תכרעמה ןמ

2000 לירפא - 29 הנפמביבאל תורחואמה ויתורעסב םרג ,עיגהל הנשה רחיאש ףרוחה
השקתמה ינידמה ךילהתל ומצע םיאתה וליאכ ביבאה ןכלו ,המהמתהל
הלשממה המק רשאכ וניוויק ךכ- הז ךילהת .המלשה ידיל עיגהל אוה םג
החירפו ביבא רשבלו ומוציעב התע תויהל היה רומא רבכ - השדחה
רשא שחרתי ןכא ץיקה אוב דעש םיווקמ ונדוע .רוזאה ימע ןיבש םיסחיב
םע הווקמה רדסהה םלוא .םולש לש ותישארל םידע היהנו ול ונלחיי
ררועמו ,םתמדא לעמ םיבושיי תריקע לש דואמ דבכ ריחמב ךורכ הירוס
חטבוי םע לאשמב ורושיא .ותוהמ יבגל תויהתו תוגייתסה םיבר ברקב
,םירוסה לש םתנווכ תונכב ענכושי לארשיב םעה בורש הדימב קר
.שחרתה אל הכ דעש רבד ,םיניתשלפהו םינונבלהםירדסהה םודיקב ,השארב דמועה רקיעבו הלשממה תודקמתה
הלכלכהו הרבחה לש תושקה תויגוסב לופיטה תחנזהל האיבה םיינידמה
םייתרבחה םיבואכמב לופיטה תא תוחדל הלשממל הל רוסא .לארשיב
ידי לע קרב ףדעוה ךכ לשב םג ירהש ,ינידמה ךילהתה םלשויש רחאל דע
.םירחובההתוינידמ ירקיע תא הלשממה הכישממ תילכלכ-תיתרבחה התוינידמב
,ןויליגה חתפב .ןושארה הביצקתב רקיעב טלוב רבדהו התמדוק לש
הלשממה תוינידמ תא םירקבמה םיכמסמ ינש םיללכנ ,ךמסמ רודמב
םיעטק ןכו ימע ןב המלש רשה לש ויתועצה :תופולח הל םיעיצמו
,ןורוד םהרבא וליאו .תיתרבח תוינידמל ןוכמה לש יתנשה ח"ודהמ
התוינידמ תא תונשל קרב תלשממ לש התלוכיב קפס ליטמ ,דעי רודמב
.תילכלכ-תיתרבחהתודירטמה תולאש - הנידמב טלוש ימו תילארשיה הרבחל הרוק המ
עיבצהש רשק ,ןוטלשה ילעב ןיבל ןוממה ילעב ןיב רשקה חכונל םיבר
תורקחנה תונוש תוישרפמ הלוע אוהש יפכ ,הנידמה רקבמ םג וילע
הנחוא דוד םע תכרעמה תחישב רתיה ןיב ונודנש תויגוס ,הרטשמב
לש ורמאמ םג עיפומ הז רודמב .יולה-ינויצע הוח לש הרמאמב תועיפומו
ןהיתודמע לשבש ילארשיה לאמשב תוצובקב קסועה לסרק ןועדג
,ןימזמה ץיטוא באז לש ורמאמו ,ןהילעמ םיבר תוחוד ןה תוינוציקה
."תניידתמ היטרקומד"ל ,סנדיג ינוטנא תובקעבThe ךותמ רמאמ איבמ ,םלועב השענה לא רהצ חתופה ,בנשא רודמה
לא םלועב תורישעה תונידמה תוסחייתהב קסועה ,יטירבה Guardian
םקבאמ לע רצק ח"וד .לטאיס תומוהמ תובקעב ,ישילשה םלועה תונידמ
טעמש הריזל ונבל תמושת תא הנפמ ,עקרק ירסח םיאליזרב םירכיא לש
.הב השענה לע ונל עודילש ותאצרה ירקיע תא איבמ ,תויצוביק תויגוסב קסועה רודמה ,םינפבמ
תאו זר ןמחנ לש ויתועצהו ותרוקיב תא ,ץוביקל יתא דוק לע רשכ אסא
.םהינפ תודעומ ןאלו "םינשמה" לע ןיוופ םהרבא לש ורקחמראואדנל בטסוג לש ותרותו רחמה לא תנווכמכ ןיקנבט קחצי לש ותרות
ןמגילז םייחו ירנכ ךורב לש םהירמאמב תונחבנ ,ידוהי טסיכרנאכ
םיקרפ איבמה ,בהי ןד לש ורמאמ םג עיפומ ובש ,תודלות הלא :רודמב
ןויליג םתוחה ,םירפס תרוקיב רודמב .ךוניחב םידבועה םרז תודלותמ
היילעה תטילק וניינעש ,קסיל השמ לש ורפס תא ידעלג ןד רקוס ,הז
.הנידמה לש תונושארה היתונשב תינומהה


!המיענ האירק
םיכרועה
2000 לירפא - 29 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח