תיתרבח תילכלכ תוינידמ2000 תנשל הנידמה ביצקת לע תסנכבו הלשממב םינוידה תארקל
תטרופמ העצה ,םינפ ןוחטיבל רשה ,ימע ןב המלש 'פורפ שיגה
.תילכלכה תינכתבו ביצקתב םייונישלםסרפ ,תסנכב הערכה םרטב דוע ךא ,תיחרזאה הנשה ףוס תארקל
- יולת יתלב דסומ אוהש - לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה
םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה" :ולש יתנשה ח"ודה תא
תללוכה תיתרבח-תילכלכ החימצל תינכת הנשה תדמוע וזכרמב ."1999
.תיפולח תילכלכ תוינידמל העצהתיסיסבה השיגה לע תקלוח וז תינכת םג ,ימע ןב לש ותינכתל המודב
תורמל הלשממה ידי לע התחדנ רשה תעצה .הנידמה ביצקת ישבגמ לש
הלכלכו הרבח ימוחתב תויובייחתהב הדימעל םיבושח םיביכר הב שיש
םידיקפת םויכ םיאלממה הלא לכ ,תוריחבה תעב םמצע לע ולביקש
,התכז תוינידמה רקחל זכרמה לש תיפולחה העצהה .הלשממב םייזכרמ
ןב לש ךמסמה תא ןאכ םיאיבמ ונא .דבלב תיקלח בל תמושתל ,הכ דע
זכרמה לש ךמסמהו ח"ודה לע הריקס ןכו ,ןושאר םוסרפב ואולמב ימע
ירוביצ ןויד דדועי םוסרפה יכ ,איה ונתווקת-ונתלאשמ .תוינידמה רקחל
הנשה ביצקת תא שבגל םאובב תוינידמה יעבוק לע עיפשיו קימעמ
.האבה.תרחא תוינידמ השורד - תרחא הלשממ השורדש םינעוט ונא ןיאתכרעמה
2000 לירפא - 29 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח