ףרגיהל אלו תוחשל

רשכ אסא

['99 רבוטקוא ,'ןיקנבט די'ב יצוביקה ינויערה גוחב האצרה ךותמ]

םה המל :ימצע תא לאוש ינאו הבר הבהאב ץוחבמ םכילע לכתסמ ינא
םלועב ימצע ןוחטיב םהל ןיא המל ?םהלש ימצעה ןוחטיבה תא ודביא
הלא :דיגהל םתלוכיב ,תונוזח םמצעל שבגל םתלוכיב ,םהלש םיכרעה
.םירחא תונורקע אלו ונלש תונורקעה,הכו הכ ןיב עצבתמש הדיל ךילהת .דליימ לשכ איה ףוסוליפה לש ותדובע
הצעה ןיבל יעבטה ךילהתה ןיב הלועפ ףותיש שרדנ .ךבתסהל לוכי אוה לבא
ןיב שחרתמש ךילהתל ,יעוצקמה דליימה שיגהל לוכיש םייעוצקמה הרזעהו
לע בושחל ץוביקה ישנאל רוזעל אוה ,תושעל יתלוכיבש לכ .הכו הכ
םמצעל תתל םיכירצ ןתואש ינפמ ,תובושת םהל תתל לוכי יניא .תולאשה
ןשוריפ הלא .תויכרע תוערכה תודמוע ךילהתה בלב .םדאהו הצובקה
לע תחקל םיצור םה יכ ,םמצע לע םיחקול הצובק וא םדאש תוטלחה
.ותלוז ליבשב תויכרע תוערכה לבקמ םדא ןיא .םמצע,הליבקמ הלאש לע לכתסנ ?תועמשמ לע םירבדמשכ םירבדמ ונא המ לע
,ומצע תא לאוש אוה המ ,וייח לש םימיוסמ םיבלשב ,םדא-ןב :הנוש יכ םא
,תורפסב ,היפוסוליפב תחוור הלאש ?וייח תועמשמ לע לאוש אוהשכ
לע לכתסמ םדא .םדאה לש וייח תועמשמ לש הלאשה איה ,תוגהב ,הרישב
ויניעב ןח אצומ וניא האור אוהש המו המינפ לכתסמ ,ומצע ןיבל וניב ,ומצע
וב ררועמ שממ ויניעל הלגנש המש תויהל לוכי .תרחא וא וזכ הדימב
וב ררועמ אל םג לבא ,שפנ-טאש וב ררועמ אלש תויהל לוכיו ,שפנ-טאש
,הצורמ היהיש ידכ .וייחמ בהלתהל לגוסמ תויהל הצור היה אוה .תובהלתה
אוה ולש יפוסה רצותהש ,עצבמ לעופה לא איצוהל ,ךילהת עצבל ךירצ אוה
ינש ושוריפ ,ךמצע ייחל תועמשמ ןתמ לש ךילהת עצבל .וייחל תועמשמ ןתמ
,הבחר רתוי תרגסמ ךותב ךמצע לש הנומת טטרשל - תישאר :םירבד
,הלאכ תונורקע ךייח לע טילשהל - תינשו ,ךיניעב ןח תאצומש הנומת
לוכי יניא .הנומתב הזה םוקמב תויהל ךל םימרוגו םשל ךתוא םיליבומש
,תישיא הערכה לש הלאש תאז ,ןכל .ויניעב ןח אצמי המ דחא ףאל דיגהל
ולא יכ ,ךלש םוקמה אוה ,הזה םוקמה :דחא ףאל דיגהל לוכי יניא .תיכרע
הארנ הזש יפכמ הברהב בכרומ בצמ הז ,"ויניעב ןח אוצמל" .ייח אלו ךייח
לע םירבדמ ונחנא ,ייניעב ןח אצמיש והשמ לע רבודמשכ .ןושארה עגרב
,םהילע בשוח ינאש תונויערה רושימב םג ,ותא תוהדזהל ךירצ ינאש והשמ
לוכי ינא ובש רושימב םגו תושגרה רושימב םג ,םתוא אטבל הצור ינאשו
ידכ - דגנ קבאיהל ,דעב קבאיהל ידכ ,בהלתהל ידכ שפנה תוחוכ תא סייגל
תועמשמ ןתמ לש עצבמ לע רבודמשכ ,ןכל .ייחב הזה ןוזחה תא שממל
ךיניעב ןח אשיש ,םוקמ תאיצמ לש לופכה עצבמה לע רבודמ ,םייחל
רבודמ רשאכ ,ךכ .הזה םוקמה לש ושומימ תמישמ תא ךייח לע טילשהלו
.המלש הצובקב רבודמ רשאכ ךכו דחא םדאבךותב - םוקמ אוצמל ושוריפ ?ץוביקה ייחל תועמשמ תתל שוריפ המ
תונויערו םיכרעו םייח תורוצ לש ןווגמ דואמ ספיספ ךותב ,הבחר תרגסמ
ובש םוקמ אוצמל ,הזה ספיספה ךותב - תויועטו םיישקו םיסחיו םירשקו
תושיב םינינועמש הלא ,ץוביקה ינמאנ יניעב בוט היהי אוהשו ץוביקה היהי
תא שרפל רשפאש םג :הלאה תומרה יתשב ,םהיניעב בוט היהי .תאזה
השיפתל ,היגולואידיאל ,םיכרעל ,תונורקעל המיאתמש הרוצב םוקמה
תא סייגל ,םוקמה םע תוהדזהל רשפאש םגו ,ץוביקל רשקב תיתבשחמ
םיצחלהמ ררחתשהל ידכ ,לשמל םייכוניחה ,םילגלגה תא עינהל ידכ טהלה
ךירצ ,ספיספה ךותב ץוביקה לש םוקמה .ב"ויכו היוארה הדימב םיינוציחה
םהיתושגרבו םהיתובשחמב ,םהיניעב בוט אוהש הזכ תויהל וינמאנ יניעב
םיכירצ ונחנא ,וניניעב ןח אצומש םוקמה הז :רמואה ןוזח שיש ירחא .דחאכ
תונורקעה שומימ .םוימויה ייחב ןוזחה שומימ לש תונורקעב קסעתהל
המרב םגו םידיחיה לש המרב םג ,ןבומכ אוה ,הצובק לע רבודמשכ ,הלאה
,הלוכ הצובקל רבחה ןיב םיסחיה ,םירבח ןיב םיסחיה לש ,תיתצובקה
העונת ןיב ,ינשל דחא ץוביק ןיב ,הליבקמ הצובקל הצובקה ןיב םיסחיה
.ב"ויכו תילארשיה הרבחה ןיבל ןלוכ ןיב ,היינשל תחא תיצוביקםיקסוע ךכ-רחאו ,ןוזח קיפהל ותרטמש ,עצבמ לע םילכתסמ ונאשכ
םינייפאמש םירבדהמ הז ןיא יכ םיחכונ ונא ,ותוא םישמממ ךיא הלאשב
הדוקנה לע עיבצא .תונורחאה םינשב ץוביקה לע הבשחמה תרוצמ רכינ קלח
םילכתסמשכ .ץוביקה תועמשמ תייעב לא ילש השיגב חתפמ תדוקנ רותב
אצומ ךכ לכ אל אוה לבא ,וב םיצורו ותוא םיבהואש והשמ םיאור ,המינפ
,םוימויה ייח תונורקעב ותוא שממלו ,ןח אצמיש ןוזח קיפהל םיצור ,ןח
םיצוביקב םינוידה ןמ םוצע קלח ,םלוא .ץוביקה ירבח לש םייחה תרגשב
הרוצב קוסעיש ילב ,עצבמה לש ינשה דצב קסעתמ ,תונורחאה םינשה 20-ב
ליחתהל ךירצ יפוסוליפה עצבמה ,ןכל .ןושארה ודיצב תיארחאו תיניצר
ךילהתל םיסנכנ ונחנא תויביסנטניא הזיאב לואשל כ"חא קרו ,ןוזחה תנבהב
24 :אל הזיאו טרפומ היהי ישיאה ביצקתה לש זוחא הזיא ,םיסכנ ךויש לש
אל ,תובושח אל ןהש ןוויכמ אל ,הלא תולאשב קוסיעל בורק אל ינא ?42 וא
,תמיוסמ הצובק לש הייחב תוילרוג שממ תויהל תולוכי אל ןהש ןוויכמ
ךל שיש ירחא קר .'א בלש תולאש אלו 'ג בלש תולאש הלאש ןוויכמ אלא
תא לואשל לוכי התא ,ןוזחה שומימל תונורקע ךל שיש ירחא ,רורב ןוזח
.ןוזחה תא םיאטבמש תונורקעה שומימל םיכרדה יקרפ לע תולאש ךמצע

תירוטסיה תופיצר תרימשלע רומשל ןוצר ךותמ תאז םישוע ונחנא ,הזכ ןוזח לע םילכתסמ ונאשכ
בייח היהש המ לכ אל ,ןועביק אל .ץוביקה לש תירוטסיהה תופיצרה
לבא ,הנווכה ךכל אלש וילאמ ןבומ .הרוצ התואב קוידב תויהל ךישמהל
תויהל הלוכי תוחתפתה .תופיצר ול אורקל רשפאש והשמ תויהל ךירצ
תופיצר רשפאיש ןוזחב םיניינעתמ ונחנאש ,ילש החנה תאזו ,הפיצר
םייונישב הכורכ איהש םיניבמ ונא ,הילע םילכתסמ ונחנאשכ .תירוטסיה
המ .םייוניש לש םלש םורטקפס שי .תונשל רשפא ןהבש תונוש םיכרד שיו
גוס הז ,רטמרפ לש גוס הז ,םייח תרוצב םיאצומ ונחנאש תונתשהה תרוצ
תרוצ םוש ןיא ,סונמ ןיא םייונישמ :דיגהל םילוכי ונא .תיכרע הערכה לש
והשלכ יונישמ .תמלענו תנוונתמ איה ,תאפוק איה םא .האפקש םלועב םייח
לש וכרע המ ,הלאשה קרפה לע תדמוע ,לבא .םויק ץפחש ימ לכל ,סונמ ןיא
רותב וילא לגתסמ ינא םאה ,וילא יסחי המ ,ול ןתונ התא ךרע הזיא ,יונישה
:רמואו ךרעל שממ תאז ךפוה ינא אמש וא ,אל ותו עבטה ינותנמ דחא
דעב תונתשהל בוט ,ןמזה םע תונתשהל בוט ,ונצרא דעב תונתשהל בוט"
."םיכרעה ןמ קלח הז יוניש ,ונתצובקםיאצומ ונחנאש םעפ לכ :דיגת הנושארה .הלא תושיפת יתש ןיב לידבהל שי
ונחנא המ זא :ונמצע תא לאשנ ,םישדח םיטביה ול שיש בצמב ונמצע תא
רבכ :דיגת היינשה השיפתה .ותוא םילכעמ ונחנא ךיא ?הזל רשקב םישוע
תונמאנה תא אטבל םיכירצ ,יוניש שפחל ךירצ ,ןמז המכ הזמ ונינתשה אל
עצמאבש ,ןבומכ .והשמ תונשל וישכע רשפא הפיא ,יונישה ןורקיעל ונלש
הערכה היהת וזו תורחא יוניש תויורשפא לש המלש תשק לע בושחל רשפא
,םלועב ושחרתהש םייוניש לוכיעב קסעתהל ךרוצ שי םעפ ידמ .תיכרע
,תושעל המ ונמצע תא לואשל ךירצו תומוקמ ינימ לכבו ,הלכלכב ,הרבחב
עופיש וא ןותמ עופיש ,עפושמ רושימב םיבשוחש וא ,הגרדמ םירצוי םאה
יוניש םיצור :םיצור המ ,הלאשה .יונישה בצק תא תפקשמ תיווזהשכ ,לולת
.תיכרע הערכה תאז - לולת סופיט םיצור ,דימתמ סופיט םיצור ,יתגרדהבלש לע הבשחמה תא דדועל ידכ ,המינפ ץוביקה ייח לע םילכתסמ ונחנאשכ
םהבש םיישממה םיבלשהמ ,םיאבה םיבלשהמ רשפאה לככ קתנתהלו 'א
קתנתהל הצור ינא .םירחא םיחנומב בושחל הצור ינא ,ןמזה לכ םיקסוע
תולאשל ןמזה לכ ונתוא ךושמת אלש ידכ ,תחוורה םיגשומה תכרעממ
תונבל הצור ,ןוזחה לע בושחל הצור ינא .יצוביקה יונישה תרגשב תודירטמה
שיש ,רמול כ"חאו תונחבא יתש ןיחבהל שקבמ ינא .תורחא םיליממ ותוא
,רתוי דוע הבושח תיכרע הערכה שי ,ןהמ תחא לכל הרושקש תיכרע הערכה
הנחבא הנשי .הלאה תונחבאה יתש ןיב רשקה רבדב ,תוחפ אל תוחפל וא
לבא ,תילאיווירט הנחבא וז .םייצוביקה םייחה לש םילגעמ השולש ןיב תחא
איה ךיאו תויכרע תוערכהב הרושק איה עודמ ןיבהלו התוא ביצהל ךירצ
דמוע וילעש והשמ םיכירצ ונחנא .ןלהל ריכזאש תוליבקמ תוערכהל הרושק
ןוכנ הז .םולכ אלו ןיא ,תיתשת ןיא םא .רשפא יא וידעלבשו ןיינעה לכ
לע םילכתסמ ונחנאשכ .ץוביקב ןוכנ הז ,הרבח לכב ןוכנ הז ,הלוכ הנידמב
,תילכלכה :תויתשת לש המלש תכרעמ םיאור ,ץוביק ךותב םייחה לגעמ
םידממ םע הלאש תאז ,ןהמ תחא לכ ךותב ללכנ המ .תיתוברתה ,תיתרבחה
,הכותח תיעוצקמ הבושת לבקל רשפא ילוא ,תילכלכ תיתשת יבגל .םייכרע
תיתשתה תויהל הכירצ תאזכ ,תמיוסמ המרב הצובק םייקל ידכש תרמואש
תרוצ לע רמוא הז המ ?תיתרבחה תיתשתה תאז המ לבא .ךלש תילכלכה
התא ,יחרכה הז םא ?ינש דצמ םישישקהו דחא דצמ תוקוניתה לש םייחה
תיתשת ןיא הז ילב ,יחרכהכ הז תא ספות ,תיתשתהמ קלחכ הז תא ספות
,עוצקמ תשיכר םאה ,םידומיל םאה ?תיתוברת תיתשת הז המ .תיתרבח
ילב רשפא יא ,רמולכ ?תיתוברתה תיתשתהמ קלח הז םאה ,ההובג הלכשה
הז - תאז רמול .הז תא ךירצ אל :דיגהל ךרד םוש ןיא .חרוכ שממ הז ,הז
תוברעה תמר .תויכרע תוערכה ןה הלא .יתואירב ןונגנמ ךירצ אל רמול ומכ
,רמולכ .תיתשתב לולכ הזש ,סרוג ינא לבא .תיכרע הערכה איה ,תידדהה
איה תאזו הנושי אל הז םלועל .סונמ הנממ ןיאש השוריפ תיתשת תערכה
.לכה יונב הילע ,תיתשתה.ץוביקה לע הבשחמה לש הירוטסיהה וז ,תיתשתה לגעמ לעמ ,ינש לגעמ
,הירוטסיהב קוסעל הצור יניא .דחיה ייח ,דחיה לגעמ הזל םיארוק םימעפל
רבח לש וייחמ קלח לע לכתסהל הצור ינא .תוירחאה לגעמ הזל ארקנ
הלאכ רותב ,ותוא תבבוסה הרבחה ךותב ץוביקה לש וייחמ קלחו ץוביקה
לע קר אל .יארחא ינא ,לטומ הז יפתכ לע .תוירחא לש יוטיב םהב שיש
ינא לבא .תאזה תוירחאב םירחאל ףתוש ינא ,ילש תויטרפה םייפתכה
והשמש ךכל םורגל ,הרקי והשמש ךכל םורגל ,תוירחא ףקותב ,בייח
ונחנאשכ .הנתשי והשמש ךכל םורגל ,שחרתי והשמש ךכל םורגל ,םייקתי
םייחב ןכיה ,ונמצע תא לואשל םילוכי ונחנא ,תוירחאה לע םילכתסמ
תרוצמ דרפנ יתלב קלח רותב תוירחאב אשונ רבחה ,םויה לש םייצוביקה
יאלממו תוכמסה ילעבל קר שי תוירחא םאהו ,ולש תיצוביקה םייחה
יארחא דחא לכש ,תאזכ הרוצב תנגרואמ םייחה תרוצ אמש וא ,םידיקפתה
.םייחה לש ינשה לגעמה ,הזה לגעמב השעמל,דיחיה לגעמ אוה תירוטסיה היגולונימרט התואב רשא ,ישילשה לגעמה
ץוביקה רבח לש םייחה לגעמ אוה .שפוחה יחנומב וילע בושחל הצור ינא
.ח"וד בייח אל אוה ,הצור אוהש המ השוע אוה ,ושפנל ישפוח אוה ובש
דיל לגעמ הז .תוירחאה לש םיצוליאב ,םיירסומה םיצוליאב לכה ןבומכ
תונבל םוקמב .ושפנל ישפוח אוה ,הזה לגעמה ךותב לבא ,םירחא םילגעמ
םג ילואו "תופתושו ןויווש" םילימה ןמ יצוביקה ןוזחה תונויער לכ תא
,תורחא םיליממ ותוא תונבל תוסנל הצור ינא ,"תילארשיה הרבחל המורת"
,שפוחו תוירחאו חרוכ רדגב איהש ,תיתשת הלימה ןמ ותוא תונבל תוסנל
ץוליא אוה ןויווש .ןויוושה יאנתב ,תיצוביקה תוניגהה יאנתב לכהשכ
לבא .ןיינעהמ קלח אוה ,הזה ןוזחה לש ושפנב אוהש ץוליא ,תאזה תכרעמב
יחנומב לכה לע בושחל אלא ,ןויוושה יחנומב לכה לע בושחל הצור יניא
תויהל ךרטצת שפוח תקולח לכו תוירחא תקולח לכש ,ךכ שפוחהו תוירחאה
תרגסמה גשומ היהי אוה .תינויווש היהת אל איהש ןובשחב אב אל .תינויווש
וז ,הזה םודאה וקה היהי הפיא .ותוא תוצחל רוסאש םודא וק עבוקש
תרגסמה ךותב ,הזה םודאה וקה לש תרגסמה ךותב לבא .הלאש ןבומכ
.יזכרמ דיקפת אלמל וכרטצי שפוח לשו תוירחא לש םינכתה ,תינויוושה
ךיא ,תוירחאה תדימ המ .הנושאר הגרדמ תויכרע תוערכה הלא ןבומכ
שי םימוחת הזיאב ,שפוחה תדימ המ ,המל תוירחא ,תוירחאה תקלוחמ
חרוכ םיאור ונחנא םימוחת הזיאב ,תוירחא שי םימוחת הזיאב ,שפוח
רשיה שיא - ינשה הצקבו .תויורשפא םיאור ונחנא םימוחת הזיאבו יתיתשת
לבקל ךירצ םדא לכש תוערכה הלא .ולש שפוחה תרגסמב השעי ויניעב
הצובקו ,ולש יטרפה יצוביקה ןוזחה המ ,ותוא ןיינעמ המ הלאשב ומצעל
ץוביקה ייח לש תופיצרב ךישמהלו דחי תויחל םיצורש םדא ינב לש המלש
לככ בורק אוהש הזכ םוקמב תויהל ידכ ,םמצעל שבגל םיכירצ ,םהלש
.םיישיאה תונוזחה לש הבחר המכסהל רשפאה

תיצוביקה היטרקומדה תא ןנערל.היטרקומד הלימה :תאזה הבשחמה תרוצל תויטרקנוק תואמגוד יתש גיצא
תרסח וליפאו תיחטש השיפת איה היטרקומד לש תחוורה השיפתה
איה היטרקומד .תוריחב תורודצורפ לש הליבח הניא היטרקומד .תוירחא
,וזכ הרוצב םיפתושמה םייחה תא תנגראמ היטרקומד .הברהב בושח והשמ
תדמועה היעבה רשאכו ,ונוצרכ תושעל חרזאל שפוח דואמ הברה תנתונש
איה ,הטלחה לבקל לוכי ומצע ינפב דחא לכ הב היעב אל איה קרפה לע
איה ,הלשממה שאר היהי ימ הטלחהה .תפתושמ הטלחה לש ןונגנמ תרצוי
שאר ,רבד לש ופוסב שי לבא ,םידמעומ הברה שי .תפתושמ הטלחה ןבומכ
סונמ שיש יאדווב .וז הלאשב תפתושמ הטלחהמ סונמ ןיא .דחא הלשממ
.םיירהצ-תחוראב לכוא ינא המ ,הלאשב לשמל תפתושמ הטלחהמ
ןיינעמ אלו בורה ןוטלש הניא היטרקומדו םעה ןוטלש הניא היטרקומד
המ יתוא ןיינעמ אלש ומכ ,תינוויב היטרקומד הלימה שוריפ המ יתוא
הנגה ול תתל רשפאש רטשמ לש םש איה היטרקומד .תיסורב הלש שוריפה
תוניגהה .וניע תבב איה תוניגההו ,םיירסומ תונורקע ול שי יכ ,תירסומ
םא .יטרקומדה רטשמה תרגסמב חרזאה תויוכזב ,ראשה ןיב ,תאטבתמ
ךכב היוטיב ןיא ,תיטרקומד תושי רותב ץוביקה לע בושחל םיצור ונחנא
ריכזמ קר שיש חיננ .סונמ ךכמ ןיא רומאכש ,ריכזמה תא תרחוב הפסאהש
הז ,דחאה ריכזמה תא רחובש דחא ךילהב ףתתשהל םיכירצ םלוכ ,דחא
תויכרע תוטלחה הפ שי ?רבחה לש תויוכזה תליגמ ןכיה לבא .וילאמ ןבומ
ןויער לע תוניצרב לכתסמ התא םא .חרוכ הפ שי לבא ,תוטושפ אל
.חרזאה לש תויסיסבה תויוכזה תליבח םע םג אב ןויערה יזא ,היטרקומדה
שפוח לא סחיה תא םג םיללוכ תויוכז ול שי םהבש םייסיסבה םימוחתה
אוה .ןיינקה שפוחל רחא סחי תויהל לוכי תיצוביקה הרבחה ךותב .ןיינקה
הבש הרוצב קוידב תויוכזה תליגמב םהש םירבדה ןמ דחא תויהל אל לוכי
םימוחת לש הליבח רידגהל רדסב הז .ץוביקל ץוחמ תויוכזה תליגמב אוה
הרידגמ הנידמהש הליבחהמ הנוש היהתש ,שפוחה רמשיי םהבש ,םייסיסב
וניא דחא ףאש ינפמ ,הנידמה תניחבמ םג רדסב היהי הז .היחרזא ליבשב
.תאצל לוכי אוה ,תוחותפ תותלדה ,ותוצרב ,וחרוכ לעב הזה םוקמה רבח

הערכה דוע קרפה לע תדמוע ,תיצוביקה היטרקומדב םינד ונחנאשכ ,ןכל
םיכירצש ,רבחה ייח לש םייסיסבה םימוחתה םה המ :דואמ תיכרע ,תידוסי
לכל תנתונ תיצוביקה היטרקומדה םהבש םימוחת לש דמעמה תא לבקל
לבא ,תוריח לכל תולובג שי ,לבגומ דימת שפוחה ,הנידמב ומכ .שפוח דחא
לש םוחתב .תיסיסב הטלחה הפ שי .תוריח לש הנוגה הדימ שי ,תאז םע דחי
השולש שיש תוריחב לש הרוצל םיליגר ונחנא ,תויביטקלוקה תועבצהה
לודגה רפסמה תא לביקש ימו ,דחא ליבשב םיעיבצמ ונחנאו םידמעומ
הזל םיארוק ונחנא ,ללוש ונמצע ךילוהל ידכו .רחבנ ,תולוק לש רתויב
,בורה ןוטלש יפ-לע הלבקתהש הטלחה ארקנש המ לכ טעמכ .בורה ןוטלש
יחרזא לש תולוק בורב רחבנ ןוטנילק אישנה םאה .בורב לבקתה אל
,תולוק רתוי לביק אוהש ןוכנ הז .ךחוגמ הזש ,הזמ קוחר ךכ לכ הז ?ב"הרא
,הנוש ןורקיע ,רחא ןורקיע הזש ,הבחר רתוי הכימת אלא ,בור אל הז לבא
הטיש קר וז ,זרפומ לקשמ תתל םיכירצ אל הזה ןורקיעל .תאז ןיבהל ךירצו
ונלוכש הלאש יהשוזיא לע הצובקה ךותב םיששוגתמ ונחנאשכ ,לשמל .תחא
וא ,40% לומ 60% לש ןזאמ רייטצמש ,חיננ היבגל טילחהל םיכירצ דחי
ונחנא המ .םירבח 299 לומ םירבח 301 לע רבדל אלש ,45% לומ 55%
הניא בורה ןוטלש תטיש ?תיסיסבה תוניגהה תא אטבל ידכ תושעל םיכירצ
הבחר רתויה הצובקה :תרמוא איה יכ ,הלאה םירקמב תחלצומ הטיש
שי ילוא .ויה אלכ ויהי ראשהו ,התעד תא שממל תונמדזהה תא לבקת
,תרחא םירמוא 40%-ו ךכ םירמוא 60% רשאכ ובש הזכ בצמבש ןונגנמ
40% לבא ,40%-ל רשאמ וכותב העפשה רתוי שי 60%-לש ןורתפ רוציי
,שומימל 100% לש חתנה לכ תא ולבקי 60% ישנאש אל ,ןכל .ספא םניא
הלאל ןתונ ןכאש ,םייניב ןורתפ היהי ןגוה רתוי .ספא ולבקי 40%-ה ישנאו
רשאכ לקשמה אולמ תא םהל ןתונ אל אוה לבא .הלאל רשאמ לקשמ רתוי
םג .ףוס ילב הלאכ םילדומ עיצהל רשפא .לקשמה ספא תא ןתונ אוה ראשל
.תיצוביקה היטרקומדה תא ןנערתש הרושבה ןמ קלח היהת תאז:םירחא םיחנומב הבשחמה תא ןנערל ידכ ,אוה םגו ,ריכזאש ףסונ אשונ
ןפואב תורכומה תונושה תובכשה לע תולכתסהה לש תיטרדנטסה הרוצה
דע ?עצמאב שי המ .םירבחה ללכ ונשיו דיחיה רבחה ונשי .ץוביקב ילמרופ
,יצוביק דסומכ החפשמב הרכהה וזו םש ןיא דחא רבד ,עדוי ינאש המכ
,תוירחא הילע ליטהל רשפאש ,תויוכז הל תויהל תולוכיש ,תרכומ תושיכ
הצובק רותב ,ילמרופ ןפואב אלא ,ילמרופ יתלב ןפואב אל ,תוכמס הל שיש
ןומיסל זבזובמ םוידמ איה הליגרה החפשמה .הרבחה תרגסמב תרכומ
הב שיש ,החפשמ ךותב תונושה תובכשה לע הקזח .יונישה ימוחתב תומגמ
תורשפאב םג :םירבד ינשב תוצורש ןהילע הקזח ,תוחפל תורוד השולש
תויחל ,ןנוצרכ תויחל תורחאה תובכשה לש תורשפאב םגו ןנוצרכ תויחל
םישיגרמ םהלש תודכנהו םידכנה תא תוארל םיצור אתבסו אבס .בוטב
םיצור הדכנהו דכנהש חינמ ינא .אתבסו אבס םייח ובש םייחה םלועב ,בוט
לבא ,אמאו אבא ויח הבש הרוצהמ הנושה הרוצב תויחלו בצמה תא תונשל
אלש ,אתבסו אבס תא םיבלכל קורזת אלש הרוצב תאז תושעל םיצור םה
אלכ היה םהייח לעפמ לכש ,ןיינעל ץוחמ ללכב םהש שיגרהל םהל םורגת
לש ותבוטב דחאה ובשחתי םישנא הבש הרוצה .תופיצר ןיא ללכבש ,היה
םייח תרוצ לע ובשחי םה הבש הרוצה ,ינשה תא דחא םיבהואש ,ינשה
תובכשה ינבל תחא הבכש ינב לש קומע דחי שישכ ,תירוד-בר תפתושמ
לע וב בושחל יעבט םוקמ החפשמה הווהמ ,םינוויכה ינשב ,תורחאה
.םייונישל תומגמ ןמסל ,םייונישההחפשמל ןתונ התא םוקמ הזיא טילחמ התא .תיכרע הערכהל המגוד תאז
שי לבא .תאזה החפשמה םע הנמנש ,דיחיה לש וייחבו הלוכ הצובקה ייחב
רשפא ,ץוביקה לע הננער הרוצב בושחל םיצור ונחנא םא :ןויער דוע הפ
םיכרעה תא ,הפיצר הרוצב םיאטבמש םילדומ לש םיחנומב בושחל
םיצוביקה ללכש יפכו ומצעל רידגי אוהש יפכ ,ץוביקה לש םייסיסבה
.ץוביק ונניאש המל דוגינב ,ץוביקה תא ןייפאמש המ רותב ורידגי

,תיתריציה הבשחמה תא דדועל ךירצ ,הלאכ םילדומ לע םילכתסמשכ
תתל קר םיבייח .והשלכ לדומ םוש לבקל םיבייח אל ירה יכ .העורפה וליפא
אל .ותוא לוספל ,ותוא קורזל םג רשפא זאו ןחלושה לע תולעל תונמדזה ול
איה החפשמה ךיא ,לשמל .החפשמה לש שממ לש לדומ םוקמ םושב יתאצמ
הלאשב םינוש םילדומ המכ גיצהל יואר .ץוביקה ייחב ילמרופ ינגרוא םרוג
אטבמ םהמ הזיא ,הלאשב יניצר ןוידו הלאה םילדומב יניצר ןויד םייקלו וז
הצובק לכ הל רחבתו ,עקרבו תרגסמב םיאצמנש םיכרעה תא בוט רתוי
לש הליבח הפ שי .םירחא םימוחת יבגל ב"ויכ .הצור איה לדומ הזיא
שי ,תופסונ תוערכה ונימזיש םישדח םילדומב ךרוצ הפ שי ,תויכרע תוערכה
ירחא ,זאו ןוזחה ימוחתב תיארחא ,תקיודמ ,תחכופמ הבשחמל םוקמ הפ
לש קרפה עיגיו ושומימל תונורקעה קרפ לש ורות עיגי ,ןוזחה רהבויש
.םיטרפה יטרפב קוסיעהתימצע הטילשםיאב .םיכרעהו תומרונה לש הנכומ הליבח םע םיאב אל ינשרפ טקיורפב
ימ תרזעב התוא שרפל םירומא .יהמ םילאושו תמיוסמ םייח תרוצ םע
ךכ ,וייח תועמשמ רבדב ומצע תא לאושש דיחיה ייחב ומכ .הכותב םייחש
ללכב ץוביקה תועמשמ יבגל תולאש ומצע תא לאוש אוה ,ץוביקה ייחב םג
תולאש ,דואמ תושק תולאש הלא .טרפב הזה םיוסמה ץוביקה תועמשמו
אל ,םלועה תא רוצעל לוכי אל התא יכ .ןהילע תונעל החונ ךרד ןיא טעמכש
זאו ,ךייח תועמשמ לע םינויזופמיס תושעלו ץוביקה ייחב אלו דיחיה ייחב
העונת ידכ ךות לכה תא השוע התא .שדחמ עונל ליחתהל םלועל םורגל
,ןיבהל הבוח לבא .ץוביקה ייחב אל ,דיחיה ייחב אל ,סונמ הזמ ןיא .םלועב
תוחשל ןיב לדבה שי .תימצע הטילשל ןוצר הפ שי .אצומה תדוקנב שי המ
רשפאו םינווגמו םיקזח םימרזהו ,ףוצל ךישמהל רשפא .םרזה םע ףוצל ןיבל
המ לבא .םיערו םיבוט ,םיקוחר ,םיבורק תומוקמ ינימ לכל םתא עיגהל
טילחנ ונחנא אלא ,ונתוא ופרגי םימרזה אלש םיטילחמ ונחנאשכ ונל הרוק
.םיצור ונחנאש ןאל ,םרזה דגנ ,םרזל ךנואמב ,םרזה םע :םיחוש ונחנא ךיא
לאשיש םדאל רמוא תאז .תימצע הטילש לש ןויער אוה ורוקמב ןויערה
תועמשמ המ ול רמוא ינאש אל ,רמולכ .וייח תועמשמ לע תולאש יתוא
רשקב תובושת ומצעל תתל ידכ ,ומצע תא לואשל ךירצ אוה המ אלא ,וייח
ךמצעל חיטבהל ךירצ התא ,אצומה תדוקנב :ול רמוא ינא .וייח תועמשמל
הפ ןיא יזא ,ףרגיהל הצור התא םא .ףרגיהל אלו תוחשל הצור התאש
םא ךא .הצור התאש ךיא תויחל ךישמת ,הצור התאש המ השעת ,הלאש
תא לואשל ךירצ התאש תולאש לש הליבח ךל ןתא ,תוחשל הצור התא
וא החפשמ ייחב ב"ויכו ץוביקה ייחב ב"ויכ .הבושת ךמצעל תתל זאו ,ךמצע
תנידמ לש םיחרזאה תרבח ייחב ,הנידמה ייחב ב"ויכ ,תרחא הצובק לכ
סנכנ התא זאו תימצעה הטילשב רחוב התא לכ םדוק ,םוקמ לכב .לארשי
.ךילהתה לכ ךותל

םכילע לכתסמ ינא :והשמ ףיסוהל הצור ינאו ,תימצע הטילש יתרמא
ןוחטיבה תא ודביא םה המל :ימצע תא לאוש ינאו הבר הבהאב ץוחבמ
,םהלש םיכרעה םלועב ימצע ןוחטיב םהל ןיא המל ?םהלש ימצעה
אלו ונלש תונורקעה הלא :דיגהל םתלוכיב ,תונוזח םמצעל שבגל םתלוכיב
,הזה גוסה ןמ הלאשכ תאזה הלאשה תא לאוש ינא םא ?םירחא תונורקע
יאדווב ינא .קדצומ אל אוהש בשוח ינא .בצמהמ ןוצר עבש אל ינאש ושוריפ
לבקמ אל ינא לבא ,יצוביקה רמוחה תופייע לע תודע לכ איהש תומכ לבקמ
הדוקנ לע עיבצהל ךירצ ינא םא .ימצעה ןוחטיבה דבא עודמ םיחותינה א
ץוביק לכ ייחב ילכלכה לוקישה לש ומוקמ יבגל הזרפה הפ שיש רמוא ,תחא
םלעתהלו ותוא קוחמל ךירצש רמוא יניא ,הזרפה רמוא ינאשכ .ץוביקו
,הבורקה הביבסה ןמ תואמגוד תחקל םא .תאז דיגהל תוטש היהת וז ,ונממ
תויעב ונל שי .היעבל הבושת לש גוס אוה םילוח תיב .םילוח תיב לע ובשחת
תא תרתופש הרוצב ןגרואמ אוהו םילוח-תיב ונל שי יזא האופרה ימוחתב
תיב םינוב ונחנא ?םיזירפמ ונחנאשכ םישוע ונחנא המ ךא .תאזה היעבה
הז .םילוח-תיב לש ןורתפה ןונגסב םירתופ ונחנא היעב לכו ,רבד לכל םילוח
תנוכתמב ,םייתרבחה הייח יטביה לכ לע ,הנידמה תא להנל דרוסבא היהי
שי ןליבשב ,תונואתו תולחמ .הלחמ אוה רבד לכ אל .םילוח-תיב לש
םילוח-תיב ךירצ אל ןכל ,הלחמ אל וז ינוע .תורחא תויעב שי .םילוח-תיב
תא םירתופש ומכ ינועה תויעב תא רותפל הסניש ימו ינועה תויעב ןורתפל
ילכלכ ץועי שיו ילכלכ עדי שי ,תילכלכ היעב שישכ .לשכיי ,תואירבה תויעב
רבד לכ אל לבא .קפס םוש הזב ןיא ,תושעל םיבייחש םיילכלכ םידעצ שיו
הזכ רטמרפ לש םוסקמיה תטיש י"פע ןורתפ לבקל תאז תונמדזהב ךירצ
רשא תא רויפיפאלו רסיקל רשא תא רסיקל תתל םיכירצ ונחנא .רחא וא
,תוילכלכ אל ןהש תורחא תובר תויעב שיו תוילכלכ תויעב שי .רויפיפאל
םאו תקדצומ הניאש הרוצב תזרפומ התייה ןהילע םיילכלכ םילדומ תלחהש
תויורשפאה ןמ קלח םידבאמ ונחנא ,הלאכ תוירוגטקב קר םיבשוח ונחנא
להנל ,תויגולואידיאה תויורשפאה ,תוינויערה תויורשפאה ,תויגשומה
ימצעה ןוחטיבה תא ןנערל ךירצ .תורחא תורוצב םייחה לש םירחא םיקלח
תניוע וא ,רתויו רתוי הרז תויהל הרומאה ,תינוציחה הרבחה לומ דחוימב
- ףוצפצה תרות תא דומלל ךירצ יתעדל ,רתויו רתוי תצחול ,רתויו רתוי
,קורשל אל הז ףצפצל .הכירצמ איה דומילו ,הרות איה ףוצפצה תרות
ינאו םתוא ןיבא ינא ,םתוא ריכא ינא ,םיאנת הפ שי ,OK :דיגהל הז ףצפצל
תרוצ תא יל וביתכי אל םה .ךירצ ינאש המו הצור ינאש המ םתא השעא
המל .םהל ענכא אל ינא לבא ,םהמ םלעתא אל ינא ,םיאנת םה .ילש םייחה
ירומ ?היחא ינא ךיא טילחהל םיכירצ םה המל ,יתוא ףוחדל םיכירצ םה
חכונ ,היואר תוגהנתהב הרובגה לע רבדמ דימת היה ץיבובייל והיעשי
התאש ריחמה ןמ קלחש ,תאזכ םייח תרוצ ךמצעל תרחב התא .םיזיעלמה
,םימרזו תומגמו םיסופיט ינימ לכ לומ היהת התאש אוה ,ןיעדויב ,םלשמ
תתל תואבש) הלאה תורימאה תא עמוש ינא םימעפל .םיצחל ינימ לכ לומ
דגנ איה תיסאלקה תיצוביקה םייחה תרוצש (ריהמ יונישל היצזילנויצר
ןלוכ ןה ןבומ אוהש הזיאב .תוירוטסיהה םייחה תורוצ לכ לע ובשחת .עבטה
תלהנתמ ובש ,עבטה בצמ ,סבוה לצא ארקנש המ תא רכוזש ימ .עבטה דגנ
יתלב הרוצב ומצע תבוט תא קר דחא לכ םיצור םלוכש ,לכב לכה תמחלמ
,םימכסהה לכ .עבטה דגנ אוה רחא רבד לכ .עבטה בצמ הז - תלבגומ
העונתה ,תויגולואידיאה ,תותדה ,רסומה ,היטרקומדה ,תוניגהה ,תונמאה
עבטה דגנ םהש ינפמ םאה .עבטה דגנ םה ,הלאה םירבדה לכ ,תיצוביקה
לוכי אוהש ,םדאה רתומ הז .ךפהל שממ ?םתוא קוחמל םיכירצ ונחנא
ול אבש המ תא םינסרמש ,תומרונו םיכרע ,תונורקע תכרעמ ומצעל ץמאל
,םיכרעו תונורקע תכרעמ ץמאל ,תאזה תלוכיה םג יכ םא ,ולש םינגה ןמ
רוציל ךירצ םיצחל לע םירבדמ ונחנאשכ ,ןכל .ונלש םינגהמ הקלחב האב
ינמז ןפואב םהל ענכיהלמ סונמ ןיא םימעפלו םלומ ןוכנה יכרעה סחיה תא
לבא ,ןיטולחל םהל ענכיהלמ סונמ ןיא ,תודחוימ תוביסנב ילוא םימעפלו
יניצר םדא לכ .ריחמ הזל שיו םהב קבאיהל רשפאו סונמ שי םימעפל
םוש ןיא .ריחמ ךכ לע םלשי אוהש עדוי ,תיניצר הרטמ תבוטל סייגתמש
תויגולואידיא ןיא .םינשוש לש ןגב לויט אוה הלש שומימהש היגולואידיא
.הלאכתונורקעו ןוזחרדס לע םילעמשכ :תאזכ הרוצב הז לע בושחל שקבמ ינא ?ןוזחה אובי ןינמ
,ץוביקה לכ לש וייחב תיטרקנוק הלאש איהש וזיא םיוסמ ץוביק לש םויה
ביצקתה לש הטרפהה לש יוצרה זוחאה המ ,לשמל) הלאשב העד שי םישנאל
,תיללכה הפסאל םיאבש םידדובה .הילע וקבאייו וחכוותי םהו (ישיאה
.עיבצהל ואובי םלוכו ,רצחב הז לע ורבדי םלוכ לבא .הפסאב הז לע ורבדי
תויצוביק תויציאוטניא םהל שיש ךכמ תעבונ איהו ,העד םהל שי ,רמולכ
םישוע םהו ,ןוכנ אל המו ןוכנ המ תושוחת םהל שי ,םמצע ייח יבגל
תוקומע תויהל תולוכי תויצזילנויצרהו הלאה תושוחתה לש תויצזילנויצר
אל ונחנאש ינפמ ,ןוזחה ינבא לש רגאמה הז .וצריש לככ ,רתויו רתוי
שי דחא לכל ובש םוקמב םיליחתמ ונחנא .קירה ללחב םיליחתמ
תויציאוטניא שי ,ץוביק לכב רבח לכל .רבד לכל רשקב תויציאוטניא
ןהילע םיעיבצמ ,ןהילע םירבדמ ,ןהב םיטבחתמש תויטרקנוקה תולאשב
ךל שי םא .תונורחאה םינשה תורשעב ןהילא רשקב םייחה תא םינשמו
לשו תונבות לש הלדנ יתלב רגאמ ףושחל ,םתוא ףושחל ךירצ התא תונורקע
ןיינב ינבא לבא .ןוזחה אובי ןכותמש ,ןיינב ינבא לש המרע ליכהל תולוכי
,תימצעה הטילשה ןויער תא אטבל ידכ .רחא רבד הז ןוזחו דחא רבד הז
םינבאהמ הנומתה תא ךמצעל רוצילו ןיינבה ינבא תא םורעל ךירצ התא
םולח אל הז .ןוזחה הזו ךלש תימצעה הטילשה תנומת איהש ,הלאה
ףר הז ,"שבכ םע באז רג" אל הז ,םימיה תירחא ןוזח אל הז , אימפסאב
.הקיתאב קוסיעה לש תומויסקאה תחא וז .וילא עיגהל לוכי דחא לכש
עיגהל םילוכי אל םישנא םא ,יהשלכ הקיתא םוש ימוחתב ףר םש אל התא
תא טטרשמ התאשכ .קיזמ וליפא אוה ,תוקיר םילימ אוה זא יכ ,וילא
טטרשמ ,ישעמה לאידיאה תא טטרשמ ,הזכ ףר טטרשמ התא ,ןוזחה
לבא ,ךב שיש םינבאה ךותמ .תישעמה ,היוצרה םייחה תנומת ךמצעל
תויציאוטניאה תא ןיעדוי אלב רזוג התא ןכותמש םינבאה הלא .םיקמעמב
תוטלחה הברה ללוכ יאדווב אוה ,הזה ןוזחה לע לכתסמ התאשכ .ךלש
,םיכרעמ בכרומ ןוזחהו שממל הצור התאש המ הז ךרע .םיכרע ,תויתא
תרוצ המ ;תויחל הצור ינא ךיא ;שממל הצור ינא המ ,הלאשב תוטלחהמ
תוטלחה לבקמ ךמצעמו רבע לכל לכתסמ התא .ילש תילאידיאה םייחה
.וזכ תושבגתה ןימ לש רחא ךילהת השוע הלוכ הצובקה כ"חא .הלאכ
לאידיאב תואלקחה םוקמ לע ,הטלחה לבקמ התא :תואלקחה אמגודכ
ןיא ןכל ,חלכה וילע דבאש יתואיצמ ןותנ הזיא התייה תואלקחה םאה .ךלש
לע לכתסהל תחא ךרד וז .תפר לש המויק יא וא המויקל תיכרע תובישח
ידכ דע הבושח תפרה םא םלוא ;ץוביקה ייח לש שדחמ תונשרפב הלאשה
תלמסמ איהש ינפמ התוא קיזחהל ךישמנ ,תיחוור אל איהש תורמלש ,ךכ
תורשפא שי ,רחא בושח והשמ וא ,המדאל רשקה תא וא ,הירוטסיהה תא
תואלקחש םושמ ,והשמל למס רותב אלו המצעלשכ הבושח איה :דיגהל
.יל הלעי הזש המכ בושח אלו הילע רתוול ןכומ אל .ןיינעה ןמ קלח איה
.הלאכ תוטלחהמ סונמ ךל ןיא ,ךלש לאידיאה תא טטרשתשכ

תופייעה ייניעב איה ,ץוביקל רשקב םויכ הילע רבודש תירקיעה תופייעה
טושפ .םייביסנטניא דואמ םייצוביקה םייחה .ךמצע יקמעמב הריפחהמ
שומישה תא לעייל רשפא יא םאהו םייביסנטניא ךכ לכ םה המל ,ובשחת
תוישפנ תויגרנא המכו ןמז המכ ,הלאשה לע ובשחת .תיצוביקה היגרנאב
םירבדמש תופטושה תולאשב םיעקשומ ,תושגרו הבשחמ ,םיגוס ינימ לכמ
ירדס ינשב הז תא וליפכתו - 42% וא 24% :הטרפהה ירועיש לשמל - ןהילע
םאה ,םכמצע תא ולאשת וישכעו ,הלאכ תולאש שי ןמזה לכש ינפמ ,לדוג
,ןוזח שוביג לש ךילהת רובעל ידכ הקיפסמ התייה אל תאזה היגרנאה לכ
גוס איה תופייעה .תולקב תועבונ ויה רבכ הלא תולאשל תובושתה ונממש
דע תכלל חוכ וישכע יל ןיא יכ ,רצק חווטל הבשחמ לש גוס ,תולצע לש
,ינשה הצקה דע ןאכמ הכילה לש הזה עצבמה ןושארה עגרבש ןוויכמ ,ףוסה
תא שבגל הבוחה לע וישכע רבדמ ינא .ותושעל רשפא יאש עצבמ יל הארנ
להנמ תניחבמ ,ותוא שבגל תויאדכה תא םג יתפסוה ינא לבא ,ןוזחה
רתויה תובושתה ,ןוזחה לע השק דבוע התא .יצוביקה ןוידה לש היגרנאה
.תולק רתיב ךכ-רחא תואצוי תויטרקנוק


.יטרפה ןיבל ,תונורקעה ןיבל ןוזחה ןיב סחיה תודוא איה האבה הלאשה
- תטשפומה הרוצה ירחא .תטשפומ דואמ הרוצב חסנתהל לוכי ןוזחה
היטרקומדו תוניגה ,ןויווש יאנתב שפוחו תוירחא לש םיחנומב רבדל הלוכיה
םילדומה ירחא .הלאה םיכרעה שומימ לש םימיוסמ םילדומ אובל םיבייח -
תתל ךירצ יכ ,ךרדה עצמאב עוקת ראשיהל רשפא יא .םיטרפה יטרפ םיאב
לש לולסמה תא תושעל ךירצ .סונמ הזמ ןיא ,תויטרקנוק תולאשל תובושת
התא ובש ץוביקה תא ןיבהל ,תחא םעפ .םיימעפ הלאה םיבלשה תשולש
ןתונו םיטרפה ינומה תא האורו ךביבס לכתסמ התא ,ךרדבו ,וישכע אצמנ
.םיטשפומ רתוי תונורקעל רבוע התא זא .תועמשמ םהל ןתונ ,שוריפ םהל
הזיאל עיגמו ,םיחמוצ םה הפיאמ ,הלאה תונורקעה לע םג לאוש התא
עצבמה תא םישוע םישנאשכש ,איה הדבוע .ךלש ץוביקה לש ללוכ שוריפ
הטילשה ןורקיע .ןוצר תועיבש יא לש השגרהב םירזוח םהמ קלח ,הזה
לאשת .ןוצר עבש תויהל ךל םורגיש ךילהת ךותל סנכית :ול רמוא תימצעה
זאו ולש שומימל םילדומה המ ,לאשת זאו .ךלש לאידיאה המ ךמצע תא
,ןנערל לש םיחנומב םירבדמ םא לבא .וזה הנומתב םיטרפה יטרפל םג עיגנ
לש תונוכנה תניחבמ םיבוט - םיליעיו םיבוט םינונגנמ ויהיש ךכל םורגלו
- שממתהל םהלש תויורשפאה תניחבמ םיליעיו םהילא ףרטצהל םישנאה
ובש ,הזכ ךילהתמ סונמ ךל ןיא יזא ,תופיצרה לע הרימש ידכ ךות יוניש לש
.הטמ יפלכ ךלוהו הלעמל ליחתמ התאךותל תוריעצה תוצובקה תא םיסייגמ ךיא ,ריעצה רודה םע היהי המ
םתא .תובושת לש הבחר תשק יאדו שי ,תחא הבושת ןיא .הלאכ םיכילהת
ךשמבו םקמועל שפוחו תוירחא לש הלאה םיגשומה ינש לע בושחל םיכירצ
.םהב שיש םוצעה לאיצנטופה המ תוארל ידכ ,םהב "לשבתהל" ןמז הברה
םדא לע תלטומש עגרב .תויתמישממ קזח רתוי ,חתפמ גשומ הז תוירחא
ויפתכ לע הז תא וחינהש אלא ,חוכב וילע ומשו וילע וקרזש אל ,תוירחא
םישנא לע תלטומש עגרב ,ומצע לע הז תא חקל אוהש שיגרמ אוהש הרוצב
םג ליטהל רשפאש תוירחאה לע םיבשוח םא .תושעל םיאילפמ םה ,תוירחא
תומישמ איצמהל ךירצ אלש לאיצנטופ ונל שי ,ץוביקב םיריעצ םישנא לע
ןמ הרבח לכב ןנשיש תומישמה אלא ,הנש 70-ו 50 ינפל ונל ויהש גוסה ןמ
ובשחיי ,םיבושח וארייש םירבדל תוירחא תלטה קר .יצוביקה גוסה
.תומדקתהל םוצע ןונגנמ רבכ המצעב איה ,םיבושח


ךירצש שיגדהל ינוצרב ,ותוא יתראיתש יפכ ,ךילהתה לע םירבדמ ונחנאשכ
הפשל סנכיהל אוה תיתבשחמה תוננערה דוס .תרחא הפש דומלל תוסנל
שפוחו תוירחאו תיתשת .םירחא םירמוחמ ךלש הנומתה תא תונבל .תרחא
ידכ ,םיד םיקזחו םיד םירישע םיגשומ הלא ,תיתימא היטרקומדו החפשמו
,וילעו .ןוזחה תא תונבל םירחא םיבר םיגשומבו םהב שמתשהל רשפאש
ידכ ,םיטרפה לא עיגהל ףוסבו םילדומה תא שיבלהל ,תיתריצי הרוצב
.הל םיפתושה יניעב הבוט רתוי היהת םייחה תרוצש

2000 לירפא - 29 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח