יקוחה ודמעמו הנתשמה ץוביקה

ןמגילז ירוא
,תויפותישה תודוגאה תונקתל םיפופכ םהש לככ קר םייקוח ץוביקב םייונישה
עבוק - יקוח וניא ,ןויוושב וא םירבחה ללכ לש ןינקה תויוכזב עגופה יוניש לכו
ןמגילז ירוא ד"וע ,תויפותישה תודוגאה םשראוה ."תויפותישה תודוגאה םשר" ןיד יפ לע דקפומ תויפותישה תודוגאה לע
םוימ ליחתמש חוקיפ והז .הלוהינ יכרד לעו הדוגאב הרוקש המ לע דקפומ
אוהו ,םיקוריפ לש טפשמ-תיב אוה םשרה .הדוגאה לוסיח םויב רמגנו םושירה
ירפסמ הדוגאה תא קחומ םג רבד לש ופוסבו וילע חקפמ ,קרפמה תא הנממש הז
.םושירה

ורדתסה תמאב םיצוביקה ,רבעב .םיצוביקב תרכומ תומד היה אל םשרה ,רבעב
לכה התרגסמבו ,העונתל םינופ ויה רתויה לכלו ,ץוביקה ךותב םמצע ןיבל םניב
תורגסמה לע דוע םיכמוס אל םירבח רתויו רתוי ,וננובאדל .רמגנו ררוב
םינופ תופוכת םיתעל לבא ,העונתל םינופ םימעפל ,ומצע ץוביקה לש תוימינפה
תא קודבל הלוכיו ,קודבל הכירצש האכרע ונחנאש וליגש עגרב .טפשמ-יתבל םג
תובקעב .םויל םוימ תומצעתמ תוינפהו ,ונילא םינופ ולחה ,ברעתהלו תונולתה
םג ,רתיה ןיבו ,תועפות ינימ לכ םיצוביקב ועלגתנ דבכה ילכלכה רבשמה
.ונילא תויעבה תא ונפהש ויהו ,םייתרבח םירבשמ

תואכרעב תיטפשמ תוניידתה לש היעבב ולקתנש ירחאש ,םיצוביק הברה םנשי
ףיעס וסינכהו םהלש ןונקתה תא וניש ,ץוביקה תוהמ תא תוניבמ ןניאש תורחא
.תויפותישה תודוגאה םשר היהי עירכיש ימ ,ךוסכס לש בושיי לכבש ,עבוקה

,םירשפמו םירשגמשכ .תיצוביקה העונתה לש רושיגו רושיפל דסומה םג ונשי
ועיגה אלש םירקמב ךא ,היעבה תא םירתופ יכ ,רתויב בוטה בצמה והז
לכ ףקות ןיא ,ררוב לש ןידה קספל .תוררובל רבד לש ופוסב םיעיגמ המכסהל
,יזוחמ טפשמ תיבל תונפל ךירצ בוש זאו ,ותוא םייק אל יזוחמ טפשמ תיבש ןמז
יקספב ונלקתנ .לאוג ןויצל אב אלו ,ברעתהל תוליע רשע שי יזוחמ טפשמ תיבלו
ךפה יזוחמה טפשמה תיב ,רבד לש ופוסבו תוררוב ירחא ולבקתהש םיבר ןיד
תא רומגל ונתנווכ תוררובב ירהו .ררובה תא ףילחה וא ררובל םריזחהו םתוא
ךא ,טפשמ יתבב ךוסכס בשייל רשפאש ןבומכ .בוצק ןמזבו תוריהמב ךוסכסה
הז םא .רקי דואמ םג אוהו בר ןמז ךרואה ךילה והז יכ ,ץלמומ אל דואמ הז
דע ,בשוי יזוחמהש דעו ,יזוחמל רוערע ףוסב שי ,םולש טפשמ תיבל עיגמ
.המשנה תאצוי ,הפורתה תא םילבקמש

הנממ אוהו ,םשרל תונפל איה ,תיפותיש הדוגאב ךוסכס רותפל תישילשה ךרדה
תוררוב וזש םושמ ,ררוב אל אוה לבא ,ררוב ול םיארוק ונחנאש ימ תא
אלא ,תעד לוקישו בלה רשוי יפל םיעירכמ אלו ,יתוהמ ןיד לח הפ ,תירוטוטטס
ול םיארוק ונחנאש ימ תונמל לוכי םשרה .םיקמונמ תויהל םיכירצ ןידה יקספ
טפושל ומכ תויוכמס ול שי ,תוררובה קוח יפל אלש ררוב וא ,ךוסכס בשיימ
ונלש ןידה קספ .םשרה ינפל רוערעל ןתינ הזה ןידה קספו ,רבדו ןיינע לכל םולש
ןמז לכ .רוערעל ןתינ אלש יזוחמ טפשמ תיב לש ןיד קספ אוה םירוערעה לע
.ףידע הז ,רשפלו רשגל םיחילצמש

ונחנאו ,היצמרופניאב ינשה תא דחא םירפמ ונחנאו םיצוביקה רדסה הטמ
םיצוביק הברה םנשיש דחוימב ,םיצוביקה לש ילכלכה בצמה המ בטיה םיעדוי
ץוביקש עגרב .ברעתהל םג םיכירצ ונחנאש ,עורג ךכ לכ םהלש ילכלכה בצמהש
תונמל םשרה לוכי ,תורחא תויעבב וא ,םיילכלכ ,םייתרבח םיישקב לקתנ
םישנא ולא םימעפל ,ץוביקה ירבח ךותמ םה םימעפל .הנוממ דעו ץוביקל
.ברועמ בכרה םימעפלו םיינוציח

,ןבומכו .יפסכה ח"ודה תא םשרל ריבעהל תבייח תיפותיש הדוגא לכ ,ןיד יפ לע
םילבקמ ונייה רבעב םא .הב הרוקש המ קוידב םידמל ונחנא יפסכה ח"ודהמ
ןובשח האור שי םויה ,הדוגאה לש קיתב ותוא םיקייתמו יפסכה ח"ודה תא
ונחנאש עגרב) .םיצוביקל תורעה חלוש םגו ,תורעה ונל ריעמו ןחוב ,קדובש
םיניבמ ונא ,השענש המ לע תורחא תורעהב וא ןובשח האור לש תורעהב םילקתנ
.(יתרבחו ילכלכ רבשמ שיש

ירחא םגש ,רמואו ןכתסא .ילכלכ רבשמב םייורש םיצוביקה בור ,ינובאדל
בצמה תא תצק רפיש רדסהה .םיצוביקה בורב תושק תויעב ןיידע ורתונ רדסהה
ן"לדנה יצוביקל תועקרקה לש היעבה רתפיתש הווקמ ינאו ,םיצוביקהמ קלחל
ילכלכ רבשמ ךשמנו םייק ןיידע לבא ,םיצוביקהמ קלחב היעבה תא רותפל לכונו
םתואב .רבשמב תיצוביקה הרבחה םג היוצמ ,ילכלכה בצמל ליבקמב .דבכ
איצויש ןורתיפ םישפחמו םייוניש תוסנל םיליחתמ ,תויעב וררועתהש םיצוביק
ץוביקמ םינוש םה תונויערה .םיאצמנ םה הבש הדבכה הקוצמהמ םתוא
לש םיגיצנ עובשל תחא לש תורידתב ילא םיאבו ,דיחא ןויער ןיא ,ץוביקל
םיחמומה תורבח ינימ לכ לש םיגיצנו םיצוביק

ןהשלכ תוטיש אוצמל ,לגלגה תא איצמהל םיסנמו ,תוינוגרא תויעב ןורתפל
יתבשי הלחתהב .תילכלכה הקוצמהמ ץוביקה תא ץלחל יהשלכ ךרדב וחילציש
רשפא היהיש ןורתפ יל ונתי םה תמאבש יתבשח ,םישנאה םתוא םע הברה יד
הזיא לש םה הלאה תונורתפה ,השעמלש יתיאר דואמ רהמ לבא ,ותא םדקתהל
,הפ השענו לעפמה תא דירפנ ,הליהק דירפנ :לגלגה תא איצמהל הסנמש "רכאמ"
והשמ ,רבד לש ופוסב ורצי וללה תונורתפהש וניאר אל ץוביק ףאב .םש השענו
םיצוביקה ינפב הילע ץילמהלו וזה המגודה תא ץמאל ,וילע ךמתסהל רשפאש
רתוי תצק וליפא םימעפלו ,רופיש לח םיצוביקהמ קלחבש תורמל ,םירחאה
.יתועמשממ

וליחתי אל םה םאש ,ןיבהל וליחתה םישנאה :התנוש השיפתהש ינפמ הרק הז
םיכירצ םה אלא ,ץוביקהמ םהל עיגמש ץוביק ירבחכ קר אל םמצע תא תוארל
שיש טעמה תא ודבאי םהו טטומתי ץוביקה ,השעמל זא ,ץוביקל םורתל םג
רקיעב ,טטומתהל דמוע ץוביקהו ,יארונ שממ בצמה םימיוסמ םיצוביקב .םהל
שילש םהב םיצוביק םנשיו ,םירבח לש הלודג הצובק םתוא הבזעש םיצוביק
,ץוביקה ןובשח לע ודמלש םירבחה םתוא םה - בזעש שילשהו .ובזע םירבחהמ
.םיבזועש םינושארה םהו ,ץוחב םירשקה תא ורצי ,םינשה לכ ץוביקה תא ולהינ
,ינובאדלש ,ץוביקה תא ומיקהש םיקיתווה םירבחה םה שילשכ םיראשנה ןיבמ
הלא לש םירוהה םה ללכ ךרדב .םהל גואדל ךירצש םיידועיס וליפא םקלח
,ץוביקה הז :ורמא דימתש ה'רבחה הלא ישילשה שילשהו ,ץוביקה תא ובזעש
םישנא םה הלא ,םבורב .הז והזו ץוביקהמ קלח ונחנא ,ץוביקב םידבוע ונחנא
.דומלל - ןתנ ץוביקהש תורשפאה תא ולצנ אלש

םירבח שילש ,ותוא בזע וירבחמ שילשש ץוביק שיש בצמב םיאצמנ ונחנא
קיזחהל םיכירצש ,םישנא לש שילשו הליהקל םורתל םילוכי אל רבכש םירגובמ
.םיבזועל - הביזע ימד םלשל ןהו םיקיתווה םירבחה תא ןה ,לכה תא םבג לע
תודחוימ תונקת םיצוביק םתואל ונעצה ,רומח ךכ לכ אוה בצמהש וניארשכ
ףסכ םלשי ,לגר טשופ ץוביקש ינויגה אל ."הביזע ימד תונקת" תוארקנש
,דיגאתו ,דיגאת אוה ץוביק .םינפב אצמנש ימב בשחתהל ילבמ ,ותוא םיבזועל
ךירצ אל ,הזכ דיגאת בזועש תוינמ לעבש רורב ,לגרה תא טשופ אוהש עגרב
ןימכ םילעופ הביזעה ימדש ,תופוכת יד םיתעל םיאור ונחנא .רבד לבקל
ליצהל תונמדזה דוע יל שי :םירמוא םה .ץוביקה תא בוזעל םישנאל רוטזילטק
יירחאו - חרבא ,הביזעה ימד תא חקא ,ץוביקה לש ,הזה ןשעה דואהמ והשמ
לש שוכרה תא לקעמו ץוביקה תא עבות םג ,לובמה יירחא רמואש הז .לובמה
ןיאשו ידועיסה קלחב םהו ץוביקב םיאצמנ ומאו ויבאש ול תפכיא אלו ,ץוביקה
.ידועיסה קלחב םייחש םישנאל ,םילותיח לשמל תונקל ףסכ ץוביקל

ןהיבגלש תואצמה םיאיצממ ונחנא ,םקוריפ תא עונמל ידכש םיצוביק םנשי
ןתוא ףוקתל רשפאו תוססובמ קיפסמ אל ןה תיטפשמ הניחבמש םירמואה םנשי
הביזע ימדל תונקתה תא ףוקתנ ונחנא" :יל םירמואש ןיד יכרוע םתואל .ץ"גבב
וצ איצוא תרחמלש םכל ועדת לבא ,ףוקתל םילוכי םתא" :בישמ ינא "!ץ"גבב
יוכיס דוע םהל שי הככ .הרוגא וארי אל םכלש תוחוקלה זאו ,ץוביקל קוריפ
,רבד לש ופוסב ד"וע ףא ,םייתניבו ,םהלש תא םישוע הלאכ םירבד ".ףסכ לבקל
.ןחבמל תאז דימעהל זעה אל

"תויפותישה תודוגאה תדוקפ"יכ ,התונשל ךירצש םירמוא םיברש תורמל .1933 תנשמ ,הנשי דואמ הדוקפ וז
תוחרואל התוא תומיאתמש תונקת םיבתוכ תעל תעמ ונא ,רתוי תיטנוולר הניא
:ארקנש קוח ונבתכ הרבעש הנשב .תיטנוולר דוע איה לבא ,םייושכעה םייחה
תא ונרבעה ,םדקתמ רתוי הברה והשמ היהיש וניצר ."יפותישה דוגיאה קוח"
ארקנש דסומ לש הקיקח תדעו התנומ םג וישכעו תועונתל קוחה תועצה
.התוא ןווכנ ךיא תוארלו העצהב ןודל הכירצש ,"יפותיש דוגיאל הצעומה"
לע וליפא הקלחב תססבתמש ,וזה קוחה תעצהב ונל ויהש םינושארה םינוידב
רדסהה ,המ עדוי התא" :יל ורמא ןידה יכרוע לכ טעמכ ,שדחה תורבחה קוח
"!ונשת לא .בוט רתוי ןשיה

קוחהו .קוחה והז ,תיטפשמה היכרריהב ונתוא בייחמש ונלש יסיסבה רוקמה
םא ,הלאש ררועתהב"ש תעבוק הדוקפה .תויפותישה תודוגאה תדוקפ אוה
,הדוגאה לש התלועפ רוזאל וא תכיישש הדוגא גוסל עגונב וא וז הדוקפ ךרוצל
י"ע הלאשה טלחות ,םיוסמ די חולשמל וא ,דמעמל ,םדא הזיאל ךייש הז םא וא
תא עובקל ךמסומש ימ :קקוחמה רמוא ."רמג תטלחה היהת ותטלחהו םשרה
תויפותישה תודוגאה םשר - דחא םדא קר הז ,תורבחה גוסו הדוגאה גוס
תותלדה תורגסנ ,השעמל ,קקוחמה י"ע הזכ רבד רמאנש עגרב .תיפוס ותטלחהו
.הטלחהה לע רערעל

תודוגאה תונקת" וז הנושארה ,ץוביקה רדגומ ןהבש תונקת יתש שי
ןהמו רבח והימ תוארל הנווכה התייה םש ."1973-ג"לשת ,תורבח-תויפותישה
ךירצ היה ךכ םשל .ולש תויוכזה

הדוגא" :תרמוא ץוביק לש הרדגהה .תויפותישה תודוגאה יגוס תא םג רידגהל
לע תנגרואמה ,וירבח לש תיפותיש הרבח םיקמה דרפנ בושיי איהש ,תובשייתהל
לכב ףותישו ןויווש ,תימצע הדובע היתורטמו ןיינקה לע ללכה תולעב לש תודוסי
הרדגה ,רמולכ ."ץוביקכ התוא גוויס םשרהו ךוניחהו הכירצהו רוצייה יחטש
.הרצ דואמ

ןהו ,ביצה אוהש תונקתב ץוביקה תא שדחמ הנשמה קקוחמ רידגה 1995 תנשב
:ץוביק רדגוה 5 ףיעסבו "תודוגא יגוס ,תויפותישה תודוגאה תונקת" תוארקנ
ללכה תולעב תודוסי לע תנגרואמה ,דרפנ בושיי איהש תובשייתהל הדוגא"
םשרה ."ךוניחבו הכירצב ,רוצייב ףותישו ןויווש לשו תימצע הדובע לש ,ןיינקב
הניחבמ םיצורש םישנא יילא םיאב .ץוביקה לש גוויסה אשונ תא לוקשל ךירצ
.ץוביק תושעל ךיא עיצהל תואבש תורבחה לכ ןכו ,ץוביקה תא תונשל תינויער
ותואל המיאתמ תיפותיש הדוגא התוא םא תוארל ךירצ ,תונקתה יפ לע ,םשרה
הרגמ לכבו ,תורגמ םע ןורא םשרל שיש וליאכ :תרחא הרוצב הז לע לכתסנ .גוס
הז - הנוילעה הרגמה הנשי .הצובקה התואל תוכיישש תודוגאה תא םש אוה
בשומ הז - ונממ ףא תוחפש המ ;יפותיש בשומ הז - יפותיש תוחפש המ ;ץוביק
םיאבש עגרב .םירחאו תיללכ הדוגאו יתליהק בושי דע ךלוה הז הככו םידבוע
לבא יוניש לכ םכל רשאל היעב יל ןיא :םלוכל רמוא ינא ,םייונישה לכ םע ילא
התואל םימיאתמ ןיידע םתא םא קודבל ךרטצא ינא יונישה םעש ,םכל ועדת
םימכח ואב .תונקתה יפ לע יילע לטומ הז ,הדוקפה יפ לע יילע לטומ הז .הרגמ
ןיבו ץוביק לש הרגמה ןיב :רחא והשמ השענ ,ואוב ,המ םיעדוי םתא" :ורמאו
ץוביק" :תומש הל ואיצמה רבכו ".השדח הרגמ איצמנ ,יפותיש בשומ לש הרגמה
םע ףילחהל ונלחתה .םימוד םירבד ינימ לכו "יתליהק ץוביק" וא "יפותיש
וז האב ,תוטילקרפל עיגה הזשכ .םיצור ונחנא המ תוארל ידכ םיחסונ תועונתה
ךירצ אוה המל ?השדח האצמה איצמהל םיכירצ םה ?םישוע םתא המ" :הרמאו
.תרחא הדוגא היהי ,ץוביק תויהל הצור אלש ימ ,ץוביק ךל שי ?ץוביק תויהל
תועמשמ שי ,תורדגהב וזה הקיטנמסל "?השדח הרדגה איצמהל ךירצ המ ליבשב
הז ץוביקש בותכ הסנכה סמ תדוקפב .ימואל חוטיבו הסנכה סמ :םימוחת ינשב
הבותכש ךרדב ץוביקב לפטל בייח הסנכה סמ .ץוביקכ ותוא רידגה םשרהש ימ
סמל רבכ שי ,יפותיש בשומב רבודמשכ .תונורתי רפסמ הזב שיו ,הדוקפב
תוסמל וא ,ץוביק ומכ ותוא תוסמל םאה ,הרדגהה תא לבקל םא לוקיש הסנכה
םגש ,הליגר תיאלקח הדוגא ומכ הסוממ רבכ ,םידבוע בשומ .תרחא ךרדב ותוא
תוסחיתה שי ץוביקל לבא .סמה תונוטלש תניחבמ תונורתי הלא יא םנשי הל
.ימואלה חוטיבה קוח יבגל םג ןידה אוה .תדחוימ

ץוביקל ץוביק ןיב םייניב תרדגה םירידגמ םא .תודבכ יוסימ תויעב שיש רורב
דואמ אוהש ץוביק וא - םייתשמ תחא ,םיקוחה ינשב היעב םירצוי ונייה ,רחא
ותוא םיעיצמש ומכ ,יפותיש תוחפ אוהש ץוביק וא ,וישכע אוהש יפכ ,יפותיש
חוטיבה קוח םע אלו הסנכה סמ תדוקפ םע אל ,היעב ונל ןיא זאו ,שדחמ
דרשמ םג .ינכפהמ יוניש הז אלא ,יוניש םתסב רבודמ אלש אלא .ימואלה
לקהלו ,םהל איצמהל ץר התא המ" :רמאו אב ,ץעייתמ ינא ותאש ,םיטפשמה
ץוביק לכל עידומ ינא "?אל וא ץוביק תויהל םיצור םה םא - וטילחיש ,םהילע
תא רתוס אל הזש ןמז לכ ,יתניחבמ ,תונשל םיצור םתאש המ לכ ,ץוביקו
תונורקע י"פע ,תיפותיש תרגסמ יהשוזיא ראשנ הזו תונקתהו הדוקפה
לכ רשאל היעב טעמכ ןיאש ,םכל עידומ ינאו .רשאל ןכומ ינא - היצרפואוקה
ינא .ןידב עיפומש יפכ ןונקת יונישל םיכילהה תא ומייקיש יאנתב ,אוהש יוניש
יוניש תרחמלש ןובשחב חקייש לבא ,ןונקתה תא תונשל דחא לכל תתל ןכומ
יפל ץוביק היהי אל רבכ הזה ץוביקה ,ידי לע יונישה רשואיש עגרב ,ןונקתה
עדימ שיו ,ןונקת יוניש לע םירבדמש םיצוביק הברה יד שי םייתניב .תורדגהה
ימ .ןידל דוגינב םייחה תוחרוא תא וניש ,ןונקת יוניש ילב ,השעמלש םיצוביק לע
,תילילפ הריבע רבוע ,םשרה תוארוהל דוגינב וא ,תונקתל דוגינב והשמ השועש
הז .ח"ש 1,000 לש סנק - ךשמנ הזש עובש לכ לעו רסאמ תנש דע אוה שנועהו
םלושמ תויהל בייח אוה ,סנקה תא םלשיש ץוביקהמ שקבל רשפא יא ,ישיא סנק
אלא ,הז אשונב ילילפ ךילהב ןכתסהלו תכלל דחא ףאל עיצמ אל ינא .רבחה י"ע
.ךירצש ומכ תונשל תוסנל

הדובעל היצביטומתושקה תויעבה תחא .ונדודיע תא םילבקמ םויכ םיעצבתמה םייונישהמ קלח
םישנאה לש ןוצרה ,היצביטומה תייעב וז ,םיצוביקב םיאור ונחנאש רתויב
הדובע תסכמ ןיא םיצוביקה בורב .הדובע תועש לש אשונה םג ונשי .דובעל
אוהש יתמ םייסלו הצור אוהש יתמ הדובעל אובל רבח לוכי ,השעמל .תימוי
.הצור

.תימוי הדובע תסכמ עובקל םיצור ונחנא :ורמאו םיצוביק הברה ונילא ואב
לעופב תויהל ,רמולכ .תועש 8 וא 7 דובעל םיכירצ םהש ועדי םישנאש ,הסכמ
תוחכונב קר אלו ,לעופב הדובעב וזה הסכמה תא אלמל הצרנ ,ןבומכו הדובעב
,ןידה תא רתוס אל הזו הדובע תסכמ עובקל רשפאש ,ןבומכ .הדובעה םוקמב
רתוי דובעל םיכירצש הלאכ שי :ורמאש ויה דואמ רהמ לבא

רובע הרומת ולבקי םירבחש םיצור ונחנא .יוציפ םיצור ונחנא .הסכמהמ
קלחו םירבחהמ קלח ,הרומת ולבקי םא ,בוש .םיעצבמ םהש תפסונה הדובעה
לוכי ץוביק רבח לכש עבקנ .ןונקתב אצמנש ןויוושה ןורקיע עגפיי - אל רחא
30 ונעבקש םיצוביק שי ,הסכמה תא ונעבקו ,תפסונ הדובע לש הסכמב דובעל
.ץוביקה תוריכזמ תעבוק תופסונה תועשה תא םידבוע ןכיה ,תועש 50 שי ,תועש
ךותמ ,תפסונ הדובע ךירצ ןכיה עבקיו הדובעה רודיס תא השעי תוריכזמה רבח
ךירצש תומוקמב ךוסחל רוזעתו ץוביקה לע םג ןגת תפסונה הדובעהש ,המגמ
םידבועש םילעופ רקיעב ,הריכש הדובע הברה יד שי םיצוביקה בורב יכ ,ךוסחל
לש הסכמ םיעבוקש עגרב ,ןכלו .םהב דובעל וצר אל ץוביקה ירבחש תומוקמב
הדובע וכסח ,תעבוק תוריכזמהש תומוקמב קר עצבתת איהש םירמואו הדובע
.הריכש

ןוכסיח םיצוביק רפסמב ונאצמ ,םיצוביקה רדסה הטמ םע תאז ונקדבש ירחא
תועמשמ הל שיש ,הרידא תומכ וזש ,ץוביק לש ריכשה םדאה חוכמ 43% לש
.הדובע לש הסכמ ועבק וליאכ תאז םישועש םיצוביק םג םנשיו .הלודג תיפסכ
ןיאש הפוקמ לודג רתוי ביצקת שי םואתפו ,תפסונה הדובעה תא לבקמ דחא לכ
ימש ,ןונקתב ועבקו םהלש ןונקתה תא םג ונישש םיצוביק םנשי .םולכ אלו הב
אלש המל תיסחי ,וביצקתמ ץצקל רשפא ,תימויה הדובעה תסכמל עיגמ אלש
לש טנמלא םג םהל היהיש וצרש םירחא םיצוביק שי .תאז ונרשפא ונחנאו ,דבע
רבד .הדובעמ קמחתמ וא ,דבוע אלש םדא שינעהל ץוביקה לכויש ,עיתרמ חוכ
.תיפותיש הדוגאב תושעיהל ןתינ הזכ

םימרות ונחנא לבא" :ורמאו םישנא ואב תופסונ תועשל םולשתה גהנוהש עגרב
היה הזה ןוידב ".רתוי ונל עיגמו רתוי לבקל םיצור ונחנא .רחא םדא לכמ רתוי
שיש ומכ ןויווש שיש ןמז לכ :ונעט םה ,הסנכהה סמ תונוטלש ,רנטרפ ונל
רכש וא ץירמת תנתונה הטיש עבקתש עגרב לבא .היעב ונל ןיא ,תופסונ תועשב
ןכל .יוסימהו הקיקחה תא הנשנו אובנ ונחנא ?ןויוושה הפיא ,והשימל דודיע
קר :ונרמא דועו .20% דע קר עיגהל לכוי ץירמתהש ,סמה תונוטלש םע ונעבק
רשפא ,םינורחאה םינזאמה יפל םיאור ונחנאש ליגרה חוורל לעמש חוורה תא
הטישה התוא הגהנוה ,ץוחה ידבוע יבגל םג .םידבועל תיסחי הרוצב קלחל היהי
,רמולכ .ןונקת יונישכ הטישה תא םיבייחמ ונחנא .תפסונ הדובע רובע לומגת לש
,עורגל וא ףיסוהל ליחתהל ,הטישה תא תונשל םירקבל תושדח לוכי אל ץוביק
וא ףיסוהל ,הטישה תא תונשל ידכ .ןונקתהמ דרפנ יתלב קלח איה הטישה יכ
,טרפה תויוכז ועגפיי אלש םיחיטבמ ונחנא .ןונקתה תא תונשל ךירצ ,תיחפהל
.ונרשיא הכ דעש םידיחיה םייונישה הלאו

םירבחה םש לע םיתב םושיר ומכ ,ריבעהל םיסנמ םירבחש ,םייוניש דוע םנשי
יפותיש בשומב .ןונקתל םיאתמ אל הז יכ ,תאז םירשאמ אל ונחנא ,ץוביקב
אל הזש רורב .ןתינ אל הז ץוביקב ,םירבחה םש לע םיתבה תא םושרל רשפא
םתואב .יפותיש בשומ לש הרדגהל םיאתמ אל םגו ץוביק לש הרדגהל םיאתמ
וכב ,וננולתה ,םיקיתווה םירבחה ילא ועיגה םיסכנה ךוישב וליחתהש םיצוביק
אל ,שארה תא םירהל םידחופ ונחנא .ונילע ןגהל לוכיש דיחיה התא" :ורמאו
םידליה הלא ,יונישה תא השועש ימ .ץוביקב ונתוא ולסחי ,תוהדזהל םיצור
,תרגובמה הבכשב רקיעב ,דואמ דבכ ששח שי ."דגנתנ אלש םיצור םהו ,ונלש
ןתינ ךיא תוארל ,תוטילקרפה םע יתבשיש ןבומכ .םתוא לוזגל םיכלוהש
םה .ףשחיהל םידחופ ,ינש דצמו ,ףשחיהל םיצורש םישנאה ועגפיי אלש חיטבהל
.םיסכנה ךוישב רבד השעיי אלש ךכ לע רומשא ינא םא ,ףשחיהל םינכומ

ךיישל רשפא ."רוצייה יעצמאב הדוגאה תולעב" :בותכ ,יפותיש בשומ ןונקתב
לעפמה תא תחקל ןתינ אל ,רוצייה יעצמא תא אל לבא ,יפותיש בשומב תוריד
.םירבחל קלחלו

ץוביקה קרפתיש הדימב :ורמא םש .לאכימ ןגעמב ,דחא ץוביקב ןויסינ ונל שי
ונחנא םיסכנה תרתי לכ תא ,םינקזל הגאדו תובוחה תרזחה ירחא ,דיתעב
,ןויווש לש חתפמה יפל אלש ,םירבחל הרתיה תא תקלחמ איהו ,הדוגאל םינתונ
.ץוביק ןיאש ירחא ,כ"חא קר הז לבא .ב"ויכו קתו לש חתפמ אלא

תא םושרל םילוכי אל ונחנא םויהש םיעדוי ונחנא :רמאו רחא ץוביק ונילא אב
הדוקפהו קוחהו ,תאז הנרשפאת תונקתהו היה לבא .םירבחה ש"ע םיתבה
,שארמ רבכ ונל רשאת ,הפיסאה תא שדחמ ןמזנש םוקמב ,ורשפאי םשרהו
לבא ,ונלצא םינטפשמה ןיב חוכיוובו ץוביקה םע ןוידב םייתניב ונחנא .דיתעל
םירבחה םש לע םיתבה תא םושרל רשפא יא םויה .רשואי הזכ יונישש חינמ ינא
.תאז רשפאל לכונש ,קפס ונל ןיא ,תונקתה ונושי םא היהו .םימשור אל ונחנאו,ץוביקה רקחל ןוכמהו ןיקנבט די ,ירעי-די לש ינויערה גוחב האצרה ךותמ)
(1999 ינוי ,ןיקנבט דיב הכרענש
28 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח