םירמאמ ריצקת
1999 רבמבונ - 28 הנפמ


תכרעמה ןמ
תוהתל אלש לוכי וניא ,רצואה תודיקפו םירשה ןיב ביצקתה ינויד רחא בקועה לכ"
תא ךישממש ,יתודיקפה ןונגנמה וא םירחבנה םירשה - הנידמב םיעבוקה םה ימ
תא וצמיא רצואה רשו הלשממה שארש המוד - - - .תמדוקה הלשממה תוינידמ
."'רובייל-וינ' וא 'תישילש ךרד' הנוכמ איה םא םג ,תילרביל-ואינה תילכלכה הנשמה

ץוביקה" :א"הבקהו ם"קתה לש דוחיאה תודיעוול םג םרמאמב םיסחיתמ םיכרועה
ךות ויתורטמו ומצע רידגהל עדיי ול .ויתולילע ומת םרט ךא ,השדח תורגבל עיגה
רפשל שי .ינמוה-יתרבחה ודוחיי תא ול םינקמה דוסי יכרע םתוא לע הדפקה
."רמשל םג םוקמ שיו שדחלו

.הז רתאב ונשי ואולמב רמאמהםעה לש בוטה ומשו לארשיב יטילופה דמעמה - לטיו דוד

אוה ,וכותמ ונתוא וצליח אל תונורחאה תוריחבה םגש םייורש ונא וב רבשמה
,יטילופה דמעמהו לשממה תכרעמ ימגפ תורמל ךא .הלוכ תודביה לש הרבשמ
.םידוהיה לכל שורדה ללוכ יאידיאו יתרבח ןוקיתל תלוכיה לארשיב היוצמתונויצ טסופו תונויצ - הרזחבו תויתכלממל תויטבשמ - ןוזדיוד ירוא
לארשיב

ןתוליעפו ,השדחה תונויצ טסופב תוטלובה תועונתה ןה היילעב לארשיו ס"ש
ךות יובירו ןוויגב םלוא .תיתדעה תויטבשל תויתכלממה ןמ לארשי תא הריזחמ
.ןוכיס קר אלו יוכיסו המצוע שי ודוביכו ינושב הרכה- הלשממה לש תילכלכה התוינידמ תועמשמ לע - ןטק ףסוי

תינכדעה םתועמשמו םייתרבח םיחנומל ןוקיסקל

לש תיתרבחה תוינידמהו הנידמה ביצקת לע הנורחאל להנתמה חוכיווה ךלהמב
םירורב םניאש םינוש םיגשומ םינותיעו םיאקיטילופ ידי-לע םילעומ ,הלשממה
.שומיש םהב םישועש הלאמ קלחל םג הארנכ אלא בחרה רוביצל קר אל ,םייד
.ילאוטקא דממ םהל תתלו םהמ המכ ריהבהל הסנת הרצקה המישרהםורדל ןופצ ןיב - םורמ ילנטס

.םורדל ןופצ ןיב איה תיתימאה הקולחה .היוגש - םייחרזמו םיזנכשאל הקולחה
ץמאל תבייח איהו ,םורדל ןופצ ןיב רפתב תיתוברתו תיפרגואיג תאצמנ לארשי
.םורדה תרוסמבש תונלבוסו תוחיתפו תינופצ הלכלכתיכוניחה תכרעמב תוילכלכ תורופטמ - ןמרביל בקעי

וז תכרעמ לע ןתעפשה .ךוניחה םוחתל ורדח הלכלכה םוחתמ תוחוקלה תורופטמ
.תוידוחיי תורופטמ ומצעל שבגי ךוניחה םלועש יוארו תילילשתיטסילאיצוסה תרוקיבהו סלור לש קדצה תרות - רועסי םהרבא

םלוא ,תויתרבח תומרופר לש תוינידמל קודיצו סוסיב שי סלור לש קדצה תרותב
.לוצינ הב ןיאש תינויווש הרבח ןוניכל הרודס הנשמ וז ןיאבשחמ תיימדהב יתרבח רקחמ - ריפוא יש

תקידבו םייוסינ תכירע רשפאמ בשחמ תייצלומיס תועצמאב יתרבח רקחמ
.תמא תביבסב הקידבל תיסחי רצק ןמזב תוינויצולובא תוירואיתהיצזילבולגה רבשמ - טיירבלג 'ק סמיי'ג

,םדאה לש םייסיסבה ויכרצ תא קפסל התלוכי איה תוינידמ תניחבל הדימ הנק
העגפ םיחותפ ןוה יקושו הטרפהה ,תוברעתהה יא תוינידמ .ןוזמב לכ םדוקו
חותיפה תוינידמל רוזחל שי ןכ לעו ,םדא ינב ינוילימ לש םיילכלכה םהייוכיסב
.םדאה ינב ןעמל"תוינמה ילעב לש ביטרפואוקה" תטיש :יניסה ןויסינה - ןמלה רימא

תא גישהל ידכ ,תוינמ תרבח לש הנבמ םע םייביטרפואוק תונורקע בלשל ןויסינה
תקזחתמ םהבש ,םיניסה םיביטרפואוקב הפי הלע אל ,תוטישה יתש תונורתי
.ביטרפואוקה ירבח ,םידבועה ןובשח לע "םיסוב" תבכש ,תינוטלשו תילכלכ

הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמהןיסב תואלקחב הדובעה ןוירפו תונומוקה - ןאו'ג-ןו יל

תושק ועגפנ תויממעה תונומוקה תפוקתב תואלקחב הדובעה ןוירפו הקופתה
םע .תוילנומוקה לשב אקווד ואלו ,עבט יעגפו םייטילופ םידעצ לש בוליש לשב
.ןוירפהו הקופתה וריבגה ישפוח קושו תיטרפ תולעב תגהנה ,תאז

הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמהתוערכהב םידבוע תופתתשהו םיחוור תקולח - לסאר דנומייר
היסורב הצחמל םייטרפו םייטרפ םילעפמב

תולעבב ורתונש םילעפמו וטרפוהש םילעפמב ,היסורב םירע עבראב רקחמ
םילעפמב רתוי הצופנ תוערכהה ךילהתב םידבועה תופתתשה יכ הלעה ,תיתלשממ
תוציפנה לע העפשה ןיא לעפמה לש ולדוגלו םיחילצמב רשאמ םיחילצמ םניאש
.םידבועה תופתתשה לש

תא הרואכל הלידגה ,תבחרנ הטרפה לש תינכתה תאצות ,םידבועה תולעב תעפות
תעפשה םלוא .םידבועה יניעב תוחפל ,תוטלחהה ךילהתב םידבועה תופתתשה
.תיתימא תועמשמ הרסחו סקטה םוחתמ תגרוח הניא םידבועה לש תולעבה

הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמהתינויווש הנומוק - סקוא ןיווט - דבוע בקעי

תונומוק רשע םויכ תדגאמה תוינויווש תונומוק לש היצרדפ תמייק הקירמא ןופצב
התייה ,היני'גרו תנידמב 1967-ב המקש סקוא ןיווט .וקיסכמו הדנק ,ב"הראב
.הז רמאמב טרופמב םיראותמ הדוקפתו הייח תוחרוא .הז גוסמ תונומוקה תצולח

הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמהםיבושי ,םישנא ,ןויער תעונת - רוצ יקומ

לש התוליעפב .ותועמשמ תא תועונתה ןיב ןשיה טקילפנוקה דביא רבשמה ךלהמב
ישפחמ םיריעצ לש םתוליעפ הבושח ,תדחאתמו תשדחתמה תיצוביקה העונתה
,תויתעונת תורגסמ חתפלו תונורקע לע קבאיהל שי יכ ,חינמ הרבחכ ץוביקה .ךרד
.רישכמ אלא ,ינחלופ ילכ אל דסומבו תרגסמב האור אוה ךא

הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמהיקוחה ודמעמו הנתשמה ץוביקה - ןמגילז ירוא

תונקתל םיפופכ םהש לככ קר םייקוח ץוביקב םייונישה יכ ,ריבסמ תודוגאה םשר
- ןויוושב וא םירבחה ללכ לש ןינקה תויוכזב עגופה יוניש לכו תויפותישה תודוגאה
.יקוח וניא

הז רתאב יוצמ ואולמב רמאמהםירפס תרוקיב

,שדחמ הכרעה - הירוטסיהל הרזחהו תונויצה םירמאמ ץבוק לע ןרוג בקעי
.קסיל השמו טטשנזייא נ"ש תכירעב

.החומס ימס תאמ ,?לארשיב םיברעל הימונוטוא לע ןרבו'ג םלאסתובוגת

רלצנקה תוינידמ לע תרוקיב ךמסמ המסרפ גאטסדנובב SPD יריצ תצובק
לאיצוס תוינידמל הניפ ינבא םיעיצמ םה .ריילב הינטירב תלשממ שארו רדרש

.םימייוסמ םירוציקב אבומ ךמסמה םוגרת .תינרדומ תיטרקומד

תרבוגה תומילאה עקר לע ,תוהבאה תוררופתה תעפות לע עירתמ אדיורב ןועדג
.םידלי יפלכ

28 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח