב החוורל בצקומה ףסכה תא
אקווד ,80-ה תונש תישארב .רתוי הבוט הרוצב םויה םישענ העורג הרוצב
ימולשת תכרעמב הבושח המרופר העצוב ,ןיגב םחנמ לש ותנוהכ תפוקתב
.דעסה

רוציל ונלש תלוכיה רדעיה איה גיאדהל הכירצש תיזכרמה היעבה
תילכלכה הקוצמה תויעבב לופיטל התואנ תיטרקומד-לאיצוס הביטנרטלא
תינקירמאה תינרמשה הביטנרטלאה תא לבקל אלו ונכותב תיתרבחהו
תא ץמאל םינכומ ,םכותב הלשממה שארו ,ונלצא בורה .תינוציקה
ןיבו הלשממה שאר תודמע ןיב ןיחבהל רשפא יא .תינקירמאה הפולחה
אל תיחכונה הלשממה .ב"הראב ילקידרה ינקילבופרה ןימיה לש תודמעה
ןורתפל סחייתמ אוהש ,תונכב וילע רמול רשפאש ,רבד הכ דע התשע
הממ לשמל ינושב ,הלש םילודגה תונולשיכה דחא והז .תויתרבחה תויעבה
תאצקהב םיבושח םירבד המכ השע ריילב .הינטירבב השע ריילב ינוטש
.ךוניחה םוחתב הלודג העקשהבו תואירבה םוחתב םילודג םיבאשמ
תצק החוורל םיאיצומ ונחנאו םילגנאה לש הזמ ןטק תצק ונלש ג"לתה
.םילגנאה רשאמ רתוי

.רבדה ותוא טעמכ ונלש ג"לתהו - ג"לתהמ 2% :רפוע

ןיב רוכינה ,םירעפה ,תילכלכה הקוצמה - םהב ונדש םירבדל סחייתנ םא
טקונ ,קרב ,הלשממה שארש תוינידמה - ונלש הרבחה לש םילדג םיקלח
ךשמה לש תורשפאל תחתמ עקרקה תא הטימשמ יתרבחה םוחתב הב
תויגולנא ךורעל הצור אל ינא .לארשיב יטרקומד-לאיצוס ןוטלש לש ומויק
לע ולעי תוחפוקמה תוצובקהש ,דחפ םויה ןיא .תכל תוקיחרמ תוירוטסיה
התייהש ,תיטסילאיצוס הפולח ונימיב תמייק אלש םושמ ,תודקירבה
.תיטסישפ הפולח שיש ,ששוח ינא .תורחא תופולח שי לבא .רבעב תמייק
.תועימק לש םלועל הרזח לש תרחא הפולח םג שי .תמייק תאזכ הנכס
הייסולכואב תוצובק לש וא הלא תונויער לש ילרוטקלאה לאיצנטופה
תיחכונה הלשממה .לארשי תנידמב היוורל עיגה אל ןיידע ,םהב תוכמותה
תינרמשה הקירוטרב שמתשהל םיכישממ השארב םידמועהו הבורב
תלבוס תילארשיה הרבחהש תוקוצמל ןורתפ לכ הב ןיאש ,תינקירמאה
.ןהמ

תויטילופ תונכסו תילכלכ הקוצמ

ינא םויה ןוידה לש אשונה אל הזש ףא .םהרבא לש וירבדל הרעה :ירניבא
לש לועפתה תלוכילו תוביציל לארשי תנידמב תויטילופ תונכס שיש ,בשוח
תוביסה .תוילכלכ אל ןה תוביסהש ,יל המדנ לבא .יטרקומדה רטשמה
תכרעמ לש ךרוצהמ ,יגולואידיא אוהש ,יטילופה ,יתרבחה לוציפהמ תועבונ
תונידמה םע דואמ םישק םולש ירדסה םע ,דחא דצמ תדדומתמה
,ךכ ידכ ךות ,הכירצ איהו הנידמו תד תייעב םע ינש דצמו ,תויברעה
תנידמ לש אשונבש ,העיבקל םיכסמ ינא .החוור תוינידמ להנל ךישמהל
דחי .הנורחאה הנשב הלשממה לש הישעמב הלודג הרושב וניאר אל החוור
תרמא התא) הנכס שי םא .תונכסה תא האור ינא ןאכמ אל ,תאז םע
המקרל תונכס שי םא ,(הז גשומב שמתשהל בהוא אל ינא ,םזישפ
איה .תיתרבחה הקוצמהמ תעבונ אל איה לארשי תנידמב תיטרקומדה
.תויטילופ ,תויגולואידיא תוביסמ תעבונ

.תילכלכ הקוצממ םג :ןורוד

אל .תילכלכ הקוצממ תואב אל תועימקה .ךילע קולחל ימצעל השרמ ינא
תא לבקמ אל ינא .תילכלכ הקוצמב יוצמ ,תועימק חקולש ימ לכ
רשאמ תיתוברת רתוי איה יתעדלש ,הקוצמה תביסכ ילכלכה םזינימרטדה
הזיאב דקפתל הלוכיש הלשממ ןנוכל דואמ השקש ,היעב ונל שי .תילכלכ
הל ןיאשכ ,הלכלכ םוחת דעו הנידמו תד םוחת דעו ןוחטיבמ ,םוחת אוהש
יוביג תתל לכותש ,הבחר קיפסמ איהש ,תחא הגלפמ לש קצומ סיסב
אל םירבדהו תיתגלפמה תכרעמה לש תוקסרתה שי .תאזכ תוינידמל
תטישב םייטילופ םייונישמ םיעבונ אלא ,תוילכלכ תוביסמ םיעבונ
ןיב ,תוילאירוטקס תוגלפמ תושבגתה לש םייתוברת םייונישמו תוריחבה
האור ינא ןאכ .םישדח םילוע לש םא ןיבו תויברע םא ןיב ,תוידרח םא
ףרטצמ ינא ןאכו) םיצור ונחנא םאש ,בשוח ינא ,תאז םע דחי .הנכסה תא
הרבחה לש תויעבה תא רותפל (וילע קלוח םג לבא ,רמא םהרבאש םירבדל
ןהש ,תובכש ןתואב דקמתהל ,תיתרבחו תילכלכ הניחבמ ,ךירצ תילארשיה
הרבחה לש ילכלכה גושגשהש ,הלאכ תובכש שיו הקוצמב תמאב
תובכשה תא ההזנ .יטילופ ישוק םג שי לבא .דצב ןתוא ריאשה תילארשיה
רקיעב :הלודג רתוי איה ןהלש תילכלכ תיתרבחה הקוצמהש ,הלאה
השק היהי .תוירדילוסה אשונל רזוח ינא ןאכו םיברעבו םידרחב רבודמ
תונברוקב תאשל תונוכנ תילארשיה הרבחב רוציל ,תיטילופ הניחבמ ,דואמ
רובעבו תיטילופ הניחבמ "הפי םיגהנתמ" ךכ לכ אלש ,םידרח רובעב
תינויצה תוניקתה יפל תגהנתמ ךכ לכ אל םיתעלש ,תיברע הייסולכוא
תובכש תמאב ןהש ,הלאה תובכשה יכ ,היעבה תא האור ינא ןאכ .הנותמה
לש יתרבחהו יטילופה סוזנצנוקל ץוחמ םג תויוצמה תובכש ןה ,הקוצמב
.רתוי וא תוחפ ,העבשה תידוהיה לארשי

ימולשת לטנ תא הבג לע תאשל הכירצש ,לארשי התוא לש :הנפמ
.החוורה

תוירדילוס לש םקרמ רצוי התא ןכ םא אלא ,תוירדילוס לבקת אל ןאכ
היעב ךל שי ןאכ לבא ,תימואל המישמ לש ,(הפפורתה איה םגש) דחא דצמ
ןכא איה היעבהש ,יל המדנ .תונוש תורוצב ,םיברע םע םגו םידרח םע םג
תוצובקה תא תוהזל םילוכי ונחנא .תילכלכ הנניא היעבה .תיטילופ
דואמ ןה ,תילארשיה הרבחה ללכ אל ןה יתעדל .לק הז .הקוצמב
תא רוציל ךיא ,ילכלכ אלו יטילופ אוהש ,לודג ישוק האור ינא .תויפיצפס
אוהש ,ינוליחה ילארשיה רוביצל רמול רשפאתש ,תיתרבחה תוירדילוסה
,תיברעה הייסולכואל עויס רתויו םירעש האמל עויס רתוי תתל ךירצ
"הנמאנ" ךכ לכ אל הרוצב תגהנתמ ,ידוהיה רוביצהמ לודג קלח יבגלש
םושמ ,תוכלשה ךכל שיו דואמ השק תיטילופ היעב וז .לארשי תנידמל
רבדל לק .הלאה םירוטקסב םהו םילבוס םינקז שי ,םילבוס םידלי שיש
,ןה תויעבה ,תויפיצפסה תובכשה תא םיהזמ רשאכ לבא ,ינוע לע תיללכ
עייסמ דימת אל יתד-יטנאה לאמשהו תויתוברתו תויטילופ ,ןקלחב תוחפל
תיטילופ המכסה היהת אל הרדעיהב ןכש ,השורדה תוירדילוסה תריציל
.העבשה תילארשיה הרבחה ןמ תונברוק תשרודה תוינידמל

לש יטילופה ןפה יבגל המלש ירבדל ינורקע ןפואב םיכסמ ינא :קסיל
לכב ךא ,וללה םירוטקסה ינש רובע םיפסכ רתוי סייגל ישוקהו ןיינעה
תויהל וכפה ןהש ינפמ ,תוילכלכה תוקוצמה תובישחב טיעמה המלש ,תאז
תוילכלכה תוקוצמה תא םילצנמ .תיטילופ היצלופינמל םיפונמהמ דחא
םירצויו רוטקס ךותב םישנאה תא םירמשמ ,ןכ לע רתי .יטילופ סויגל
,תילכלכה הקוצמה תא םיחיצנמו דחא רודל רבעמ תכשמתמ תולת
וזש ,םיעדוי ונחנא .תיביטקייבוא דואמ הקלחו תיביטקייבוס רתוי הקלחש
תויביטקייבוס תורדגה רתוי ןה ולאש ,הרבחב יסחיה םוקימה לש היעב
םחלנ ,ס"ש דוחייב ,ידרחה רוטקסה לבא .תויביטקייבוא תורדגה רשאמ
אולכלו םישנא רתוי סייגל ותלוכיב עוגפל הצורש ימ לכב המרוח תמחלמ
םהלש תלוכיה יא תא חיצנהלו תורעבה תא חיצנהלו וטגה ךותב םתוא
ינאו - םיזנכשאה םידרחה לש ףסאמה תמחלמו .21-ה האמל לגתסהל
תא םותסל תנמ לע - הננגמב רתוי וישכע םה יכ ,ףסאמ תמחלמ רמוא
תרבוע המצע איה םג .תידרחה הייסולכואב וישכע ווהתהש ,תוצרפה
תכלוה םיכילהתה לע טולשל םתלוכיו רידא יפרגומדה ץחלה .םייוניש
קט-ייה תצק תושרהל םיסנמו ףסאמ תמחלמ םימחלנ םה ןכל ,הנטקו
תטלחומ הרקב ידכ ךות לבא ,הדובעה קושל ץיצהל ,תונכת תצק תושרהלו
םה לכה-ךסב לבא ,הזה ןיינעה תא תסוול ןויסינ שי .םש םישוע המ לע
.םהלש תכרעמה תא רמשל םיסנמ

הז לע רבדמ וישכע ינאו) תורחא תוביסמ ,תיברעה הייסולכואה
תורמל ,םיקצומ רתוי הברה תולובג תריצי לש בלשב תאצמנ ,(הזונגורפכ
וטקפ-הד לבא .תילארשיה הרבחב בלתשהל םיצור םהש ,םירמוא םהש
תימונוטוא הכימת ,החוור תכרעמ תרצוי תימאלסיאה העונתה ,הרוקש המ
לבא .אתרק ירוטנ ומכ הכימת לבקל תברסמ ,לארשי תנידמב היולת אלש
,הימונוטוא תולובג שבגל הסנמ ,םהבש ינוליחה םרזה וליפא ,םירחאה םג
םוחתב םג ,יברעה רוטקסה ןיב רתוי םירורבה תולובגה תא ןמסל
םיווהמ רבכ םה .תיללכה הרבחה ןיבו ילכלכה םוחתב םג ,יתוברתה
,הדובע קפסל םילוכי םה .תימינפ הקוסעת לש תלוכי םהל שיו שיא ןוילימ
רזגמל החוור איבת אל תאזה המגמהש ,רורב .םישנאהמ קלחל תוחפל
ןוה תריבצ רבכ םש שיש הז תורמל ,החימצ איבת אל איה ,יברעה
לכ ,תילכלכה החימצה תניחבמ .הנפמ תדוקנ ןאכ היהת אל .תמיוסמ
םיימינפ תורוקמ לע קר תוכמתסה לשו תולובג תריגסו הימונוטואל ןויסינ
םילודג רתוי םירעפ ורצוויי .יברעה רוטקסב החימצל איבת אל ,ב"ויכו
.תוילפאהו תויטילופה תולבגמה לכמ ץוח ,םויכ םימייק רשאמ וליפא

הקוצמ ראשיתש לככו תוילכלכה תוקוצמהמ םלעתהל רשפא יא ,ןכל
אל הזה רגאמה ס"ש לש התניחבמ ,'ודכו חותיפ תוריע ,הירפירפב תילכלכ
ןמזה לכ םימצעתמ םהש הדבוע ,שבייתי אל הזה ןייעמה ,שבייתי
םיחנומב קר ןודל רשפא יאש ךכ .םיפסכה תא ,רבד לש ופוסב ,םיגישמו
םקלחש וא ולדלדתה אל החוורה יתורישש רמול וא םייח תמרב היילע לש
תוחפל שיו עבוק יסחיה םוקימה ,רבד לש ופוסב .'ודכו דרי אל ג"לתב
אקווד תויטילופ תויצלופינמב דואמ תוחילצמש ,תויזכרמ תוצובק שולש
.הקוצמב םיאצמנש ,םיישונאה םירגאמב

הקוצמ לש ישילש רוד

,הקיטסיטטסל יתימא ןוקית תושעל ךירצש ,יתרמאש המ לכ תורמל :רפוע
םיכילהת לש האצות הקלחב איהש ,תמייק העפות איה ינועה תעפות
.היצזילבולגה ,השדחה תיגולונכטה הכפהמה ,היילע ,םייביטקייבוא
ישילש רוד הב תילארשיה ךוניחה תכרעמ הנשי .לפטל ךירצ תאזה היעבב
ןולקשא ידיבלב דובעל הז תושעל םיעדוי םהש םומיסקמהש ,םישנא לש
הבזכא וז .החוור תנידמ לש החסונה יפל תילסרווינוא רפוס תכרעמב תאזו
ונא ןיא ןכיה שפחלו תוניצרה לכב הזה ןיינעה תא ןוחבל ונילע .הקומע
העקשה ומכ ,העקשהכ ךוניח לע לכתסמ ינא .ךירצש המ םישוע אל .םישוע
,תודוהל תוחפלו אשונה לכ לע השדח ןיעב לכתסהל םיכירצ .םילעפמב
אבה רודהש ,הווקמ דואמ ינא .ונחלצה אל ,וישכע דע הז תא ונישעש ומכש
ידיבל םע תושעל המ .ןולקשא ידיבלב דובעל ךרטצי אלו דובעל רשכוי אל
ךרדב יכו םויק תוכז ול ןיאש רורב .עדוי ינאש חוטב אל ינא - ןולקשא
המלידה יהוז .םש איהש ,המשא הניאש ,וז הצובקב ךומתל שי יהשלכ
,תישאר .םיאצמנ ונא ובש הזכ ,ףירח ינבמ יוניש לש לוהינב הכורכה
.ויתובא יכרדב ךלי אלש גואדלו אבה רודה לע לכתסהל םיבייח ונחנא
הנועבו תעב .ךוניחה תכרעמ תא םילהנמ ונא הב ךרדה תא תונשל םיבייח
תאז תושעל שיו םיעקושה םיפנעה ידבועב ךומתל םיבייח ונחנא תחא
,הקסעה ךשמה לש יהשלכ ךרד לולכל יושע הזו תישונאו הבידנ הרוצב
קיזחהל אוה ןוכנה ןורתפהש ןכתיי .היסנפה ליגל והשכיא םתוא איבהל
יבגל םג ומכ ,תושעל םיחרכומש המ לבא .םינש 10 דוע ןולקשא ידיבל תא
םידליה תא סינכהל ןפואו םינפ םושב םהל תתל אל ,הילגנאב םירוכה
יכ ,ינבמה יונישה תבכרמב םילגלג םישל אל םג דואמ יוצרו .םשל םהלש
שי .םידלי םתואל םג ,ראשה ןיב ,םיניכמ ונחנאש הדובעה תומוקמ הלא
רומשל - תחא .ינבמ יוניש לש ךילהתב תושלח תוצובק קזחל םיכרד יתש
לדומל תורדרדתה לש הנכס שי זאו ךורא ןמזל תויוצמ ןהש םוקמב ןהילע
.תרכונמו העובק לודגה הקלחב ,הלטבא 12% םע יפוריא הדובע קוש
.םוצע ריחמב לבא ,דמעמ תוקיזחמ הלאה תונידמה

?יתרבח ריחמ וא ילכלכ ריחמ ,םוצע ריחמ רמוא התאשכ :"הנפמ"

,עבק םילטבומ רתוי וא םייצחש ,12% שוריפ המ יכ .יתרבח ריחמ םג הז
לש תונגראתהל התואי ךרד וז .ילכלכה ריחמל חיננ ?הרבחה ןמ םירכונמ
םג הז לבא .לווע םהל השוע התא ? הרבחל םתוכייתשהל ךרד וז ?הרבח
רשפא ילואו םיבידנ הלטבא ימדמ םייח םישנא 12% .םוצע ילכלכ ריחמ
לש תוחוכ ןאכ שי .ישונא רתוי ןורתפ אוצמל ידכ ,הזה ףסכב שמתשהל
אל םה יכ ,םישלחב ךומתל ןוצר שי ,ינבמ יוניש שי רשאכ .הכישמו הפיחד
ומויק תחצנהל הנכס שי ,ינש דצמ לבא .שודיחה לש ךילהתב םיפתתשמ
הנוכנה ךרדה תא שפחל ךירצ .דחא רודמ רתויל םיתעל ,ןשיה הנבמה לש
לש היינשה ךרדה תויהל הכירצ וז .הבוט הרוצב ינבמה יונישה תא עצבל
.המיאתמ הרשכה ךות ,םישדחה םיפנעל םידבועו םימזי תכישמ

.םירזה םילעופה לש הז אוה התע דע ותוא ונרכזה אלש דואמ לודג אטח
םא קפסשו םייתרבח םילוקיש דגונה לוז הדובע קוש לש םילוקיש ןאכ שי
םידבוע תעונת דגנ ינא הז םוחתב .םלשל שיש יתרבחה ריחמב אצוי וחוור
.הנוש תוינידמ טוקנל ךירצ ןאכ ,יתעדל .םירגהמ םה םא רקיעב ,תישפוח
קלח עצבי ימ עדוי אל ינא יכ) ללכב םירז םילעופ תקסעה לע רוסאנ אל
םירחתמה םה הלא םידבועש ,רוכזל ךירצ לבא ,(הלאה תודובעהמ לודג
הברה ףר רוציל ךירצ ןכל .םיטושפה לוחכה ןוראווצה ידבועב םיירקיעה
,רכשל ףסונב ,לולכיש ריחמ ,הלא םישנאל םומינימ ריחמ לש הובג רתוי
ואובישכו .םייתרבחה םיתורישהו יתרבחה ריחמה רובע םולשת םג
היעב רצווית (םיאניתשלפ םילעופ ואובי םולש היהי םא) םיאניתשלפה
.התא דדומתהל ךרטצנש ,דואמ תיניצר

הדוקנ שי ןאכ .ךוניחו ךוניח ,ךוניח אוה ךורא חווטל דדומתהל ךרדה
תדוקנ לכמ ,ישונאה לוקישלו יתרבחה לוקישל ,ילכלכה לוקישל תפתושמ
ומצע תא ןווכמה ץמאמ הז ,הלכלכו הרבח תורחת הניא וז .איהש טבמ
,תחא הנועבו תעב ,תילכלכה היעבהו תיתרבחה היעבה תא רותפל רזועו
.היינשה תא תחא תוקזחמ ןהשכ
ונחקל ,תואירבה יתורישב הכפהמ ונישע םינש 5 ינפל :תואירבה תייגוסל
םיינוניבה תודמעמהמ ,םידימא םישנאמ ח"ש יצחו דראילימ-דראילימ
דחא לכש םוקמב .קלחו דח ,תושלחה תוצובקל םתוא ונרבעהו םיהובגהו
םלוכ ,םאתהב םיתוריש לבקיו ותסנכה יפל ולש םילוח תפוקל םלשי
םדוקהמ יביסרגורפ רתוי אוהש ,דחא םלוס יפל דחא םוקמל םימלשמ
.םייאופרה םיכרצה י"פע םילבקמו

המכ ינפל רשאמ םויה תחמשמ תוחפ הברה תיאופרה תכרעמה :"הנפמ"
.םינש

.יברעה רוטקסל תיניצר המורת הנתינש ,דחא םוקמ הנה ?ייתובר ,ימל
הזו האילפמ הרוצב התלע יברעה רוטקסב תואירבה יתוריש תמר םואתפ
.רופיש תצק אל הז ,הכפהמ שממ

.םיקיסעמל תואירב ימד לוטיב ,ןטק טרפ תחכש :ןורוד

תרומת םימלשמ תיבה יקשמ המ םירבדמ ונחנא .ןיינעל ךייש אל ללכב הז
סנכנ ףסכה ,םתסנכה יפל םלוכ םימלשמ םויה .םילבקמ םה המו תואירב
וחקל .םדאה ליג יפל ףסכ תולבקמ םילוחה תופוקו דחא רגאמל
,לודגה טבשב ,החפשמב ונלצא ןובשח יתישע .םיינעל ונתנו םירישעהמ
םימלשמ תובוטה תורוכשמה םע םיריעצה םידבועה לכ .םינזואמ ונחנא
איהש המ תלבקמו תוחפ הברה תמלשמ ונלש הירפירפה לכו רתוי הברה
איה וישכעו םדוק תתל הלכי אל תיללכ ח"פוקש המ .םדוק לבקל הלכי אל
.תתל הלוכי

השוע ,ומצעל תושרהל לוכיש ,ינוניבה דמעמה יכ ,טושפ אל הז :קסיל
.תואירב םינוק ,םימילשמ םיחוטיב

רתיה לכ .2.5%-כ אוה תואירבה לסב םימילשמה םיחוטיבה לכ ךרע
.תונותיעב םיבתוכ ,םירוביד

.תמיוסמ הצובקב דקמתמ הז :קסיל

םיתורישל םיכלוה םהו רתוי םימלשמ םה .םיקעוצש הלא םהו .ןוכנ
לש ןיטולחל תתוועמ הנומת תלבקתמ ךכו םינותיעב םיבתוכ םהו םייטרפ
.שחרתמ תמאבש המ

תא גישת תמאבש ,םיעצמא םתואב טוקנתש ,המכח החוור תנידמ דעב ינא
שיש תורמל ,ןולשיכ האור ינאו ךוניח אשונה לע לכתסמ ינא .היתורטמ
המ ,חותיפה תורייע לשו םיינעה לש הזה םוחתב לבא ,םיגשיה הברה
לש המזויב ,םחוריב םינש 5 ינפל השענש ,ךוניחב יונישה תובקעב ?ונישע
קר המל .60%-ל -20%-מ תורגב תדועת ילבקמ רפסמ הלע ,שדח ריע שאר
לעו הכימת לכ לע םירוביד ףלאמ רתוי הווש הז ?ירשפא הז םחוריב
ןתוא םישלו םידליה תואבצק תא תחקל יתלוכי ול .םידלי תואבצק
הז לבא .תוניצרב תאז לקוש יתייה ,ןוכנ םהב שמתשהלו ךוניחה תכרעמב
המו הזה ףסכה םע םישוע םירוהה המ ובשחת .ףסכ לש ינוע קר אל
םידליה תואבצק יבגל .הזה ףסכה םע תושעל ,הבוט ךוניח תכרעמב ,רשפא
דליל תפסות אלל ,רתויו םידלי 4 םע החפשמל ילבולג םוכס ןתנייש ,יתעצה
םה .םימשא םניא הלא .םימייקה םידליל אל הז תא עיצמ ינא .ףסונ
הז .םישדחה יבגל אלא ,םילבקמ םהש המ תא לבקל ךישמהל םיכירצ
רתוי הברה ,םירעפה םוצמצבו ינועה תנטקהב ,החוורב רופישל םורתי
.תמייקה הטישה ךשמהמ

?והוכילשת הרואיה ישימחה ןבה לכו :"הנפמ"

.םירצמ תוכמ לש 11-ה הכמה וז :םידרחה לש הבוגתה :קסיל

חיוורת אל הנידמהש ,עיצמ ינא .םידלי דעב טלחהב .םידלי דעב ונחנא
תואבצק לש ףסכה לכ תא וחק .םידליה תואבצק תוינידמ יונישמ ףסכ
.תרחא ותוא ומלשת קר ,- םידליה

?םירחאל ותוא ומלשת וא תרחא ותוא ומלשת :"הנפמ"

.תרחא היהי קר הז ,םירחאל היהי אל ,רבד לש ופוסב

רבעמה ריחמב אשי ימ

םיאצמנ ונאש ,ריהמ יגולונכט יוניש לש הפוקתב הבושח הייגוס :ןורוד
.םיירקיעה הקוצמה ימרוג םהש ,ךומנ רכשלו הלטבאל תעגונ ,ומוציעב
תורשפא לכ ןיאש ,ןיבהל ךירצ לבא ,בושח םרוג אוה ךוניחהש ,רורב
לש תאז אל יאדוובו ונלש תרגובה הייסולכואה ןמ לודג קלח ריבעהל
רבעמה לש ריחמב אשיי ימ איה הלאשה .קט-ייהה תוישעתל ,םילטבומה
ונחנא לארשי תנידמב םויה םייקה בצמב .יגולונכטה יונישה ןמ בייחתמה
ורטיפש םידיבלה לעפמ ילעופ םתוא לע ,לשמל ,הזה ריחמה תא םיליטמ
תוצובקל עייסל דציכ ,התואנה ךרדה תא אוצמל םיבייח ונא .םתוא
תיישעתל םתוא ריבעהל רשפא יאש ,רבעמה ןמזב הלא הייסולכוא
לש תועצמאב םג ,םייניבה ךרד תא רוצילו אוצמל םיכירצ ונא .קט-ייהה
הרבעה ימולשת תועצמאב םגו תויתרוסמה תוישעתב הכימת ךשמה
בושח .דובכב םייקתהלו תויחל ולכוי הלא םישנאש,חיטבהל ידכ ,םהינימל
.תאז םישוע אל םה ירעצל .תאז ושעי לארשי תנידמב תוינידמה יעבוקש

לש ופוסב ,םיבושח רתוי תצק םהלש םידליהש ,יתא םיכסת התא :רפוע
.ןובשח

רודמ םלעתהל םילוכי ונחנא םאה לבא .םיבושח םידליהש יאדווב
,ךכ לע םירמוא םידוהיהש המ עדוי התא ?םידליה תא םילדגמש ,םירוהה
םה ?דיתעב ןמז והשזיאל תויעב ןורתפ תוחדל םהל םיעיצמ רשאכ
ואובש יפ לע ףא ,ול הכחנש םירמואו חישמה תאיבל םנמוא םיללפתמ
- ונל םירמוא םידיסחה ,אובי חישמהש דע ,םייניבה ןמזב לבא .המהמתי
.םידליב העקשהה תובישח םע םג ךכ .הקשמ תיסוכ םיכירצ ןכ םג
הרוצב םייקתהל ךירצ םירגובה רוד םג ,רגבתי םידליה רודש דע ,םייתניב
.התואנ

לכ אל םהש ,םהל גואדל ךירצ התא .לופכ לטנ לש הפוקת תמאב שי :רפוע
,ןמז ותואב ,ךירצ התא .תוכחל לוכי אל התא לבא ,םייביטקודורפ ךכ
.ףסונ ינוע רודל וכפהי אל םהש ידכ ,םידליב שורדה ףסכה תא עיקשהל

ךרוצה תא םג ןובשחב איבהל ךירצ החימצה דודיע לש תינכות לכב ,ןבומכ
הדימריפה שארב םידמוע םניאש ,היישעת יפנע םתוא לש םויקה ךשמהל
,הלא תוישעת םייקל םגו ץמאמ תושעל םיבייח ונחנא .תויביטקודורפה לש
ולכוי םהב םיקסעומה םישנאהש ,רשפאלו הקוסעת חיטבהל ידכ
.רתוי תוללכושמ תוישעתל רבעמה יבלשב דובכב םייקתהל
יארשא קיפסמ םינתונ אל ,תובורק םיתעל ,ונחנא - החוורה תנידמ יבגל
תשוחת עונמלו רוכינ תויעב ןורתפל םורתל הלוכי החוורה תנידמש המל
ברקב תונכומ ןיאש ,ויה הז רשקהב ונעמשש תונעטה .חופיקו הילפא לש
תוצובק תבוטל םיבאשמ לש שדחמ הקולח לש לטנב תאשל הייסולכואה
הייסולכואל םידלי תואבצק םולשת לש לשמל ומכ ,תורחא הייסולכוא
תואבצק תא המגודל חקינ .תורחא הייסולכוא תוצובקל וא תיברעה
םידלי תואבצק) ץ"יק ימולשת איה המגודה .תיברעה הייסולכואל םידליה
תלשממש ,איה הדבוע .תידוהיה הייסולכואל קר ומלושש ,(אבצ יאצויל
אל דחא ףאו תיברעה הייסולכואה יפלכ תאזה הילפאה תא הלטיב ןיבר
.תוינידמב הז יוניש דגנ הנולת בתכמ ףא יתיאר אל .ךכל דגנתהו םק

.הלשממה איה היעבה .ךתא םיכסמ ינא :רפוע

ונחנאש תונעטה .דאמ תיניצר היעב וז - םידליה תואבצקו םידרחה יבגל
ברקב הדוליה תא תודדועמ םידליה תואבצקש ,ןה הנורחאל םיעמוש
הניחבמש ,איה הלא תונעטב החנהה .תומיוסמ הייסולכוא תוצובק
ינא .םידליה תואבצקמ תעפשומ ףסונ דלי תאבה לע הטלחהה תילנויצר
.תיעטומ החנה יהוזש ,בשוח
.30-ה תונשב תפרצב םלועב הנושארל גהנוה םידלי תואבצק םולשת
לש ברקה תודש לש לטקב םלש רוד ודביא םהש ,זא ונעט םיתפרצה
תוצפל ידכ ,הדוליה תא ריבגהל םיכירצ םהו הנושארה םלוע תמחלמ
.ינמרגה ביואה לומ תיפרגומד הניחבמ דומעל ידכו הזה ןדבואה לע םתוא
דילוהל תוחפשמה תטלחה לע עיפשי םידליה תואבצק םולשתש ,וחינה םה
ירועיש םנמואש ,היה םינש המכ רובעכ ררבתהש המ .םיפסונ םידלי
ןהב וגהנוה אלש ,תורחא תוצראב םג לבא ,תפרצב ,המ תדימב ,ולע ןוירפה
.ןוירפה הלע ןהב םג ,םידלי תואבצק ימולשת
לע עיפשהל ונלש תויורשפאהש ,אוה ךכמ דומלל םילוכי ונאש חקלה
לש תוטלחהה .דואמ תונטק ןה םידלי תדלוה ןיינעב םירוה תוטלחה
ילוא טרפ ,יתעדלו תוילנויצר ןניא הז ןיינעב תידרחה הייסולכואה
תפסונ הסנכה תלבק לש ילנויצר לוקישמ תועפשומ ןניא ,םיילוש םירקמב
תא ונתאמ דירוהל םילוכי ונחנא םא איה הלאשה .םידלי תבצקמ
,וז הייסולכוא ברקב םידליה תבורמ תוחפשמ יפלכ תיתרבחה תוירחאה
.הז ןיינעב ןהלש תוטלחהל םיפתוש אל ונחנא רשאכ םג

םא טילחהל החפשמל ןתו ףסכה לכ תא ןת ,אוה רמוא ינאש המ לכ :רפוע
ןיא .ןיינעה לכ הז .םידלי רתוי וא ההובג רתוי תוכיאב םידלי הצור איה
יעישתהו ינימשה דליל רתוי תתל ,יגולויצוס ,ילכלכ ,םלועב ןויגיה םוש
.יטילופ ץחלמ ץוח ,הקדצה םוש הזל ןיא .ירישעהו

תחא .תילנויצר איהש תוינידמ לע אלא ,םייטילופ םיצחל לע רבדמ אל ינא
םירעפה םוצמצ הניהו התייה םידלי תואבצק ימולשת לש תורטמה
ונגהנה הלא םימעטמ .החפשמה לדוגמ רקיעב םיעבונה םיילכלכה
.1959-ב םידלי תובורמ תוחפשמל םידליה תואבצק םולשת תא הנושארל
יעיברה דליל קר אלא ,ןושארה דליל תואבצקה תא םלשל אל זא טלחוה
.וירחא דלי לכו

יבגל וניתוחנהב דאמ םיריהז תויהל םיכירצ ונחנא םויה לש בצמב םג
שיש ,הייסולכואב רוטקס ונל שי תמייקה תואיצמב .םישנא לש תוגהנתהה
ותוגהנתה יסופד לע עיפשהל תורשפא ונל ןיא יתכרעה יפלו םידלי הברה ול
הנשנש וא םידליה תואבצק תא לטבנ םאש ,ךכב קפס ליטמ ינא .הז ןיינעב
יונישל איבי רבדה ,ינימשה וא ישישה דליל םהלש הלועה גורידה תרוצ תא
הקוצמב לפטל הבוט ךרד ןה םידליה תואבצק ,תאז לומ .תוגהנתהה סופדב
.הנוש לדוגב תוחפשמ ןיב ןויוושה יא םוצמצלו הלא תוחפשמ לש תילכלכה

ךכב .הנקזה הייסולכואה ברקב ונל שי תילכלכ הקוצמ לש המוד היעב
לש לודג קלח ונד הנידמה םעטמ הבוח ינויסנפ חוטיב גיהנהל ונחלצה אלש
לש לודג קלח םיצלאנ ךכמ האצותכ .תילכלכ הקוצמל םינקזה תייסולכוא
לש תומועזה הנקזה תואבצק לש הסנכהב קפתסהל םינקזה תייסולכוא
הלא לכ .תואנ םויק תרשפאמה הסנכה תוחיטבמ ןניאש ,ימואלה חוטיבה
ילאיצוס ןוחטיבו החוור יתוריש תכרעמ לש םויקה תובישח לע םיעיבצמ
לש המויק ךשמהב ךומתנ םא תושעל ןכל ליכשנ .ללכה םעטמ םיתואנ
.החוורה תנידמ2000 רבוטקוא - 31 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ