תרחא םג רשפא

ימע ןב המלש

המדקה

םיזוחא 6.6-ב עצוממב ילארשיה קשמה חמצ 1996-1989 ןיבש םינשב
8-ל בורקב חמצש ,יקסעה רוטקסה ליבומ החימצה רקיע תאשכ ,הנשב
ילעב ויהש ,ןוהו עדי יריתע תוישעתו םיפנע םתוא ולטנ הלבוהה תא .םיזוחא
.הובג ףסומ ךרע

היילעה התייה תאזה תכשוממהו ההובגה החימצל ידיימהו ירקיעה ץיאמה
500-ל בורק ורבעוה ,תיסחי רצק ןמז קרפ ךות .רבעשל מ"הרבמ הלודגה
רוציל ךרוצה .הרבחהו הדובעה לגעמל םיעצמאו שוכר ירסח שיא ףלא
םישיבכ ,רפס-יתב ,םילוח-יתב ,תואפרמב ,םירוגמב תיתשת םרובע
הדובע תומוקמ יפלא תואמ םהל קפסל ,ןבומכו ,תורחא תויזיפ תויתשתבו
.המידק קשמה ילגלג תא עינה - םישדחול דומצב .ינידמה ךילהתה היה םינשה ןתואב קשמה תחימצב ינשה ץיאמה
םישדח םיקווששכ ,לארשי לש ימואל-ןיבה הדמעמב הכפהמ הללוחתה
.ילארשיה אוצייה ינפל וחתפנרחסמב תומרופר ,קשמב תוינבמ תומרופר לש הנבומ ךילהת םג יכ קפס ןיא
,ועייס םלגה ירמוחו היגרנאה יריחמב תיטמרד םיריחמ תדיריו ח"טמבו
ונעדיש רתויב תובוטה ןמ ,תילכלכ הפונת התואל ,1996-1992 םינשב רקיעב
.1973-1968 םינשה זאמלש וז ןהו 1968 לש ןה - לארשיב הריהמה החימצה יכ ,שיגדהל בושח
,היילע) םיינוציח םימרוגב קודה רשק הרושק התייה - 90-ה תונש תישאר
תוינידמ ךכל הוולתמ רשאכ ,(יביסמ ינקירמא עויס ,םיקווש ,ינידמ ךילהת
.(הריבס תיביר) תכמות תירטינומ תוינידמו הביחרמ תילקסיפ

ונייה ,קשמה לש רטקה רתוי תויהל םילוכי םניא םיינוציחה םימרוגה ,םויה
ךילהתהש ,ןבומכ ,ןייצל רתוימ .םמצע תא וצימ םה .ולש עינמה חוכה
המצוע התואב דוע אל לבא .הבושח המורת תווהל דימת לכוי ינידמה
.90-ה תונש תישאר לש תיטמרד הפונתותמילבב םיוולמ ויה ןוטלשה יפוליח .לארשיב ןוטלשה ףלחתה 1996 עצמאב
תנסרמ תוינידמ ץומיאו ינידמ-ינוחטיב תואדו רסוח ,םולשה ךילהת
תילאיר תיביר) ירטינומהו (ביצקת יצוציק) ילקסיפה םוחתב תכל תקיחרמ
ףוסייו ]דומצ אלה[ ישפוחה ילקשה יארשאה - רצקה חווטב רתויב ההובג
.(ח"טמב תוברזרב רידא לודיגב הוולש ,ןיפילחה רעשהחימצ לש םינש הנומש טעמכ ירחא אבש "יעבט" ןויפר םע דחי ,הלא לכ
ילארשיה קשמה תא וסינכה ,היילעה ףקיהב תיתועמשמ הדיריו ,הפוצר
.1948 זאמ רתויב ךשוממהו קומעה ןותימל.ףירחו דח ןוויכ יוניש לש תוינידמ ץמאל התייה הרומא השדחה הלשממה
תנש ביצקתב ח"ש דראילימ 5.9 ץצקל הטלחה הלשממה הלביק תאז םוקמב
האצוהה םוחתב ץוציקה לטנ רקיע תא ליטהלו םיסמ תולעהל אל ,2000
.דועו ןוכיש ,תואירב ,ךוניח ,החוור :תיחרזאהשיגהל דבכתמ ינא ,הלבקתהו הלפנ ץוציקה תרגסמ ןיינעב הטלחההו תויה
םיקיסעמהו ןוהה לע םיסמ תואלעה תללוכה תיפולח העצה םירשל
דמעמ לע ונגיו השלחה הייסולכואב ועגפי אלש םיפיעס רפסמב םיצוציקו
םיאלוחל תוסחייתמ ןניא רצואה תועצה .תקדצומ אל העיגפ ינפמ םייניבה
תוסחייתה ןהב ןיאו ,תמדוקה הלשממה לש תוינידמה תא ווילש תויעבלו
רורב אל .תילארשיה תואיצמה תא ןייפאמה ילטורבה ןויוושה-יא תלאשל
איצות תונורחאה םינשב ןותימה תא הקימעהש תנסרמה תוינידמה דציכ םג
רדסב םיינוציח םימרוג רדעיהב תאזו ,החימצ לש לולסמל םעפה ונתוא
.90-ה תונש תישאר תא ןייפאש לדוגהסונמ ןיא ,ילארשיה קשמה לש יאוותבו ןוויכב ריהמ יוניש גישהל ידכ
,דבוכה תדוקנ היגטרטסאה ןושלב יורקש המ ,המצוע תלעב הגירח הלועפמ
קזח קיפסמ לקשמ תלעב תיטירק הסמ לש הריצי - םיאקיסיפה ןושלב וא
רתוי לק היהי ךכ-רחאש ,העונת תוריהמל הזה הדדמה רטקה תא זיזהל
הכירצ ןכל .הארמהב סוטמה איצומ קלדה רקיע תא .התוא ריבגהל
עוציבל ןימז קלדו קיפסמ לקשמ רוציל ,ול הצוחמ םגו ביצקתב ,הלשממה
.הארמההםיישארה םימרוגה דחא .הלכלכו חור-בצמ ,היגולוכיספ לע תחא הלימו
הנידמ .תוימיטפואה איה - יחרכה לבא קיפסמ אל ילוא - תילכלכ החימצל
הלוכי אל ןואכידבו תוימיספב ,בצעב ,הרוחש הרמב םייורש היחרזאש
אלו ימואלה לרומב השק תוכמ רצואה ידי-לע וגצוהש תועצהה .חומצל
ןיא ,םייוצמ ונחנא ובש ימואלה רבשמהמ האיציה תא .הפונת לע תוזמרמ
ינוט לש ותינכת לע הברה הפ םירבדמ .הרבחב םישלחה םיקלחה לע ליטהל
ויתונורקעש ,ירוט ביצקתכ רתוי הארנ עצומה ביצקתה ,ירעצל לבא .ריילב
Laissez-Faire לע תמזגומ תונעשיה שי ,"תוירזכאו תוליעי" דימת ויה
הארבהש ןורקיעה .active government ארק ומצעב ריילבש המ לע תוחפו
.ריילב לש ותעד לע םג לבקתה אל ףסונ יוסימ ילב תושעיהל הכירצ תילכלכ
הכורכ םישדח (הכרדה) הדובע תומוקמ תריציו תותיכה תנטקה ,ןכש
.םיטרפומ םיתוריש לע דחוימ סמ תלטהב

תולעה" ויפלש רסמה םע ןוטלשל אבש הז אוה שדחה יטירבה רוביילה
ביצקתה םאה ."תלבסנ יתלב איה יתרבחה ערקה לש תירסומהו תילכלכה
.ותוא קימעמ אוה ,יתעדל ?יתרבחה ערקה תא אפרמ ןאכ םיעיצמ ונחנאש
האור התואש) "decent society" הניכ ריילבש המ תא חפטמ אוה םאה
?(תילכלכ החירפל יאנתכ רובייל-וינה

.ביצי ילכלכ גושגשל יאנת איה תיתרבח תודיכל .תילילש איה יתבושת
.תאזה תודיכלל םרות ונניא הזה ביצקתהיתועמשמ רופיש ךות תויתשתבו ךוניחב תיביסמ העקשה רתלאל תבייחתמ
םיתורישה לא סינכהל ץמאמ תיישע ךותו החוורה יתוריש לש םתוכיאב
.תוהובגה תוסנכהה ילעב תא םג םייתכלממהתועצה

סמ תוברל סמה תכרעמ לכ תא ןחבתש תירוביצ הדעו הנמי הלשממה שאר
אצויכו םיפיקע םיסמ ,ימואל חוטיב ימד ,ןובזיע סמ ,ןוה יחוור סמ ,הסנכה
היהת סמה תכרעמב תינבמה המרופרה לש תויוצרה תורטמה תחא .הלאב

ןוכסיחה תלדגה .םינטק םיקסע ילעבו םייניבה תובכש לע סמה לטנ תנטקה
.החימצה ייוכיסב עירכמ ביכרמ איה הזה דמעמה ידי לע שוקיבהו

.1.6.2001 םויל דע היתוצלמה שיגת הדעווהולבקתי 2000 ביצקת ינוידל רשקהבו םידיימה םיכרצה חכונל ךא
םיצוציק םיעצומש הדימב הב םינוש יוסימ יגוסל עגונב רבעמ-תוטלחה
.םירדגומ

.ומצעב רצואה ידי-לע ץרפנ םיסמ םיליטמ אלש ןורקיעה ,ןייצל בושח
םינורישעל סמה תובטה תנטקה רבכ העבקנ םיינבמ םייונישל תועצהב
הבטהה לפכ לטוב ,םיקיסעמה תופתתשה הנטקוה :למגה תופוקב םינוילעה
תופוקל סמה תובטה ןתמב תוויעה ןקותו דקפומה תשירפ בקע ןוה קנעמל
תואבצק יוסימ לע רבודמ רצואה לש םיצוציקה תועצהב וליאו - למג
.םידליה

לע אל - ןוההו הסנכהה לע םירחא יוסימ יביכרמ - ןאכ תושגומה תועצהב
םירקובמ םיצוציק םע הסנכהה תלדגה לש בוליש ,ןכ םא ,ןהב שי .םידליה
ךוניחל ,םיימואל םיטקייורפל רתלאל םיבאשמ תונפהל ורשפאיש
,ךוניחב העקשהה תלדגהל תורתוח ןאכ תושגומה תועצהה .תויתשתלו
.תויתשתבו תואירבב

ינידמ ךילהת .תימואל םוריח תעש לאכ תאזה העשה לא סחייתהל ךירצ
השק ןותימבו קומע יתרבח רבשמב םג הוולמ אוהשכ ,תונברוק עבותה השק
האיציה תא .תילארשיה הרבחה לש התוביציל ןכוסמ "לייטקוק" אוה -
תא עובתל אלא סונמ ןיאו ,תונברוק תברקה ךות עצבל שי רבשמהמ
.ונברקב םיקזח רתויה ןמ וללה תונברוקהתוסנכה

םיפיקע םיסמ .א

השולשב 10%-ל תחפוי הסיבכ תונוכמו תויזיוולט ,םיררקמ לע היינק סמ .1
.1.1.2002-ו 1.1.2001 ,1.1.2000 םימיב םיבלש

הוותשי ללוכה סמה רועישש ,ךכ הלעוי קבטה ירצומו תוירגיסה לע סמה .2
.ריילב ינוט לש הינטירבב לבוקמה סמל

.ספא רועישב היהי לקש 500,000 דע ןריחמש תוריד לע השיכרה סמ .3:רבסה ירבד

,הלשממה שארל ידי לע הנכוהש ,םימיה 100 תינכתל םאתהב 2-1: םיפיעסל
.ריווא םוהיז םוצמצו תיטרפ הרובחתב שומישה םוצמצל הרטמ ךותמו

האיציל ינויח יאנתכ שוקיבה תלדגהל יעצמא הווהת היינקה סמ תנטקה
.תוכומנה תוסנכהה ילעב תבוטל ךלהמ םג והז .ןותימהמ

תוריד תיינב דדועל דעונ תויממע תוריד לע השיכרה סמ לוטיב 3: ףיעסל
,ץראה זכרמב םניאש םיריעצ תוגוז רקיעב םהש ,םינכרצל ןליזוהלו הלאכ
.םישישקוםירישי םיסמ .ב

םינשה לש ילקסיפה ןוסירה .םיסממ הנידמה תוסנכה תלדגה תבייחתמ
תואצוהב אל - הנידמה תוסנכה לש תכשמתמ הנטקהב רושק תונורחאה
תבייח לארשי .םיצוציק דוע םהירחא םיררוג קר וללה םיצוציקה ,ןכל .רתי
לבוקמכ תיביר יחוורו הסרוב ,ןוה יחוור לע יוסימ לש בלשל סנכיהל
ןכל .ליבקמה סמבו תורבחה סמב יוניש םג עצומ .םלועב תונקותמ תונידמב
:עצומ.א"ת לש הסרובב ךרע תוריינב רחסמה לע רוזחמ סמ ליטהל .1:רבסה ירבד

.הסרובב םיחוור לע יוסימ םייק םלועב תונקותמה תונידמה לכב טעמכ
ךא ,תויקוחה תואירקה לכ תא רבע ,הסרובה יוסימ קוח לבקתה ונלצא
.לטוב םג ךכ רחאו השעמל הכלה רבקנ

תרשפאמה ,שיבג השמ ,רבעשל הסנכה סמ ביצנ לש העצה רצואב תמייק
יואר ןיינע הז .תיללכ חוויד תבוח אלל םג הסרובב םיחוור לע סמ ליטהל
:ידיימו טושפ רתוי ךלהמ עצומ ןאכ .הסרוב יחוור יוסימ לע טלחוי רשאכ
ינש לש רועישב (הסרובב תולועפ לע מ"עמ לש גוס השעמל) רוזחמ סמ
700 :תרעושמ הסנכה .הסרובב םויכ תוליעפה ירוזחמ יפ לע (2%) םיזוחא
.ח"ש ןוילימ

.שדוחב וטורב ח"ש ףלא 50 םירכתשמל 60% :תפסונ סמ תגרדמ ףיסוהל .2
.ח"ש ןוילימ 300 :תרעושמ הסנכה:רבסה ירבד

לע לטומ - תואירבו ימואל חוטיב ,(הסנכה) רישי סמ - רתויב דבכ סמ לטנ
םימלשמ תוהובגה תוסנכהה ילעב ,תאז תמועל .לארשיב םייניבה תובכש
ונחנאש עמוש ינאש תונידמה ןמ המכב לבוקמל ךומנ יסחי ילוש סמ םויכ
םיקיסעמש תורשפאה ןמ םלעתמ ינניא .ןהילא ונמצע תא תוושהל םישקבמ
ירחא בוקעל שי .וטורבה רכש תאלעהב תאזה סמה תיילע תא ומלגי
.דיתעב םייונישל תורשפא םע תוחתפתהה:תרעושמ הסנכה .38%-ל 36%-מ תורבחה לע ילושה סמה תא תולעהל .3
.ח"ש ןוילימ 500:רבסה ירבד

,חותיפ ירוזאו ןוה תועקשה דודיע קוח ומכ ,םינוש םיגוסמ םירוטפ ללגב
תוחפל ,ןכל שי .יביטקפא סמ 18%-מ תוחפ תובר תורבח תומלשמ לעופב
.ילושה סמה תא לידגהל ,תחא הנש ךשמל.רצק חווטל ילקשה יארשאה לע תיביר יחוור לע רוקמב סמ 10% ליטהל .4
.ח"ש ןוילימ 1,000 :תרעושמ הסנכה:רבסה ירבד

רבודמ .תיביר יחוור לע סמ הב ןיאש תודדובה תונידמה תחא איה לארשי
ןקתל םיבייח ונחנא .תיתרבחו תיניינע קדוצ אוהש תיסחי דואמ ךומנ סמ לע
ןיא ןוה לע וליאו ,רתויב םידבכ םיסמ םילטומ הדובע לע ובש בצמה תא
רבעמ דדועיו ןוכסיחבו תועקשהב היצזילנויצר רוצייש דעצ והז .סמ םוש
.ןוהה קושל םיילוש םיפסכתואירב סמו ימואל חוטיב .ג

הסנכהה תרקת לטובת תואירב סמו ימואל חוטיב ימד תייבג ךרוצל .1
השיש וא השימח יפל התוא תולעהל ןתינ .1.1.2000 םוימ לחה סמב תבייחה
סמל הזה סמה ךופהי זא יכ יוצר ונניא טלחומה הלוטיב .עצוממה רכשהמ
.ןיינעו רבד לכל ףסונ הסנכה:רבסה ירבד

םה .ימואל חוטיבל דסומב ףטושה ןועריגה םוצמצל ודעונ הלא םידעצ
.תוסנכהה תוקלחתהב תוינויוושל ומרתייתש דועב םימייקה םינוירטירקל םאתהב ,דועיס חוטיבל תואכזה לדגות .2
תא ןחבתש תירוביצ הדעו ונמי הדובעה רשו הלשממה שאר .תויעובש תועש
אקווד ואלו ,רישי ןפואב םיקקזנל דועיסה ימד תא םלשל תורשפאה
.אשונב תוקסועה תורבחל

תכרעמל תודבכ תויולע ךסוח רבדה ,םישישקל תוריש קפסמ דועיס חוטיב
םיכוזו ,דוקפתב םישקתמה םישישקל תינויח תואכזה תלדגה .תואירבה
.דבלב עובשב תועש 17 ךשמב - ירוביצ ןומימב עויסל םויה

תוריש רפשל וא ,תויולע ךוסחל ןתינ םאה ,ןוחבל הדעונ הדעווה תמקה
הרקמב

הלמע תובוגה תורבחל אלו ,ותחפשמ ינבל וא קקזנל ןתניי ירוביצה ףסכהש
.25%-כב תדמאנהדסומה .תווש ויהי םידליה תואבצק לכ יכ ,עבקיי 1.1.2000 םוימ לחה .3
תואבצקה םוכס ךסש דבלבו דלי לכל הבצקה םוכס תא עבקי ימואל חוטיבל
העברא לעמ) םידלי תובורמ תוחפשמ .םויה ןמוכסמ תחפי אלו לדגי אל
.הסנכה תחטבה ידי לע םיבר םירקמב תוצופמ - תוחפשמהמ 13%-כ (םידלי
דדועל ןיינע הרבחל ןיא ,ןכש ,םייניבה תודמעמ תא דדועת השדחה הטישה
.ןושארה דליל םולשתל ההז היהי האלהו ישימחה דליל םולשתה .תולשחנ(ליבקמ סמ) תואירבה תכרעמ ןומימב םיקיסעמה תופתתשה רזחות .4
ליבקמב .תמדוקה הלשממה לש התנוהכ תעב םהמ תחפוהש רועישה אולמב
.ההז רועישב םיקיסעמ םימלשמש ימואל חוטיב ימד ותחפוי:רבסה ירבד

,תואירבה תכרעמ ןומימב םיקיסעמ תופתתשה הלטיב תמדוקה הלשממה
ןומימ לדג ךכמ האצותכ .ימואל חוטיב ימדב םיקיסעמ יופישמ ענמיהל ידכב
תורישב ץצקל תופוכת שקבמ רצואה דרשמו ,תואירבה תכרעמל הלשממה
יופישו תואירבה תכרעמ לע לטנה לקוי עצומה בצמב .הזה בושחה ירוביצה
תופתתשה םוצמצל העצה שיגי רצואה .רחא סמ לכ ומכ ןחביי םיקיסעמה
בצמה לש ידיימ לוטיבל איבהל היהי ןתינ אל יכ ,ענמנה ןמ אל .הנידמה
הזה ףיעסה תולע) ח"ש דראילימ 2 לש לדוג רדסב םצמצל ןתינ ךא ,םייקה
.(דראילימ 10-כ לע םויה תדמוע

תולע תא ןיטקהל המגמב דלונ ליבקמה סמה לוטיב לכ ,רבד לש וסיסבב
.הקוסעת רתי רשפאל ידכ ,הדובעה

אל ןהבש םינשהמ לודג קלחב ירה ?היגוסה לש תיניצר הקידב התשענ םאה
.הלטבאב ךשמתמ לודיג קר היה ,ליבקמ סמ היהםירומיה .ד

עובש ידמ ריבעהל 1.1.2000 םוימ בייח היהי םירומיהל ןוישר ודיבש ימ .1
האצוה לכ ינפלו תולמע ינפל) ימלוגה תוסנכהה ןוידפמ 10% הנידמה רצואל
.(איהש

תיניטסלפה תושרה יגיצנ םע םירבדב ואובי רצואה רשו ץוחה רש .2
,תפתושמ תוינידמל המכסה גשות םא .םירומיה לע יוסימ תוינידמ םואיתל
.עצומה סמה תא ףילחת איה:רבסה ירבד

םיסמ תלטה םוקמב .םיסוממ םניא ויחוורש םיטלובהמ אוה םירומיהה ףנע
םאתל עצומ .תוסנכההמ תירישע הנידמה רצואל תובגל עצומ ,דיחיה לע
.םיילארשי םירומיה יפוגב הרחתמה תיניטסלפה תושרה םע וז תוינידמהיזיבר - 2000 ביצקת

תויביצקתה תויועמשמה תא םימי עובש ךותב הלשממל איצמי רצואה רש
ושגוהש רצואה דרשמ תוינכת ולטבתי ליבקמב .הלאה תוטלחהה לש
:אבה רדסה יפ לע הלשממל.םידלי תואבצק םוצמצ .1

לוטיב תוברל (יטרפ יאופר תוריש טעמל) תואירבה ביצקת םוצמצ .2
םולשתה תלדגהו האפרמב רוקיבל םולשת ,אפור לצא רוקיבל םימולשתה
.תופורת רובע

לקש ןוילימ 250 הצקי ךוניחה דרשמש דבלבו ,ךוניחה ביצקת םוצמצ .3
.ךורא םידומיל םוי תבחרהל

הז םוקמבו ,הלשממה ידרשמ לע ןנכותמש דיחא רועישב ץוציקה לטובי .4
דראילימ 0.5 ,ןוחטיבמ דראילימ 1) ח"ש דראילימ 3 וצצוקיש טלחוי
,ךוניחה ידרשמ איצוהל ,םידרשמה רתימ דראילימ 1.5 ,"תוריחב תוחטבה"
.(תואירבהו החוורהו הדובעה

תיביצקת תפסותב עקשוי םיצוציקהמו תוסנכההמ רצווייש ףדועה .5
.תויתשתלו תואירבל ,ךוניחלתירטינומ תוינידמ

.רעשה לש ישפוח דוינל איבהל המגמב ןיפילחה רעש תעוצר לטובת .1

לש ץוח עבטמ תורתי תא לארשי קנב דימעי םישדוח השולש ךותב .2
תא תיתוהמ תונשל ילבמ תאזו ,רלוד דראילימ 12 לש ללוכ םוכס לע הנידמה
.ןיפילחה רעש

ץילמתש ,ודרשמ ל"כנמ תושארב םיחמומ תדעו םיקי רצואה רש .3
רעש תוינידמ יאנתב קשמה לש ילמיטפואה תורתיה הבוג לע הלשממל
.1.2.2000 דע הלשממל הנשגות הדעווה תוצלמה .השדחה ןיפילחה:רבסה ירבד

ליבקמב .הלטבל עצומ ןכלו תועמשמ לכ השעמל הדביא ןיפילחה רעש תעוצר
םימרוגה לכל רשפאלו ,ץוח עבטמ םוחתב היצזילרבילה תא םילשהל עצומ
,תירשפאה םישוקיבה תפסות תא ןזאל הרטמב .ח"טמב תישפוח העקשה
תא תונשל ילבמ עבטמה תורתי תא תיחפהל לארשי קנב תא בייחל עצומ
תא דדועתש תיתועמשמ תיביר תתחפהל איבי הזכ ךלהמ .ןיפילחה רעש
תוחיפה ךרד םיקזחה תא הצפמ תעצומה השיגה ,השעמל .קשמב החימצה
.המוזי תורתי תנטקהמ ועבניש תיבירה תתחפהו

תימואל תופידעתרצנו תרצנ ,וכע ,דול ,הלמר ,הנומש תיירק ,הנומיד ,עבש ראב םירעה .1
היישעתה ידרשמ .1.1.2000 םוימ לחה ,חותיפו רקחמ ידקומכ וזרכוי תיליע
פ"ומהש יאנתב םיאכזל חותיפהו רקחמה יביצקתמ שילש וריבעי עדמהו
.םינש 5 ךשמל ףקותב היהת הטלחהה .הלאה םירעב עצבתי

תוריית ,היישעתב ,םתבחרהב וא םילעפמ תמקהב עייסת אל הלשמה .2
.קוריה וקל רבעמ תואלקחו

טעמל םיבשותלו םיבושייל תורחא תופדעה לכו סמה תובטה לכ ולטובי .3
.ןלהל 4 ףיעסב םיבוקנה

ךותב יתרבחה טניבקה רושיאל ואיבי הדובעהו היישעתה ,רצואה ירש .4
ןוירטירקה .תימואל תופידעל וכזיש םיבושיי לש המישר תועובש השולש
ררוגתמה דיחי .בושייב ילכלכ-יתרבחה בצמה היהי תימואל הפדעהל דיחיה
תיצחמל הוושה רועישב הסנכה סמ םלשי תימואל תופידע לעב בושייב
.בושייב דבוע אוהו בושייב םידמול וידליש דבלבו ,ליגרה רועישה

היישעתה דודיע קוחבו ןוה תועקשה דודיע קוחב סמה תבטה לטובת .5
לקש ןוילימ 50 לש ביצקת ףסוותי היישעתה דרשמל .ץראה זכרמב םילעפמל
תמקהב םייטרפ םימזי ןיבל הלשממה ןיב תויקסע תויופתוש ןומימל ,הנשל
םלושיש ילמינימה רכשה יכ םכסוי וזכ תופתושבש דבלבו ,םישדח םילעפמ
הלאכש םיפתושמ םילעפמב .10% תפסותב םומינימה רכש היהי םידבועל
.60% לע הלשממה לש הקלח הלעי אל:רבסה ירבד

ילכלכה בצמה ידי לע תידעלב עבקיי תימואל תופידע גשומה יכ ,עצומ
הכזי ,וב םידמול וידליו וב דבוע ,הזכ בושייב רגש ימ .בושייב יתרבחהו
לע לקהל רומא הזכ ךלהמ .לבוקמה רועישהמ תיצחמ - תרכינ סמ תבטהל
.ץראה זכרממ הקזח הייסולכוא לש רבעמ דדועלו תופידע ירוזאב םיבשות

תובטה ןתמב קר קפתסת אל הלשממה ובש יקסע יוסינב ליחתהל עצומ ןכ

הפיאשה תינכתה דוסיב .תיקסע תופתושל םמע סנכית אלא םימזיל
תרגסמב הנממ ענמנש רבד ,תיקסע תינכת תחלצהמ הנהית הלשממהש
עצומ ,הנידמה ביצקת לע הדיבכמ תולעמ ענמיהל ידכ .תמייקה דודיעה
.ץראה זכרמב סמה תובטה תא לטבלםיימואל םיטקייורפ

.עבש-ראב תבכר

.םילשורי-א"ת תבכר

.תיתשתבו הרובחתב העקשה

.ירוזא הלועפ ףותיש תועצמאב םג - בויבו םימ תלפתה

.תוריית:רבסה ירבד

יפכ ,ח"ש דראילימ 1 לש תפסות אל ,תויתשתב תיביסמ העקשה תבייחתמ
תא םינשמ אל םא .ךכ םשל ןועריגה תא ץורפל ןוכנ היה .ביצקתב עצומש
טילחהל עצומ .םישדח םילכ רוציל שי .(םיזוחא 2.5) הלשממה תטלחה
.2001 תנשמ לחה ולעפויש םיימואל םיטקייורפ השולש לע תוחפל

תועקשה דודיע י"ע םנממל עצומו ,בר ןוה ולעי םיעצומה םיטקייורפה
י"ע הלאכ םיטקייורפ ןממל םג ןתינ .םייטרקוריב םימסח לוטיבו תוינוציח
םהל רשא םילבכב היזיוולט לש םיזרכמב םיכוזל (הכומנ) שומיש תלמע
יתוריש ןתמל תמייקה תיתשתב שמתשהל ושרוי םהו המרופטלפה בחרות
קר אוה חוקיפהשכ ,"םיחותפ םימשל" ףואשל שי ,ללככ .טנרטניאו םינופלט
.םינכתה תוכיא לעםיצוציק

:דראילימ 3-כ לש ץוציק םע תוסנכהה ביכרמ תא בלשל עצומץוציק השעמל ןיא רצואה תעצהב יכ הארנ .ןוחטיבה ביצקתב דראילימ 1 .א
יוציפהמ קלח לש הרבעה אלא ,ןוחטיבב ח"ש דראילימ לש יתימא
םוקמב ןוחטיבה ביצקתל (ח"ש דראילימ 5-כ) יאוו םכסה לע יאקירמאה
.רצואה לש תיללכה הפוקל

.תמדוקה הלשממה לש "תוריחב תוחטבה" ח"ש דראילימ 0.5 .ב

ידרשמ לע לוחי אל ץוציקה .םידרשמה רתי לכמ וצצוקי דראילימ 1.5 .ג
עובקל םינושה םידרשמל חינהל עצומ .תואירבהו החוורה ,הדובעה ,ךוניחה
.רצואה םעטמ תאז םהל ביתכהל אלו ,ץוציקה יביכרמ תא םמצעבםוכיס

ח"ש דראילימ 6 לש לדוג רדסב ויהי תוסנכההש ,הריבס החנה ךותמ
ביצקתה תרגסמ לע רומשל ןתינ ,ח"ש דראילימ 3 לע דומעי ץוציקהו
ןתינ ץוציקה םוכסב וליאו ,תוסנכהה תלדגה תועצמאב וילע םכסוהש
.תואירבלו תויתשתל ,ךוניחל םיפסונ םיבאשמ תונפהל2000 לירפא - 29 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח