םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקהםסרפ וז הנשל הנידמה ביצקת לע תסנכבו הלשממב ןוידל ליבקמב
ובו 1999 תנשל יתנשה ח"ודה תא תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה
תינכת ןכו לארשיב םייתרבחה םיתורישה תוחתפתה לע תפקמ הריקס
.תיתרבח-תילכלכ החימצל
גיצמ אלא ,ודי-לע תונודינה תויגוסב הדמע טקונ זכרמה ןיא"ש ףא
,ןהל םיעצומה תונורתפה לע ןהיתוכלשהו תוינידמה תויגוסה תא ריבסמו
ארוקה לוכי ,(אובמב רמאנכ) "תויעב ןורתפל תויפולח תועצה הלעמו
לע ףאו ,תמדוקה הלשממה תוינידמ לע תרוקיב יזמר תועצהב אוצמל
.תוינידמל תויפולח תועצה דצב ,השדחה הלשממה ביצקתתילכלכ החירפ תפוקת התייה םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמה"
היילע ילג תטילק לש רגתאה םע דדומתהל הנידמל הרשפאש ,תשדוחמ
גושגשה .הנידמה תונש תישאר זאמ םתומכ ויה אלש םיפקיהב ,םיינומה
.ובחרתהו וכלהש ,םיירוביצה םיתורישה תוכרעמ לע חספ אל ילכלכה
הטאהלו ילכלכה ןותימל ,רושעה לש היינשה תיצחמב ,רבד לש וכופיה
םיתורישה תוחתפתהב הגיסנ ףאו הטאה הרבח קשמה תוליעפב
.םייתרבחה

םינשב םיזוחא 25-ב ולדג שפנל םייתרבחה םיתורישהש דועב ,ךכו
שודשדב הנייפוא ,1996 זאמ ,הנורחאה הפוקתהש ירה ,1996-1990
גיצהל ןוכמה תוינידמל ןמאנ .םירבדה חתפב ח"ודה ךרוע עבוק - "יסחי
רושעה לש הנושארה ותיצחמבש ריכזהלמ ענמנ אוה ,ןשרפל ילבמ תודבוע
ותיצחמב וליאו ,ןיבר תלשממ הנהיכ ,םייתרבחה םיתורישה ולדג ובש
םיתורישה תוחתפתהב הגיסנו הטאה הלח וב רשא ,רושעה לש היינשה
.והינתנ תלשממ הנהיכ ,םייתרבחה

הלשממה לש תיתרבחה האצוההלש תיתרבחה האצוהה הלדג ,םיעשתה תונש לש הנושארה תיצחמב
םירישיה םיתורישה ביכרמו ,םיזוחא 8.7 לש עצוממ יתנש בצקב הלשממה
האטיב וז החימצ .(הנשל םיזוחא 10.1) דחוימב ריהמ בצקב חמצ הכותב
בצמ תמועל .1993-ב זרכוה וילעש ,הלשממה לש תויופידעה ירדסב יוניש
,2000 תנשל ביצקתב ,הלשממה לש תיתרבחה האצוהב לודיגה רועיש ,הז
לש תללוכה האצוהה לודיגמ ,קשמב היוזחה החימצהמ ךומנ תויהל יופצ
1.2-כב הכומנ היהת שפנל האצוהה .הייסולכואה לודיגמו הלשממה
עגרה ינוקית וסנכוה םרטב ובשוח םינותנהש ףא) 1999 תמועל םיזוחא
התנוש אל תיללכה המגמה - ביצקתה לע תסנכב העבצהה ינפלש ןורחאה
.(הברהב

תויסולכואל החוורה יתוריש ןומימב ירקיע םרוג הווהמ הלשממה"
ימוחתב רשאמ רתוי הז םוחתב האצוהה הלדג ןורחאה שמוחב .הקוצמ
המודה דועיסה תואלמג ביכרמב דקמתה יונישה ךא ,תואירבהו ךוניחה
םיתורישה יביכרמל רשאמ רתוי הסנכה תחטבה יביכרמל ותוחתפתהב
".םירישיה

הנקזה תואבצק אוה הסנכה תחטבהל האצוהב רתויב לודגה ביכרמה"
לודיגה [...] .ולדוגב ינשה ביכרמה ןה םידליה תואבצק .םיראשהו
האצוהה :קשמה יורש ובש ךשמתמה ןותימה בצמ תא אטבמ תואבצקב
ךסמ םיזוחא 10 לש המרמ התלע הסנכה תחטבהו הלטבא ימד לע
םיחנומב .1998-ב םיזוחא 16-כל 1990-ב ימואלה חוטיבה ימולשת
ךלהמב השולש יפ לש לודיג [הסנכה תחטבהב] לח םיילאיר-םיטלחומ
".רושעה

רתויב לודגה ביכרמה תא ךוניח לע האצוהה הווהמ םירישיה םיתורישב
.ןוחטיבה ביצקת רחא ולדוגב ינשהו ,הלשממה לש תיתרבחה האצוהב
תישארב םיזוחא 23-מ לדג תיתרבחה האצוהה ךסב ךוניחה לש וקלח"
הראשנ ,תאז תמועל ,תואירבל האצוהה .ופוסב םיזוחא 30-ל רושעה
המ תדימב הקחשנ ףאו ,םיעשתה תונשב םיטלחומ םיכרעב הביצי
53-כ ןממל רבעב הגהנ הלשממה [...] .שפנל עצוממבו םייסחי םיחנומב
הקלח דרי םינורחאה םירושעב ךא ,תואירבל תימואלה האצוההמ םיזוחא
".םיזוחא 47-ל הז תוריש ןומימב הלשממה לשתיפולח תילכלכ תוינידמ,ןותימהמ האיציל תוצלמהו תינכת ושביג זכרמה לש םיחמומ יתווצ
לארשי לש הידעי" .םייתרבחה םיתורישה רופישלו החימצה שודיחל
םהל רשפאל ,םינגוה םייח יאנת היבשות לכל חיטבהל םה ,החוור תנידמכ
תלוכי םתושרל דימעהל ,התואנ תואירב תמר לע הרימש ךות הריצי ייח
תועצמאב ימצע שומימל- "תידוקפת הקוצמל ועלקנש םישנא לש םתרזעל תאצלו הלכשה תשיכר
קרפל אובמה רידגמ

תווצה ריבסמ ךשמהב .תוינידמה ידעיל תיפולח תילכלכ תוינידמ עיצמה
יעבוקמו הימדקאב םינלכלכה יריכבמ המכ וילע ונמנ) תינכתה תא שביגש
,תמייקה תוינידמהש הסיפתה לע תססבתמ תינכתה" יכ ,(רבעב תוינידמה
אוה ,ךכיפל ".תובורקה םינשב היוצרה תינפתל איבת אל ,ךשמית םא
םריכזהל ילבמ) לקנרפ-והינתנ לש ןותימה תוינידמ תועמשמ חותינב חתופ
,ימוקמה רוצייה רשוכ לוצינ יאו ןותימ לש םינש שולש רחאל" :(תישיא
לש רוצייה לאיצנטופמ םיזוחא 7-כב ךומנ 1999-ב רצותהש ,ךירעהל ןתינ
תובחרתהב ,הנושארבו שארב ,אטבתמ לצונמ אלה רוצייה רשוכ .קשמה
דע הביחרמ התייהש ,תילקסיפה תוינידמה [...] .הלטבאה רועיש לש
תירטינומ תוינידמ םע בולישב הלעפו ,1997-ב לחה תנסרמל הכפה ,1966
ידכ שורד היהש ,ילקסיפה ןוסירה לש בולישה .ףירח ןפואב תנסרמ
ךוראה חווטה לש תואר תדוקנמ רתוי ןזואמ יאוותל קשמה תא ריזחהל
.ןותימל - היופצ התייהש ,הטאהה תא וכפה ,ירטינומה ןוסירה תפרחהו
לע תנסרמה תוינידמה תפרחה לש ןויגיהב קפס ליטהל טלחהב ןתינ [...]
ינוחטיבה בצמה תערה ,היילעה םוצמצ) םיינוציחה םימרוגה עקר
".תיקשמה תוליעפה ןוסירל ולעפש (םולשה ךילהת תקספהו

האוושהב םישדח תונורקע לע תססבתמ תעצומה תיפולחה תוינידמה
הרומא תעצומה תוינידמה .תונורחאה םינשב תוינידמה תא ובציעש הלאל
האור איה ןיא .תיקשמה תוליעפה תרבגהל ינושארה ףחדה תא רוציל
ומכ .החימצה שודיח תא ענמתש המר םיזוחא 6-5 לש המרב היצלפניאב
הנושה תוינידמ וז םג ,תיבירה ירעש לש תיתגרדה הדרוהל רותחת ןכ
.םדוקה דיגנה לש וכרדמ

םיהובגהמ אוה ץראב תוסנכהה תקולחב ןויוושה-יא יכ ,אוה תועדונה ןמ
,"לארשימ תוינויווש תוחפ תירבה-תוצראו ץיווש ,דנלריא קר" ,םלועב
גגה תא ריסהל עצומ" תינכתב ,ןכאו .יוסימ י"ע םג ונקתל ןתינש רבד
סמה תנטקה לש הילמונאה תא לטבל תנמ לע ימואלה חוטיבה ימולשתמ
תגרד עובקל עצומ .תוהובג תוסנכהל תוינוניב תוסנכהמ רבעמב ילושה
.םינוילעה םינויאמה תשמח תוסנכה לע ,םיזוחא 60 לש ,תפסונ ילוש סמ
,הובגה ילושה סמה אשונב לארשי המדת ,וז תפסונ הגרדמ עבקית םא
תונורחאה םינשב לחש לודיגה עקר לע .תויאפוריא תוצרא רפסמל
ההובג סמ תגרדמ תעיבק םג ןוחבל םוקמ שי ,רכשה םוחתב םג םירעפב
לטנ תא תולעהל תואב ןניא הלא תועצה .ןוילעה ןויפלאה תוסנכהל רתוי
ימלשמ תיברמל סמה לטנ תא דירוהל תורשפאמ ןה ,אברדא ,יללכה סמה
ימולשת תא תבציימ תינכתה .ןוילעה ןורישעהמ תיצחמ טעמל ,סמה
ןויוושה-יא תנטקהל םשומיש רופיש ךות ,רצותל תיסחי ,רוביצל הרבעהה
".תוסנכהה תוקלחתהב

ידי לע הסנכה רוקמ לע םיעיבצמ תיפולחה תוינידמל העצהה יחסנמ
ח"ש דראילימ 20 ידכל םויכ תועיגמה ,"סמ תובטה" לש הרוש לוטיב
דראילימ 5-4 לש םוכסב תובטה לטבל רשפאת םתעצה ץומיא .הנשב
תיללכה החוורה רופיש ךות אלא ,קשמל קזנ םרגייש ילבמ" ח"ש
,םייסנניפה םיסכנהו ןוכסיחה יוסימ יבגל תומרופר תועצומ דוע ".קשמב
.הסרוב יחוור לע יוסימל תוסחייתה ןיא ךאםייתרבחה םימוחתה,ךוניח :םייתרבחה םימוחתב הלועפ תוינכת וחסינ םייעוצקמ םיתווצ
המכב .םיישיא החוור יתורישו ידועיס זופשאו לופיט ,תואירב יתוריש
תקולחב יוניש םג םיללוכה תוינידמב םייוניש םיעצומ םימוחת המכו
.תיתליהקה הסיפתה קוזיחו ימוקמהו יזכרמה לשממה ןיב תויוכמסה

םידיחא ןומימ ירדסה םייקל הצלמה ללוכ ךוניחה תכרעמב ןדה קרפה
,תפתושמ הביל תינכת םייקל השירד דצב תכרעמה לכל םיינויוושו
דומילה תועוצקמ תעיבקב םיימונוטוא םינושה םירזגמה ויהי הל רבעמש
.םהלש םינכתהוןומימ" אפור לצא רוקיב לע לטיהה רדגומ תואירבה יתוריש לע ןוידב
שי ךכיפל .ליעי יתלב ותויה לע ףסונ "תואירבה יתוריש לש יביסרגר
תואירב חוטיב ימד תאלעה :תופולח המכ לוקשל םוקמ שי" .ולטבל
ןתמ וא [...] םיקיסעמה ומלישש ליבקמה סמה תרזחה ,חרזא לכ םלשמש
תוקוצמ תא ".םילשמ סמ םיחטובמהמ תובגל םילוחה תופוקל תורשפא
סמ י"ע - תוחפל תיקלח - רותפל עצומ ידועיסה זופשאהו לופיטה
תופצל שי" .יתכלממה תואירבה חוטיב קוח תרגסמב ,ףסונ ילאיצוס
רבעמ .הבוח ידועיס זופשא חוטיב לש ןויערב ךומתל תוגיהנמהמ
ליעי שומיש תרשפאמ וז העצה ,תוירדילוסו יתרבח קדצ לש טקפסאל
םימלשמ םישנא ובש ,םייקה בצמה תמועל הנידמה יבאשמב רתוי קדוצו
".יוסיכ אלל ראשנ םיקקזנה בורו יטרפ דועיס חוטיבל תוהובג תוימרפ

םירבדה חור תא גציימה דבלב םגדימ תניחבב ןהש ,ןאכ ורקסנש תועצהה
תוקוחר ,תיתרבח-תילכלכ החימצל תינכתה לש תויתרבחה היתומגמו
תואיצמב םלוא .תיטרקומד -לאיצוס תיתרבח תוינידמל תינכת תויהלמ
לומ לאו ,יתרבח לוקיש לכ ידי לע תנסורמ הניאו טעמכש קוש תלכלכ לש
לש יתרבחה הדיקפת תא הדמתהב םצמצמה ,םזילרביל ואינ לש תוינידמ
תועצהש ירה - החוורה תנידמ "תורסומ"מ ררחתשהל שקבמו הנידמה
תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה

רתיל םורתלו לארשי לש התומד לע םיקבאנה ידיב עייסל תולוכי
.הב יתרבח קדצו תוירדילוס


2000 לירפא - 29 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח