:יניסה ןויסינה


"תוינמ-ילעב לש ביטרפואוקה" תטיש

ןמלה רימאגישהל ידכ ,תוינמ תרבח לש הנבמ םע םייביטרפואוק תונורקע בלשל ןויסינה
םהבש ,םיניסה םיביטרפואוקב הפי הלע אל ,תוטישה יתש תונורתי תא
ירבח ,םידבועה ןובשח לע "םיסוב" תבכש ,תינוטלשו תילכלכ ,תקזחתמ
.ביטרפואוקהתורשע לש ןויסינו ,תיתרבחו תילכלכ הניחבמ ולשכנ םיטסינומוקה םירטשמה
ןיסבו היכ'צב ,היסורב .יואר-יתלבכ רכוה םדא-ינב ינוילימ תואמ םע ,םינש
התארנ תיטסילטיפקה "קושה תלכלכ"ו ,תוביטנרטלא שפחל םיגיהנמה וצלאנ
.דימתמ תצרוק

:יונישה םודיקל תושיג יתש ושבגתנ

,תוכרעמה לכבו ריהמ ,ימעפ-דח יוניש תסרוגה ,"לודגה ץפמה" לש הסיפתה .א
,הנידמה תוברועמ תנטקה ,םינשיה םיכרעהו הנבמה לש טלחומ לוטיב ךות
;תכרעמה לש היצזיטרקומדו הפיקמ הטרפה

רבעל םיריהז םידעצב תומדקתהו םיינויסינ םיבלש ,םייתגרדה םייוניש .ב
.םייתוהמ-םיטסילאיצוס םיכרע לע רתוול ילבמ ,"קושה-תלכלכ"לש ותומו (1978-1958) תונומוק תונש םירשע רחאלו ,היינשה ךרדה הרחבנ ןיסב
ךילהתו ,תוילכלכ תומרופר הגרדהב םדקל ושגינ ,גנוד הצ ואמ ,הכפהמה גיהנמ
.תונורחאה םינשה םירשעב עצבתמ הזהטישל - תיפותישה-תירפכה היישעתה ןמ רבעמה אוה ולאה תונויסינהמ דחא
תישיא תולעבו יטרפ שוכר לש ומויקב הרכה הווהמה ,תוינמ-ילעב לע תכמתסמה
.רוציי-יעצמא לעםיררוגתמ ןוילימ 900-כ םהמ ,םיבשות דראילימ 1.2-מ רתוי םויכ םייח ןיסב
םירופישה .תואלקחמ קרו ךא וסנרפתה רבעב רשא ,םיירפכה םירוזאב
תויישעת תמקהל הנפ רשא םדא חוכ רורחשל ואיבה תואלקחב םייגולונכטה
יבשות לש תיביטקלוק תולעבב ויה ולא תויישעת .תורייעבו םיירפכה םירוזאב
החימצל ואיבהו ,(םירעב ומקש תולודגה תוימואלה תויישעתהמ הנושב) ,רפכה
ןוילימ 120-כ םיקסעומ םויכ .(הנשל 8-10%-כ) תיניסה הלכלכה לש תצאומה
יארחאה ,יזכרמ ףנעל ילוש םרוגמ הכפה רשא ,תירפכה היישעתב םידבוע
.תיתיישעתה המורתה תיצחמל

ץחל ןמתסהל לחה ,ןיסב םיביטקלוקה םילעפמה לש הלודגה החלצהה תורמל
םירוזא 3-ל םיניסה תונוטלשה ורשיא 1988-ב .ינוגראה הנבמה יונישל הטמלמ
םישולשל דוגינב :ןיטולחל שדח ןוויכ םושיי לש ןויסינב ליחתהל תויצניבורפב
ןמ רבעמב אקווד התע רבודמ ירה ,תירוביצ תולעבל תיטרפ תולעבמ רבעמ תונש
םיחנוז םניא תונוטלשה ךא .תיטרפה תולעבב הרכהה רבעל - תפתושמה תולעבה
הביטנרטלא םיעיצמ ןכלו ,תוכפהמל םידגנתמ םגו יטסילאיצוסה ןויערה תא
/The Share-holding תטיש - תוינמ ילעב לש ביטרפואוק תרוצב תירוקמ
Cooperative (SHC)

.הז ןויסינ לש םינוש םיטקפסא תניחבל ףיקמ רקחמ ונכרע 1998-1995 םינשב
ןיס רקחל ןוכמה ,ןיקפב הרבחה יעדמל הימדקאה ןמ םירוספורפ וב ופתתשה
ןיסב תויצניבורפ יתשב ונדקמתה .*ןיפור תשרדממו דנלוה ,ןדייל תטיסרבינואב
םע ונשגפנו םינולאש ונרבעה םהבש ,םילעפמ 36-ב ונרקיב ,(יבהו גנודנש)
םירקוחה תשש לכ ידי-לע (1997-בו ,1995-ב) ,םיימעפ עצוב הז ךילהת .םילהנמה
.ךורא חווטל תוכלשה ילעב ,םיניינעמ םיאצממל עיגהל ונל רשפא רבדהו -

תוינמה ילעב לש ביטרפואוקה תונורקע?"תוינמ"ו "ביטרפואוק" ומכ םידגונמ הכ םיגשומ ינש ןיב בלשל ןתינ םאה

דחא לוק לש ןורקיעהו ,היטרקומד ,תופתוש אוה ביטרפואוקב יזכרמה ןויערה
ןוהה תפדעה אוה תוינמ תקזחאב יזכרמה ןויערה .םיפתושהמ דחא לכל הוושה
.תוינמה רפסמל םאתהב חוכה תאצקהו הדובעה לע

,יפותישה לעפמה תא ףילחהל האב רשא ,תוינמה ילעב לש ביטרפואוקה תטיש
םיצירמתה תכרעמ תא רפשל ,"ןיינקה תויוכז" תא שדחמ רידגהל הסנמ
לוהינ חיטבהלו םיעיקשמ ךושמל ,םימזיה דמעמ תא קזחל ,םילהנמלו םידבועל
.יטרקומד

לעפמל המודב להנתמ אוהש ,התייה ירפכה יפותישה לעפמה דגנכ תרוקיבה
."תוירחא לכ ןיא שיאל ךא - קלח וב שי םלוכל"ש ךכב ןייפאתמה ,יתלשממ
,םזילאודיווידניאה תמגמ הקזחתנ רשאכ ,"הטמלמ" עיפוה יונישל ץחלה
תומגמ םדקל ןויסינב ,ןהיניב שגנתהל ולחה םידגונמ םיסרטניא לש תוצובקו
דגנכ רגת וארק רשא םירכיא לש תוצובק ,המצוע ילעב םילהנמו םימזי :תונוש
הלאשה .'וכו רפכב היישעתה ידבוע לש תוטילאה ,יתגלפמה רדאקה יגיצנ
"?ירפכה לעפמה ךייש תמאב ימל" :התייה תכלוהו תרבוג המצועב הררועתנש
םילעפמה

ידי-לע הדבועו הנכוהש תיתשתו עקרק לע ,רפכה ירכיא ידי-לע ומקוה םירפכב
םהמ קלח קר רשאכ - רפכה ישנא תרצותמ םינבלב שומיש ךות ,רפכה יבשות
תפסותמ ונהנ םירכיאהמ קלח .לעפמב םידבועכ רתוי רחואמ ופרטצה
הקלחב םתדובע רמג רחאל ,םירהצה-רחא לעפמל ועיגה רשאכ ,םתסנכהל
.ףתושמה לעפמב םייקלח םידבועל ויהו ,תיאלקחה

לש ההובג המר ודגנכ החתפתנ יביטקלוקה לעפמה לש תילכלכה החלצהה תורמל
בצמב .ןהשלכ תונעט תונפהל ןתינ ןאל ,תוריהב-יא תמייק רשאכ ,סעכו רוכינ
ךסכתסה יתגלפמה גיצנה ,ימוקמה לשממה תוברעתהמ םילהנמה ולבס רצונש
להנמה ןיב םיצצורתמו םיחדנ םמצע ואצמ םידבועהו ,םדאה חוכ ילהנמ םע
לעפמל רשפאל ידכ .הליהקה תלהנהל ימוקמה לשממל ,ימוקמה הגלפמה שארל
תא דירפהל הנושארה העיבתה התייה ,םיילכלכ תונורקע ךמס לע להנתהל
הלשממב תולתה ןמ להנמה תא ררחשל ,ימוקמה לשממה ןמ ילכלכה לעפמה
רתויב םיליעיה םיעצמאה תא רוחבל ול רשפאלו הליהקבו הגלפמב ,תימוקמה
.ילמיסקמ חוור תגשהל

םייוניש רושיאמ תובהלנ ןניא תיטסינומוקה הגלפמהו תיניסה הלשממהש ןוויכמ
לעפמב הגלפמה דמעמ תשלחהל םג םורגל םילולע רשא ,יביטקלוקה לעפמב
רפכב (יסחיה) ןויוושב העיגפל ,יטסילטיפקה הנבמה תרדחהל םגו ,רפכבו
ביטרפואוק" לש תירוקמה האצמהה העיצמ ,ילכלכה "סובה" דמעמ קוזיחלו
.תיפותיש תולעבל תיטרפ תולעב ןיב בלשמ רשא ,ינשדח לדומ "תוינמ-ילעב
,םילהנמה ,םידבועה ידי-לע ףתושמב שכריי לעפמהש התייה הרטמה
תכרעמל תורמשנ תוינמה ברמ רשאכ - םיינוציח םיעיקשמ םגו רפכה-תלהנה
.רמשנ יפותיש-יטרקומדה ןורקיעה רשאכו ,תפתושמה

,יטרפה סרטניאהמ רתוי קזח ראשיי יפותישה סרטניאהש סרג ירוקמה ןויערה
תופיפכה רמשית ןכ ומכ .ןוהה תמועל יטננימודה הדמעמ לע רומשת הדובעהו
סיסב לע ויהי לעפמב תועבצהה ,ונייה .ןיקפב הלשממה לש יזכרמה ןונכתל
דוגינב .תוינמה סיסב לע אלו (דחא לוק - דחא שיא) יביטרפואוקה ןורקיעה
הדובעה ךמס לע רקיעב הקולחה לעפמב רמשית ,תיטסילטיפק תוינמ תרבחל
ילעב לש ביטרפואוקה תרטמ" :רמאנ תונווכה תרהצהב .(ןוהה יפ לע אלו)
םיטלתשמ 'םיסוב'ה ובש ,הטרפהה לש רוסאה ךילהתה תא עונמל איה תוינמה
ביטקלוקהש ,רתויב הרומח השירד התייה ,ףסונב ."יפותישה לעפמה יסכנ לע
ןמ 30% קר השעמלו ,תוינמה ןמ 70% וידיב רומשי (הייריעה וא רפכה תלהנה)
.רפכה ישנאלו םידבועל ,םילהנמל - תויטרפ םיידיל רבעות תולעבה

איבהל ךכבו ,היינמה םרוג תא יפותישה לעפמל סינכהל ךרוצב הריכה הלשממה
,לעפמה תחלצהב סרטניא היהי םיפתושה לכל ובש בצמל

ןתמ עונמל ,השעמלו הדובעה תונוילע ,תוינמב ןויווש לע רומשל םג ךדיאמ ךא
.תיטרפה תולעבל תישממ תועמשמ

,הזה לדומה לש וסיסבב הרייטצהש ,תורשפאל רשאב תוקפס םיררועמ וניאצממ
קושה תוקזחתה לש הרורב המגמ תנמתסמו - ויתוצק ינשב לבח תא זוחאל
.םייביטרפואוקה םיטנמלאה לש הנטקהו השלחה ןובשח לע ,תיטרפה תולעבהו

?םיצורמ ןכא םילהנמהו םידבועה םאה ,שדחה יניסה לעפמה לעופב הארנ דציכ
האישב היצביטומה ,החתפתה היטרקומדה ,התלע תויחוורה ,רפוש לעפמה םאה
?םיפתוש םידבועהו

תוינמה לע תולעבהםה ותואש ,(Privatization) "הטרפהה" ןויערל ינורקע ןפואב םידגנתמ םיניסה
יביטקלוקה לעפמה תרבעה םצעו ,ילילשה םזילטיפקה לש קהבומ גציימכ םיאור
לעפמהש התייה תיסיסבה השוחתה לבא .ולש הטרפה אלא ונניא ,תוינמה-ילעבל
תישיא תוירחאו תולעב תשוחת קרו ,היוצרה תוליעיב לעופ וניא ףתושמה
בייחמ ילכלכה ץחלה ,ןכ לע ;המזויהו ץמאמה תאלעהל היצביטומ רוציל םייושע
שופיח ןאכמו - ןויוושו תופתוש הפידעמ תיגולואידיאה הסיפתה םא םג - הטרפה
."תיביטרפואוקה" הרשפה

ונרקיבש רחאמ .השדחה הטישהמ םיצורמ ועמשנ םינייאורמה לכ טעמכ ,םנמאו
םילאשנל רשפאתנש ירה ,תונורחאה םייתנשב רקיעב יוניש ורבע רשא םילעפמב
.הווהב םייקש המל הרורב הפדעה וליג םהו ,תורדגומ תופוקת יתש ןיב תוושהל

תמיוסמ היילע םג ויתובקעבו םילעפמה תויחוור רופישב ןומט ירקיעה רבסהה
ןיינע וליג אל םידבועה .םילהנמה תוסנכהב תיתועמשמ היילעו םידבועה רכשב
םהיפ תא וחתפ אל ,תועצה ועיצה אל םה ;תוטלחהה תלבק לע העפשהב בר
.םיארחאה םילהנמה לע ךומסל ופידעהו םינוידב וברעתה אל ,תיללכה הפסאב
ילעבמ םיפצמ םהו ,ירטירוטוא רטשמל םיליגר רשא םידבועל הרז היטרקומד
.הסנכה תפסותמ תונהיל םהל רשפאל ידכ ,תוליעיבו רשויב ולעפיש תוכמסה
חיטבהל ידכ ,ןשכורל וצלאנ םהש ,לעפמב תודדוב תוינמ קר ןנשי םידבועה בורל
ןניא ,תירוקמה הנווכל דוגינב ,וללה תוינמהש אלא .הרידסה םתדובע ךשמה תא
לעפמה היה ובש ,םירפכה דחאב .תולעב תשוחתל ישממ םרוג םדיד יבגל תווהמ
.לעפמה יוושמ 1/100 לע תולעב דבוע לכל התייה ,ויבשות -100ל רבעב ךייש
,דבועה לש תוינמה דועב ,ןוילימל לעפמה יווש עיגה "הטרפהה" ךילהת רחאל
יקלח האמ) 1/10,000 וא ,דבלב 100 יוושב ןה ,ותוא ונייארש

רשאכ ,לעפמב "הווש" ףתוש ןכל םדוק היהש ,הז דבוע .לעפמה ךרעמ (ןוילימ
דביא אוה ,רמולכ ,דבלב 0.01% םע התע ראשנ ,ותולעבב היה לעפמה ןמ 1%
,קיזחה דבועה רשאכ ,יביטקלוקה לעפמב םג ךא .לעפמב יסחיה וקלחמ 99/100
תולעב ול שיש ,הרוצ םושב שח אל אוה ,לעפמה ןמ תחא תיאמב ,יטרואית ןפואב
,וידיל (ונממ הבגנש םולשת רובע) תוינמה תלבק םצע םא םג ,לעפמה לע יהשלכ
אוהשו ,ולשל תויהל ךפה לעפמהש השוחתה תא ול ריבעהל הרומא התייה
תורישי תונהילו ץמאתהל ותוא דדועלו ןברדל יושעה ,ישממ והשמ וידיב קיזחמ
.ולמע ירפמ

ונלבק תוינמה ילעב לש ביטרפואוקה תמקהל תוביסהו הקדצהה יבגל ,ונתלאשל
ברקב תוירחא תשוחת תרצוי וז הטיש" :תרזוחה "תיטרדנטסה" הבושתה תא
."תוינמ-ילעבל וכפה םהו רחאמ ,םידבועה

תולעב םידבועלו (ןאוי) 360,000 לש ךרעב תוינמ ויה להנמלש ונאצמ רחא לעפמב
יללכה להנמה קיזחה ,ןוילימ 15-ל עיגה תוינמה ךס ובש ,ףסונ לעפמב .5,000 לע
1.5 לש ךרעב תוינמ ויה וינגס תשולשמ דחא לכלו ,(30%) תוינמ ןוילימ 4.5
.דבלב ןאוי 1,500 קר לש ךרעב תוינמ ויה ןייאורש לעופלש דועב ,ןוילימ

םידבועה בורל רשאכ ,לדג םידבועהו םילהנמה תוינמ ןיב רעפהש ונאצמ 1997
.ןאוי תואמ המכ לש ,ילמס םוכס ילעב םהש וא ,ללכ תוינמ ןיא םיטושפה

,לעפמל דבועה לש תוגהנתההו סחיה יוניש תא ריבסהל ןתינ םא קפס ,השעמל
.תוינמ-לעב ותויה ךמס-לע קר

,(םידבועהו םילהנמה לש) תיללכה המכסהה תא ריבסהל ןתינ תאז לכב ךיא
?לעפמל םידבועה תמורתב רופישל איבה תוינמה-ילעב לש ביטרפואוקה היפלש

ילעבל וכפה רשא ,םילהנמה תוסחייתהב לחש יונישב הצוענ הבושתהש ,יל הארנ
.הקופתה תלדגהל הרישיה היצביטומה םהב הקזחתה ךכבו ,םילודגה תוינמה
ידכ ,השורדה הדימב "ירזכא" רבעב היה אל ,רפכב רבח םג אוהש ,להנמה
קבאיהל תקפסמ הביס ול התייה אל םג זא .יפותישה לעפמב תעמשמ טילשהל
תושעל וא ,הליהקהמ וירבח לש תונלצעה דגנ םחליהל ,םלג-ירמוחב ןוכסיחל
הטרפהה ךילהת רחאל קר .תוינשדח תויומזיו תועקשה עצבל ידכ דחוימ ץמאמ
הובג אוה "ה'רבחהמ דחא" תויהל ידכ םלשל וילעש ישיאה ריחמהש אצמ אוה
,להינש לעפמה לש םייקנעה םידספהה לע ונל רפיס רשא להנמ םע ונשגפנ .ידמ
לש םיהובגה םיחוורהו הטרפהה לעו ,יפותיש לעפמכ םייתנש ינפל דע לעפ רשא
תואצוהה תנטקה לע ,רטיפש םילעופה לע רפיס אוה .םויכ - לעפמה ותוא
ינפל םג םימוד םידעצב טקנ אל עודמ ,יתלאשל .ליטהש הרומחה תעמשמהו

עוגפל םיענ יל היה אל ,ילש םיבוט םירבח םה םילעופה" :בל-יולגב הנע ,םייתנש
תליחתב םליש אוהש ,רפכב םיעדוי םלוכ ,םויכ תאז תמועל ".םתסנרפבו םהב
ול ןיאו ולא תואצוה תוסכל וילעשו ,לעפמב תוינמ תשיכרל קתע ןוה הנשה
רופישה ,ךכיפל .תושורדה תוסנכהה תגשהל םיעצמאה לכב טוקנל אלא ,הרירב
ןשי-שדחה להנמהש ,הרכהה ןמ עבונ םילעופה םילגמש תעמשמבו תוירחאב
רטפל לולעה ,ףיקתו קזח סוב אלא ,ןרתווהו ןידעה רבחה רתוי ונניא ,םהלש
.עגר לכב םתוא


םידבועה תופתתשהו היטרקומדהליגר תוינמ תרבחב םג .היטרקומדו ןויווש אוה ביטרפואוקה ירוחאמש ןויערה
בורב ,תאז תורמל .יטמזירכ רוטטקידל וא ירטירוטוא רטשמל תופצל ןיא
טעמכ המצוע לעב אוה שאר-בשויה וא להנמהש ונאצמ םהב ונרקיבש םילעפמה
לכ הדובעהמ רטפל לגוסמ ,תוינמה ךסמ 10-40%-ב קיזחהל הטונ אוה .תטלחומ
השעמל יולת וניאו ךלהמ לכ עובקל לוכי ,(וינגס תוברל) םיפתושהמ דחא
.םילהנמה תצעומב

שארה-בשוי .םינוש םיקסע 40 םהלו ,םיבשות 3,500 ,ונרקיבש םירפכה דחאב
לכב ,םילעופה לכו ,תוינמה ילעב לש ביטרפואוקה תטיש תא ץמאל טילחה
רפכב .יתנשה םרכש תיצחמ הבוגב תוחפל ,תוינמ תונקל םיבייח ויה ,םיקסעה
ופדעוהש ,תרחא היצניבורפמ ועיגהש ,תוינע תודבוע 100 םידידי 5 וקיסעה רחא
רפכב .תוינמה ךסמ 70%-ב וקיזחה םה .הכומנה ןתולע לשב רפכה יבשות לע
שארכ םגו םוקמב הגלפמה ףינס שאר בשויכ םג לעפמה להנמ שמיש רחא
.רפכב םייזכרמה םידיקפתה תשולש לכב אשנ ךכבו ,הליהקה

תופתתשהל תישממ תלוכי הנקמ הניא תוינמ רפסמ לע תולעבה םצעש םג ונאצמ
הרומא רשא תיללכ הפסא םנמא הנשי תוינמה ילעב לש ביטרפואוקל .העפשהו
ררבתנ תואיצמבש אלא ,םידיקפתל םייונימבו םייזכרמ םיאשונב תוטלחה לבקל
וא יתגלפמה רדאקה ,ימוקמה לשממה ידי לע םדיקפתל ונומ םילהנמה לכש ,ונל
העפשה םוש התייה אל ,תוינמה-ילעב םהש ,םידבועל ,הרקמ לכב .םמצע ידי לע
תוינמה ילעב םידבועה ןיבל םילהנמה ןיב "קחרמה" .לעפמב תוטלחהה תלבקב
.רתויב לודג אוה

לכ ובישה ,"תוינמה ילעב תפסאב יהשלכ העצה םעפ-יא תילעה םאה" :הלאשל
דנדיבידה רועיש יבגל העפשה לכ ירסח םג םה .הלילשב תוינמה-ילעב םילעופה
.םירחאל - םהיתוינמ תא ריבעהל וליפא וא ,רוכמל םהילע רסאנ ףאו ,הקולחל

ןויווש רוציל ,רומאכ ,היה תאז תיביטרפואוק הטיש לש ירוקמה ןויערה
םידבועל תוינמ לש הווש הקולח ידי-לע ,ןיינקה-תויוכזב

החלצהש רורב ךא .תוטלחה תלבקל תיטרקומד תרגסמ תריציוו םילהנמלו
וא הנומוקה לש יפותישה לעפמל הרזח םג השוריפ ,ולא םילאידיא שומימב
התע תבצינ תירפכה היסולכואה ."יארחא ונניא שיא" רשאכ ,ירפכה ביטקלוקה
.היטרקומדו ןויווש ,ףותיש רתי ןיבל תילכלכ החימצ ןיב רוחבל ךרוצה ינפב
.רפכב ומיוק אל יכה-ואלב םילענה םיכרעה :הרורב התייה חטשב הערכהה
הקדצה םוש ןיא ןכלו ,תימינפ היטרקומד תוחתפתהל איבה אל םזיביטקלוקה
םיאיבמהו היצביטומ םיקזחמה ,תומזי םידדועמה םיכילהתה תא רוצעל
.םייחה תמר תאלעהל

,השדחה הטישה תעפשה תא ליבגהל הרטמב םיקוח עבקש יזכרמה לשממה םג
.תילכלכה החלצהה לש הפדעהו הרכה ךותמ ,תולבגהה ןמ קלח הגרדהב ריסה
תוינמה ילעב ויהי ביטרפואוקב יכ ,עבקנ תואלקחה דרשמ לש ךמסמב ,1990
."יטרקומד לוהינ" םייקתהל בייחו ,"הלעמו םירכיא-םידבוע השולש תוחפל"
חוורה רקיע"ש השירדה ידי לע רמשנ יתרוסמה ביטרפואוקה ןויער ,ףסונב
העקשהה יפל קלוחת ונממ הנטק תומכ קרו ,הדובעה תעקשהל םאתהב קלוחי
."תירוביצ ןרק תבוטל רבעוי חוורהמ קלחש" ןכו ,"תוינמב

םיפיעס המכב םינוקית דרשמה םסרפ ,1992-ב ,םייתנש רחאל רבכ ךא
וא םיינש"ב םיקפתסמ תוינמ ילעב םירכיא השולשל השירדה םוקמב :םייזכרמ
העיפומ ,הדובעה יפל רקיעב הקולח םוקמבו ,"םיעיקשמ וא םילעופ רתוי
ללכ תירוביצה ןרקהו ,"תוינמהו הדובעה יפל היהת םיחוורה תקולח" הקסיפה
.תרכזנ הניא

ןוגראה רשאכ ,חטשב ווהתנש תודבועה תא גציימ תוילמרופה תושירדב הז יוניש
.תיטרדנטס תוינמ תרבחל תיביטרפואוק היצטניירוא לעבמ הנתשמ

.םידבועה תופתתשהו היטרקומדה לש תפסונ השלחהל איבמ םילהנמה קוזיח
.םלעפמ לש ותרגסמב היטרקומדה תא םדקל םיבהלנ םניא ללכ םידבועה ךא
תובטהל םרובע וגאדיו םהילע ונגי ךרוצה תעשב רשא םילהנמב םייולת םה
םיבושחה םימרוגה םה ,תרוכשמה תאלעהו סונוב ,םיירמוח םיצירמת .תוירמוח
.תולעייתההו ץמאמה ,ןוצרה-תועיבש תאלעהל ול ומרגיש םהו ,לעופה רובע
תובישח ילעבכ ואצמנ ,הדובעה םוקמ לש היטרקומדהו תיטילופה תופתתשהה
.דבלב הטעומ

,היטרקומדהו תופתתשהה תבחרה לש תורטמה ומשגוה אל ךילהתבש ונאצמ
.יתועמשמ ףקיהב תוינמ-ילעבל וכפה םיטעמ קרו

לעפמה יווש תכרעהלש םינוירטירקב דומעל חילצה םאה ?ןגוה היה ומצע יונישה ךילהת םאה
תורשעתה עונמלו הטרפהה יקזנ תא רעזמל ףאוש רשא "ןיס חסונ םזילאיצוס"
?ללכה ןובשח-לע םידיחי

לכ התייה אל יזא ,םיירוקמה םילעבה לכ ןיב ,הוושב תוקלחתמ ויה תוינמה םא
לש ךילהת שחרתמ לעופבש אלא .לעפמה ךרעכ עבקנ היהש ריחמל תובישח
,רפכה יבשות ,הלודגה הצובקל םיכיישה םיסכנה תרבעה רקיעבו ,תולעבב יוניש
ןתינ ,ךכיפל .םידדוב םישנאל וליפא וא ,רתוי הנטק הצובק לש הידיל - םידבועה
םיסכנה רובע תואנ יוציפ "םינשיה" םילעבל ומלשי םישדחה םילעבהש תופצל
לכב תמייק "יתימאה יוושה" תייעב .תובר םינש לש למעב םיתעל ושכרנש
ןיב תורחתה םצע תוחתופמה תויברעמה תוצראב ךא ,םלועב הטרפהה יכילהת
הנוש ןיסב הנומתה דועב ,ריחמה תאלעה תא תדדועמ םילאיצנטופה םישכורה
.םינשיה םילעבב השק העיגפל ,ןכוסמ לאיצנטופ םייקו ,תילכתב

םילהנמה םירקמה בורבו ,ףתושמה לעפמה תשיכרל תורחת ןיאו רחאמ
הטיש אוצמל שיש ירה ,תוינמה ברממ םינהנש הלא םה םינעוצקמהו
לשממה ,םנמאו .תוינמה רובע םלשל םהילעש הרומתה תעיבקל תיביטנרטלא
ירבח םע ונשגפנ ."טרפומה" לעפמה יווש תכרעהל תדחוימ הדעו םיקה ימוקמה
.הב םייוצמ םהש המלידה לע ונדמעו ,הכרעהה תדעו

תוסנכהה ימרז) "יקנה יחכונה ךרעה" תשיגב שמתשהל ךרוצב םיריכמ םה
בורב .לעופב תאז םשייל תינכט הניחבמ םילגוסמ םניא ךא ,(תוידיתעה
תורשפא ןיאו םיכשמתמ םידספהמ םילבוס םקלח ,תוביצי-יא תררוש םילעפמה
.דיתעב םהל תויופצה תוסנכהה תא ךירעהל ידכ ,יחכונה םבצמ לע ךמתסהל
יפכ ,(תחפ רחאל) יאנובשחה ירוטסיהה ךרעב ןויעב םיקפתסמ הדעווה ירבח
תבוטל דימת איה יוושה תכרעהש ,ונל הארנ .לעפמה ידי-לע םהל גצומש
.בר ןוה לש תקדצומ יתלב השיכרמ םינהנ םיתעלש ,םישדחה תוינמה-ילעב
רבעוהש יביטקלוקה לעפמהש ירה ,"ספא המוכסש הקסע"ב רבודמו רחאמ
םיעדומ םניא וליפא םה בורלש ,רכינ סיכ-ןורסחב רפכה ישנא תא ריתוה ,לוזב
.ול

להנמ אוה - שדחה הנוקה םג אוה לעופב לעפמה רכומש ונאצמ םירקמה בורב
ביטרפואוקב ירקיעה תוינמה-לעבו להנמה תויהל ךפוה רשא ,יביטקלוקה לעפמה
דועב ,(1/1,000 וא 1/100) ןטק ינויוושה וקלח היה ןשיה לעפמבו תויה .שדחה
,הנוקכ רורב סרטניא התע ול שיש ירה ,(10-40%) רכינ קלח שכור אוה התעש
היצמרופניאה לעב םג אוה להנמכו רחאמ .רשפאש לככ לעפמה ריחמ תא דירוהל
םע םיקודה םירשק לעבו קזח שיא םגו ,לעפמה יבגל תיברמה

ולש ריחמה תוכרעהש חינהל ריבס ,(הכרעהה תדעו ירבח םעו) ימוקמה לשממה
.לעפמה ךרע ןדמואב עירכמ לקשמ-תולעב ןה

ךרעה" תטישב שמתשהל ישוקה ,תוינמה תשיכרל תישממ תורחת רדעיה
,תוסנכהה תלדגהל סכנה תריכממ רצקה חווטב תונהל רפכה לש ץחלה ,"יחכונה
טנסרטניאכו היצמרופניאה לעבכ להנמה לש תויטננימודהו הכרעהה תדובע
.ךילהתב תוויעל רורב םשרמ םה ולא לכ - קהבומ

תרבגהל איבתש הנוש תונגראתה תרוצ רשאל התייה יניסה לשממה לש הרטמה
,טועימ תצובקל ףתושמה לעפמה רבעומ ובש ,הז הטרפה ךילהתב ךא ,תוליעיה
דחא ףאש ילבמ ,"םישדע דיזנ" רובעב היהת ללכה שוכר תריכמש הנכס תמייק
יפ בחרתהל לולע ,להנמהו דבועה ןיב ונאצמש בחרתמה רעפה .ךכל רע היהי
יוציפמ הנהיי אל יביטקלוקה לעפמב לעופה רשאכ ,"הלחתהה תדוקנ"ב המכ
."ןשיה" לעפמב ותעקשהו וקלח רובע ישממ

םילאידיא תרימשו "םזילאיצוס" ,"ביטרפואוק""םזיביטרפואוק" לש טנמלא תואצמיהל רשאב קפס םילעמ ונלש םיאצממה
לש תידדה הרזעב ןייפאתמ ביטרפואוק .שדחה תוינמה-ילעב ביטרפואוקב
םהיתופיאש תא ףתושמב םדקל ידכ ירטנולוו ןפואב םידחאתמה ,םירבח
תולעבב יפותיש-יטרקומד ןוגרא והז .תויתוברתהו תויתרבחה ,תוילכלכה
.ביטרפואוקה ירבח תטילשבו

ביטרפואוק הלימה תא ףיסוהל םיניסה םישקעתמ עודמ הלאשה תלאשנ ,ךכיפל
וא ,והשלכ חוורל היצלופינמכ קר םאה ?תוינמה ילעב לש שדחה ןוגראל
?תורחא תורתסנ תוביס תומייקש

םיסרטניאה תא םדקל הרטמב ,םייטרפ םימזיש םינעוטה םנשי ןיסב ,םנמאו
םמצע תא גיצהלו "םודאה עבוכה תא שובלל" וטילחה ,םהלש םייטרפה
.יביטקלוקה לעפמה לע םיטלתשמ םהש תעב ,םיטסילאיצוסכ

ןיבש ,קומעהו יתימאה טקילפנוקה תא ביטרפואוקב שומישב תוארל ןתינ ךא
רשאכ וליפא ,יניסה םזילאיצוסב .תילכלכה תוליעיהו םייתרבחה םיכרעה
ןיידע ,םתובישחב םייטננימוד םישענ םזיטמגרפהו תוליעיה ,ילכלכה טנמלאה
.ואמ-ןינל-סקרמ לש םילאידיאה תא רמשל ץמאמ השענ

תולעב :תונורקעה ינש תא םייקל בייח ןיקפ לש היגולואידיאה יפל םזילאיצוסה
יכילהת ."הדובעה יפל םולשת"ו ,רוצייה יעצמא לע (ביטקלוקה וא) הנידמה לש
םיידיל רוצייה-ימרוג תרבעהל םימרוג תוינמ תסנכהו םזיביטקלוק-הדה
םולשתה תפדעהו ,תויטרפ

תשקעתמ ןיידע רשא ,הרבחב תכרענ קוש-תלכלכל ןוויכב המרופרה .ןוהל
.םייטסיסקרמ תונורקעל התונמאנ לע לוקב זירכהל

יכילהת ולחה םיעשתה תונש תישארב רשאכ ,הפוריא-חרזמ תוצראבו היסורב
רוביצה ברקב .תיניסה תימינפה הריתסה תייעב הרצונ אל ,הטרפההו המרופרה
םה .םיטסילאיצוסה םינשיה םיכרעה לע רתוול המכסהה החוור הגהנההו בחרה
.ביטרפואוקהו תופתושה ,ןויוושה תונויערמ קחרתהלו ץתנל ךרד לכ ושפיח
םילקידר םייוניש ורבע רשא ,ילארשיה ץוביקהו יניסה רפכה ,םהל דוגינב
וטנ אל ,(םזילאודיווידניא רתיל םזיביטקלוקמ) ההז ןוויכב המרופר יכילהתו
.ב"ויכו תידדה הרזע ,תופתוש ,ןויווש יכרע םייקלו ךישמהל םנוצר לע רתוול
לע רומשל םיצמאמ םג ושע תעב הב ךא ,תושדח ןוגרא תוטישל תונפל וצלאנ םה
םיכרעהו םילאידיאה לע רתוול חרכה ןיאש הנומא ךותמ ,םיירקיעה םינייפאמה
הרבחה תנתונ ,השדחה תרגסמל "ביטרפואוק" ראותה תפסות ידי לע .םיננוכמה
ןיא .םייסיסבה םילאידיאה תמשגהל הווקתה תרימש ךות יונישל היצמיטיגל
לש םזינכמ אלא ,והשלכ ינכט ןורתי תשיכר םשל תימתס היצלופינמ תאז
.תויכשמהו המרופר תבלשמה היצניבמוק רשפאמה ,תימצע-הקדצה

תילכלכ החימצ :תורחתמ תורטמ יתש ןיב "קבאמ" שחרתמ הרומתה-תמוקע לע
תא ףידעהל הטונ ינוציקה טסילאידיאה :םיטסילאיצוס םיכרע דגנכ
לאיצנטופה ןמ קלח לע רותיו ריחמב םג ,תופתושהו ןויוושה ,היטרקומדה
ןכומ היהיו ,םייחה תמרו הקופתה תלדגהל רותחל ףידעי טסיטמגרפה ;ילכלכה
תא תחא הנועבו תעב גישהל יוכיס ןיא .םייתרבחה םיכרעה ןמ קלח לע רתוול
תבוטל הפדעהה תא ביתכמ ןיס לש יחכונה בצמה .ןאולמב תורטמה יתש
.תילכלכה הרטמה

היופצ הדוליה תלבגה לש השקונה תוינידמה תורמלו ,הכומנ ןיסב שפנל הסנכהה
.םיבורקה םירושעה ינשב ,הייסולכואב ןוילימ םייתאמ לש תפסות

ירקיעה ודיקפת תא האר ,(גנוט הצ ואמ - ומדוקל רומג דוגינב) ,גניפ-ואיש גנד
- רוחש וא ןבל לותחב רבודמ םא תובישח ןיא" :עבק רשאכ הלכלכה חותיפב
לש תיחכונה הפדעהל רבסהה תא הווהמ תאז השיג ."רבכעה תא סופתיש רקיעה
.תיטסילאיצוסה היגולואידיאה תרימש ינפ לע םיילכלכה םיגשיהה

?"תוינמה-ילעב לש ביטרפואוקה" תטישל דיתעב יופצ המ

,תיטסילטיפק הנניא תאז הטישש הגלפמה תדיעווב ריהצה ,ןיס אישנ ,ןימז
םייתלשממה םילעפמל התוא ץמאל םוקמ שי םיירפכה םירוזאב התחלצה רואלו
.םיינוריעה

קוזיח לש הרורב המגמ תחתפתמ דציכ ןיחבהל ןתינ ונרקחממ

תאז המגמ ךשמה ."ביטרפואוקה" טנמלא תומלעיה ןובשח לע "תוינמה" טנמלא
.הליגר תוינמ-תרבחל רבעמלו תאז הטיש לש תוידוחייה לוטיבל איבי

28 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח