םיבושי ,םישנא ,ןויער תעונת

רוצ יקומ
התוליעפב .ותועמשמ תא תועונתה ןיב ןשיה טקילפנוקה דביא רבשמה ךלהמב
םיריעצ לש םתוליעפ הבושח ,תדחאתמהו תשדחתמה תיצוביקה העונתה לש
חתפלו תונורקע לע קבאיהל שי יכ ,חינמ הרבחכ ץוביקה .ךרד םישפחמה
רישכמ אלא ,ינחלופ ילכ אל דסומבו תרגסמב האור אוה ךא ,תויתרבח תורגסמ.תיצוביקה העונתה םג ךכ .1985-ב ורבשמ זאמ ץוביקה רבע הכורא ךרד

לע רבועש המ לע םירבדמ .רוקיבל ץוביקל אב ינא ריכזמכ :הנומת רכוז ינא
תחא הטלחה" :ץוביק ותוא לש רבזגה רמא הלודגה היצלפניאה ימיב .ץוביקה
".המלש הנש םירבחה תדובעמ תילכלכ הניחבמ רתוי תיתועמשמ עובשב ילש
ריכזמ אב ,ןכתיי אל" :רמואו והשימ ילא שגינ היצלפניאה רחאל ,התע הנהו
."תפר לש חותיפ לע זמור אל ,שדח לולל החטבה ןאכ ריאשמ אלו העונתה

ילוחה תא ריכזמ העונתה ריכזמ לש ואוב ,הנתשה יסיסב דואמ והשמ יכ יתנבה
לע ןתמו אשמ זא ולהינ תועונתה .ןורתפה תא אלו באכה תא ,יוכיסה תא אלו
ןיא ךא רגתא ביצהל הלוכי העונתה :רורב היה זא רבכ ךא ,םלש יסנניפ ןורתפ
.החיטבמ הביטנרטלא הל ןיא ,ןורתפ הדיב

םיבוטו םיבר ףיקיש ,יתרבח דרמ שארב המצע ביצהל העונתל זא וארק םיבר
תועונתה .ילארשיה קשמה לע תרבוגו תכלוהה היצזיר'צאתל ןברוק ולפנש
ןיא ךא ,תוקולח וז הטלחה לע תוכרעהה .דרמה לע היטמולפידה תא ופידעה
הטלחהה ירוחאמ דמוע םנמא ימצע ינא .תועונתה תא השילחה וז הטלחהש קפס
ויה אל םירבחה לש םבור בור .הזכ דרמל יוכיס היה אלש ךירעמ ינאו ,איהה
תא לבקמ היה אל יתרבחה ירמה .תודקירבב תושרחמה תא ףילחהל םינכומ
היה רוסא יתעדל .תילארשיה הרבחבו תוברתב ומוקמ ללגב ץוביקה תופתתשה
תושידאהו םירעפה תרבגה דצב יכ רוכזל יואר .חבזמל קלדל ץוביקה תא ךופהל
היילעה תטילק :ינכפהמ יפוא לעב לעפמל הנידמה זא הכרענ םדאה לרוגל
ופידעה ןה ךא ,ןתוא שילחת וז הדמע יכ ועדי תועונתה .רבעשל מ"הירבמ
.םיצוביקה לש הליפנ לע יזכרמה ףוגה לש השלחה

ןחלופ רוציל וליפא ,הרשפה תא םינפהל ופידעהש הלאל וקלחתה םיצוביקה
לרוג רעפה תלדגהו תיתרבחה תושידאה לש חורה יכלהב תוארל ;הל ביבסמ
ךותב ומושיימ האצותכ אוביש יתרבח ןוקיתמ תונהילו לגתסהל ךירצ וילאש
ויה .תילכלכ תורגתסהו תידדה תוירחא לש ףדועמ הלבסש ,תיצוביקה תכרעמה
הווקתב יסאלקה ץוביקה לש תומרונה לע קבאיהלו תוכחל ופידעהש םיבר םג
הלכלכה םע הלש "שבדה חרי" תא רובעת תילארשיה הלכלכהו ,הזוזת לוחתש
תא ושיגדה םנמא תונורחאה םינשה .תיתרבח הניחבמ השידאה ,תיכרריהה
.ללוחתה אל אוה ךא ,הזכ יתרבח הנפמב ךרוצה

הדימב ןיזהש ,תויצוביקה תועונתה ןיב ןשיה טקילפנוקה דביא ,רבשמה ךלהמב
לש יתגלפמה ןבומב הקיטילופהו ,ותועמשמ תא ,ערהו בוטה ןרציי תא הבר
אלש תורמל התוכמסמ הדביא ,םיחטשה לכ לע התוכמסמ הנירקהש וז ,הלימה
לש תויעב ,תוילכלכ תויעב טוונל תלגוסמ התייה אל רבכ איה .החוכמ הדביא
ידי לע תעפשומה רתוי הברה החותפ הרבחל ךפהו חתפתה ץוביקה .הרבחו דיחי
.םיבר םיילכלכו םייעוצקמ םירשק ,םיפעוסמ החפשמ ירשק ,תונפואו חור יכלה
האיבהש הכובמב םיבר ודימעה םיבכרומ םיישונא םיבצמו ורבג םיכרצה
,תוינוגראו תוילכלכ ,תויטפשמו תויביטמרונ תועצה לש תרוקיב אלל העילבל
רבעבש ,העונתה .תויצוביקה תויעבה תובכרומ לומ דומעת ןתוטשפש הווקתב
הכירצ התייה ,םימוחתה ראש לע הרשהש יטילופה תוכמסה רוקמל הבשחנ
תועונתל ויה תירסומ תוכמס ועבתש תויטילופ תועונת ובש ,ךילהת ירחא בוקעל
הקוח ,םיקורי ,םינומא שוג ,וישכע םולש :תדקוממ הרטמ תולעב תוידסממ-ץוח
ןוטלשה תונמאב הדקמתהו הכלה ,עדומ ךילהתכ ,הקיטילופה .ב"ויכו לארשיל
,רתוי תיתרוקיבה ,רתוי תללוכה הבשחמה וליאו ,תרושקתה ילכ תועצמאב
.םירקחמלו תוירפסל הרזח הגוסנתירסומ ךרדב םדקתהלהעונתכ שדחמ המצע תונבל בושחה ךרוצה ינפב םויה תדמוע תיצוביקה העונתה
טקילפנוקב ריכהל הילע .םיבושיי לש העונתכ ,םישנא לש העונתכ ,ןויער לש
.דחא בטוקב הריחב לע תונבל רשפא יא יכ ,תעדל ךא וללה םיבטקה ןיבש

םא דחוימב תובושח תואמסיס ןה - ויבשייתמ ןעמל בושיי ,רבחה ןעמל העונת
ךא .םדאו הרבח לש םיקוחר םידעיו םיבורק םיכרצ יפלכ תושיגר תודדועמ ןה
,םישרוי תומחלמל ,תולומח ןיב ברקל תילאטוט ףכ תאיחמ איה הנווכה םא
,ישונא דובכב העיגפל ,םיישיא םיטקילפנוק לש החצנהל ,םילהנמ תוטלתשהל
ךופהל הלוכי רבחה ןעמל וזכ העונת - הכירצב הנומאה תועצמאב הלועפל
ישירכ לש םחוכלו תירפכ העיקש לש םיכילהתל הנותנה הרבחל ,הרוטקירקל
.ן"לדנ

םישנאל םרותכ ,תוישונא תומרונ אשונכ ,רצויכ ,דיחיכ רבחה ןעמל העונת
םישנא הדימעמה העונת יהוז :רחא רופיס איה םיישונא םיבצמלו םיטרקנוק
.םיישונא םירשקו תינטנופס תופתוש תדדועמו תומרונ לומ

דיחי ותוא ,וזכרמב יארחאה דיחיה תא דימעמה ,וירבח יניינעל רסמתמה בושיי
וא רבעה יוקיחב קפתסי אל הנתשמ םלוע ךותב ךרדו הרבח ,תיב תונבל לגוסמה
הריחב תורשפא תקנעהב ,וירבחל ילאיצוס ןוחטיבב קוסעי אוה םויה .וקוריפב
הצרתש םישנא תצובק לכ דדועי ןיינע ותוא םשבו ,םכרד תישארב - וינבל
רחמ .תוריחהו ןויוושה תודוסי תאלעהב ,יטרקומד ךוניחב ,ףותישב תוסנתהל
ךרדב ןהילא םדקתהל הסניו תורחאו תופסונ תורטמ ומצע ינפב דימעי אוה
.תירסומ

ךא ,תויתרבח תורגסמ חתפלו תונורקע לע קבאיהל שי יכ חינמ הרבחכ ץוביקה
תרגסמב האור אוה ןכ לע ,םדאה לש ותוהמ לע תיפוסו תרדגומ העידי ול ןיא
המדיק םאה טילחה אל אוה .יאזורפ ,לבגומ רישכמ אלא ינחלופ ילכ אל דסומבו
שיו תויורשפא שי ןאכ םגו ןאכ םג .הקיטילופ לע וא ךוניח לע תנעשנ תירסומ
ךוניחו תוסנתה םוקמ םגו םייח ךרדל הרבח םג איה תיצוביקה הרבחה .תולבגמ
.ימצע

רמשל רשפא יאש תורמל ,הארשה לבקל רשפא התע דע ץוביקה לש וכרדמ
םג םרוג תויהל תבייח תיצוביקה העונתה ןכ לע .וינושאר יגהנמ תא תוקחלו
לע ,ןוצרמ תונויסנ המצע לע תחקל ךרטצת איה .הרבחה בוציעב םגו ךוניחב
.הריציו תרוקיב לש סיסב לע ,םייתרבח םירשקו תישיא תוביוחמ לש סיסב

הנגהו תילכלכ החימצל קבאמב םילוהמה תויתמישמו תובדנתה לש הלא םינינע
לש ןוניכל עיגהל םיבייחמ םה .יכרנא ןפואב םייקתהל ולכוי אל ,םיסרטניא לע
יטפשמה הדמעמ .קוח תרמוש תיטרקומד הנידמכ ,הנידמה םע םיסחי תכרעמ
ליח לש הסיפתמ רובעל ידכ אל תשדוחמ הקידבל יואר תיצוביקה העונתה לש
,השק רבע לע םייוציפ םשל אל ;תיעקרק היטרקוטסירא לש הסיפתל תוריש
םיכרעה ללגב שנעינ אלש ;תיטרקומד הרבחב קדצ לש תכרעמ תונבל ידכ אלא
תיצוביקה העונתה לע .רתוימ סרפ ךכ לע לבקנ אלו תויחל ונטלחה םהיפ לעש
התנב הנידמהש םשכ ,ץראב הרבחה םע םייטפשמה םיסחיה תא בצעלו ךישמהל
.תורחא תוירטנולוו תוירוביצ תוכרעמ םע םיסחי תכרעמעצבלו דומלל ,תווקליתרבחהו יטילופה ,ילאוטקלטניאה רגתאב דומעל לכוי אל דוחל ץוביק לכ
ןיבש המלידה לע תגלדמה הרבח בצעל ,העפשהו תוברועמ ,עבצ תולגל רשפאיש
לע ,שודקה רעפה לע תססובמה הלכלכ ןיבל - יטרקורויב ,יכרריה ,יטילופ קשמ
תויהל הכירצ ךכ םשל .ישפוח קוש לש היגולותימ ךותב לרוג תריזגכ הלטבאה
ךותמ תונגראתהה ,תוירטנולווה תורבחה ,םישנאה ןמ תעבונה תירדילוס העונת
םינוירטירק יפ לע הלאכ תומזויל תונעיהו ןוחטיב תשר תריצי םע דחי ,ןוצר
.תוריגסמו תותיחשמ התוא וליציש תומרונו

תיתליהקה הריציה דודיעל היצמאמב דימתהל הכירצ תיצוביקה העונתה
תא תולגל .תיטרקומדה הנידמה לש םקרמה ךותב החותפה תידוהי-תירבעה
.תרוקיבבש שבגתמהו רבטצמה תאו תוברתב היובחה תרוקיבה

רפסה תיב תא ךופהל תיצוביקה העונתה לש תרוקיבל ןותנהו שבגתמה הנויסנ
םייתרבח םירשק םירשוק ,םיברועמ ,םירצוי םידימלת ובש םוקמל ילארשיה
תיב .חותפלו חתפל ךירצש ןויסנ אוה - הלוכ הליהקל רשקו םמצע ןיבל םניב
תישונא הלכשה לש םיבחר םיקפואל םגו עוצקמ ,עדיי תשיכרל םג ןווכמה רפס
תיצוביקה העונתה לע ךכ םשל .תיללכה ךוניחה תכרעמל רגתא אוה - תידוהיו
דדועל הילע .םיברל םתוא חותפלו םתוא לעייל ,הלש ךוניחה תודסומ תא חפטל
.תוילמרופ אל ךוניח תוצובקו רעונה תועונת ירוחאמ דומעלו יגוגדפה ןויסנה תא
ןויסנב תדיוצמה הריעצ תכנחמ תוגיהנמ חותיפ איה הבורקה התמישמ ךא
רואל יתרבח שודיחל םיכרד דומילבו לועב האישנב ,הרבחל המורתב ,ישיא-ןיב
.ץוביקה לא רשק םישפחמה הלא לכ לא םירשג תונבל שי .יפותישה ןויסינה
םיכנחמ לש םיניערג ,םיכירדמל רפס יתב ,תוריש תנש תוצובק לש ןויסינה
ןיאש וטילחיש םייתליהק םיבושי םג .תוברה תויורשפאה לע זמור קר - םיריעצ
זחאיהל ולכוי ,תיתרבח תוהז שבגלו קתונמ םירוגמ רברפל ךופהל םנוצרב
.ויכרעמ קלח םע תודדומתהבו ץוביקה לש תשרומב

םיריעצ לש םתוליעפ דואמ הבושח ,תשדחתמה תיצוביקה העונתה לש התוליעפב
אלו ןיד-יכרוע ידרשמכ תוארהל םיכירצ אל העונתה ידרשמ .ךרד םישפחמה
.הלאכ םיאשונב םג קוסעתש תורמל ,לע-תרבחכ

.התוחתפתה יטרפ תא תוזחל ונתלוכיב ןיא .הפוקת חתפב םידמוע ונחנא
םילגעמב םויה לש תיצוביקה העונתה לש הדועיי .עצבלו דומלל ,תווקל ונתלוכיב
לע חוכיווה לש ראתמה יווק יפל םילגעמ ינש לע רבודמ םויה .הב וחתפתיש
לעו םיבכרומ רתוי ויהי םילגעמהו םיכתחהש ימצעל ראתמ ינא ךא ,תופתושה
,ךוניח ,הרבח ,הלכלכ( ןיינע לש םיכתח יפל תולועפ ויהי .ךכל ךרעיהל העונתה
ויהי ;)תיטפשמ-תיתרבח הכרדה( םיחנמ תונורקע לש םיכתח ויהיו ,)טפשמ
עגרכ ךא - םייאלקח םיסרטניא יפ לעו תוילפיצינומ תויעב יפ לע הלועפ ףותיש
.תוימוחת תויודכלתהו םיצוביק לש הצובק לכל תוליעפ ורשפאי םילגעמה

הלועפ וז ןיא .םינש-ךורא ךילהת לש המלשה אוה תועונתה ןיב דוחיאה ךילהת
ורבחו דוחיאה יערז ונמטנ םהבש םיעגרה לכב ךא .לבא וא החמש לש תינטנופס
דיתעה .תוברקתהו הדירפ יעגר ויה - תויובייחתהו תווקת ומקרנ ,וינפמ תודרחה
תוירחאה ,תרוקיבהו ןוכדעה .םתוא קר אל ךא ,םתוא לולכי םידחואמה לש
תארקל קרפ דועל דחי תאצל ונתוא םיבייחמ ,םישנאל תועדומהו תשדוחמה
.םיאבה םימיה
28 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח