םירמאמ ריצקת
2000 לירפא - 29 הנפמתיתרבח תילכלכ תוינידמ

תרחא םג רשפא

םג .ביצקתב םייונישל העצה ימע ןב המלש רשה ןיכה הנידמה ביצקתב ןוידה תארקל
ח"ודה תרגסמב םינוקית תעצה ןיכה לארשיב תיתרבחה תוינידמה רקחל זכרמה
םסרפתמ ימע ןב לש ךמסמה .םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה לע ולש יתנשה
.זכרמה לש ךמסמה תריקס ודצלו ואולמב הנושארל

(הז רתאב םאולמב םימסרפתמ הלא םיכמסמ ינש) *:ןורוד םהרבא

?קרב תלשממ לש תיתרבחה התוינידמב יונישל תופצל שי םאה

עיגהש רחאל טקונ רשא לאמש .לאמשה לש המודמ ןוחצינ קר אוה קרב לש ןוחצנה
יטילופה ןולשיכה יערז תא ובוחב ןמוט ,תינרמש תיתרבח-תילכלכ תוינידמב ןוטלשל
,ןימיה תוגלפמ ןיבל הניב הלידבמ הניאש תינרמש תיתרבח תוינידמ תטיקנ .ולש
ןה .וב קיזחהל תולוכי לאמשה תוגלפמש הייחמה חטש ןדבואל חרכהב האיבמ
ןהיכמות תא סייגל ןרשוכ תא תודבאמ ןהש לככ ,ןהלש תוימיטיגלה תא תודבאמ
.ןהיתוגאד םלוס שארב תודמועה תויתרבחה תויעבה ביבס:יולה-ינויצע הוח

?לארשיב טלוש ימ

ישאר ,ותלשממו הלשממה שאר :לארשיב םיטלוש חוכ ילעב רתוי תצק ילוא ,ףלאכ
לשו אבצה לש ןוילעה דוקיפה ,תיתלשממה היטרקוריבה ישאר ,ןוה יליאו קשמה
.חור ישנא רפסמו תד ישנא ,תיטפשמה תרמצה ,תרושקתב חתפמ ישנא ,הרטשמה

ןהו ודרפנ אל םהיתותירבבו םהיתובירמבש ,תחאכ ןימיו לאמש ,תוטילא רשק םייק
.ןהיניב םיבאשמ תמרזה :"םירפו'צ"ב ןהיניב תוקלחתמ

םתוא םה ,בצמה תא תונשל םחוכב שיש הלאש םושמ ,יוניש ללוחל ישוק שי
תועדומ תא ררועל אוה תושעל רשפאש ברמה .םייקה בצמהמ רתויב םינהנש
איבהל היושע איה לבא ,רטשמה יונישל איבת אל וז תועדומ .שחרתמל רוביצה
רסומה יללכמ הגירחל םג אלא ,קוחה לע הריבעל קר אלש הרכהל תוטילא ישנא
.עיתרמ םרוג שמשל היושע ךכבו באוכ ישיא ריחמ שי היטרקומדהו:הנחוא דוד

ינסרוד םזילטיפקו היצזילבולוג לומ

,תיתרוקיב אל הרוצב וכותל תטעוש לארשיש ,תיטסילטיפקה היגולואדיאה ןדיעב
;הסרובב 70% לע תוטלוש תוחפשמ 12-ש ,םיהדמה ןותנל סחיב ירוביצ חיש לכ ןיא
-לאיצוס ןויד ןאכםייקתמ אל ;רלוד ןוילימ 50-מ רתויב דמאנש ןוה שי שיא ףלאלש
.וזה הלימהמ ששח שיש ינפמ ,יטרקומד

ירמגל הנוש היהי ,םייוצמ ונא ובש ילטורבה ןדיעל היצקארכ חמציש םזילאיצוסה
.םויכ וגיהנהל םישקבמה םנשיש ,יוחמתה תיב לש םזילאיצוסהמו ונרכהש הזמ
.בצמה יונישל הלועפל איבי ,תויהל יוארש המ ןיבל"שי המ הז" ןיב חתמה:לסרק .מ ןועדג

שאוב "לאמש"ל ןמס

סנשמ ךא ,לזגו קשוע ,ינועו רשוע ,הרבחו הלכלכ ירדסב ברעתמ וניאשלאמש
אוה - יברעל ידוהיה בוחרה ןיבש םירעפ חכונ תימואלה תושיב קבאמל םיינתומ
."םינלאמש"כ םתוימואל ישיאבמ לש םייוהיז רשפיאש:ץיטוא באז

"תניידתמ היטרקומדל הנמזה

תויעבמ תומלעתה ךות ,קושה תלכלכבש תורחתה יקוחל הרבחה תא ריקפהל ןיא
ירוביצ ןוידב ךרוצה רבוג .הדיחיה תורשפאה איה קושה תלכלכ םויכש ףא ,תויתרבח
החיש תשרדנ .הלכלכבו היטרקומדב הכרדו הרבחה לש דוסיה תויעב לע
.רתויב םישיגרה ןהיבצע דע דוסיה תויעב תפישחו תידדה הבשקה התועמשמש:רשכ אסא

ףרגיהל אלו תוחשל

תא ודביא םה המל :ימצע תא לאוש ינאו הבר הבהאה ץוחבמ םכילע לכתסמ ינא
,םהלש םיכרעה םלועב ימצע ןוחטיב םהל ןיא המל ?םהלש ימצעה ןוחטיבה
תונורקע אלו ונלש תונורקעה הלא :דיגהל םתלוכיב ,תונוזח םמצעל שבגל םתלוכיב
.םירחא

(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה) *:זר ןמחנ

םינפלו םינפבמ

לע תומכסה .תוירדילוסהו ףותישה חור לש התוקלתסה ירפ םה ץוביקב םייונישה
ןתינ וילע דוסיה ןה - ץוביק ייח לש םתועמשמו םכרע לעו תופתושמה תורטמה
.תוירדילוסהו ףותישה שדחלו םישנא ןיב ןומא תונבל

(הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמה) *:ןיוופ םהרבא

?םיצור םה ץוביק הזיא - "םינשמה"

םחותינמש םינוידבו םיבר םייונישב הכורכ ,רבשמה םע םיצוביקה תודדומתה
טועימ תצובק לומ .ידיתעה ץוביקה תומד לע תודדומתמה תוצובק עברא תונמתסמ
- םייתש :תוצובק שולש תובצינ ,יסאלקה ץוביקה תא םייקל םישקבמה לש
יונישל תרתוחה ,תכל תקיחרמ תחאו - הנבמבו םילהונב םייוניש גיהנהל תושקבמה
.ץוביקה יכרעב:טוילא ירל ,ינד טולרש

("ןאידרג"מ םגרותמ) ינועה דגנ תילבולגה האחמה תא תיצהש קיזה

לשב ומכ ,הינויד לשב אל תורתוכל התכז ימלועה רחסה ןוגריא לש לטאיס תדיעו
תעגופה ןוגראה תוינידמ דגנכ וחמ רשא םינוש םיפוג וללוחש בוחרה תומוהמ
.םידבועה רוביצ לכב השעמלו תוינעה תונידמב

םייתפש סמ םימלשמ םדועב ,ינקירמאה רצואה דרשמו עבטמה ןרק יכ ,ששח שי
לע ולא תוינכתב םישמתשמ ,ינועה לוטיבל תוינכת חתפל תונידמה לע יכ ןויערל
תוינידמו הטרפהו היצזילרביל רתוי - הלכלכה לוהינל םהיתונויער תא תופכל תנמ
.החושק תילקסיפו תירטינומ:(MST) עקרקה ירסח םידבועה תעונת

םהיתויוכז לע ליזרבב עקרקה ירסח לש םקבאמ

(העונתה ןואטב ךותמ םגרותמ)

המרופרה עוציב תא עקרק ירסח םירכיא יפלא םמצע לע וחקל העונתה תוסחב
.רבכמ עצבתהל התייה הרומאש תיאלקחה

לש 3%-מ תוחפ לש םתולעבב תויוצמ דוביעל תויוארה תועקרקהמ םישילש ינש
ןוילימ 25 ,םידבועמ םניא ליזרבב תיאלקחה עקרקה לש 60% דועב .הייסולכואה
.תואלקחב םיריכש םידבועכ םמויק תא חיטבהל םיקבאנ םירכיא:ירנכ ךורב

ןיקנבט קחצי לש תויטנוולרה

הרבחה לש היתויעבל תיטנוולרו תועמשמ תלעב איה תיפותישה תיתרבחה ותנשמ
ותומדל אטוח המלשה לארשי ץרא שיא תא קר וב האורש ימ לכ .תינרדומה
.וירבד תובישחלו:ןמגילז םייח

ידוהיה ראואדנלבטסוג

אוה .הנחבה רבו יטיא ךילהתב תידוהיה ותוהז תא םינשה םע ומצעל שבכ ראואדנל
.ותודהי לשב םג אלא תיטסיכרנא-תיטסילאיצוס-תיתרבחה ותנשמ לשב קר אל חצרנ:בהי ןד

םידבועה ידליל ןושארה ךוניחה תיבל הנש 75 :"דמלו דובע"

לעפש יכוניח םרז .ץראב םידבועה םרז לש ןושארה רפסה תיב םקוה הנש 75 ינפל
,םרזה הנמ ולדוג אישב .םיימואלו םייביסרגורפ ,םייטסינמוה תונורקע יפל
ןרקיעב ויה ולוסיחל תוביסה .הנידמה ידימלת ללכמ 44% ,"דמלו דובע" ותמסיסש
.תויכוניח אל ,תוינויערו תויטילופ:ידעלג ןד

?ץורח ןולשיכ םנמאה

(הנידמה לש תונושארה היתונשב היילעה תטילק לע קסיל השמ לש ורפס תכרעה)

םרוג לכמ רתוי המרתש קר אל תינומהה היילעה ךא ,לשכינ ןכא ךותיהה רוכ ןויער
"ונבנ" ןכא ,םיטרפכ ,היביכרמ בורש אלא ,הנידמה לש הריהמה התוחתפתהל רחא
ריחמ ומליש םיטלקנהמ םיברש ,לבח .החלצה לש תונוש תומרב םמוקמ תא ואצמו
.קיתווה רוביצהו תויושרה לש בל תומיטאו םיגשמ לשב ,דבכ