ןיסב תואלקחב הדובעה ןוירפו תונומוקה

ןאו'ג-ןו יל

תושק ועגפנ תויממעה תונומוקה תפוקתב תואלקחב הדובעה ןוירפו הקופתה
ךא .תוילנומוקה לשב אקווד ואלו ,עבט יעגפו םייטילופ םידעצ לש בוליש לשב
ןוירפהו הקופתה ולדג ישפוח קושו תיטרפ תולעב תגהנה םעאוה החטשו ,םלועב הלודגה הייסולכואה תלעב תיתאיסא הנידמ איה ןיס
ףוסב התייסולכואו ר"מק ןוילימ 9.6 אוה ןיס לש החטש .םלועב ולדוגב ישילשה
התייה הנש התואב תעצוממה תופיפצה .שפנ ןוילימ 224-ו דראילימ התנמ 1996
בושח םוקמ ןיידע תספות תואלקחהו ,תחתפתמ הנידמ איה ןיס .ר"מקל שפנ 126
322-כו םיירפכ םירוזאב ןיס יבשות ללכמ 74% טעמכ ויח 1996-ב .התלכלכב
ןמזב וב .םיקסעומה ללכמ 50%-כ םהש ,יאלקחה רזגמב וקסע םדא-ינב ןוילימ
8.4%-ו ,םיסימה ללכל 5.3% ,ןיס לש יללכה רצותל 20% קר תואלקחה המרת
.אוצייל

הרבע תוינידמב םייונישה בקע ,תיממעה הקילבופרה תונש םישימח ךשמב
תיניסה תואלקחהש הדבועה .הגיסנ דצב הריהמ החימצ תיניסה תואלקחה
לע קר וחמצש םילודיגמ םלועה תויסולכוא ללכמ עברל ןוזמה תייעב תא הרתפ
אלימ הז גשיהל ךרדב .תומסרופמה ןמ איה תדבועמה םלועה תמדאמ זוחא 7%
.בושח דיקפת הדובעה ןוירפב לודיגהםינומשה תונש יהלשב יחרזמה שוגה תונידמ לשו מ"הירב לש ןתוטטומתה
קושה :תוילכלכ תוטיש יתש ןיב קבאמה תא המייס ,םיעשתה תונש תישארו
תא החיכוה הנושארהשכ ,תננכותמ-תיזוכירה הלכלכהו יטסילטיפקה ישפוחה
םיישפח םיקוושו תיטרפ תולעבש ,איה העודי הדבוע .הנורחאה לע התונוילע
ומכ ,תומיוסמ תונידמבש עודי לכל .תואלקחב החימצה ךילהת תא םידדועמ
ןוירפ תאו תיאלקחה הקופתה תא המצמצ תואלקחב היצזיביטקלוקה ,מ"הירב
תטישב הלהנתה תיניסה תואלקחה יכ ףא .ןיסב הרק ךכ אל ךא .הדובעה
הדמתהב הלדג תיאלקחה הקופתה ,תונורחאה םינשה םישימח ךשמב תונומוקה
ןמז יקרפל אפק וא ןטק יאלקחה הדובעה ןוירפ רשאכ ,1961-1959 םינשל טרפ
הקופת תלדגה ידי לע ,ךכ לע יוציפ היה ךא .היצזיביטקלוקה תובקעב םיכורא
ףא אלא הנטק אלש קר אל תללוכה תיאלקחה הקופתהש ךכ ,חטש תדיחיל
תונומוקה רשאכ ,1979 לש תוילכלכה תומרופרה ירחא .טעמב יכ םא ,הלדג
ןיס .ץאומ בצקב ולדג ןוירפהו תיאלקחה הקופתה ,תויתחפשמ תווחב ופלחוה
ףא ,םיישפח םיקוושו תיטרפ תולעב אלל םג לדג עקרקה ןוירפש ,אופא ,החיכוה
םייגולונכטה םירופישה יכ ,הארנ .החימצה בצק תא םיריבגמ םינורחאה הלאש
תלדגהל םג ומרת הלא םירופיש .עקרקה תוירופ תלדגהב ירקיעה םרוגה ויה
שומישה ,תודבוע םיידי ףדוע שי הבש הנידמבש ,םג המ .הדובעה ןוירפ
ומרת םייגולונכט םירופיש ,ךכו .ףדעומ וניא םדא חוכ תוכסוחה תויגולונכטב
.הדובעה ןוירפל רשאמ עקרקה תלוצינ תלדגהל רתויתואלקחב םייונישה

תוינידמב תוכופהתמ האצותכםיכפהמ תעבש ינפמ ,תועודיה ןמ איה ןוירפה לע הקיטילופה תעפשה

הכפהמה" .תעגפנ םתקופתו ןוחטיב רסוח םדאה ינב םישח םייטילופ
.וזכ העפשהל תיסופיט המגוד אוה "תיתוברתה

הדובעה ןוירפ ,הנטק אל הדימב הדמתהב ןיסב רפתשה עקרקה לוצינ דועב
תמקהל המדקש הפוקתב .ןטק ףא םיתעלו אפק םיתעל ,תויטיאב קר רפתשה
ועריא ,תיממעה תיניסה הקילבופרה תמקה רחאל ,(1957-1949) תונומוקה
ועיפשה םיכילהת השולש .םייתרבחו ,םיילכלכ ,םייטילופ םייוניש וז הנידמב
ילכלכה זוכירה ,תיררגאה המרופרה :תואלקחה תוחתפתה לע הפוקת התואב
זוכירה ;םהלשמ המדא םירכיאל הנתנ תיררגאה המרופרה .היצזיביטקלוקהו
היה ןמשבו םינגדב רחס .הנושארה שמוחה תינכת םע 1952-ב לחה ילכלכה
םירוזאב ;ישפחה קושה תחימצ הענמנ ךכבו 1953-מ לחה יתלשממ לופונומל
תונש תישארב תידדה הרזע תוצובק תימצע המזויב םירכיא ומיקה םימיוסמ
םיביטרפואוקל החתפתהו הבוחל וז העפות הכפה הלשממה ץחלבו ,םישימחה
.הדובעהו עקרקה ןוירפ תחימצ תא ורצע אל זוכירהו היצזיביטקלוקה .םיינרצי
האוושהב) הנשל .27%-ב עקרקה תקופת ,הנשל 8.9%-ב הלדג תיאלקחה הקופתה
.הנשל 2.9%-ב הדובעה ןוירפו (19491957 ןיבש ףרוחב ומקוה תונומוקה :(1979-1958) תיממעה הנומוקה תפוקת
1958 תנש .תוירפכה תוחפשמהמ 90% ןהילא ופרטצה הנשה ףוסבו ,1958
.הנידמה תלכלכ לש ריהמ שועיתל הדעונש "המידק הלודג הציפק" תנש התייה
.הטילש ללכמ האצי וז תוינידמ .םילוביה ןמ רתוי בושחל בשחנ הדלפה רוציי
ןכמ רחאל םייתנש .1959 ילובי תא ורצק אל הדלפה רוצייב וקסעתהש םירכיאה
ילכלכ רבשמב ויוטיב אצמש בוליש ,םייופצ יתלב עבט תונוסא ךכל ופסונ
ידכ .60%-ל עקרקה תלוצינו ,70%-ב וז הפוקתב דרי הדובעה ןוירפ .בערבו
םינגד לודיג הדדועש השדח תוינידמ הלשממה המזי ,רבשמה םע דדומתהל
תוינידמ ,ףסונב .ויכרצל האובת קיפסמ רציי זוחמ לכש ידכ ,תירוזאה המרב
תיתשתה רשא םירעה לא םיירפכה תריגה תא עונמל הדעונ ןיסולכואה םושיר
.הייסולכוא לש תימואתפ הכ הלדגה םע תודדומתה הרשפא אל ןהבש

הקנעוה תיטרפ הלחנ :החפשמה הזוח תטיש תונומוקה קוחל הסנכוה 1961
,ןתרצותמ קלח קושב רוכמלו ןנוצרכ םינוש םילודיג ןהב לדגל ולכיש תוחפשמל
,ששואתה יאלקחה רוצייה .תואלקחב היתועקשה תא הלשממה הלידגה ףסונבו
ןיידע הדובעה ןוירפ יכ םא ,1958-בכ התמרל הרזח עקרקה תלוצינ 1964-בו
.רגיפ

,"תוברתה תכפהמ" 1966 יאמב הלחה ,תששואתמ תיניסה הלכלכה דועב
תלחנל ויה "םזילטיפקה םוקיש תעינמ"ו "ידמעמ קבאמ" לש תואמסיסהו
.םידגונמ םינוויכ ינשב הדובעהו עקרקה ןוירפ וחתפתה הז בלשב .תרושקתה
,תונוכמב שומיש :םייגולונכט םירופישל תודוה לדג עקרקה ןוירפש דועב
וליפא "תוברתה הכפהמ" לש האישבו ,אפק הדובעה ןוירפ - הייקשהו ,םינשד
הזירכה ,"העבראה תייפונכ" לוסיח םעו ואמ לש ותומ םע 1976 רבוטקואב .גוסנ
1977 ןיבש הרצקה הפוקתה .תיתוברתה הכפהמה םויס לע תימשר ןיס תלשממ
תוינידמב םיריהמה םייונישה בקע ןיס לש היתודלותב הבושח 1979 דע
ןיב רוביח תדוקנ איה וז הפוקת .יגולואידיאה ךפהמהו תיטילופהו תילכלכה
לע הטילחה יניסה יממעה סרגנוקה תאילמ רשאכ ,1978 רבמצדב :תופוקת יתש
הגלפמה לש יזכרמה דעווה .תומרופרה תפוקת הליחתמ ,תוילכלכה תומרופרה
היצזינרדומל תודמעמה תמחלממ רבעמה לע טילחה תיניסה תיטסינומוקה
ןיסב ולחה תוילכלכה תומרופרה .תיטסילאיצוס

.וטשפתה זאמו 1979-ב תירפכהלכב ןיס התנתשה הז ןמז קרפב 1996-1980: - תילנומוק-טסופה הפוקתה
תילכלכ המרופר התייה תיניסה הלשממה לש השדחה תוינידמה תוהמ .הירזגמ
ןושארה דעצה התייה תויתחפשמ תווחב הנומוקה לש התפלחה .םלועל תוחיתפו
הלודגה הציפקה" ברע ,ותמרל הדובעה ןוירפ רזח 1982-ב רבכ .המרופרב
הריהמ תילכלכ החימצו ,קווישה תטישבו ירפכה להנמב םייוניש ועצוב ."המידק
ןיס לש ימואלה רצותה ללכ היה 1996-ב .םייחה תמר תאו הסנכהה תא הלידגה
םיציבה ,רשבה ,האובתה רוצייב :תואלקחה םוחתב .1978-בש הזמ 5.4 יפ הובג
לודיגשכ 180%-ב הלדג תיאלקחה הקופתה .םלועב הנושארל ןיס הכפה - םיגדהו
,192%) הדובעה ןוירפ תלדגהב ןהו עקרקה תלוצינ תחימצב ןה ,אטבתמ הז
.(םאתהב 160%

םיצירמת לש םתובישחתוביסהש עובקל רשפא ,ןהירחאלש הפוקתהו תונומוקה תפוקת תא הוושנ םא
,םיליעי אל םיצירמת :ויה תונומוקה תפוקתב הדובעה ןוירפ תלדגהב ןואפיקל
םיליעי אל םיצירמת לש העפותה .תודבוע םיידיב ףדועו תיטילופ תוביצי יא
םיזוחלוקבו ילארשיה ץוביקב הנחבוא איהו ,השדח הניא תיביטקלוק תואלקחב
אל םילומגתה תאצקה תוטישו תיפותישה תולעבה םש םג רשא ,מ"הירב לש
זרואה תרעק" תיניסה הנומוקב וארקנ הלאכ תועפות .םיליעי םיצירמת ורצי
עבנ תוליעיה רסוח ."םיטסיפמרט" :ץוביקבו ,(םלוכל תפתושמה ,ונייה) "הלודגה
תוינידמה ,ךכל ףסונב .םתכירצל ביטקלוקה ירבח לש המורתה ןיב הדרפהה ןמ
לש םתסנכהל רשאמ תיאלקחה הקופתל בל תמושת רתוי השידקה תיתלשממה
אלו ,רוצייה תא לכ םדוק לידגהל הפאש תיניסה תיאלקחה תוינידמה .םירכיאה
הדגירב לש הסנכהה ללכ ,1974-1955 םינשב ,ךכו .םירכיאה תסנכה תא
הסנכהה לבא ,15 יפ העקשההו ןוכסיחה ,עברא יפ לדג ייבה זוחמב תיאלקח
,הייסולכואה לודיג לשב ,ןכ לע רתי .2.3 יפ קר - םירבחה ןיב הקולחל הרישיה
תוחתפתהש ,רמול רשפא .84%-ב קר הלדג הנש םירשע ךשמב שארל הסנכהה
רחאל .רכיאה לש תישיאה ותסנכהל תובר המרת אל וז הפוקתב תואלקחה
.דבוע לכל םיינש יפ - יתועמשמ ןפואב םירכיאה תסנכה הלדג תונומוקה קוריפ
.תואלקחב ליעי ץירמת התוויה וז החימצ"תוברתה תכפהמ"ו "המידק הלודגה הציפקה" ויה תיממעה ןיס לש היתונשב
תושק עפשוה םירקמה ינשב .ףקיה תבחר תיטילופ תוביצי יאל תואמגוד יתש
יטילופה בצמה רשאכ לדגו רזח ךא ,יטילופה והותה ימיב ןטקש הדובעה ןוירפ
80%-ו רחאמ יאלקחה רוטקסב דוחייב טלוב ןיסב תודבוע םיידיב ףדוע .רפתשה
ולכי אל תופדוע םיידי ,םושירה יקוח ןיגבו ,רפכב םייח הייסולכואה ללכמ
.הדובעה ןוירפ לע ןואפיק ופכו ריעל רובעלאל תויביטקלוק וא תויטסילאיצוס תוטישש הארמ ןיס לש המגודה :םוכיס
תולעבש החיכומ ךא ,הדובעה ןוירפבו תיאלקחה הקופתב הדיריל תומרוג דימת
וניאר ןאכ ונחותינמ .הדובעה ןוירפ תא דואמ םירפשמ ישפוח קושו תיטרפ
םיקווש אללו עקרקה לע תיטרפ תולעב אלל םג לדג הדובעה ןוירפש

תיטילופ תוינידמו עבט תונוסא רשאכ תוטטומתה הלח תאז תמועל ךא .םיישפוח
תסנכה םע ;"המידק הלודגה הציפקה" ימיב הרקש יפכ ,ולאב ולא ובלתשה
.ץאומ בצקב הדובעה ןוירפ לדג ,ישפח קושו תיטרפ תולעבתוינידמל - םירחא הקופת יביכרממ רתוי שיגר הדובעה ןוירפש רמול רשפא
םייונישל רקיעב הביגמ עקרקה תלוצינ ,תאז תמועל ,תיטילופו תילכלכ
תיאלקח תיתשתב ןה ,ןיס תלשממ העיקשה תונומוקה ןמזב םג .םייגולונכט
.יאלקחה רוצייה תלדגה תא הרשפא ךכבו ,תפטושה ןתקוזחתב ןהו היגולונכטבו
ירוטסיה רקחמ יכ קפס ןיא ךא ,ןיס לש היגשיהל תופסונ תוביס יאדווב ןנשי
םהל תתל לוכי תורחא תויטסילאיצוס תונידמב יאלקחה ןוירפב םייונישה תודוא
.הבושח הביטקפסרפ(.צ.א :םוגרת)באוי 'פורפו ןוירוג-ןב תטיסרבינואמ ץרווש השמ ר"דל הדומ תרבחמה :הרעה
םתצעו םעויס לע ,תירבעה הטיסרבינואהמ ולסכ
28 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח