תכרעמה ןמ
1999 רבמבונ - 28 הנפמ


לארשיבו םלועב תילכלכ-תיתרבח תוינידמ

אבה ףלאה ףס לע,תוריחבב חצינ קרב יכ עדונשמ ץראה תוניפ לכב םיבר הדקפש החוורה תשוחת
והשמ .םיבר תדקופש הקעומ השוחתב תפלחתמ הלחהש המוד ,יתועמשמ בורבו
,תוריחבה תכרעמ תעב חטבומהו לחוימה יונישה :ול ופיצש יפכ להנתמ אל
ןועיטב ףסה לע םיפדהנ תרוקיב ירבדו תונלבוק ידמ רתוי ,םשגתהלמ המהמתמ
םינשה עברא םת דע וניתמה" :החטבהבו "םישדוח העברא קר ופלח"ש
לש ולשממ וירחא ריתוהש רבשה םנמא ."ומייוקי תוחטבהה לכש וחכוויתו
וניפיצ הכ ,ןכ יפ לע ףאו ,וירקבמ ןמזה לכ ונעטש הממ ףא קומעו רומח והינתנ
םיבר םייח ימוחתבש המוד ונתווהלו השדח חורל וניפיצ הכו השדח הלחתהל
.הבזכאה לדוג ןכ הייפיצה לדוגכ .יוניש לש ותישאר וליפא ןמתסמ םרט ידמ

רבעש ,שדחה ביצקתה :ילכלכ-יתרבחה םוחתב לכ םדוק ?םירומא םירבד המב
לש ותרימאב הנשי אתרופ המחנ קרו הנפמ רשיב אל ,הנושאר האירקב תסנכב
ששחה רבוג .תיפוס רשואי םרטב םינוקיתלו םינוידל םיישדוח דוע ורתונש קרב
וחמתהש םיינטחסה םירוטקסה יגיצנ ידי לע בוש ולצוני הלא םיישדוחש
םרובעש ששחה לודג .ומלבנ םרט תיחכונב םגו תומדוקה תולשממב וז הכאלמב
civil לש תיתרוסמ בל תומיטא חכונ םיתבושה םיכנל אל ךא ,ביצקת אצמי
םיטנדוטסה יבגל רבד שדוח אל ;הלטבאה תרבדהל ביצקת אצמנ אל ;servants
לחוה םרטו הרבעש הנשב רבכ ונתינש תוחטבה ןתואב שדחמ וטעלוהש
וצצוק ףאו ואפקוה ;הקומע האפקהב ןיידע ירוביצה רוידה קוח ;ןשומימב
לס ;המד-תותומעו םיללוכ ,תובישיל תובצקה אל ךא ,תוברתו תונמא יביצקת
יננכתמ י"ע תומיואמ הנקיזה תואבצקו הלסלסל ךפוה תואירבה
.הרושבה-רסח-ביצקתה

אלש לוכי וניא ,רצואה תודיקפו םירשה ןיב ביצקתה ינויד רחא בקועה לכ
,יתודיקפה ןונגנמה וא םירחבנה םירשה - הנידמב םיעבוקה םה ימ תוהתל
תמייתסמה האמה לש תיטילופה הירוטסיהה .תמדוקה הלשממה וקב ךישממש
יעוצקמ הרואכל ,ינרמש יתכלממ ןונגנמ דציכ תוטעמ אל תואמגוד תעדוי ,התע
.ןוטלשל התלעש היציזופוא תגלפמ לש תיתלשממ תוינידמ לישכמ ,יטילופ אלו
שארש המוד םלוא ?םתורמ וליטיש רצואה רשו הלשממה שאר ןכיה ךא

איה םא םג ,תילרביל-ואינה תילכלכה הנשמה תא וצמיא רצואה רשו הלשממה
רדרשו יטירבה ריילב לש םשרדמ תיבמ ,"רובייל וינ" וא "תישילש ךרד" הנוכמ
גאטסדנוב ירבח לש הצובק הנורחאל האצי ידכב אל .ינמרגה
וחנז םתוינידמבש לע רדרשו ריילב לע הפירח תרוקיבב םיטרקומד-לאיצוס
אבומ הז ךמסממ םיקרפ םוגרת) .היטרקומד-לאיצוסה תונורקע תא השעמל
.(תישילשה ךרדה לע ,םדוקה ןוילגב לחוה וב ןוידל ךשמהכ הז ןוילגב

תמילב תוינידמ תונורקע ידי לע קר אל החנומ תויהל בייח ביצקתה לע ןוידה
ןחלוש דילש יואר .םייתרבח תונורקע ידי לע םג אלא ,תיביר ירעשו היצלפניא
םינותנה לש םייכב לוקל םג םיבושק ויהי לארשי קנב דיגנ תכשלבו הלשממה
רועיש .ןוטגנישווב עבטמה ןרקו ימלועה קנבה ידיגנ תואושתל קר אלו ,הקוצמב
אוהו תיטילופ הערכהל ןתינ אוה ,יניס רה דמעמב שדוק אל יביצקתה ןוערגה
איה ךא החימצה שודיח תא ענמת אל זוחא ירבשב ותלדגה .הלשממה לש הידיב
לכש תופצל יניצר הז ןיא .םיבר לש םתקוצמ תא ,טעמב ולו ,לקהל היושע
ןתינ טלחהב ךא ,השדח הלשממ לש םיטעמ ןוטלש ישדוח יחמב ואפורי םיילוחה
,ןכ אל םאש ,התע רבכ הארית ,יתרבחה םוחתב םג הנפמ לש ותישארש תופצל
.םיבזכואמה םינומהה לש םתאחמ םעזב עובטל ,הלילח ,לולע ינידמה יונישה םג

ןיסו היסור יגיהנמ י"ע ץמואש ,תישפוחה הלכלכה חורב ילכלכ-יתרבחה יונישה
לש ןנכותמה יזוכירה קשמה תטיש תסירק .ץורח ןולשיכ לחנ ,תיממעה
תוילכלכ תומרופר ץמאל הלא תונידמ יגיהנמ תא ץליא ,םיטסינומוקה םירטשמה
תונש תורשע רחאל .רבשממ ץלחיהל ידכ ,קוש תלכלכ םע תויטסילטיפק תוטישו
הטישה םגש המוד ,ןמאיי אל לבס םדא ינב ינוילימל םרגש ,יטסינומוק ןוטלש
חורב תומרופרה תוכלשה .םמע הביטיה אל ,בורקמ הז הצמואש תיטסילטיפקה
םירמאמ העבראב תונחבנ ,ילבולגה קשמה לעו הלא תוצרא לע ,םזילטיפקה
;היצזילבולגה רבשמ חותינב יאקירמאה טיירבלג סמיי'ג חתופ .הז ןוילגב
חותינב תיניסה ןאו'ג-ןו ילו ילארשיה ןמלה רימא ,ומוחתב דחא לכ ,םיכישממ
תורומתה חותינבו (ןמלה) תוינמ ילעב לש ביטרפואוק לש יניסה ןויסינה
היצזיביטקלוקה תפוקת ךרד ,הכפהמה זאמ תיניסה תואלקחב

חותינב יאקירמאה לסאר דנומייר םתוח ;(ןאו'ג-ןו) םויה דעו (תונומוקה)
דצב וטרפוהש הלאכ ,היסורב םילעפמב םידבועה תופתתשה לש תוכלשהה
.הנידמה תושרב וראשנש םילעפמ

םהב יד ,םירמאמהמ השולש םיססובמ םהילע ,םירקחמב קמעתהל ילבמ םג
ךכמ תוחפ אלו ,ץראב תילכלכה תוינידמה יטינרבק תא םג והשלכ חקל דמלל
תונורקעמ דרפיהל ךרדה םהל הצאש ,יצוביקה קשמב םישודיחה יטינרבק תא
.הרבחבו קשמב ,תוירדילוסו ףותיש לש

תונומוקב הנש םיעברא טעמכ שממתמ ורקימה תמרב ילכלכ-יתרבח יוניש
בקעי רפסמ ,Twin Oaks ,ןהמ תחא לע .ב"הראב תוחילצמו תונטק תוינויווש
רבוב ןיטרמ לש ותרדגה וילע לוחתש טלחהב יוארה ךא ,לבגומה הנויסינ .דבוע
תא םיוסמ חקל דמלל אוה ףא לוכי ,"תפומל ןולשיכ-יא"כ ץוביקה תא ראת תע
.וכרד תא םויכ ןחובה ילארשיה ץוביקהתסנכמ - יצראה ץוביקהו ם"קתה - םילודגה היביכרמ ינש לע תיצוביקה העונתה
היה ךירצ םיבר תעדל רשא ,דוחיא לע טילחהל ידכ היתודיעו תא שדוחה ףוסב
.רבכמ הז שחרתהל

רבשמה חכונ ולטבו ודמגתנ ,קודיצ ןתצקמל היה ןתעשב םא םג ,רבעה תוקולחמ
לכב םיגילפמה םייונישה חכונו העונתהו םיצוביקהמ םיבר םינותנ וב
וא תיזוכיר ,תיצרא העונתמ קלחכו םידיחי םיבושיכ ,םיצוביקה .םהיתוכרעמ
םתנומא תא ,םייסיסבה םהיכרע תא רושעמ רתוי רבכ םינחוב ,תיביטרדפ
םע רבחה יסחי תא ,םידיחיכו תוליהקכ תוגהנתהה תומרונ תא ,תינויערה
לש ותוביוחמ תמר תא ,ביוחמ תויהל רומא אוה ולו יח אוה וב ביטקלוקה
- יתרבחהו יקשמ-ילכלכה לוהינה יכרד תא ,דיחיה לש ותחוורל ביטקלוקה
לשו בושי לכ לש הליהקה ךותב תוירדילוסהו תויפותישה תמר תא :תחאב
.תיתעונתה םתרגסמב םיצוביקה

ורמאמב רוצ יקומ רמוא - רישכמ אלא ינחלופ ילכ אל תרגסמב האור ץוביקה
דוחיאה בושח ךכיפל .םיבושיו םישנא ,ןויער-תעונת תורישל רישכמ - הז ןויליגב
ודמעש םיבאשמה התושרל ןיאו המצועה הב ןיא םא םג ,תפתושמ תרגסמ רצויה
,ידדה ןויד הרפמש תכרעמכ העונתה הבושח .תודחאתמה תועונתה תושרל רבעב
םיסרטניאל קר אל תיארחאו הבחר ,תללוכ הייאר ךות היכרד תבשחמה

אלא ,ומצע ינפב ץוביק לכ לש - ויהיש לככ םיקדוצו םיינויח ויהיו - םיימוקמה
.הנממ קלח אוה ץוביקהש "הלודגה" הרבחלו תויצראה תויצוביקה תוכרעמל םג
ללכ תרגסמב תיביטקלוקה הניחבה הבושח רופישו תושדחתה תעל אקווד
ויהיש תונורקעו םיכרע שוביג .רבעבכ תיביטטירוטוא איה ןיא םא םג ,תיצרא
ותמלשהל םורתל היושע קר ,םיצוביקה תיברמל תרחא וא וז הדימב םיפתושמ
תיברמ םויכ םיווח ותוא ,תומאתהו םייוניש לש ךשמתמהו בואכה ךילהתה לש
םכרד ,םתומד תא ובצעי תדחאתמה העונתהו םיבושייה .םיצוביקה
.םלועבו ץראב השדחה תואיצמהמ בייחתמכ רופישו שודיח ךות םהיתונורקעו
תורגסמב ויהש םיכרעה ירקיע תא םדיב םייקל וליכשיש םידחאתמה תא ךרבנ
שדחה ילכל קירהל יואר ;ןהיתורוסמו תורגסמה תא שדקל ילבמ םג ,תומדוקה
םג םחיל סנ אלש םיינויצ-םיידוהיו םיישונא ללכ םייתרבח םיכרע המכו המכ
.םהינימל םי"טסופ"ה ןדיעב

ומצע רידגהל עדיי ול .ויתולילע ומת םרט ךא ,השדח תורגבל עיגה ץוביקה
ודוחיי תא ול םינקמה דוסי יכרע םתוא לע הדפקה ךות ויתורטמו
.רמשל םג םוקמ שיו שדחלו רפשל שי .ינמוה-יתרבחהתואיגש תא לכעל השקתמש ,תנווגמהו תיתוברת-ברה תילארשיה הרבחה
ספיספ תיינב לש תוינידמ ץמאל הליכשה םרט ךא ,ךותיהה רוכ תוינידמ
םיכרע לש דכלמ טלמ םע וב ביכרמ לכ לש דוחיי םייקמה ינתא-יתוברת
תנחבנ - היתוקוצמ םע תלתפנו תשגור ,הרועס ,םינפ תבר הרבח ,םיפתושמ
ירואו יטילופה דמעמה תא דח למזיאב חתנמ לטיו דוד .תונוש תויווזמ הז ןוילגב
תודוקנ םג וב אצומו תויתכלממל תויטבשמ רבעמ לש ךילהת ןחבאמ ןוזדיוד
ןעוטו "םייברעמ"ל "םייחרזמ" ןיב הניחבמה השיגה לע קלוח ןורמ ילנטס .תוכז
.ולוכ םלועבכ לארשיב ,םורדל ןופצ ןיב הקולחל

ןוידב םויכ םירוגשה םיחנומל אטוז ןוקיסקל תגצה בגא ,ןטק ףסוי
לש םג תיתרבחה השיגה לע תזמורמ תרוקיב יווק טטרשמ ,ילכלכ-יתרבחה
םוחתמ תורופטמב שומישבש קזנה לע עיבצמ ןמרביל בקעי .תיחכונה הלשממה
.ךוניחה תוינידמ לע ןוידב הלכלכה

,ריפוא יש םיבשחמה שיא עיצמ יתרבחה רקחמל תננערמו תינשדח השיג
הדותמש המוד .יתרבחה רקחמל םורתל בשחמה תויצלומיס תלוכי תא םיגדמה
- ןיינעמ ליגרת רדגב הנדוע וז תינשדח

תודותמ לש תוחתפתה ינוויכ לע תזמרמ םג ךא - !תוגשהו תרוקיב ןימזמו
טבמ תדוקנמ ,סלור ןו'ג לש קדצה תיירואיתב יתרוקיב ןויע .תוירקחמ
תוהמ לע ןוידל םורתל יושע הז ןויע .רועסי םהרבא ךרוע ,תיטסילאיצוס
תונודנה תוילכלכה תומרופרה תועמשמ לעו ,תאזה תעב היטרקומד-לאיצוסה
.יחכונה ןוילגב םירחא םירמאמ רפסמב

,רושעב רוא האורה ןורחאה ,הז ןויליג םימתוח תובוגתה רודמו םירפס תרוקיב
...םייחכונה ףלאבו האמב

.אבה ףלאה תישארב תוארתהל!המיענ האירק

םיכרועה28 הנפמ לש רעשה דומעל הרזח