םינפלו םינפבמ

זר ןמחנףותישה חור לש התוקלתסה ירפ םה ץוביקב םייונישה
.תוירדילוסהו

ייח לש םתועמשמו םכרע לעו תופתושמה תורטמה לע תומכסה
שדחלו םישנאה ןיב ןומא תונבל ןתינ וילעש דוסיה ןה - ץוביקה
.תוירדילוסהו ףותישה תא
ץוביקב ראשיהל טילחהל ,םיצוביק ינב ,םיריעצ םישנאל םויה םרוג המ
?םהייח תא וב תויחלו

?וב םדיתעו ץוביקה דיתע תלאשב םתטלחהו םתדמע תא םויה עבוק המ
תילכלכ תואיצמכו ןויערכ ,םויה ץוביקה ןותנ םהבש םיאנתב :דימ רמאיי
:רשאמ הילאמ תנבומ טעמכו תינויגה ,הטושפ רתוי הטלחה ןיא - תיתרבחו
ילוא םהו ,םיבר םנמאו !דובא ןיינעה יכ תעבוטה הניפסהמ חורבל !בוזעל
.םישוע ךכ ןכא - םירגובמה ברקמ םיטעמ אלו םיריעצה ברקמ בורה

,םתקדצב הנומאה :ץוביקה ייח לש הבילה תונויער ,תיוושכעה הפוקתב
לש ינויצה השעמה לש ותובישחב הרכההו ,ישונאהו ירסומה םנורתיב
רוערעל התע םינותנ הלא לכ - הלכלכבו ןוחטיבב ,תובשייתהב - ץוביקה
.הרומג הריפכ ידכ דע ,קופקפלו קומע

- תילכלכ-תיתרבח העפותכו ןויערכ ץוביקה לש תיפוסה ותעיווג ,הזכ בצמב
,ץוח יפלכ תוחפל ,ץוביקה תא קיזחמ ןיידעש המ .ןמז לש הלאש קר איה
ץוביק לכב תונוש תומצועב םילעופה םינושו םיבר םימרוג לש ףוריצ אוה
.וב דיחי לכ לצאוםרוגל ףקות שי םהבש ,תויביטקלוק תויושיכ ,םיצוביק םנשיו םירבח םנשי
,הארנכ ,הלא םלוא .ץוביקה לש דוסיה יכרעב הנומאה ןמ הנוזינה הרכהה
םירבחה ברקב םג הארנכו םיצוביקה תפמ ללכב טועימ קר םויה םיווהמ
.םמצע

אוה יחכונה בצמה יכ הווקתב םשו הפ םיקזחתמ הלא םיבושייו םישנא
םכרעו םתובישחב הנומאהו הרכהה שדחתת םהבש םימי ועיגי דוע .ףולח-רב
םיכילהת .ללכב תילארשיה הרבחל ןהו םהירבחל ןה םייצוביק םיבושיי לש
יכ הבשחמל םתוא םיאיבמ תילארשיה הרבחב תוגיאדמ תועפותו םינוש
םיחוורה הלאמ םינושו םירחא שונא-יסחיו םייח-יאת וז הרבחל םיצוחנ
,םירחאה .היוארה הביטנרטלאה ילוא םה ויכרעו ץוביקהו ,הב םיטלתשמו
חוכמ טושפ םהייח תא םיכישממ ,םירבחהו םיצוביקה בור הארנכ םהו
יפ לע תויחלו ףיסוהל .תויחונה תבהא תפרטצמ הז ביכרמל רשאכ ,לגרהה
.ולגרתה םהילאו ויח םתואש ,םוי-םוי ייחב ליגרהו רכומה

ןיא - ךדיאמו ,בצמה תא רפשל ידכ םינוקית ןקתל ,יוניש םוזיל חוכ ןיא ,ךכו
ותושעל שיש ןוכנה השעמה והמ טילחהל םג השק .שוטנלו םוקל חוכ םג
תולצעה איה וז השיגל היוול-תב .אל המו בוט המ עובקל ןוחטיבה דבאו
יכה ואלב יכ ,"השעת לאו בש" לש תוינידמב טוקנל חונ רתוי .תישונאה
.תואיצמה לע העפשה םוש ןיא ךיתועדל וא ךישעמל

דיתעהשכ ,היהיש המ ינפמ דחפה םרוג םג המצועב עיפשמ םיבר לצא
.ןורדמל ףאוש יללכה ןוויכהש השוחת הנשי ,הטילשל ןתינ וניאו לפרועמ
לכ לבקל תונוכנה :םכופיה - ךדיאמו ,ןואפיקה וא קותישה םיררתשמ יזא
לש תוימויקה תולאשה לכל תובושת עיצמה ,הזחתמ וא יתימא ,ןורתפ
.ץוביקה לשו םייחה

בצמ והז יכ .םולחה ןולשיכב תודוהל השובה ,השובה םג תמייק ,ףוסבלו
הדיגבהמ והשמ םג שי ץוביקה תביזעב ויפלש ,ישיא ןולשיככ ספתנה
.ןויערלו ךרדל םירבחבוכישמי םישנא ובש ךשמתמ בצמ אוה לילעב ירשפא-יתלבכ הארנש המ
לש תיתשת לע היונבה תרחא םייח תרוצ לכב וא ,ןמז ךרואל ץוביקב תויחל
תורטמל סחיב ןה ,ןוכנ רבדה .תוסרהנו תוררופתמ הלא רשאכ ,תומכסה
ותואב םייח םהיפלש םילכלו םיסופדל סחיב ןהו ןוגרא ותוא לש םויקה
תויוכז תכרעמ ,תימוי-םוי תוגהנתה יללכ ,םימכסומ םיכרעו תומרונ ,ןוגרא
.וב םייחה םיטרפה יפלכ ןוגראה לשו ןוגראה יפלכ טרפה לש תובוחו

שיא" לש בצמ ררתשמ ,וזה תומכסהה תכרעמ תמלענ וא תשלחנ רשאכ
."השעי ויניעב רשיה

לש וא ,הזה ןוגראב םייחה לש תירקיעה הרטמה ןיטולחל תמעמעתמ רשאכ
תויזכרמ תורטמ לש ןרואל םייחה תא םדקל וא שממל אבש ,ומצע ןוגראה
לבא ,יתגרדה ךילהתבו !ירשפא יתלב אוה ןמז ךרואל ומויק יזא - תומכסומ
וא השק דחא עוריאמ האצותכ תורקל לוכי הז .םלעייו ררופתי אוה ,עובק
םוקמה ןדבואב אקווד רבודמ ןיא .הילכב םייתסמה ךשמתמ םוסרכ לשב
הרבחב העיגפכ אלא ,םיצע םיחמוצו םידלי םילדג ,םישנא םייח ובש בושייכ
איה ןרואלש ,הלאה תורטמה לע תומכסה הל שיו תופתושמ תורטמ הל שיש
,תופתושמה תורטמה לע תומכסהה .התומד תא תבצעמו הייח תא תלהנמ
דכלמהו דגאמה קבדה ןה-ןה הלאה םייחה לש םתועמשמו םכרע ,םביט לעו
תומצועה תא םהב ןתונה םרוגה ןה .בושיי ותואב םייחה םישנאה תא דחי
לע רבגתהל ,(םיינשדחה םיחונימה יפל "הליהק") הרבח התוא חתפלו תונבל
.םישודיח שדחלו םיכוסכס בשייל ,םירבשמ חולצל ,םיישק

ןכתית אל וידעלב ,םישנא ןיב ןומא תונבל ןתינ וילעש ירקיעה דוסיה והז
.ץוביקב תמייקה וז ומכ תללוכ תופתוש רקיעבו ,תופתוש םושונימיב ץוביקה תועמשמםג תועמשמו ףקות שי יצוביקה ןויערהמ המל ,איה תשקבתמ הלאש
הנש 80-מ הלעמל ינפל דסונ תובשייתהו םייח תרגסמכ ,ץוביקה ?ונתפוקתב
םימיה םתואב "הפוקתה-חור" .בורקב תמייתסמה ,תיחכונה האמה תישארב
- הפוריאב רקיעב - לודגה םלועב ללוחתמל סחיב ךכ .ירמגל הנוש התייה
.לארשי-ץראבו תוצופתב ,ידוהיה םלועב ללוחתמל סחיב ךכו

."שדח םלוע" תארקל לש השוחתבו ןמיסב לכה דמע זא

וא) םזילאיצוסב הנומאה לש התוטשפתה רבדב תווקתה תיילע - הפוריאב
לע תססובמה ,תידמעמ-לא ,השדח הרבח לש התיינב החיטבהש ,(םזינומוקב
םזישאפה תופקשה לש ןתיילע - ךדיאמו .םדאה תוריחו ןויוושו ףותיש
.תונידמ לשו םימיוסמ םיעזג לש םתונוילע רבדב םזיצאנהו

םברקב תבהלנ תובלתשהו ,הכפהמה יגוחל םינומה לש הייהנ - ידוהיה םעבו
לא החירב-הריגה - ךדיאמו .םידוהיכ םתוהזל רכיה-ינמיס לכ תקיחמ ידכ דע
הקוחרה הקירמא לאו ברעמבש תוצראה לא ,הפוריא חרזמ תולובגל ץוחמ
.החיטבמהו

םימרז קר הליחתב ויה ץראב יצוביקה השעמה תוברל ,ללכב תונויצה
המכ ךות - הנהו ,ידוהיה רעונהו ידוהיה רוביצה ברקב ,םישגרומ אל ,םיינשמ
,תיצוביקה העונתה הזכרמבש ,תיצולחה העונתה הכפה םינש תורשע
תידוהיה תובשייתהה לעפמבו תינויצה העונתב תישארה הגיהנמל
תובישחל תודוה הללוחתה וזה תיטמרדהו הריהמה הרומתה .לארשי-ץראב
תיצולחה העונתל תינויצה-תידוהיה תוירוביצה תיברמ הקינעהש הכרעהלו
ינפל ךלוהה ץולחה תא וללה םישנאבו םינוגראב התאר איה .תיצוביקהו
תורסמתהה תא ,תיכרעהו תישפוחה ותריחב ךותמ ומצע לע לטונהו הנחמה
ויה םה .תוצופתבו ץראב ינויצה השעמל שפנהו ףוגה תוחוכ לכ לש
םהש הרכהה ןאכמו ,הלימה לש רתויב קהבומה ןבומב ,"תתרשמ-תיליע"
.תירסומה םתונוילע יבגל םמצעב וחתיפ

ץוביקהו הצובקה ןויער חמצ - םיימואלהו םיירוטסיהה - הלא םיאנת עקר לע
,השדח הרבח הנשי-השדחה ץראב תונבל ןוצרהו ךרוצה :ורקיעש ,ץראב
ןוצרה לש םחוכמ ולעפ הלאה תועונתה ירבח .תקדוצו תישפוח - תנקותמ
םיסחי תוכרעמ םהבש הרבח-יאת תאזה ץראב תונבל ושגינ םה ,הנומאהו
בצעל םישנא לש תלוכיהו ןוצרה חוכב ונימאה םה .םדאה-ינב ןיב תושדח
ןוזח :תורוקמ ינשמ רקיעב וקני םה .םהייוואמו םתנומא יפ לע םהייח תא
חורה ישנאו םיגוהה בטימ לש םתרותו לארשי יאיבנ לש קדצהו רסומה
.םייטסילאיצוס-םייתרבחה

םתונוילעב םינימאמ ,םיבושי םיקהל ולחה םה הלא תונויער תובקעב
ינפ לע םדא ינב ןיב ןויוושהו הלועפה-ףותיש ,תוירדילוסה לש תירסומה
.הררש יעינממ םיקבאמ לעו תורחת יסחי

תושדחה םייחה תורוצ .תישחומ הרוצ םלצא שבל תודהיבש "ןוקית"ה ןויער
.הלא תונומא לש ןרואל םינשה לכ ךשמב וחתפתה - ץראב ושבגתהש

םיעצמאכ אלא ,ןמצע ינפב תורטמכ ושפתנ אל ,ףסכה ,םיילכלכה םיעצמאה
,תירסומ תועמשמ םהב שיש םיכרע :םהל רבעמש םירבד םייקל םתילכתש
םשממל תואבה ץראב תושדחה םייחה תורוצו ,תיתרבחו תימואל ,תישונא
יכ םא ,וישכעו ןאכ ,"השע תווצמ"כ אלא ,םימיה-תירחאל יאליטרע ןוזחכ אל
.ןאולמב הלא תורטמ גישהל היהי רשפא יא םלועלש תועדומ ךות,תואדווה-יאו לפרעה ,תוריתסהו םילובלבה-תמוהמ ךותב - ונתפוקתב
ןה ,ונייח ימוחתמ םוחת לכב טעמכ תילארשיה הרבחב םיחתמהו םידוגינה
דחוימב םירקדזמ - םהינכש ןיבל םהיניב ןהו םמצע ןיבל םידוהיה ןיב
ריצ לש ורדעיהו ןאכ םייחה זכרמ לש ומועמע ,הרטמה שוטשט תשוחת
.תינויצהו תילארשיה המרדה לכ תשחרתמו תבבותסמ וביבסש יזכרמ

הלש תימצעה-תוהזה תולאש לארשי-תנידמ תמקה זאמש ,ךכל םידע ונחנא
תוינוליח יהמ ?תודהי יהמ ?ידוהי והימ :ומכ תולאש .הדירטהל תוקסופ אל
לש התומד תויהל הכירצ המ ?השעמל הכלה השממל ןתינ דציכו ,תידוהי
תומד תויהל הכירצ המ .ללכב םא ?"םייוגל רוא" תויהל תרמייתמה הרבח
תד ןיב ?םיברעל םידוהי ןיב היצזילמרונל הכזנ רשאכ דיתעל םיסחיה
המ - רשקה ותואבו ?"תויולגה ץוביק" ןויער לש ותופקת ןיידע המ ?הנידמל
?הגשמ הז היה םאה ?"ךותיהה רוכ" ןויער לש ותועמשמ וא ותופקת ןיידע
םה ,תוחפלש וא ,קפסב םויה תלטומ םתופקתש דוסי-יאשונ דועו ,הלא
.ןכדועמ שוריפ םינועטלש ותמקהל ואיבהש תונויערה םאה :הלאשה ןבומכ תטלבתמ ,הזה רשקהב
ויהש הפוקתבו תואיצמב רצונ ץוביקה ,ןכש ?םייטנוולר ןיידע ץוביקה
ףיסוהל ךרוצ ,אופא ,שי המ םשלו דציכ .ונימי לש הלאמ תונוש ךכ-לכ
?ומייקלוהרבחב ולפנ ,דיתעה יבגל ששחהו ךרדב ןוחטיבה תורערעתה ,הריפכה יערז
.היירופ עקרק לע תיצוביקה

וא םלוכל ףתושמהש ,םינוש םיגוסמ תויודעו םירקחמ עיפוהל ולחה הרהמב
םכסומל םינשה לכ בשחנש המ לכ יבגל הלילשו תרוקיב היה םבורל
לכב יעבטו יחרכה קלחכ תויועטו םיגשמ לש םתייאר דוע אל .לבוקמל
!הגשמו האיגש לכה"ש תפרוג הנקסמ אלא ,תולועפו םישעמ לש תכרעמ
לכבו ,ותמשגה ךרדו הזה ןויערה לכ היה ורקיעמ !הילשאו תועט לכה
םיסחיה ןכו ,לוהינהו ןוגראה תורוצבו ךוניחב ,הרבחב ,קשמב - םימוחתה
העטומ - םהילא הקיזה תורוצו תילארשיה תוירוביצב םייטילופה תוחוכה םע
"תוועמו

ירבח לש הוואגה הכפה תורבוגהו תוכלוהה תומצועבו ריהמ בצקב ,ךכו
תמורת ;תלצנתמ השובל - ולעפמלו הזה רזגמל םתוכייתשה לע םיצוביקה
ספתיהל הלחה םיברו םינוש םימוחתב ץראה ןיינבל תיצוביקה הרבחה
ךכל ןיא התעש רבעה-תלחנ אוה הרקמ לכבו ,קיודמו יאדו וניאש והשמכ
.תועמשמ םוש

העפותל הכרעהבו הרקוהב סחייתיו דובכ שוחי רבכ ימ ,הלאכש םיאנתבו
םדא-תאכדמ ,םיקפוא-תרצ ,הצירע ,תלשכנ ,תלשחנכ תספתנה תיתרבח
?דלי וא רגוב ,הכותבש םידיחיל תרזכאתמהםיצוביקה תייווהב יתועמשמו יזכרמ הכ דיקפת אלימש "תויתמישמ"ה דממ
וילעש ,"תויולגה ץוביק" לש עירכמהו לודגה ךילהתהו םלענ ומכ ,םתישארמ
דוחל "תויולג"ה .םיצוביקה דיל ,לוכיבכ רבע ,םינשה לכ וכניח וילאו
לש הרומחה התועמשמ .הרצונ אל תיתועמשמ השיגפ ,ןכש ,דוחל ץוביקהו
.ןכמ רחאל םינש קר ,טא-טא הררבוה וז הדבוע

ןפה ,יצוביקה ןויערה לש רחאה ןפה תא םג וחינזה םמצע םיצוביקה
לע םייונבה ,םינקותמ םדא יסחיו הרבח-יאת ןיינב לש ילסרבינואה-ישונאה
םעה לש ןוקיתה תופיאשל ישחומו ישממ יוטיבכ ,היטרקומדו ןויווש ,שפוח
,םייחה זכרמב ובצוה אלו וחפוט אל הלא תורטמ .יתולגה ידוהיה םדאהו
.םיצוביקב ךוניחהו הבישחה

ןוטלשה תוכרעמ וכפה וכשמהבש ךילהת לחה הנידמה תמקהל םדוק רבכ
תונידמב לבוקמכ - םתבוחו םניינע רקיעש םינונגנמל הנידמב יזכרמה
:םיחרזאל קפסל - תונקותמ

.ןוחטיב .א

.(ךכמ עמתשמה לכ לע) החוור .ב

.ץראה בושיי .ג,ךכו .הנידמה תמקה ינפלש םינשב ולעפש םינוגרא םוקמב ואב דסממה יגיצנ
לש םיירטנולווה םירישכמל ךרע ללכ ןיאש הריווא הטלתשה ,הבר תוריהמבו
,םורתל תונוכנ דוע אל .לגדל הכפה "תוילמרונ"ה תמסיסו "בושייה" תפוקת
."רדתסה"ל תנמ לע יללכ ץורמ אלא ,תויללכ תורטמ ןעמל לועפלו תתל
"תויתכלממ"ה התע האב "תויצולח"כ רבעב רכוהו ארקנש המ םוקמב
ועבקיי - וישעמבו וייח חרואב ,דיחיה לש ותונוכנב אל :אוה הרקיעש
- ןאכמ !ותלב ןיאו אוה ,זכרמה אוה .ומצעל גואדל דיחיה לע .םיניינעה
דיחיה לש ותוגהנתה תניחבמ ךכ .תינתלעותהו תינרמוחה השיגה תוטלתשה
.םינושה םינוגראה לש םתוגהנתה יבגל םג ךכו

הרבחה לע טלתשהש הזה יללכה חורה ךולהב םיצוביקה םג ובלתשה טא-טא
םתחוור .תירקיע הרטמל הכפה תירמוחה "תונחילצמ"ה .תילארשיה
שפנ-תאשמכו דועייכ ,יזכרמ דעיכ הספתנ ץוביקה ירבח לש תירמוחה
םה .םתובישחב ודרי - חורו הרבח-יכרע ,תוברת ,ךוניח - ראשה .תירקיע
הכפה - "רבחל םינפה םע"שכ ,חינז םיתעלו ינשמ םוקמ קר התעמ וספת
ץוביקה םלעתה ,הכ דעש בושחל היה רשפא יכ דע .לגדלו המסיסל תויהל
.הנידמה וא ץוביקה - ללכה יכרוצל קר ותוא דבעישו דיחיה-רבחה ןמ לוכיבכ
תומיטאב תמלעתמה ,תירזכא תכרעמ לש ןברוק ,טרפב-דיחיב תוארל ולחה
רקיעה תא תוארל ךירצ התעמ :תרחאה תוינוציקל ועיגהש ךכ .ויכרצמ
לש ויכרצ קופיס" יוטיבה .ויתולאשמו וייוואמ קופיסב ,דיחיה לש ותחוורב
שדח סחי .םיבר םיצוביקב תוינידמל ךפה - "!תויופידעה םלוס שארב רבח
לודגה ולבס לעו "בירקה" טרפהש תוברה םינשה לע יוציפו לומגתכ ספתנ הז
.ץוביקה לשו וייח לש תיצולחה הפוקתב -

תוכרעמב םקלח ךלהו תחפ ,ןבומכ ,ליבקמב ,םיבר םיצוביק ףרג הזה לגה
ךרעו םעט דוע ןיא המינפ תוסנכתה לש בצמב יכ ,תויללכה תוימואלה
.םלוה ירמוח לומגתב הכורכ הניאש ,ללכה ןעמל המורתלךלה ,ףדעומ רזגמ יגיצנכ םיצוביקה לש יכרע-ילוגסה לקשמהו ךרעה-ןורתי
התייה הלוכי הלאה תועפותה לכל .הדמתהב טעמתה יגוצייה םקלחו ,תחפו
תפמ תא הנוכנ חנעפל םהיתועונתו םיצוביקה וליכשה וליא ,הפורת תויהל
תיתועמשמ םייח-תרות שבגלו ,הלאה תוקימעמהו תוריהמה תורומתה
ייח לש ידוחייה ךרעה םויה אוה המ :הייהתל םלוה רשפ תנתונה תנכדועמו
ץוביקה ינבל םויה אורקל יוארו קדצומ המ ןעמלו המ םשב ?ץוביקה
לש ותועמשמ תויהל הכירצ המ ?הלא םייח תויחל רעונה תועונתב ויכינחלו
?הנחמה שארב ףינהל יואר ותואש לגדה80-ה תונש רבשמל רחואמ סקלפרתונש עצמאמ ץוביקה לע אבש ,תינויערו תילכלכ ,יטמוארטהו השקה עוזעזה
רבכ וכותב חתפתהש םודרה ימינפה רוערעל רחואמ סקלפר קר היה ,80-ה
רבשמל םדוק ,תוחפל ,הנש 40 רבכ ,תרמוא תאז .הנידמה תמקה זאמ
לכ ירחא םגו תורמל ,ךלוהו ךשמתמה ןורחאה יתנומא-ינחור-ילכלכה
.תואצות הרה אוהו ,םיילכלכה "םירדסה"ה

האבש ,"השדחה תילכלכה תינכת"ה בקע 1985-ב הלגתהש ילכלכה רבשה
תא ץיאה קר ,הסרובה תלופממו היצלפניאה ןועגישמ הנידמה תא ליצהל
.ימינפה רוערעה יכילהת

תובוחה יררה .םייקתהל ותלוכי םצעב ץוביקה לש ונוחטיב לכ סרהנ - עתפל
שואיי ידיל ואיבה ,תובשייתהה תועונת ראש לעו םיצוביקה לע ומרענש
.םעפ-יא הזה בצמהמ ץלחיהל םתלוכיב הנומא-יאו

תיתרבחו תילכלכ תנעשמ ושמיש םינשה לכש ,תויצראה תועונתה לש ןכרע
וליפאו תורתוימכ התע וספתנ ןהו ,קומע לפשל התע דרי - םיבושייל
.תלופמב הבר הדימב תומשאכ

,"םייוניש" יניינעב הברה תונתלעפה יכ האור םיצוביקב שחרתמב ןנובתמה
;םומינימל תויפותישה תתחפה :םה וינייפאמו ונוויכש רורב וק תכשומ
ןויער לע רומג טעמכ רותיו ;הרבחב דיחיה לש תולתה-יא ימוחת תבחרה
הליבומה המגמה .םירבחה ןיב תוסנכהו רכש ירעפל היצמיטיגל ןתמו ןויוושה
םומינימל םירבחה ןיב תידדהה תוברעהו תוירחאה תתחפה איה וז השיגב
.דבלב וילע - רבחה לש ותסנרפלו ומויקל תוירחאה ברמ תלטהו

היטרקומדל תרחא תועמשמ קינעהל תואבה תושיג תוחתפתמ ןמזב וב
םוחתה תדקפה לש ןוויכב - ובש תוטלחהה תלבקו ולש לוהינה ךרד ,ץוביקב
וא םיחמומ לש תונטק תוצובק וא םידיחי ידיב הזה שיגרהו בושחה
.תושעל ךיאו המ עובקל תוכמסה םדיבש םילהנמ-תוצעומ
אלא ,ץוביקה ירבח םניא ללכ םה םיתעלש ,הלא תוכמס-ילעב-םידיחי
.םתסנרפו םתסנכהמ קלח םג הווהמ הז גוסמ דיקפתש ,םיינוציח םישנא
תוטלחה לע תונעשנה לוהינ תורוצו םייח חרוא דוע אל,תורחא םילימב
.ותעדו ללכה

השענ םיתעל .םיפתושמה םיסכנה תקולחל תקזחתמ המגמ םג תנמתסמ
תקפנה תרזעב םיתעל .אוצמ-תעל "הרגמ תינכת"כ ,"המודר הרוצ"ב רבדה
תומגמה לכל .םימיאתמ םינוירטירקל םאתהב ,שוכרה לע תולעב-תוינמ
,תירשפא םיסחי תכרעמכ ףותישה ןמ שואיי :תחא תיזכרמ תועמשמ וללה
,ןויוושב הריפכה ןמ תועבונ ןהו ,םדא-ינב ןיב םיסחיב תירסומ ,תקדוצ
ןמ שואייו הרבחה ייח תא הרואל תיתשהלו תונבל םעט שיש הרטמכ
,דיחיה לש ותושידאל רבד לש ופוסב האיבמ וז יכ הנעטב ,תידדהה-תוברעה
םניאו םילבקמ קרש "םיליפט" תבכש לש התלידגלו המזוי-רסוחל
םידיקפת יולימל םירבח סייגל רתויו רתוי השק ,הז בצמב .םיסנרפתמ
תרבוגו ,תנוונתמו תכלוה "דחי"ה תייווה ,תיזכרמה תוירחאה םוחתב
."דיחי"ה לע תוכמתסההתא ךופהל תומזויו תונויער תויצוביקה תועונתה תא םיפיצמ הנורחאל
היהתש הנוכש ץוביקל דומצב םיקהל ,ונייה .םינפ-יברל הלאה םיבושייה
,ןילמוג יסחי ץוביקה םע םייקתש ,הנוש לבא תיזיפ הנכש ,תרחא הליהק
.ךכב וצרי םידדצה ינשש ןפואבו הדימב

הייסולכואה תא לידגי ,דרפנ ,ןכש בושיי לש ומויק םצעש ,איה החנהה
וא הלדלדתה םתייסולכואש םיצוביקל המורתו יותיפ ומצעלשכ הזו ,םוקמב
שוביג ךילהתב ןידע םינותנ וללה ןילמוגה יסחי רבדב םיטרפה .הנקדזה
הליהקה :םלעתהל רוסא דחא רבדמ לבא .םינוש בוליש-ימגד וחמצי יאדוובו
םקלחב ויהי היבשותש ,ץוביקה לש ויתוריש לע תנעשנ לוכיבכש וז ,הנכשה
ןמזה ךשמב ךופהת - וב םייח ןיידע םהירוהש ץוביקה ותוא ינב ,םתסה ןמ
היהי אל ץוביקה רשאכ :תורצויה וכפהתי יזאו ,םוקמה תייסולכואב בורל
התוא יבשותש רבדה היהי יעבט ךא ,זאו - ךפהל םא יכ ,הנוכשל ןעשמ רתוי
תא בורה חוכב עובקל תוכמסהו תוכזה ילעב תויהל ,קדצבו ,ועבתי הנוכשה
לבא יטא ךילהתב ,ךכ .תוידדהו תולת םהב שיש םיניינעב תונושה תוטלחהה
םאתהב תועבקנ תוטלחהה בורשכ ,ותונוביר תא ץוביקה ותוא דבאי ,רורב
.הנוכשה יבשות םהש ,בורה לש תוחונה וא תלעותה ילוקישל

םניאש םיבשות לש םירוגמ :תוישעמ תורוצ םיצוביקב שבולש רחא ןויער
םיילפיצינומ םימולשתו הריד רכש תרומת ,םהידליו םה - וב ץוביק ירבח
תונקורתה :תמדוקה וזל תומוד העפותה תוטשפתהל תוביסה ןאכ ףא .םינוש
ןבומה ךרוצהו ןוצרה דצב ,תוריטפ וא תוביזע בקע ןהיריידמ ץוביקב תוריד
םיריידה ימולשתמ היופצה הסנכההמ תונהיל םגו ,הייסולכואה תא "תובעל"
.םישדחה,ץוח תודובעל םיצוביק ירבח תאיציב לודיג הוולתמ הלאה תועפותל רשאכ
תמיוסמ תומימעל רשקהב - תילכלכו תיתרבח הניחבמ ,ךכמ עבונה לכ םע
תובטהה לכל תוסחייתהו ץוביקה תפוקל םהלש תורוכשמה תסנכהל רשאב
םג המ ,בצמה תא רימחמ דוע הז - ץוביקל ץוחמ הדובעל תוולתמה תורחאה
.ץוביקב הדובעה יכרוצ שויאל ,םירחא סינכהל ךירצ וללה םירבחה םוקמבש
,םילעפמב ,רוצייה יפנעב - ץוביקב םיריכשה םידבועה לש םרפסמ לדג
םהב שיש םיכילהתכ הרואכל םיארנ הלא .להנמב וליפאו ךוניחב ,םיתורישב
ויערכו ויברק לע ץוביקה תכיפה אוה ריחמה לבא ,"תוחיתפ"ו "תונשדח"
חמצש יפכ ,םייח-חרואכו ןויערכ ץוביקה ןיבל וניבש ,ירמגל רחא והשמל
ףלוחש לככ .ףתושמה ןמ הברה ןיא - ויתונש 80-מ הלעמל ךשמב חתפתהו
- םיצוביקה יבחרב שא ומכ םיטשופה "םייוניש"ה םיקימעמו םיברתמו ןמזה
םייונישב קר רבודמ ןיא .ץוביקה לש "ירוקמה םגדה"מ רתונ תוחפו תוחפ
תדכלמה חורה תכלוהו תמלענ םג טא-טא ,ןכש ,םיינכט-םיירודיס-םיינוגרא
.םיינתלעות-םיינכט רתויו רתויל םיכפוה םיידדה םיסחיהו וירבח תא

ףותישה חור לש התוקלתסה ירפ םה םייונישה םצע יכ ,שחכתהל ןיא
אל חפטלו ןנערל ,קזחל ןתינ התוא םלוא .ץוביקה לש ורצחמ תוירדילוסהו
.ךפהל אלא ,ףותישה קוריפ ידי לע

החנזה התייה ,ץוביקלו רבחל ונממ בושח ןיא ילואש ,הדובעה ןיינעב
.רוביצה תעד תא ללככ חינה הדובעה-רסומ רבעב .תואצות-תרהו תכשמתמ
,תופפורתה הז םוחתב הנשי םויה .םידדובל הסחייתה תחנה-יאו תרוקיבה
רתוי תוחוור וכפה הדובעה-תועש תסכמ יולימ לע הדפקה-יא לש תועפותו
ושקיב אל ?ךכל םימרוגהו תוביסה המ ולאש אל .שרדנכ ולפוט אלו רתויו
אל .רתוי המיענל וא רתוי תניינעמל התוא ךופהל ,הדובעל דדועל םיכרד
אל םיסחיב ילוא תוצוענ ןוירפבו היצבטומב הדיריל תוביסה םאה וקדב
הדובעה תועש תא וכפהש תונוש תושוחתב וא ,תווצה ירבח ןיב םימלוה
המב ךשמתמו יעוצקמ-יניצר לופיט היה אל .ענמיהל םיצור ונממש ,לבסל
םידבועה ףותיש לש תוכרעמ וחתופ אל ."הדובעה לש היגולויצוס" םיארוקש
,םידבועה יפלכ ןיקתו רדוסמ עובק ךרעמ חתופ אל .הדובעה-םוקמ יניינעב
ילעפמ תיברמ .םישדח תונויערו םימוכיס ,תוינכת ,היצמרופניא תקפסא לש
רוביצה לש תולתה הרבג ךכו ,תיזוכיר ךרדב ולהנתה םיצוביקב היישעתה
םידבועה ראש דועב ,חוכהו עדיה םדיבש םילהנמה םה אלה ,םיטעמב
,בוט ןוצר לש םירגאמ וזבזבתה ךכ ."ןטק שאר" לש דמעמל חרכהב ולגתסה
תוירדילוסה תמרו ,ףותישל ןוצרה םג ןוונתה ךכ ;תוהדזהו תורסמתה ,המזוי
:בור יפ לע התייה הדובעה ייוקיל לע רבגתהל ךרדה .הכלהו הדרי תימינפה
תלבק אלל"ש הנעטב ,תרוכשמ תועצמאב היצביטומה תלדגה ןוויכל היינפ
."םידבוע אל - רכש

.םתדובע לע םירבח לומגתל םינוש תונויער שבגתהל ולחה הבר תוריהמב
יפל תורוכשמב - ףוסבלו תויפסכ תובטהב ךשמהב ,תונוש תובטהב הליחת
.יעוצקמ גורידץוביקה תוכרעמ לכ תא ןנערלו ןקתל ,קודבלהנומתהמ קלחש ךכב ריכהל ,תישאר ?תושעל שי המ - תאז לכ חכונ
לש תוינידמב טוקנל ןיא ,ןכל .תואיצמה תא תפקשמ ןכא ,ליעל הראותש
תא ,ץוביקה ייחב תושלחה תוילוחה תא רתאל שי אלא ,"השעת לאו בש"
תפרוגה תוכמתסהה .תכרעמה לכ לש הקזוח תא ןתשלוחב תונכסמה הלא
תתל ותונוכנ לע ,רבחה לש בוטה ונוצר לע ץוביקה לש תיביאנ טעמכהו
דיקפת לכ יולימב ,הרבחה ייחב ,הדובעב ויתוחוכ תא ןובשח אללו דימת
תתל בוטה ןוצרבו תונוכנב הנומאהש ,רבתסמ .ידמ תפרוג התייה - המישמו
,םויכ םיכלוה וילאש ןורתפה לבא .הילשאכ החכוה - לובג אללו ןובשח אלל
אפרמו רוזמכ גרודמ רכשו ,יפסכה לומגתה - לודג "שודיח"כ םיזחאנ ובו
וב ןיאו םינש יפלאו תואמ רבכ םלועה לכב רכומ ןויער והז ,ץמאמה ןויפרל
- ינשה בלשב ,"לומגת" הז ןיינעל םיארוק הליחת .תוירוקמ םושו שודיח לכ
גרודמה הזכ ,ילאיצנרפיד רכש :ענמנ-יתלבה שרופמה םשה - ףוסבלו ,"רכש"
יפלו הב הכורכה תוירחאה יפל ,הדובעה תובישח יפל ,הקופתה יפל
.דוקפתהו תויעוצקמה

הנייפאש ,הדובעל סחיב ץוביקה לש ותשיג יכ ,ריכזהל בושח הז רשקהב
םלועב אקווד הרקויו םוקמ תספותו תכלוה ,םינש תורשע ךשמב ותוא
תולודגה תויתיישעתהו תוילכלכה תורבחה ועיגה םש .יטסילטיפקה
יושע לעפמה יניינע לכב םידבועה ףותיש קר יכ ,הרכהל רתויב תוחלצומהו
ץירמתבו רכשב יוצמ וניא ןורתפהש ,רמולכ .םהלש היצביטומה תא דדועל
ןומא ,דבועה לע תוירחאה תרבגה איה ,םתעדל ,הנוכנה ךרדה .יפסכה
,םמצע ןיבל םידבועה ןיבש תוירדילוסה שגרב ,ותעד לוקישב ,ותמזויב
עיפומ "ןוזח" יוטיבה וליפא .הלכשהו תיעוצקמ תומלתשה דודיעבו חופיטב
ברעמב ,לודגה םלועב תוחילצמה תורבחה לש ינרדומה "ןימאמה ינא"ב
ןשופיחב רתויו רתוי יזכרמל ךפוה יתרבחה ישונאה טביהה .קוחרה חרזמבו
ותשיגו ץוביקה יכ המוד .םתדובעל םידבועה לש תונמאנהו בוטה ןוצרה רחא
ץוביקהש ,איה הרצה .םירחאל יוקיחו הארשה רוקמ היה הז ןיינעל תירוקמה
םיסופדו םילכ וחפוט אל .ותנומאו ותשיג תא ריקפהו ותרות תא חנז ומצע
תוקינעמש תויזוכיר תוטישל ידמ רהמ ונפ .הדובעב היטרקומדה תרבגהל
ראשהשכ ,םילהנמ-םיחמומ ,םיטעמ ידיב תולבגומ-יתלב טעמכ תויוכמס
חרכהב איבמ הז .תוטלחהה-תלבקו עדיה ,עדימה ילגעמל ץוחמ ורתונ
תיישע ,הדובעב ןיינע רסוח :אוה קהבומה היוטיבש ,"ןטקה שאר"ה תעפותל
,הדובעהמ תורדעיהו תוטמתשה יכרד ינימ לכ תאיצמו ,דבלב םומינימה
ךרדהו .ןקתלו בושל שי הז לכ תא .תוסנכבו תויחוורב הדירי - ךכמ האצותהו
שי .חנזו חכש ,רעצה הברמל ,התואו דימת ץוביקה לעפ הבש וז איה ןוקיתל
.וייוטיבו ויתורוצ לכל ףותישה ךרד לע ךמתסהלו בושל

איה םיצוביקה םינותנ הב קנחה תבינע תא ץורפל תויחרכהה םיכרדה תחא
לש ילוהינהו יעוצקמה עדיה תקמעהו תבחרה לע ףרה ילב דוקשל
הדימל יכרד חופיטבו חותיפב הברה עיקשהל .םהיתועוצקמו םהיתודובע
םוש ןיא .תונשדחהו תוירוקמה ,תומזיהו תויתריציה דודיע ,תועצקמתהו
תולצעו החנזה קר ,ולאה תונוכתה לכ לש תושלחיהל תיביטקייבוא הביס
.הלא םיניינעב הגיסנלו רוגיפל םרוגה ןה הבשחמה

וא יולג ןוצר-יאב םיתעלו הייאר רצוק וא ןורוויעב תוביסה תוצוענ םיתע
םיניינעה תעיבקב םיפסונ םישנא ףתשל םילהנמו םיארחא דצמ הווסומ
.תויקסע וא תויעוצקמ ,תוטלחהה תלבקבו

תופיאשה וקב קוידב דמוע הז .ןקתל יחרכהו ןתינ וזה הלשכמה תא
םיחמומ-םידיחי לש תוכמס אל .ןויער לש וזכרמב ,ץוביקה לש תונומאהו
,ףותיש יסחי םימייקתמ םהבש םיתווצ תדובע אלא ,רבד קשיי םהיפ לעש
ףותישמ קיפהלו שדחל ,םירבד םוזיל םידבועה דודיעו ,תידדה תועייתסה
םתחוורל םיבושחה םיינחורהו םיילכלכה ,םייתרבחה םיכרעה תא הלועפה
.הרבחהו דבועה לש

תובר םינש חנזנ אוה ףא ,רבחה לש ישיאה ןוחטיבה לש בושחה אשונה
.םיצוביקה תיברמבלש תיעבטה חוטיבה תדועת אוה אוה ,ומצע ץוביקה יכ החוורש החנהה
לש םרדעיה .תקפסמ-יתלבכ החכוה ,הרצ תעל ,לידבהל ,וא הנקז תעל רבחה
- םירבחה םש לע ןהינימל תופוק וא תונרק ,וז הרטמל םידחוימ םילכ
וז העפות ,ודיתעב רבחה לש ןוחטיב-יאו הדרח תושוחת ורצי ,תישיא
80-ה תונש לש ילכלכה רבשה זאמ דואמ ופירחהו וטשפתה וז השגרהו
.ךליאו

,םביבס םיללוחתמה םיכילהתבו תואיצמב ןנובתהל וליכשהש םיצוביק ,ןכא
ןוחטיבה תשוחת תא דואמ ורפיש ,ןכא םהו הלאכ םילכ םמצעל םיקהל וגאד
ץוביקב תויחל וכישמה אלש וידליל עייסל םג ול ורשפא םה .רבחה לש
םלש רבחה היהנ ךכ ידי לע .םידחוימ םיישקל ועלקנשכ ילכלכ עויסל וקקזנו
,טרפל תוריח רתי ןתמ .ץוביק רבחכו הרוהכ וכרד םעו ומצע םע רתוי
,םירחאה ןהו םיירמוחה ןה ,ויכרצ קופיסב הריחבה תויורשפא תבחרה
תעינמו רבחל רבח ןיבו ,ץוביקב והשלכ דסומל רבח ןיבש תולתה תתחפה
תולוקש םיכרדב םיבר םיצוביקב ושענ ב"ויכו הלא לכ - רתוימ ךוכיח
.התואנ הדימב רמשנ "דחי"הו "דיחי"ה ןיבש שיגרה לקשמה יוויש .תונובנו
תולקת וענמייש ךכ םהייח תא ןגראל וליכשה אל דואמ םיבר לבא
.תויחרכה-אל

רדג תוצירפו םיצחל תחת קרו רוחיאב תובר םימעפ ושענ םיסופד ייוניש
ירדסב יוניש םושמ םהב היהש םישעמ ,ןכ-לע-רתי .תוצובק וא םידיחי דצמ
,םילכ תמאתה וא םיסופד תשמגה ,תורקפה לש ךרדב םעפ אל ושענ ,םייחה
.הכלהל םגו השעמל הלא םירדס לש רומגה םלוסיחל ומרג ךכבו

יכ תטלש השוחת וליפאו "ןיד תילו ןיד תיל" תריווא הררתשה ,הגרדהב ,ךכ
יכרדב די תלזוא ןאכמו ,הרכה ךותמ תעמשמ רדעיהו "רבג םילאד לכ"
ףותישה יסופד תא קרפל ילבמ ונוקית תא אוצמל לוכי הז אשונ ףא .ןוקיתה
הליהק-טרפ יסחיב "תוירחא"ו "תוריח" ןיבש ןוזיאה .תיתליהקה תוירחאהו
.קזחתהלו רמשיהל לוכיו בייח

לש הנבמלו תיתחפשמה הנילה תטישל םיצוביקה לכ לש רבעמה - ךוניחב
לש ךוניחה ילכ קוזיחב תקפסמ הדימב הוולמ היה אל - םיירוזא רפס-יתב
וצרפנ ךכ .םירוהה ברקב ןהו ,רוזאבו תיבב ,ךוניחה תודסומב ןה ,םיצוביקה
תא וחנז טושפ םקלחב - םירוהה .תפתושמה תוירחאה ימוחת הז םוחתב ףא
,הרבחבו םידומילב םהידלי יניינעל עגונב םתוירחא תאו תיעבטה םתבוח
.תרגסמו רדס לכ המשב וצרפ - םירחאו

הבשחמל הכז אל - וימוחתלו ויבלשל ךוניחה - הזה בושחה אשונה לכ
ךוניחה לש תינבמהו תינכתה היפוסוליפה תא תשבגמה תללוכו הקימעמ
.םישדחה םיאנתב ץוביקב

רפסה-יתב תוכרעמ תתתשה חכונו ךוניחה םוחתב רבטצנש ןויסינה תובקעב
,הטילק לש ילכל הזה ברה "שי"ה תא ךופהל העשה העיגה ,ירוזא סיסב לע
םידלילו רעונל - םינוש םילולסמ תועצמאבו תורוצב העפשהו ךוניח
.םהירוה לע םג םכרדו ,לארשיב

ךוניחל תיכרעו תינויער תיתשתו סיסב השמישש ,תיכוניחה הפקשהה
- הרבחה תאו ,תיכוניחה הבשחמהו השעמה זכרמ תא דליב התאר יצוביקה
תיתורחתה השיגה תבוטל החנזנ וז הפקשה .תוישיאה תחתפתמ הבש הביבס
,ויכרעבו ותוישיאב אלו ,רקיעה תא ויגשיהבו דיחיב האורה וז ,תיגשיההו
.ותרבחב רבחכו ומעל ןבכ

רתויו רתוי תלבוקמל תכפוה ,יצוביקה ךוניחל רנ השמישש ,וז הפקשה םג
תמא וזיא "וליג" ומכ ןה .תיצוביקה העונתל ץוחמש ךוניחה תוכרעמב
.התוא וחכשו טעמכ ,ןכא ,םיצוביקהש ,השדח תיכרעו תיכוניחםאה - דיתעב םהייח רבדב םיצוביקה-ינב לש הערכהה ידעומ תייחד
םיתעלש ,וז הייחד - םירחא םייחל תכללו ותוא בוזעל וא ץוביקל ףרטצהל
הילע ןיאש ,הדבועכ הספתנ ,ץוביקה ןמ םינש-תבר תורדעיהב תאטבתמ איה
.םואית וא הנווכה םושל תנתינ איה ןיאו הטילש לכ

,םינונקתו "םילולסמ" ינימ לכ בוציע ,םינוש םיטבלו תונויסינ תורמל
,הזה םוחתה לכש המוד - םיצוביקב םיריעצ לש תויונגראתהו תויוררועתה
לא ועיגה רבעב םיצוביקה ידסיימש םשכ .םיבוט תונורתפ ול ואצמנ םרט
םה ףא ץוביקה ינבש הארנכ ,ול הצוחמ םייחב תוסנתה ךותמ ץוביקה
תויחל אל ,תורחא םילימב .הצוחמש םייחב תוסנתה ךרד וילא עיגהל םיכירצ
תישיא הריחב לש ביכרמ ץוחנ .דבלב תויחונ וא לגרה ךותמ ותואו וב
.םירחא םייח לע וב םייחה תפדעה ךות ,ץוביקב

הנבה ךירצמ ,ריעצל ץוביקה ןיבו ץוביקל ריעצה ןיבש סחיהו הקיזה םוחת
לכ אלל טעמכ תודבועו תועפות רחא תוררגיה קר הניאש תנכדועמ
ינבמ םיבר לש תכשמתמה תודוונה תקספה לש המגמב אלא ,ןתא תודדומתה
הכפה ,תורמגנ אלו תוכשמתמ "םייניב-תוינח" לש תוגהנתה תרוצ .םיצוביקה
רדעיה לש ירסומ אל והשמל םימיוסמ םינבומבו ,תורקפה לש הנפוא ןימל
םוש הב ןיאש וזכ םיסחי-תכרעמ ןימ .ימצעל דבלמ תובייחתה לכ
-ינבש ךכל איבהל איה הרטמה .תונתשהל תבייח ,םיבייחמ תוגהנתה-יללכ
ןקמוע לכל ויתומגמו וינכת ,ותועמשמ תנבה ךותמ ץוביקב ויחי םיצוביקה
- הלאה םינכתה ומייקתי םכותבש םיסופדהו תורוצה תא ."אליממ"כ קר אלו
.םתשיפתו םתנבה יפל ונביו ורציי םהםהיגוסל םייעוצקמה תוחוכהו הדובעה תוחוכ בצמ תא קודבל שי - קשמב
תונוש תורוצ שפחל שי ;רסחה תאו יאצמה תא רתאל שי ;קשמו קשמ לכב
דוחיאמ תלעותה תא קיפהל ,םיצוביק ןיב הלועפ-יפותישו םירשק תריצי לש
זובזב ךוסחל ידכ ,לדוגה לש ןורתיה תא לצנל ;םהינימל םילעפמו םיפנע
ןוגראהו לוהינה יכרד תא רפשלו רוציי-יעצמאבו יעוצקמו ישונא ןוהב
ןיעמ ,םיצוביק-יצוביק לש הנבמ תריצי .יתרבחהו יעוצקמה
דוע אל .םישדח ףקיהו המר לע תיצוביק היווה םיחתפמה ,םיבושיי-תולוכשא
םיכרצל הנעיש הנבמ .תירוזא ,השדח תיצוביק היווה אלא ,תדרפנ "הדוקנ"
תומייק רבכ הלאכ תולחתה .םידרפנה םיצוביקה לש םייתרבחהו םיילכלכה
ףיסוהל ךירצ .ךוניחה םוחתב הנושארו שארב ,םימוחת המכבו םירוזא המכב
ולישביו םיכרצה ולעיש לככ ,םיפסונ םימוחתל הלועפה ףותיש תא ביחרהלו
.םיאנתה

םיצוביקהש ףא .תקהבומ תידוהי הריציל םג בשחיהל ,קדצבו ,לוכי ץוביקה
רתויב יטנטואו ינרדומ יוטיב והז ךא .םייתד םישנא ידי לע ומקוה אל םבורב
.ינוליחה ידוהיה לש הליהקה-הרבחהו םדאה תסיפתל

,ורבחל םדא ןיבש םייוארה םיסחיה רבדב תודהיה לש תיתשתה תונויער
רסומה יכרע ,םייוארה םדאה ייח תייארו הרבחל םדא ןיבש תוקיזה רבדב
,ןויצ-תבישו ץראה בושיי ןויער ,םדאה דובכו ןויוושה ,קדצה יכרעו תודהיבש
םה-םה ,םיידוהי רסומ תונויער ראשו הלא ,םדא ידיב םדא לוצינ תלילש
תונבל ץמאתמ ץוביקה .ץוביקה לש תינויערהו תירסומה ,תיכרעה ותיתשת
,וישעמ לכב וילגרל רנ םישמשמש ,הלאה םיכרעה לש םרואל םוי-םוי ומצע
הריצי אוה ץוביקה .ותריציל הריוואהו ריוואה םה-םה .ותוליעפו ויתוטלחה
.התלוכי יפכ הלא םיכרע םישגהל הכורעה ,םדא-ידי-השעמ ,תינוליח

םדא ןיבו ורבחל םדא ןיבש םיסחי תכרעמ לש תמלוהו הנוכנ היינבב ,הלאב
תא אצומ אוה הלאב ;תוידדה תויוכזו תובוח לש תכרעמ הנשי ,הרבחל
ךכו םוי-םוי ייחב השע-תווצמ יבגל ךכ ;וישעמלו וייחל תועמשמה תאו םעטה
.םישנאהו םירבדה םידדמנו םיעבקנ הלא יפל .ךוראה חווטל תורטמה יבגל
יפל םוי-םוי םישממתמ םה ,הלא םיכרע לע תתשומה ,ולעפמבו ץוביקב
.תוחנמה הדימה-תומא ןה הלא ,ןכש ,רוביצהו דיחיה לש וחוכו ותלוכי תדימ

.ומצע לא בושל תנמ לע ויתוחוכ לכ תא ץמאלו תשעתהל ץוביקה לע המוש
.ןמאיי םג - ןימאי םא

יפלכ וז ותבוח תא אלמי םאו הנידמהו הרבחה ,םדאה ךרוצ אוה ץוביקה
!ודיב הלעי רבדהש וילע הקזח - הרבחה יפלכו ומצע


2000 לירפא - 29 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח