תוערכהב םידבוע תופתתשהו םיחוור תקולח

היסורב הצחמל-םייטרפו םייטרפ םילעפמב*לסאר דנומיירשי םאה ?םילעבל וכפה םהידבועש םילעפמב תוערכה תולבקתמ דציכ
ידיב תוראשנ תוערכהה םאה ?לעפמה לוהינ לע רתוי הבר העפשה םידבועל
,תובורק םיתעל ולאשנ הלא תולאש ?םיליגר םילעפמב היהש יפכ םיחמומה
םילעפמה לע ורבעש םיכילהתב דקמתהל ףידעמ ינא ךא .םינוש תומוקמב
,םידבועה תולעב לש תוהובג תומר םאה קודבל ינוצרב הז רקחמב .היסורב
לוהינ לש תוערכהב םידבועה תופתתשה תא ולידגה ,היסורב הטרפהה ירפ
הטילשה תא וריבעה תוטרפההמ 90% ,םירקוח לש םתכרעה יפל .לעפמה
.ןילופב 75%-ו הירגנוהב 43% תמועל ,םהילעפמב םידבועה ידיל

,וטרפוהש תויסור תורבחב םידבועה תולעב לש וז ההובג הגרד תורמל
וז תולעב תרבעה םנמא םאה ,הקפקפ אשונב הנדש תיעוצקמה תורפסה
לש םידבועל .םיטושפה םידבועה לש תוערכהב תופתתשהה תא הלידגה
םג ,ריינה לע תוחפל ,תורכינ תויוכמס ויה ,היסורב םייתכלממה םילעפמה
,1988-ב םילעופה תוצעומ תמקה תא רשיא בו'צברוג לאכימ .הטרפהה ינפל
תוצעומ .םילעפמה ילהנמ תא רוחבל ןתוכמסב היה םיוסמ ןמז קרפלו
יכ םא ,םייתכלממ םילעפמ הלא יאב םויה םג דקפתל תוכישממ םילעופה
רחאל .םיסונובה תקולח לש תוינכת רושיאל םצמטצה ירקיעה ןדיקפת
ילעב לש םייתנשה םישגפמב תוארל םילהנמהו םידבועה םיטונ ,הטרפהה
םיפוצ לבא .םנוצר תא םידבועה םיעימשמ הבש תירקיעה הריזה תא ,תוינמה
םינגרואמ םיעוריאכ םתוא םיראתמ ,הלאכ םישגפמב וחכנש םיינוציח
.לעפמה להנמ לש תטלחומה ותטילשל םינותנה

אל ,היסור לש הרקמב .הטרפהה לש תועפשה תקידב הניה הז רקחמ תרטמ
תויטרפה תורבחה ןיבל ,וטרפוהש םייתכלממה םילעפמה ןיב לידבהל ןתינ
.הלאה םילעפמה יגוס ינש ןיב הדירפמ אל תיסורה הקיטסיטטסה .תושדחה
יטרפ לעפמ ,יתכלממ לעפמ :םילעפמ יגוס השולשב ונרחב ,רקחמה ךרוצל
הנידמה ןיידע ךא ,תוינמ שי וידבועלש לעפמ) תברועמ תולעבב לעפמו
תוישעת שמחל םיכייתשמ הלא םילעפמ .(תולעבב הפתוש תויהל הכישממ
גרובנרהוא זוחמ ריע ,הריבה הבקסומ ןה הלא םירע .תויסור םירע שולשב
תרבח ידי לע ולהונש תונויאר תרדסב ךרענ רקחמה .הנטק ריע - ןרסיסו
45 ורקחנ לכה ךס .תולעבה תמרב םילדבה ויה תונושה םירעה ןיב .םירקס
'סמ הלבטב תגצומ ,תולעבה תרוצב היישעתה יפל םילעפמה תקולח .םילעפמ
.1,תברועמ תולעבב םילעפמ וא םייתכלממ םילעפמ ורדענ םהבש תומוקמב
תוטרפומ תורבחש ,ןייצל רשפא .תופסונ תויטרפ תורבח םמוקמב ורקחנ
,תאז תמועל .םיישיא םיתורישבו היישעתב ,ינועמקה רחסמב רתויב תוצופנ
תורדענ ךא ,םייעדמ םיתורישבו ןיינבב תוצופנ תושדחה תויטרפה תורבחה
.היישעתב ןיטולחל

תונושה תולעבה תורוצ ןיב תופתתשהב םילדבהתגצומ ,םידבועה תופתתשהב ינושה לע ןתעפשהו תולעב תורוצ ןיב םילדבהה
.2 'סמ הלבטב

ךילהתב םיפתתשמ רוצייה ידבוע םאה ,התייה הקדבנש הבחרה הלאשה
ילעב תשיגפ ,םילעופה תצעומ - םתופתתשה ןונגנמ והמו לעפמב תוערכהה
?תונחבומ תוחפ תוטיש וא ,ןוירוטקרידב גוציי ,תוינמה

ויה ךא ,תולעבה תורוצ לכב המייקתה םידבועה תופתתשה יכ ,הארמ רקחמה

םילעופה תוצעומ .תולעבה תרוצ יפל ,תופתתשהה ןונגנמב םירכינ םילדבה
תומצמטצמ ןה ךא ,תולעבה תורוצ עברא ךותמ שולשב םייקתהל תוכישממ
.תושדחה תורבחב ללכ תועיפומ ןניאו םילעפמה לש הנטק הצובקל קר
ןהש ,קושב תורחסנ ןהיתוינמש תורבחב ,יופצכ ,תוצופנ תוינמה ילעב תושיגפ
רכומ וניא ,םינוירוטקרידב רוצייה ילעופ גוציי .ברועמה רזגמב תוטלושה
תורבחב ןה ,רכזומ ךא ,םיברועמ םילעפמבו םייתכלממ םילעפמב ללכ
.תוטרפומה תורבחב ןהו תויטרפה

תופתתשה לש לבוקמה ןפואה םניה םידבועה ןיבל םילהנמה ןיב םישגפמה
ללכמ תיצחמל עבר ןיב םיווהמה ,םילעפמב תוערכהה ךילהתב םידבועה
תוהמ םהבש םילעפמ שי .תולעבה תורוצ עברא לכל םיכייתשמה ,םילעפמה
תרוסמה לע הדיעמ ןתוציפנו תיתועמשממ תיסקט רתוי איה הלא תושיגפ
םאתהב להנל םילהנמה םירמייתמ היפל רשא ,תיסורה הלכלכב תדסוממה
,גרובנרהואב ןולמב תונובשח תלהנמ .םהידבוע לש םתכימתבו םיסרטניאל
םוקמב הלאכ םישגפמ ומייקתה ןהבש תוישעמה םיכרדה תא הראית
םא וא ,הלאכ םישגפמ םימייקמ ונחנא זא ,והשלכ רבשמ שי םא" :התדובע
לכ אלל ,ונמצעב יהשלכ היעב רותפל םילוכי ונחנא רשאכ וא ,לקלקתמ והשמ
עיצהל ידכ ומיוק םהש ,ונייצ הלאכ םישגפמ ורקחש םיגולויצוס ".הרזע
םיתוריש ,רויד ,רכש לש תויפיצפס תויעבב ודקמתה וא ,םירבשמל תונורתפ
.'ודכו

,הלהנהה ןיבל םידבועה ןיב םיימשר םישגפמל רבעמ תגרוחה ,תפסונ הלאש
וא םידבוע שי םאה" :ךכ החסונ וז הלאש .תיתימאה םתועמשמב תעגונ
"?הב ץעוויהלו שוגפל הצור הלהנהה התואש ,הז לעפמב םידבוע תצובק
תונתינ תובושתה .הלהנהה תשגפנ םילעופ ולא םע ,תונעל ושקבתה םיבישמה
:תוצובק שולשל הקולחל

.םהימודו תוקלחמה ילהנמ ,ןובשח יאור ,םילהנמה תא קר הנייצש וז .1

םהב ,רחא ימשר ףוג וא ,םילעופה תצעומ ,ןוירוטקרידה תא הנייצש וז .2
.רוציי ילעופ וגצוי

אל ויה הלא תושיגפ רשאכ ,םינמדזמ םידבוע ןיבל הלהנהה ןיב םישגפמ .3
.תויתרגש אלו תוילמרופ

םילעפמב וחווד ,םידבועה ןיבל םילהנמה ןיב תוימשר אל תויוצעייתה
לש םיימשר םינונגנמ .וקדבנש םילעפמה ללכמ יצחל עבר ןיב םינומה
םהב ,םיברועמהו םיטרפומה םירזגמב רקיעב םילבוקמ ,םידבועה תופתתשה
.םידבועה תולעב תלבוקמ

תוכייתשהב הנד איהו ,תורחא תולאש ולאשנש ינפל הלאשנ תחא הלאש
בורבו םייתכלממה םילעפמה לכבש ,ררבתמ .םייעוצקמ םידוגיאל םידבועה
תורבחב ךא ,םידוגיאה ירבח םה םילעופה ,םיברועמהו םיטרפומה םילעפמה
.יעוצקמ דוגיאל ךייש אל םהמ שיא תושדחה תויטרפה

לש תולעבה זוחא תא ררבל התייה התמגמ "?לעפמה ךייש ימל" :הלאשה
תולעב .םיינוציחה םיעיקשמה לשו הלשממה לש ,רוצייה ילעופ לש ,םילהנמה
ןמ םיעבר השולשל יצח ןיב ,םיברועמה םילעפמה לכב תמייק רוצייה ילעופ
םידבועה תופתתשה לע רבוד ,תחא תיטרפ הרבחב םג .םיטרפומה םילעפמה
.וז הרבח להנמ י"ע רשוא אל הז חוויד ךא ,תולעבב

תופתתשהה יסופד לע העפשההךילהתב םידבועה תופתתשה עיפשמ דחא םרוג קר יכ ,חיכומ רקחמה
.םידבועה ירוטיפל עגונ רבדה .םילהנמה יפל ןהו םידבועה יפל ןה ,הערכהה
םילעפמב רתוי ההובג הערכהה ךילהתב םידבועה תופתתשהש ,ררבתמ
לש ןה תובושתל םאתהב ,תאזו הנורחאה הנשב םהידבועמ קלח ורטיפש
,תויסכס-ולגנאה תוצראב ומכ ,היסורבש הארנ .םידבועה לש ןהו םילהנמה
םניאש םילעפמב רתוי הצופנ ,תוערכהה ךילהתב םילעופה תופתתשה

.םיחילצמ םילעפמב רשאמ ,םיחילצמ

רשאמ ,םיישיא םיתורישב רתוי תלבוקמ םידבועה תופתתשה לש תוחיכשה
.םידבועה תובושתמ דומלל ןתינש יפכ ,היישעתב

םילעפמהמ רתוי םיטונ םילודג םילעפמ .תמדוק החנהב ךמות הז אצממ
,לשמל .הלהנהה ןיבל םידבועה ןיב םיימשר םיעגמ לע חוודל םינטקה
םילעפמב םילבוקמ תוינמה ילעב ישגפמש הדבועה .תוינמה ילעב ישגפמב
שי םהב םילעפמ בייחמה ,1992-מ הטרפהה קוחמ הקלחב תעבונ ,םילודגה
תורבחל ךפהיל ,לבור ןוילימ 50-מ םילודג םהיסכנ וא ,םידבוע 1,000-מ רתוי
תופתתשה לש תוציפנה לע עיפשמ וניא לעפמה לש ולדוג .רוביצב תורחסנה
.םידבועה

תונקסמהלידגה ,תבחרנ הטרפה לש תיסורה תינכתה תאצות ,םידבועה תולעב תעפות
יניעב תוחפל ,םילעפמב תוטלחהה ךילהתב םידבועה תופתתשה תא הרואכל
תולעבש הדבועל תודוה ,הבר הדימב הגשוה וז תופתתשה .םהידבוע
ןעט אל שיא יכ םא ,תוינמה ילעב לש תובישיב םתעפוה תא הרשפא םידבועה
םידבועה תולעבש תורמל .םילעופה תדמע יוטיבל םיליעומ הלאכ םישגפמש
,הלהנהה תוטלחהב רוצייה ידבוע לש ימשר בולישל םינונגנמה תא הלידגה
םילהנמה ןיב םיעגמה לע וא ,תילמרופ אלה תופתתשהה לע עיפשה אל רבדה
ןיבל םידבועה ןיב םישגפמה ןהו תופתתשהה ןהש ,ונדמל .םידבועה ללכ ןיבל
.הדיריב אצמנ םיקסעומה רפסמ םהבש םילעפמב רתוי םילבוקמ ,הלהנהה
תופתתשהל תיתימא ךרד תווהמ םידבועה םע תושיגפהש ,תויהל לוכי
דועב ,תויעבל הבוגתכ םיליעומ הלא םישגפמ .תוטלחהה ךילהתב םידבועה
תויסקט תורוצ קר םה ,םילעופה תוצעומ םג הארנכו ,תוינמה ילעב ישגפמש
תעפשה םג ,הלאכ םירקמב .ידסומ ןפואב תלבגומ ןתלעותש תופתתשה לש
.תיתימא תועמשמ הרסחו סקטה םוחתמ תגרוח הניא ,םידבועה לש תולעב(רוצ ילא :םוגרת)
28 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח